Krul Antiquarian Books

Burg Jansoniushof 107, NL 2131 BM Hoofddorp

Tel. 0031 (0)23 73 70 515, Fax 0031 (0)23 73 70 515, E-mail: renekrul@xs4all.nlArticles on Indonesia

1 A. Het ,,Machtspunt" der koloniale politiek van den dag. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1867. 48p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 29ste Jaargang.

27,50


2 A. Overeenkomsten met gemeenten op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1869. 22p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 31ste Jaargang. (Derde Serie, Jaargang 3).

17,60


3 AA, P. J. B. C. Robidé van der. De groote Bantamsche opstand in het midden der vorige eeuw, bewerkt naar meerendeels onuitgegeven bescheiden uit het oud-koloniaal archief met drie officiëele documenten als bijlagen. & I. Memorie weegens den tegenwoordigen staat en stand der saken aan het Hoff van Bantam, opgesteld door den afgaanden Gesaghebber Julius Valentijn Stein van Gollonesse, om te dienen tot narigt aan synen vervanger, den Opperkoopman Jacob Roman, dd. 28 Aug. 1734. II. Brief van den Commissaris te Bantam, Johan Gideon Loten, aan den Gouverneur-Generaal Mossel, dd. 12 April 1752. III. Memorie ter verhandeling van den tegenwoordige staat en toestant der zaaken van het Bantamse Rijk met de belangen van de Generaele Nederlandse Maatschappy ten deesen Commandemente, opgesteld door den Raad-Extraord. en afgaande Commandeur Willem Hendrik van Ossenberch, om te konnen dienen tot narigt van synen successeur, den Commandeur Hugo Pieter Faure, dd. 28 Juli 1761. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1881. 127p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 29.

143,00


4 AA, P. J. B. C. Robidé van der. Een nieuwe atlas van Nederlandsch Indië I & II. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1886. 26,26p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 35.

33,00


5 AA, Robidé van der. De Kommissaris van Sevenhoven over den toestand van Billiton in 1823. Amsterdam, Frederik Muller, 1867. 9p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 14. Reprint (1986).

5,50


6 AA, Robidé van der. De vermeestering van Siauw door de Oost-Indische Companie. Amsterdam, Frederik Muller, 1867. 10p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 14. Reprint (1986).

8,80


7 AA, Robidé van der & J. P. C. CAMBIER. Een tweetal bijdragen tot de kennis van Halmahera. Rapport over Tidoreesch-Halmahera met beknopte woordenlijst van talen op Tidoreesch-Halmahera. Vluchtige opmerkingen over de talen der Halmahera-groep. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1872. 7,15,9p, with large folding map of Halmahera, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 19.

93,50


8 AA, Robidé van der. Uitstapje naar het binnenland van Noord-Halmahera door den Inspecteur-honorair der cultures J. E. Teysmann, met een woord tot inleiding. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1877. 24p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 25. Reprint (1986).

13,20


9 AALST, C. J. JK. van. Bij een mijlpaal (De Indische Gids 50 jaar). Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 2p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 1.

2,20


10 AALST, J. v. Opgaven omtrent verschillende Hindoe-oudheden voorkomende in de controle-afdeeling Prabalingga, Regentschap Magelang, Residentie Kedoe. & Prapag, afdeeling Temanggoeng, Residentie Kedoe. & Opgaven omtrent verschillende Hindoe-oudheden voorkomende in de controle-afdeeling Prapag, afdeeling Temanggoeng, Residentie Kedoe. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1899 & 1901, 25,6p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 41 & 43.

26,40


11 AALST, J. van. Opgaven omtrent verschillende Hindoe-oudheden, voorkomende in de districten Ngasinan en Balak, afdeeling Magelang, Residentie Kedoe. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1894. 12p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 37.

11,00


12 ABDOEL MOELOEK. Abdoel Moeloek, Koning van Barbarije. Batavia, 1847. 242p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 9de Jaargang.

132,00


13 ABENDANON, A. D. E. Merkwaardigheden uit Indië's verleden, vóór. tijdens en na het bewind der O.-I. Compagnie. Een Indische crisistoestand van 1,5 eeuw geleden en betoonde tegemoetkomende gemeenschapszin. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1934-1935. 17,19,23p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVI, No. 6 & Vol. LVII, no 8 & 9.

44,00


14 ABENDANON, E.C. Historische geologie van Midden-Celebes. (Rede uitgesproken ter Alg. Verg. van 21 April 1917). Amsterdam, K.N.A.G., 1917. 34p., 8vo modern wrs.

22,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XXXIV.


15 ABENDANON, E.C. Midden-Celebes. Een antikritiek. Met naschrift door N.Wing Easton. Amsterdam, K.N.A.G., 1919. 31p., 8vo modern wrs.

22,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXVI.


16 ABENDANON, E.C. De oude beddingen der Beneden-Saadang-Rivier. Amsterdam, K.N.A.G., 1916. 21p., with 2 maps (1 double-page), 8vo modern wrs.

17,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXIII.


17 ABENDANON, E.C. Onderzoek van Centraal-Celebes. Amsterdam, K.N.A.G., 1909-1911. 2,1, 10, 22, 8, 28, 25, 22, 14, 18, 1,5 p (= 156pp), with 2 plates with 4 illustrations, 14 textillustrations, 2 textmaps, 5 folding maps (2 coloured), 5 panorama-figures, 5 textfigures, 1 table, 8vo modern wrs.

242,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXVI, XXVII & XXVIII.


18 ABENDANON, E.C. De oude beddingen der Beneden Sadang-Rivier en de Baai van Pare Pare. Amsterdam, K.N.A.G., 1911. 7p., with 1 folding map, 8vo modern wrs.

17,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXVIII.


19 ABENDANON, E.C. Celebes uit, of in de tethys? Amsterdam, K.N.A.G., 1915. 8p., 8vo modern wrs.

6,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXII.


20 ABENDANON, E.C. De geomorphologische beteekenis der basische stollingsgesteenten in het middendeel van den Ned.-Ind. Archipel. Amsterdam, K.N.A.G., 1916. 9p., 8vo modern wrs.

6,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXIII.


21 ABENDANON, E.C. Schetskaart van Midden-Celebes. Amsterdam, K.N.A.G., 1916. 2 p., large folding coloured map, 8vo wrs.

33,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXIII.


22 ABENDANON, E.C. Celebes en Halmahera. Amsterdam, K.N.A.G., 1910. 24p., 8vo modern wrs.

17,60

Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXVII.


23 ABENDANON, Ir. E.C. Bijdragen tot de historische cartographie van den Ned. Ind. Archipel. I.Het meesterwerk van Jan van der Wall. II.Het meesterwerk van Pieter Stippert. Met Naschrift. op de kaart van Pieter Stippert. III. Een serie kaarten uit het Alg. Rijksarchief te 's Gravenhage, gaande over vijf generaties van kaartenteekenaars voor de Oost-Ind. Cie, 1643-1743. & Naschrift op de kaart van Pieter Stippert.& Naschrift door E.C.Abendanon. Amsterdam, K.N.A.G., 1917-1918. 16,1,21 p., 8vo modern wrs.

33,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXIV & XXXV.


24 ABENDANON, J. H. Het oud Spaansch koloniaal stelsel zooals dit is nedergelegd in de ,,Leyes De Indias". 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1923. 126p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 79.

88,00


25 ADAM, L. Uit en over de Minahasa. V. Bestuur. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1925. 33p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 80.

17,60


26 ADAM, L. Uit en over de Minahasa. VI. Zeden en gewoonten en het daarmede samenhangend adatrecht van het Minahassische volk. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1925. 76p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 80.

44,00


27 ADAMS, Marie Jeanne. Symbols of the Organized Comminity in East Sumba, Indonesia. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1974. 24p., sketchdrawing, 8 illustrations on plates, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 130.

16,50


28 ADELAAR, K. A. In Memoriam Johannes Cornelis Anceaux (4 Juli 1920 - 6 Augustus 1988). Dordrecht, Foris Publications, 1989. 7p., portrait, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 145.

5,50


29 ADELAAR, K. A. Some Proto-Malayic Affixes. Dordrecht, Foris Publications, 1984. 20p., notes, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 140.

11,00


30 ADELAAR, K. A. The Relevance of Salako for Proto-Malayic and for Old Malay Epigraphy. Leiden, KITLV, 1992. 29p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 148.

16,50


31 ADRIANI, Dr. N. Maatschappelijlke, speciaal economische verandering der bevolking van Midden-Celebes, sedert de invoering van het Nederlandsch gezag aldaar. Amsterdam, K.N.A.G., 1915. 19p., 8vo modern wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXII.

13,20


32 ADRIANI, Dr. N. Uit en over de Minahasa. III. De Minahasische Talen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1925. 31p., references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 81.

17,60


33 ADRIANI, N. en M.ADRIANI-GUNNING & A.BOLSIUS. Koema, een Oem-vorm & Toelichting bij het artikel: K-um-a of -Ku-ma. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1912. 12p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 67.

8,80


34 ADRIANI, N. Breukink's bijdragen tot eene Gorontalo'sche spraakkunst besproken. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. 16p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende Volgreeks, Deel 6. (Deel 60).

11,00


35 ADRIANI, N. De Heer F. S. A.de Clercq over Alb. C. Kruijt's ,, Woordenlijst van de Bareë-taal". Amsterdam, J. H. de Bussy, 1896. 9p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XVIII.

6,60


36 ADRIANI, N. De legende van Menoti-Noti. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1899. 7p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 41.

5,50


37 ADRIANI, N. De naam der Gierst in Midden-Celebes. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1909. 7p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 51.

5,50


38 ADRIANI, N. De Palatalen in het Bareë. Proeve eener behandeling van het klankstelsel der Bareë-taal. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1899. 267p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 50.

13,20


39 ADRIANI, N. De titel ,,Kapala Balak" der vroegere Minahassische Districtshoofden. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1910. 5p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 52.

4,40


40 ADRIANI, N. De talen der Togian-eilanden. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1900. 63,28p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 42.

71,50


41 ADRIANI, N. Dr. Carl Wilhelm Seidenadel, ,,The Language spoken by the Bontoc Igorot". Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1913. 18p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 55.

13,20


42 ADRIANI, N. Dr. B. F. Matthes als taalbeoefenaar. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1909. 14p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 51.

11,00


43 ADRIANI, N. Étude sur la littérature des To Radja. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1898. 49,1p., with errata, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 40.

33,00


44 ADRIANI, N. Het verhaal van Nilejiejan. Tontemboansche tekst, vertaling en aanteekeningen. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1920. 12p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 59.

8,80


45 ADRIANI, N. J. A. T. Schwarz als taalbeoefenaar. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1918. 8p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 74.

5,50


46 ADRIANI, N. Laolita i Wali mPangipi. Het verhaal van Wali mPangipi. oorspronkelijke tekst in de Bare'e-taal (Midden-Celebes), met vertaling en aanteekeningen uitgegeven. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1902. 94p.,8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zesde volgreeks, Deel 10.

66,00


47 ADRIANI, N. Laolita i Sese nTaola. Het verhaal van Sese nTaola. Oorspronkelijke tekst in de Bareé-taal (Midden-Celebes). Uitgegeven door Dr. N. Adriani. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co-M. Nijhoff, 1900. 86p., small 4to contemporary boards. - Verhandelingen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel LI, 2.

33,00


48 ADRIANI, N. Maka, Naka, en Paka in het Bare'e en eenige verwante talen. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1899. 12p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 41.

9,90


49 ADRIANI, N. Mededeelingen omtrent de Toradjas van Midden-Celebes. Lezing gehouden door Dr. N. Adriani den 3en September 1900. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1901. 40p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 44.

27,50


50 ADRIANI, N. Over het tusschenzetsel in het Baree en eenige verwante talen. & Lijst van Errata. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1897. 15,3p., 8vo wrs. Taken out from periodical: .

13,20


51 ADRIANI, N. Sangireesche teksten, met vertaling an aanteekeningen uitgegeven. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1893. -1994, 180,168,74,64p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 8 & 9.

154,00


52 ADRIANI, N. Spraakkunstige schets van de taal der Mentawai-Eilanden. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1928. 117p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 84.

55,00


53 ADRIANI, N. Toradja'sche vertellingen. (Eerste en Tweede Reeks). Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1902. & 1910, 96,146p., 2p. lijst van verbeteringen, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 45 & 52.

137,50


54 ADRIANI, N. Toradja'sche Uilespiegel-verhalen. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1903. 10p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 46.

8,80


55 AEBERSOLD, W. E. Bekem Makaampo - Het verhaal van Makaampo. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1957. 46p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 113.

27,50


56 AEBERSOLD, W. E. Sasahola Laanang Manandu (De lange Sasahola). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1959. 18p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 115.

13,20


57 AEBERSOLD, Walter E. Het verhaal van Himbawo, een Sangirees heldendicht. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1952. 33p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 108.

17,60


58 AERNSBERGEN, S. J. Uit en over de Minahasa. III. De Katholieke Kerk en hare Missie in de Minahasa. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1925. 54p., 4 bijlagen, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 81.

27,50


59 AFFELEN VAN SAEMSFOORT, C. A. van. De Koealpalm en wat er van hem verkregen wordt. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1908. 38p., 4 plates with figures, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 50.

38,50


60 AGERBEEK, A. H. B. Batoe Darah Moening. Eene Kalang-legende van West-Borneo. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1910. 5p., 1 plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 52.

5,50


61 AGERBEEK, A. H. B. Enkele gebruiken van de Dajaksche bevolking der Pinoehlanden. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1909. 10p., with 1 plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 51.

11,00


62 AGERBEEK, G. K. B. Gebruiken en gewoonten in de afdeeling Zuid-Bali. De Baliër van zijn geboorte tot aan zijn dood. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1915. 14p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 57.

11,00


63 AGRARISCH. De agrarische wet. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1869. 18p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 31ste Jaargang. (Derde Serie, Jaargang 3).

11,00


64 AICHELE, W. Fragmente - Kleine Beiträge zur Interpretation altjavanischer Dichtung. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1967. 33p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 123.

17,60


65 AICHELE, W. Kabayan. Dordrecht, Foris Publications, 1987. 7p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 143.

5,50


66 AICHELE, W. Lor-Kidul. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1959. 8p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 115.

5,50


67 AICHELE, Walther. In Memoriam Walther Aichele 27 Januari 1889 - 1 Mei 1971, by B. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1972. 5p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 128.

4,40


68 AICHELE, Walther. Zu Ramas Begegnung mit Parasurama. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1972. 3p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 128.

3,30


69 AICHNER, Father. Punan, Penan, Bukitan, Kajaman, Kajang and Kayan. Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 2 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 12 New Series, No 27. Old Series.

3,30


70 AJAWAILA, J. W. Marriage Rituals of the Galela People. Dordrecht, Foris Publications, 1990. 10p., 4 illustrations, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 146.

7,70


71 AL AZHAR and J. van der PUTTEN. Four Malay Letters from Raja Ali Haji to Von de Wall. Leiden, KITLV, 1992. 8p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 148.

5,50


72 ALBRECHT, J. E. Het schoolonderwijs onder de Chineezen op Java. Batavia-'s Hage, W. Bruining - M. Nijhoff, 1879. 17p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 25.

13,20


73 ALEXANDER, Jennifer and Paul ALEXANDER. Commodification and Consumption in a Central Borneo Community. Leiden, KITLV, 1995. 15p., references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 151.

8,80


74 ALFOEREN. Proeve van Alfoersche Poezij. Batavia, Lange & Co., 1857. 10p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 6.

8,80


75 ALLAH. Nota van toelichting omtrent het landschap Allah, behoorende tot de federatie Doeri. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1912. 12p.,, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 54.

8,80


76 ALMAN, John H. Bajau Pottery. Kuching, Sarawak, The Museum, 1960. 18 p., 1 folding map, 19 textillustrations, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 15-16 New Series.

19,80


77 ALMAN, John H. Bajau Weaving (Tempasuk Plain). Kuching, Sarawak, The Museum, 1960. 16 p., 4 plates, 13 textillustrations, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 15-16 New Series.

19,80


78 ALMAN, John H. Bajau Saddle-Making (Tempasuk Plain). Kuching, Sarawak, The Museum, 1960. 19 p., 4 plates, 19 textillustrations (1 map), 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 15-16 New Series.

22,00


79 ALMAN, John H. Dusun Pottery (Tuaran Area). Kuching, Sarawak, The Museum, 1960. 18 p., 13 textillustrations, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 15-16 New Series.

17,60


80 ALPHEN, D. T. Van. De kapitulatie te Soerabaya gesloten in 1807 met den Admiraal Pellew. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1866. 12p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 28ste Jaargang.

11,00


81 ALPHEN, Mr. van. Iets Over den oorsprong en de eerste uitbreiding der Chineesche Volkplanting te Batavia. Batavia, 1842. 31p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

38,50


82 ALTING SIBERG, J. Beschrijving van het eiland Bawean. Batavia, 1846. 36p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 8de Jaargang.

33,00


83 ALTONA, T. Over den Oorsprong der Kalangs. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1923. 33p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 62.

19,80


84 AMBOINA. Beknopt verhaal van den opstand op Amboina in 1829. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1861. 14p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 11, Vierde Serie Deel 2.

19,80


85 AMBON. Beknopt verhaal van den opstand op Amboina in 1829. Batavia, Lange & Co., 1861. 14p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 11.

13,20


86 AMBON. De onderzeesche tuinen te Ambon. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1896. 4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XVIII.

4,40


87 AMERSFOORT, Mr. J. P. Jan Pieterszoon Dou. Amsterdam-Utrecht, K.N.A.G./ C.L.Brinkman, J.J.Beijers, 1876. 3 p., in 2 columns, 4to wrs.

5,50

Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. I. 1ste Serie.


88 ANCEAUX, J. C. Linguistic theories about the Austronesian homeland. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1965. 16p., references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 121.

8,80


89 ANCEAUX, J. C. The Wolio Language. Outline of Grammatical Description and texts. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1952. (2),93pp, 8vo modern wrappers. - Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel XI.

26,40


90 ANDAYA, L. Y. Treaty Conceptions and Misconceptions: a Case Study from South Sulawesi. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1978. 21p., notes, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 134.

11,00


91 ANDERSON SUTTON, R. Performing Arts and Cultural Politics in South Sulawesi. Leiden, KITLV, 1995. 28p., 5 illustrations, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 151.

17,60


92 ANDRIESSEN, W. F. Een belangrijke brochure. (Opiumpacht of opiumrégie, door N. J. Struick, 1889). Amsterdam, K.N.A.G., 1890. 9p., 8vo, modern wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), VII.

7,70


93 ANTAR. Antar. Batavia, 1842. 3p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

4,40


94 APPELL, G. N. Review Study: The Ethnography of the Dusun-speaking Peoples of Sabah reviewed by Dr. G. N. Appell. Kuching, Sarawak, The Museum, 1966. 13p., references, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIV, No 28-29 New Series.

8,80


95 APPELL, G. N. The Journal of James Austin Wilder During His Visit to Sarawak in 1896 - Part I. Kuching, Sarawak, The Museum, 1968-1969. 28,21p., 27 illustrations, notes, bibliography, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVI, No 32-33 & 34-35 New Series.

44,00


96 APPELL, George N. Social Anthropological Census for Cognatic Societies and its Application among the Rungus of Northern Borneo. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1969. 14p., tables, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 125.

6,60


97 APPELL, George N. The Long-house Apartment of the Rungus Dusun. Kuching, Sarawak, The Museum, 1964. 4 p., references, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XI, No 23-24 New Series.

4,40


98 APPELL, George N. The Death of Serip Usman - in Rungus Tradition. Kuching, Sarawak, The Museum, 1965. 2p., notes, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XII, No 25-26 New Series.

3,30


99 APPELL, George N. Distribution of the Megapode - as reported by the Rungus Dusun. Kuching, Sarawak, The Museum, 1965. 2p., references, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XII, No 25-26 New Series.

3,30


100 ARENDS, P. C. Verslag van een reis naar het eiland Noesa Baroeng. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1881. 14p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 27.

13,20


101 ARMINUS. Heerediensten en misbruiken. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1854. 13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 16de Jaargang.

8,80


102 ARNDT, Leonard. Sourabaya. The City of Shark and Crocodile (4p., 6m illustrations). Published in: Inter-Ocean.A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 4, Number 11, November 1923. Batavia, G. Kolff & Co, 1923. Other articles: The Philippines as a Source of Capital Investment for raw Materials, by Percy A. Hiil (4p, 4 illustratiions); Native Markets of the Dutch East Indies (2p with 3 illustrations); Siam's leading Agriculturist. Agricultural Development in Siam, by Kilmer O. Moe (5p, 6 illustrations); On the Banks of a Great River (Baritu) (4p with 8 illustrations); Science and the new Civilisation. The Pan-Pacific Scince Congress: Impressions, and a forecast, by H. D. Newby (2p); Mintaragta. An Ascetic Cosmic Lover. Conclusion, by M. V. Moens-Zorab (6p, 2 illustrations); Ternate, and the Grotto of Sagea, by J. J. Breman (2p, 1 illustration); Australia's valuable Timber Resources. The Country of Hardwoods, by H. D. Newby (6p, 9 illustrations); Items of Interest; Index, many tinted illustrations, many illustrated advertism, 72pp, 4to original illustrated wrappers (Children of the East).

38,50


103 ARNDT, P. P. Aus der Mythologie und Religion der Riunger. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1935. 61p., 6 illustrations on plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 75.

38,50


104 AROE PALAKA. De levensgeschiewdenis van Aroe Palaka. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1857. 20p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 19de Jaargang.

17,60


105 ASAHAN. Aanvullings-nota van toelichting betreffende het Landschap Asahan. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1911. 26p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 53.

16,50


106 ASBECK, A. D. H. Baron van. E. B. en V. B. in onze Indiën. (Economische Bond en Vrijheidsbond). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1922-1923. 5pp, 8vo modern wrappers. Taken out from periodical: De West=Indische Gids, Vierde Jaargang.

4,40


107 ASBECK, F. M. baron van. Onvrijheid en luister in de ambtelijke dienst. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1949. 13p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 3, No. 1.

7,70


108 ASIAN ANTHROPOLOLGY. Research Projects recommended by the Committee on Asian Anthropology, National Resaerch Council. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1950. 8p.,8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 106.

5,50


109 ASIKIN W. K., R. Dr. D. De stichting van het Regentschap Krawang en Krawangs eerste Regent. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1937. 28p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 77.

19,80


110 ASILO. Il Luogo d'Asilo. Batavia, 1842. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

5,50


111 ASMIRA SRI ANGGA. Hikajat. Nganggo Dangding Basa Soenda Banten Parahijang, Tjarios Kaajaan Di Kaboepaten Lebak Sareng Serang, Didjenengkeun. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1894. 27p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 37.

19,80


112 ATEN, A. Enige aantekeningen over de nijverheid in Indonesië. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1952. 81p., 10 tables, 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 6, No. 3, 4, 5 & 6. Text partley in dutch and english

33,00


113 ATJEH (SUMATRA). Mededeelingen betreffende de Atjehsche Onderhoorigheden. (I. Matang Koeli, II. Blang Pidië, III. Blang Mangat). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1904. 16p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 56.

17,60


114 ATJEH. De Atjeh-zaak in de Eerste en in de Tweede Kamer. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1896. 23p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XVIII.

16,50


115 ATJEH. De interpellatie in de Eerste kamer over de Atjeh-zaak. Een officieel overzicht van de jongste gebeurtenissen in Atjeh. Brieven van Toekoe Oemar en antwoorden van Generaal Vetter. De nieuwste telegrammen uit Atjeh. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1896. 24p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XVIII.

16,50


116 ATJEH. De Kawaj-XII in het Gouvernement van Atjeh en onderhoorigheden. Amsterdam, K.N.A.G., 1900. 3 p., 8vo wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XVII.


117 ATJEH. De nieuwste mededeelingen der regeering omtrent Atjeh. de jongste telegrammen uit Atjeh. Een rede van den heer Cremer over Atjeh. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1896. 20p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XVIII.

16,50


118 ATJEH. Het Korps-Marechaussee te Atjeh, 1890 - 2 April - 1930. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1930. 9p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LII, No. 5.

6,60


119 ATJEH. Mededeelingen betreffende de Atjehsche Onderhoorigheden. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1903, 1904, 1908, 1909/1910, 1911/1912, 1913,1914, 2 volumes, 197,39,16,79,34,72,36,33 p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 55,56,61,63,66,67 & 69. - Complete.

440,00

I. XII Moekims Pidië; V. Moekims; III Moekims Arèë; IV. III Moekims Iboih; IV. V Moekims Tjoembo en II Moekims Titeuë; VI. III Moekims Aron; VII. Moekims Ndjong, V Moekims Ië Leubeue en Panté Radja; VIII. Moekims Gloempang Pajong; IX. Moekims Sama Indra en Lhò Kadjoe; X. Moekim Bambi en III Moekims Oenoe; XI. III Moekims Pineung en de Moekim Peukan Bar0-Peukon Sot; XII. III Moekims Gigiëng; XIII. Moekims Keumala; XIV. Moekims Keumangan; XV. Ilòt Andeneuë en Mètareuëum;XVI. Meureudoe; XVII. Samalanga; XVIII. Peusangan; XIX. Gloempang Doewa (Geografische Beschrijving, Geschiedkundige en Politieke Beschrijving); XX. Sawang (Geografische Beschrijving, Geschiedkundige en Politieke Beschrijving); XXI. Nisam (Geografische Beschrijving, Geschiedkundige en Politieke Beschrijving); XXII. Lho Seumawè (Geografische Beschrijving, Geschiedkundige en Politieke Beschrijving); XXIII. Tjoenda (Geografische Beschrijving, Geschiedkundige en Politieke Beschrijving); XXIV. Bajoe (Geografische Beschrijving, Geschiedkundige en Politieke Beschrijving); XXV. Geudong; XXVI. Simpang Oelém; XXVII. Djoelö Tjoet; XXVIII Djoelö Rajen; XXIX. Boegéng en Bagò; XXX. idi Tjoet; XXXI. Ida Rajeu; XXXII. Peudawa Rajeu; XXXIII. Soengòé Raja; XXXIV. Langsar; XXXV. Kloeang; XXXVI. Koeala Daja; XXXVII. Koeala Lambeusòë; XXXVIII. Koeala Oenga; XXXIX. Babah Awé; XL. Nò; XLI.Tjara Mòn; XLII. Lho Kroeët en Babah Nipah; XLIII. Lho Rigaih; XLIV. Kroeëng sabé; XLV.Wòjla; XLVI. Boebön; XLVII.Lhö Boebon; XLVIII. Meulaböh; XLIX. Seunagan; L. Tripa; LI. Seuna am; LII. Koeala Batèë; LIII. Poelo Kajèë; LIV. Soesöh; LV.Lho Pawoh-Noord; LVI. Manggéng; LVII. Labohan Adji; LVIII. Meuké en Onderhoorigheden; LIX.Lho Pawoh-Zuid en Onderhoorigheden; LX.Sama-Doewa; LXI. Tapa Toean; LXII. Kloe"t en Onderhoorigheden; LXIII. Simeuloe (Simaloer). I. Blang Mè (Geografische Beschrijving, Geschiedkundige en Politieke Beschrijving); II.Samakoero (Geografische Beschrijving, Geschiedkundige en Politieke Beschrijving); III. Bloeë (Geografische Beschrijving, Geschiedkundige en Politieke Beschrijving); IV. Peutòë (Geografische Beschrijving, Geschiedkundige en Politieke Beschrijving); V. Peureula; VI. Lho Kroeët en Babah Nipah; VII. Lho Rigaïh. I.matang Koeli (Geografische Beschrijving, Geschiedkundige en Politieke Beschrijving); II.Blang Pidië; III. Blang Mangat (Geografische Beschrijving, Geschiedkundige en Politieke Beschrijving). - Peutòë; Lho Seumawè (Geografische Beschrijving, Geschiedkundige en Politieke Beschrijving); Seunen am; Beutöng of de Kawaj V; Kawaj XII; Langeuënmet Lho Gloempang en Raneuë; Panté Radja; Geudòng; Djoelö Tjoet; Teunòm met de Onderhoorigheid Panga; Langsa; XII Moekims Pidië; VMoekims Reubèë; IX Moekims Keumangan; De landschappen Blang Pidië en Poelo Kajèë; Het landschap Toengkob behoorende tot de Kawaj XII; Het landschap Koeala Lambeusòë; Het landschap Bambi en III moekims Oenòë; Het landschap Aréë; Het landschap V Moekims Reubèë; Het landschap XII Moekims Pidië; Het landschap IX Moekims Keumangan; Het landschap Beutong; Het landschap Salang, eiland Simeuloeë; Nota betreffende het landschap tapa Toean; Nota betreffende het landschap Sama Doea; Nota betreffende het landschap Lho Pawoh Zuid; Nota betreffende het landschap Andeuë en Lala; Nota betreffende het landschap II moekim Troeséb; Nota betreffende het landschap Peutòë; Nota betreffende het landschap Kloeët; Nota betreffende het landschap Labohan Adji; Nota betreffende het landschap Soengoë Raja; Nota betreffende het landschap Serbodjadi; Nota van toelichting betreffende het landschap Meuké.


120 ATJEH. Mededeelingen betreffende de Atjehsche Onderhoorigheden. Geudòng, Djoelo Tjoet, Teunom met de onderhoorigheid Panga, Langsa, XII Moekims Pidië, V Moekims Reubèë, IX Moeksims Keumangan. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1909. 34p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 9.

33,00


121 ATJEH. Mededeelingen over eenige Atjehsche Onderhoorigheden. de landschappen Blang Pidië en Poelo Kajèë, Toengkob behoorende tot de Kawaj XII, Koeala Lambeusòë, Bambi en III Moekims Oenòë, Aréë, V Moekims, Beutong, Salang, eiland Simeuloeë. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1911. 72p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 66.

71,50


122 ATJEH. Mededeelingen betreffende de Atjehsche Onderhoorigheden. I. Matang Koeli. II. Blang Pidië.III. Blang Mangat. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1904. 16p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 2.

19,80


123 AUVRAY, L. Le budget des Indes Néerlandaises. Paris, Revue Maritime et Coloniale, 1862. 14pp, 8vo modern wrappers. Taken from: Revue Maritime et Coloniale. Tome Sixième, 1862.

8,80


124 AVÉ, Jan B. 'Indonesia', 'Insulinde' and 'Nusantara': Dotting the i's and Crossing the t. Dordrecht, Foris Publications, 1989. 15p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 145.

8,80


125 AVELING, H. G. "Sitti Nurbaja": Some reconsiderations. Commentaar van Mr. Tauflik Abdullah. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1970. 18p., textmap, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 126.

11,00


126 AVELING, H. G. Indonesian Wasteland: The verse of Rivai Apin. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1971. 25p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 127.

13,20


127 AVELING, H. G. Seventeenth Century Bandanese Society in Fact and Fiction: 'Tambera' Assessed. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1967. 19p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 123.

11,00


128 AVELING, H. Some Conventions of Prewar Indonesian Verse. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1972. 13p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 128.

7,70


129 AVELING, Harry G. An Anylysis of Utuy Tatng Sontani's 'Suling'. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1969. 16p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 125.

8,80


130 B......S. Proeve ven Eerlijkheid der Koelie's. Batavia, 1841. 2p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 3de Jaargang.

3,30


131 B. B. C. Iets over het Koninkrijk Jaccatra. Batavia, 1838. 3p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 1ste Jaargang.

4,40


132 B. Het koloniale vraagstuk. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1868. 20,13,20p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical: Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 30ste Jaargang.

27,50


133 B. Iets over Bolaäng-Mogondo en een Bantik-Fosso aldaar. Amsterdam-Utrecht, K.N.A.G./ C.L.Brinkman, J.J.Beijers, 1883. 8 p. in 2 columns, 1 textillustration, 4to wrs

11,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. VII. 1ste Serie.


134 B. In het land van het zout en de pisau blati. Haarlem, Het Tijdschrift ,,Eigen Haard", 1928. 7p., with 5 illustrations, 4to modern wrappers. - Taken from: De Aarde en haar Volken, Jrg. 64.

8,80


135 B. Is zorg voor de beschaving der Inlandsche bevolkingen van Nederlandsch Indië staatspligt? Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1864. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 26ste Jaargang.

5,50


136 BAAL, J. van. De westerse beschaving als constante factor in het hedendaagse acculturatie-proces. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1948. 38p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 2, No. 2.

17,60


137 BAAL, J. van. De bevolking van Zuid-Nieuw-Guinea onder Nederlandsch Bestuur: 36 Jaren. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1939. 106p., 1 folding map, 3 folding appendices, 8 illustrations on plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 79.

88,00


138 BAAL, J. van. Uit de Nadagen van het Nederlands Bestuur over Bali en Lombok. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1982. 20p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 138.

11,00


139 BAARDA, M. J. van. Nog iets aangaande ,,Heer Pokken" op Halmahera. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1912. 15p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 2., Deel 67.

11,00


140 BAARDA, M. J. van. Het Lòda'sch, in vergelijking met het Galéla'sch dialect op Halmaheira, gevolgd door Lòda'sche teksten en verhalen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1904. 180p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 56.

110,00


141 BAARDA, M. J. van. Een apologie voor de dooden. Bijdrage tot de kennis van het Galelareesche volk. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914. 38p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 69.

33,00


142 BAARTMANS, F. Kakus Punan MUD healing rites. Kuching, Sarawak, The Museum, 1966. 6p., notes, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIV, No 28-29 New Series.

4,40


143 BAARTMANS, J.A., H. BOISSEVAIN, J. van GALEN, Ph.H.KUENEN, Th. RAVEN, G.L. SMIT SIBINGA, J. WEEDA, J.I.S. ZONNEVELD. De morfologie van de Java- en Soenda Zee. Amsterdam, K.N.A.G., 1947. 46p., with 8 figures, table, bibliography, summary in english, 8vo modern wrs.

24,20

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LXIV.


144 BACHTIAR, H. W. Bureaucracy and Nation Formation in Indonesia. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1972. 17p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 128.

8,80


145 BAGAN API-API. Het groote visschersdorp op Sumatra. Amsterdam, K.N.A.G., 1909. 2p., 8vo modern wrappers.

3,30

Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXVI.


146 BAHADUR CHAND SHASTRI. The indentification of the first sixteen reliefs on the second main-wall of Barabudur. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1932. 9p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 89.

5,50


147 BAKER, J.N.L. Some original maps of the East India Company. Amsterdam, K.N.A.G., 1936. 3p., 8vo modern wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. LIII.

3,30


148 BAKHUIS, L. A. Bij de kaart van een deel van het eiland Timor. Amsterdam, K.N.A.G., 1905. 3p., with 1 large folding map, 8vo modern wrs.

77,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXII.


149 BAKHUIZEN van den BRINK, Ch. R. De inlandsche burgers in de Molukken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1915. 55p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 70.

44,00


150 BAKKER, Freek L. Balinese Hinduism and the Indonesian State; Recent Developments. Leiden, KITLV, 1997. 27p., references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 153.

16,50


151 BAKKER, H. P. A. Het rijk Sanggau. & Verbeteringen en nalezingen. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1884. 111,4p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 29.

99,00


152 BAKKER, H. De Internationale positie van Nederlandsch-Indië in de laatste 50 jaren. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 11p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 1.

7,70


153 BAKKER, H. Het Roode Kruis in Ned.-Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1932. 33p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LIV, No. 2 & 3.

17,60


154 BAKKERS, J. A. De eilanden Bonerate en Kalao. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1861. 50p., appendices, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 11, Vierde Serie Deel 2.

55,00


155 BAKKERS, J. A. De afdeeling Sandjai (Celebes). Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1861. 109p., appendices, tables, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 11, Vierde Serie Deel 2.

88,00


156 BAKKERS, J. A. De Eilanden Bonerate en Kalao. Batavia, Lange & Co., 1861. 50p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 11.

38,50


157 BAKKERS, J. A. De afdeeling Sandjai (Celebes). Batavia, Lange & Co., 1861. 109p., tables, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 11.

93,50


158 BAKKERS, J. A. Het leenvorstendom Boni. Met drie tekeningen van de belangrijkste punten tijdens den jongsten met dat rijk gevoerden oorlog, en eene inventaris van de thans aanwezige rijksornamenten van Boni. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1866. 209p., 10 plates (9 folding) of plans, groundplans( Redoute te Badjoe, Kampong Boni, Pasimpa), "krissen", "speren" other ethnologica, folding plate of the arms of Saparadjae, large coloured flag of Goeroedae, large folding coloured flag of Admiraal Speelman, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 15, Vijfde Serie Deel 1.

385,00


159 BAKKERS, J. A. Nota betreffende het partikulier landbezit op Celebes. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1866. 31p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 16, Vijfde Serie Deel 2.

27,50


160 BAKKERS, J. A. Tanette en Barroe (Celebes). Batavia, Lange & Co., 1862. 99p,, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 12.

88,00


161 BALANGNIPA. Nota van toelichting betreffende het landschap Balangnipa. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1912. 33p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 54.

19,80


162 BALASUBRAHMANIAN, S. R. The lake of bricks of gold. Mededeelingen. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1935. 2p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 75.

2,20


163 BALBIAN VERSTER, J.F.L. DE & J.C. van EERDE. Doctor J. W. IJzerman & De promotie van den heer J. W. IJzerman. Amsterdam, K.N.A.G., 1921. 9 p., withportrait, 8vo wrs.

5,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXVIII.


164 BALEN, Mr. W. J. van. Wat dreef de Portugeezen naar Indië? Amsterdam, K.N.A.G., 1936. 8p., 8vo modern wrs.

5,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LIII.


165 BALI. Balische-gierigheid. Batavia, 1847. 3p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 9de Jaargang.

3,30


166 BALLY, W. The Experimental Station at Mid Java (8p., 12 illustrations). Published in: Sluyters' Montley, East Indian Magazine, Vol. I, Number 4, September, 1920. Batavia, Sluyters & Co, 1920. Other articles: K.A.R.Boscha, by Van der Kop (3p, with portrait); The Cultivation of the Cocoanut and Oilpalm, by Spectator (6p, 8 illustrations); The Native Community in Java. Admirable relics of social organisation, by F.A.H.A.Later (6p, 5 illustrations); The new Flora in the Isle of Krakatau, by W. Docters van Leeuwen (4p, 5 illustrations);m Fighting the Foodshortage in Java (1p, 1 illustration); Educating the Masses. Good books for a million-population, still in ites infancy as to its intellectual development, by Journalist (6p, 4 illustrations); The Glory of Java's South Coast (1p, 1 illustration); Preparatory University Education in Netherlands India, by Th. Thomas (4p, portrait); Commercial Comment; Index, 80pp, 4to original illustrated wrappers Batavia The Statue of J. P. Coen).

38,50


167 BANDJAR NEGARA. Facsimile van een tweetal beschreven koperen platen afkomstig uit Bandjar Negara. Batavia-'s Hage, W. Bruining - M. Nijhoff, 1878. 1p, with 1 plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 25.

4,40


168 BANDJERMASIN. Kort verhaal der bestaande volksoverleveringen, aangaande de Kris Singkir en Lans Kaliblah, beide wapens, welke behoord hebben tot de kroonsieraden van het vervallen verklaarde Rijk van Bandjermasin. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1864. 5p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 14, Vierde Serie Deel 5.

5,50


169 BANGERT. Verslag der reis in de binnenwaarts gelegene streken van Doessoen Ilir. Batavia, Lange & Co., 1860. 85p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 9.

77,00


170 BANJERMASSING. Iets over de Daijaks van Banjermassing. Batavia, 1847. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 9de Jaargang.

5,50


171 BANK, Jan. Exercities in Vergelijkende Dekolonisatie; Indonesië in Zuidoost-Azië, Nederland in West-Europa. Dordrecht, Foris Publications, 1985. 17p., references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 141.

8,80


172 BANKA. De Orang Lom of Belo op het eiland Banka. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1861. 7p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 11, Vierde Serie Deel 2.

11,00


173 BANKA. De Orang Lom of Belom op het eiland Banka. Batavia, Lange & Co., 1861. 7p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 11.

5,50


174 BANKA. Korte schets van het eiland Banka. Batavia, 1846. 31p., with map, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 8de Jaargang.

104,50


175 BANTAM. De heidenen of Badoewienen van Bantam. Batavia, 1838. 11p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 1ste Jaargang.

13,20


176 BAREN, J. van. Beschrijving van het schiereiland Leitimor volgens W.Mickler. Amsterdam, K.N.A.G., 1901. 10 p., 8vo wrs.

6,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XVIII.


177 BAREN, J. van. De nieuwe flora van het vulkaaneiland Krakatau. Amsterdam, K.N.A.G., 1908. 4p. 8vo modern wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXV.


178 BAREN, J. van. De flora der vulkanische terreinen op Java en Sumatra. Amsterdam, K.N.A.G., 1909. 4p., 8vo modern wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXVI.


179 BARETTA, J.M. Gegevens omtrent het eiland Halmahera. Amsterdam, K.N.A.G., 1912. 9p., 8vo modernwrs.

8,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXIX.


180 BARNES, G. T. Iban Hero Dreams and Apparitions. Kuching, Sarawak, The Museum, 1966. 33p., 4 plates, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIV, No 28-29 New Series.

19,80


181 BARNES, Geoffrey. Punan Cemeteries in the Niah River. Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 7 p., 1 textmap, 1 textfigure, 4 illustrations on plates, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 12 New Series, No 27. Old Series.

5,50


182 BARNES, R. H. Avarice and Iniquity at the Solor Fort. Dordrecht, Foris Publications, 1987. 29p., figure, map, 6 illustrations, notes, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 143.

17,60


183 BARNES, R. H. Mancala in Kédang: a structural test. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1975. 19p., 3 figures, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 131.

11,00


184 BARNES, R. H. Méi Nafa, a Rite of Expiation in Lamalera, Indonesia. Dordrecht, Foris Publications, 1989. 9p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 145.

5,50


185 BARNES, R. H. The Majapahit Dependency Galiyao. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1982. 6p., notes, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 138.

4,40


186 BARRAUD, C. and J. D. M. PLATENKAMP. Rituals and the Comparison of Societies. Dordrecht, Foris Publications, 1990. 22p., 4 illustrations, map, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 146.

17,60


187 BARRAUD, C. A Turtle Turned on the Sand in the Kei islands; Society's Shares and Values. Dordrecht, Foris Publications, 1990. 21p., 3 illustrations, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 146.

13,20


188 BARRAUD, C. Wife-givers as Ancestors and Ultimate Values in the Kei Islands. Dordrecht, Foris Publications, 1990. 33p., references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 146.

16,50


189 BARTELS, M. & F. JAGOR, u.A. Acclimatisation der Europäer in Niederländisch-Indien. & Sterblichkeit der Eingeborenen und Europäer in Ostindien. Berlin, Verlag von A. Asher & Co., 1885. 20p, tabels, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Zeitschrift für Ethnologie 17.Jahrgang, Heft VI & 18.Jahrgang, Heft II. Verhandlungen.

13,20


190 BARTH, J. P. J. De landschappen aan de Boven-Pinoh. (Wester-afdeeling van Borneo). Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1897. 66p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 39.

55,00


191 BARTH, J. P. J. Overzicht der Afdeeling Soekadana. 6 Beilagen. Batavia, Bruining & Wijt, 1896. 141,lv-pp, with 4 folding plates (of which 3 are folding genealogical tables), small 4to modern wrappers. - Taken out from periodical: Verhandelingen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel L, 2. - Good condition.

63,80


192 BARTSTRA, Gert-Jan. Some Remarks Upon: Fossil Man from Java, his Age, and his tools. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1983. 14p., textmap, figure, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 139.

11,00


193 BARTSTRA, H., C. Ch.van HENSBERGEN, H. MENKE, C. NAGHTEGAAL en A. V. POGGEMEIER. Uit de practijk der gewestelijke keuren en der locale strafverorderingen in Ned.-Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1930. 9p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LII, No. 4.

5,50


194 BAS, F. de. De opnemingen in Nederlandsch-Indië gedurende de jaren 1885 en 1886. Amsterdam, K.N.A.G., 1888. 9 p., table, 8vo wrs.

6,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap).


195 BAS, F. de. De Residentie-kaarten van Java en Madoera. Amsterdam, C.F.Stemler, 1876. 32p in 2 columns, with 2 large folding maps, 4to modern wrs.

88,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap).


196 BAS, F. de. De Triangulatie van Sumatra. Amsterdam-Utrecht, K.N.A.G./ C.L.Brinkman, J.J.Beijers, 1882. 36p in 2 columns, with 2 folding maps, 4to modern wrs. - Bijblad 10.

66,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap).


197 BAS, F. de. De Triangulatie van Sumatra en de opnemingen in Nederlandsch-Indië gedurende de jaren 1883 en 1884. Amsterdam, K.N.A.G., 1886. 8 p., 8vo wrs. Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. IV.

6,60


198 BAS, F. de. Het kadaster in Nederlansch-Indië. Amsterdam, K.N.A.G., 1884. 19 p., 8vo wrs.

16,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap).


199 BAS, F. de. The Princes of Orange Nassau and their Relations with the East. II. The Achinese Embassy in the Camp of Price Maurice (7p, 10 illustrations). Published in: Inter-Ocean.A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 6, Number 11, November 1925. Batavia, G. Kolff & Co, 1925. Other articles: The Dance 2p, 6 Illustrations Studio Lux); Western Australia Primary Productive Wealth, by E. F. Semmens (3p); The Wayang throughout the Centuries, by The Editor (5p, 4 plates); Where the Hindus made their Last Stand. The Hindu Fortress Kuta Bedah at Malang, by A. Gertis (4p, 8 illustrations); Glimpses of Manila, by Eddie L. Burkholder (7p, 9 illustrations); Legends of Sumatra. Translated from the Malay (2p); Tourism (4p,2 illustrations); Items of Interest; Index, many tinted illustrations, many illustrated advertism, 72pp, 4to original illustrated wrappers.

38,50


200 BASSET, D. K. British Trade and Policy in Indonesia 1760-1772. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1964. 27p., 3 textmaps, glossary, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 120.

17,60


201 BASSETT, D. K. The Surrender of Dutch Malacca, 1795. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1961. 15p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 117.

13,20


202 BASTIAANS, J. Batato's in het oude Gorontalo, in verband met den Gorontaleeschen staatsbouw. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1939. 50p., folding plan, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 79.

27,50


203 BASTIAANS, J. Het verbond tusschen Limbotto en Gorontalo. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1938. 33p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 78.

26,40


204 BASTIAN, A. Die Aufgaben der Ethnologie. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1898. 23p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 40.

16,50


205 BASTIAN, Adolf. Eene hulde aan Adolf Bastian. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1896. 15p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XVIII.

11,00


206 BASTIN, John. Colonel Colin Mackenzie and Javanese antiquities. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1953. 3p., 2 illustrations, , 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 109.

4,40


207 BASTIN, John. Palembang in 1811 and 1812. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1953. 21,25p., appendices, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 109.

27,50


208 BASTIN, John. Raffles' Ideas on the Land Rent System in Java and the Mackenzie Land Tenure Commission. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1954. vlll,193pp, bibliography, tables, 8vo modern wrappers. - Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel XIV.

55,00


209 BASTIN, John. The Working of the Early Land Rent System in West Java. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1960. 12p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 116.

8,80


210 BASTIN, John. The Raffles Gamelan. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1971. 5p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 127.

4,40


211 BATAVIA. Dapper gedrag van den Commandant der Sumbawarezen, Abdoellah, te Batavia, 1800. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1879. 2p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 26.

3,30


212 BATAVIA. Voorbeeld van voorvaderlijke gestrengheid. 's Gravenhage, K. Fuhri, 1854. 2p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 2. Reprint (1986).

3,30


213 BATAVIAASCH GENOOTSCHAP. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel V-1867. & Register op de Notulen der Vergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen over de jaren 1857-1866 door H. L. Janssen. Batavia, Lange & Co., 1868. (ll),127,1,60pp, 8vo contemporary boards.

82,50


214 BATAVIAASCH GENOOTSCHAP. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel XXVIII-1890 & Lijsten van ingekomen Boekwerken, Aanwinsten, Voorwerpen en Leden. Batavia, Albrecht & Busche, 1891. (ll),134,XCpp, 8vo contemporary boards.

55,00


215 BATAVIAASCH GENOOTSCHAP. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel XXXI-1893 & Lijsten van ingekomen Boekwerken, Aanwinsten, Voorwerpen en Leden. Verslagen van de Verrichtingen der ,,Archeologische Vereeniging"te Djokjakarta 1892, Werkzaamheden aan de Tjandi's Prambanan c.a. 1893, Tempels te Prambanan en Sodjiwan 1893, Photographien door den heer Th. Delprat geschonken, Afschrift van twee babad's (.....) ontvangen van H. E. Steinmetz, door J. Brandes (....). Batavia, Albrecht & Busche, 1891. (ll),168,CCXXpp, 8vo contemporary boards.

55,00


216 BATAVIAASCH GENOOTSCHAP. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel XLII-1904-2 Batavia-'s-Gravenhage, G. Kolff & Co-M. Nijhoff, 1904. p.43-63 & p.XLIV-LX with 1 plate (Benakat en Modong), 8vo contemporary boards.

16,50


217 BATAVIAASCH GENOOTSCHAP. Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel LIX 1921, 2-3. & Bijlagen. Weltevreden-'s-Gravenhage, G. Kolff & Co-M. Nijhoff, 1921. 292p, 8vo contemporary boards.

44,00


218 BATAVIAASCH GENOOTSCHAP. Index. Specierum Piscium In Voluminibus XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV Et XXVI Actorum Societatis Artium Et Scientiarum Batavienmsis Descriptarum. Batavia, Lange & Co., 1854-1857. 24p., small 4to modern wrappers. - Taken out from periodical: Verhandelingen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel XXVI.

11,00


219 BATAVIAASCH GENOOTSCHAP. Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 16de Deel. Batavia, Lands Drukkerij, 1836. xxvll,226p., 8vo contemporary boards.Deel XVI. Contents: H. BURGER: Beschrijving der Japansche Kopermijnen en der bereiding van het koper (28pp); H. MacGILLAVRY: Korte Verhandeling of Aanteekeningen omtrent den Adelstand der Javanen (34pp); J. F. C. GERICKE: Iets over de Javaansche tydrekening (18pp); P. van OORT & S. MÜLLER: Aanteekeningen gehouden op eene Reize over een gedeelte van het eiland Java, dooe de leden der Natuurkundige Kommissie (76pp); H. BURGER: Aanmerkingen gehouden op eene Reize door eenige Districten der Padangsche Bovenlanden (70pp).

165,00


220 BATCHELOR, D. M. North Borneo Bird Notes. Kuching, Sarawak, The Museum, 1959. 4 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 13-14 New Series.

3,30


221 BAUD, J. C., L. C. D. van DIJK. Proeve van een geschiedenis van den handel en het verbruik van opium in Nederlandsch Indië. Met de bijlage: Aanteekeningen omtrent het geneeskundig gebruik van de papaver, getrokken uit de Chinesche Materia medica, door J. J. Hoffman. Amsterdam, C. A. Spin & Zoon, 1853. met 6 Beilagen, 142,23p (Bijvoegsels in reprint, Deel 2, No. 2 (1986)), 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 1.

176,00


222 BAUD, J. C. Biliton. Amsterdam, C. A. Spin & Zoon, 1852. 3p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 1.

5,50


223 BAUD, J. C. De nagedachtenis van den heer J. C. Baud, verdedigd tegen zijne vrienden. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1860. 13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 22 ste Jaargang.

11,00


224 BAUD, J. C. Palembang in 1811 en 1812. Met 9 Beilagen. Amsterdam, C. A. Spin & Zoon, 1852. 32p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 1.

55,00


225 BAUDISCH, R. A. De lichamelijke opvoeding in Indonesia. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1953. 7p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 6, No. 5.

4,40


226 BAUDISCH-V. H., L. C. Pentjak. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1952. 3p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 6, No. 2.

3,30


227 BAUMGARDT, D. L. De gambier-kultuur en fabrikante in de residentie Rio. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

4,40


228 BEATTY, Andrew. Ovasa: Feasts of Merit in Nias. Dordrecht, Foris Publications, 1991. 20p., references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 147.

11,00


229 BEAUFORT, L. F. de. Max Weber (geb. 5 Dec. 1852, gest. 7 Februari 1937). Amsterdam, K.N.A.G., 1937. 2p., 8vo modern wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LIV.


230 BEAVITT, Paul. Ngayap (Changes in the Pattern of Premarital Relations of the Iban). Kuching, Sarawak, The Museum, 1967. 7p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XV, No 30-31 New Series.

5,50


231 BEDFORD, P. W. Sea Dayak Diet: A Longhouse Survey. Kuching, Sarawak, The Museum, 1959. 12 p., 5 tables, bibliography, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 13-14 New Series.

8,80


232 BEEST HOLLE, G. van. Verslag van een gehouden plaatselijk onderzoek omtrent de kultuur en bereiding van indigo door partikulieren in de Residentie Djokjokarta. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller,G. Kolff, 1860. 19p., 1 plate with description, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Nieuwe volgreeks, Deel 3.

27,50


233 BEHREND, T. E. Manuscript production in nineteenth-century Java, Codicology and the writing of Javanese literary history. Leiden, KITLV, 1993. 31p., references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 149.

17,60


234 BEIJ. De dochter van den Beij. Batavia, 1842. 12p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

13,20


235 BEKER, G. Het oogst- en offerfeest bij den Nagestam te Boa Wai (Midden-Floris). 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1913. 5p., and 2 plates with 4 illustrations, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 67.

13,20


236 BEKKUM, W. van. Vier moko's in Noord-Oost-Manggarai (West-Flores). Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1950. 9p., 2 plates with 8 illustrations, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 84.

17,60


237 BEKKUM, W. van. Warloka - Todo - Pongkor. Een brok geschiedenis van Mangarai (West-Flores). Geschiedenis van Manggarai (West-Flores). II. Todo en Pongkor. III. De machtsverschuivingen in Manggarai (West-Flores), tengevolge van de Goeneesche en Bimaneesche invloeden. Leiden, E. J. Brill, 1944 & 1946. 9,11,9p, with 11,12,6 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 6e & 8e Jrg.

44,00


238 BELO, Jane. A study of customs pertaining to Twins in Bali. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1935. 67p., 9 illustrations on plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 75.

44,00


239 BEMMELEN, R.W. van. Delfstoffen van Nederlandsch-Indië als grondstoffen der inheemse industrie. Amsterdam, K.N.A.G., 1948. 11p., tables, 8vo modern wrs.

6,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LXV.


240 BEMMELEN, R.W. van. Voorlopig bericht over de Semeroe-eruptie van September-October 1941. Amsterdam, K.N.A.G., 1948. 9p., with 1 map & 2 photographic illustrations on plate, 8vo modern wrs.

5,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LXV.


241 BENCOULEN. Gisements Houillers de Bencoulen (Côte occidentale de Sumatra). Paris, Revue Maritime et Coloniale, 1864. 6pp, with 2 folding plates with 38 figures, 8vo modern wrappers. Taken from: Revue Maritime et Coloniale. Tome Douzième, 1864.

5,50


242 BENDA. Harry J. and Lance CASTLES. The Samin Movement. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1969. 34p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 125.

16,50


243 BENNEKOM, K. H. H. van. Rubber. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 11p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, Vol. LI, No. 12.

7,70


244 BENTHEM JUTTING, T. van. Wolkenval in den Tengger. Amsterdam, K.N.A.G., 1936. 1p., with 2 illustrations, 8vo modern wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LIII.


245 BERCKEL, J. M. van. Iets over de Dajaks van Melintam en Njawan. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1881. 11p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 26.

13,20


246 BERENSTEYN-TROMP, G. van. Nederlands belangstelling voor Indische Kunst, 50 jaren geleden en thans. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 7p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 1.

5,50


247 BERESTEYN-TROMP, G. van. Veertig Jaren Indische Kunstnijverheid. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1938. 4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LX, No. 9.

3,30


248 BERG, C. C. (Uitgegeven). Kidung Harsa-Wijaya. Middel-Javaansche historische roman. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1931. 190p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 88.

132,00


249 BERG, C. C. Arya Tadah en de Gajah-Nada-gelofte. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939. 32p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 98.

22,00


250 BERG, C. C. Beschouwingen over de grondslagen der spelling. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1941. 80p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 81.

38,50


251 BERG, C. C. Bijdrage tot de kennis der javaansche werkwoordsvormen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1937. 396p., indices, tables, 4 folding tables, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 95.

132,00


252 BERG, C. C. Bijdragen tot de kennis der Panji-verhalen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1954. 28,30p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 110.

38,50


253 BERG, C. C. De Arjunawiwaha. Er-Langgga's levensloop en bruiloftslied? 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1938. 76p., 8vo wrs. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 97.

55,00


254 BERG, C. C. De Çiwa-hymne van de Arjunawiwaha. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1933. 66p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 90.

27,50


255 BERG, C. C. De geschiedenis van pril Majapahit. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1951. 41p., references, 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 5, No. 3.

19,80


256 BERG, C. C. Een nieuwe redactie van den roman van Raden Wijaya. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1931. 48p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 88.

38,50


257 BERG, C. C. Een vleugje licht in een duister verhaal. (veldtocht tegen Sadeng in Brandes' Pararaton-vertaling). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939. 74p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 98.

55,00


258 BERG, C. C. Eenige opmerkingen over het Pararaton-verhaal betreffende Toh-Jaya's dood. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1938. 10p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 97.

6,60


259 BERG, C. C. Het Javaanse gebruik van het Sanskrt woord Râjasa. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1958. 16p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 114.

8,80


260 BERG, C. C. Iets over de Javaanse woorden tekwan en tekon. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1974. 11p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 130.

8,80


261 BERG, C. C. Kidung Sunda. Inleiding, tekst, vertaling en aanteekeningen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1927. 161p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 83.

104,50


262 BERG, C. C. Krtanaga's 'Maleise affaire'. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1956. 32p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 9, No. 5.

17,60


263 BERG, C. C. Kumbayanna's reis naar Jalatunda. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1977. 33p., notes, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 133.

17,60


264 BERG, C. C. Naar aanleiding van Prajnaparamita's Recente Verhuizing. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1981. 38p., notes, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 137.

17,60


265 BERG, C. C. Nog een paar opmerkingen over het woord ,,Kabayan". 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1933. 32p., appendix, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 90.

17,60


266 BERG, C. C. Opmerkingen over de chronoogie van de oudste geschiedenis van Maja-Pahit en over Krtarajasajaya Wardhana's regeering. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1938. 105p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 97.

88,00


267 BERG, C. C. Wat beteekent het woord ,,Kabayan"? 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1929. 10p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 85.

6,60


268 BERG, C.C. Indische letterkunde voorheen en thans. Amsterdam, K.N.A.G., 1930. 31p., 8vo modern wrs.

16,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLVII.


269 BERG, E. J. van den en J. H. NEUMANN. De Batoe Kemang, nabij Medan. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. 4p., with 2 plates & 2 textfigures, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende Volgreeks, Deel 6. (Deel 60).

5,50


270 BERG, E. J. van den. Mededelingen uit de verslagen van Dr. E. J. van den Berg. Taalambtenaar op Buton 1936-1941. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1954. 31p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 110.

17,60


271 BERG, E. J. van den. Adatgebruiken in verband met de sultaninstallatie in Boeton. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1939. 60p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 79.

38,50


272 BERG, E. J. van den. De viering van den raraja hadji in de Kota Wolio (Boeton). Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1937. 11p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 77.

8,80


273 BERG, E. J. van den. De val van Sora. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1939. xvl, 193pp, index, 8vo modern wrappers. - Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 2.

19,80


274 BERG, L. W. C. van den. Het eigendomsrecht van den staat op den grond op Java en Madoera. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1891. 26p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 6. (Deel 40).

17,60


275 BERG, L. W. C. van den. De afwijkingen van het Mohammedaansche familie- erfrecht op Java en Madoera. & Nalezing. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1892. & 1895, 59,24p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 7. (Deel 42 & 45).

55,00


276 BERG, L. W. C. van den. Over het contract Al-Bai' in het Mohammedaansche recht. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1869. 96p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 16. Reprint (1986).

38,50


277 BERG, L. W. C. van den. De afwijkingen van het Mohammedaansche vermogensrecht op Java en Madoera. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1897. 101 p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 47).

88,00


278 BERG, L. W. C. van den. Het inlandsche gemeentewezen op Java en Madoera. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1901. 140 p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 52.

88,00


279 BERG, L. W. C. van den. De Mohammedaansche vorsten in Nederlandsch-Indië. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1901. 80 p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 53.

71,50


280 BERG, L. W. C. van den. In Memoriam Dr. A. B. Cohen Stuart. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1876. 19p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 23.

17,60


281 BERG, L. W. C. van den. De Mohammedaansche geestelijkheid en de geestelijke goederen op Java en Madoera. & Rectificatie. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1881. 46,1p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 27.

44,00


282 BERG, L. W. C. van den. Over de devotie der Naqsjibendijah in den Indischen Archipel. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1882. 18p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 28.

17,60


283 BERG, L. W. C. van den. Een bevelschrift van den Sultan van Atjeh. Batavia-'s Hage, Bruining & Wijt-M.Nijhoff, 1875. 13p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 23.

11,00


284 BERG, L.W.C. van den. Rechtsbronnen van Zuid-Sumatra. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1894. xll,352p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 9.

93,50


285 BERG, N. P. van den. Het Tooneel te Batavia in vroegeren tijd. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1880. 98p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 26.

88,00


286 BERG, N. P. van den. Een smeekschrift van de Bataviasche Burgerij. Batavia-'s Hage, Bruining & Wijt-M.Nijhoff, 1875. 45p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 22.

33,00


287 BERG, N. P. van den. Een conflict tusschen de Regeering en den Raad van Justitie des kasteels Batavia 1795. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1884. 122p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 29.

99,00


288 BERG, N. P. van den. Vroegere berichten omtrent Krakatau. De uitbarsting van 1680. Batavia-'s Hage, Bruinung & Co.-M. Nijhoff, 1883. 21p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 29.

16,50


289 BERG, N. P. van den. ,,De Oost-Indische Compagnie der edelen van Genua" (1648-1649). Batavia-'s Hage, W. Bruining - M. Nijhoff, 1877. 33p., , 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 24.

27,50


290 BERG, N. P. van den. Gouvernements-wisseltrekking te Batavia. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1869. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 31ste Jaargang. (Derde Serie, Jaargang 3).

4,40


291 BERG van SAPAROEA, C.J.G.L. van den.n De tragedie op het eiland Saparoea in het jaar 1817 tijdens de opstand in de Molukken, waarin is opgenomen het boeiend relaas van den eenigen bij den moord in het Fort Duurstede gespaarden ooggetuige, den kleinen Jean Lubbert van den Bergh. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1948. 100p., 2 portrait-plates with 3 illustrations, 5 plates, 1 folding map, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 104.

110,00


292 BERGMAN, R. A. M. Jan Pieterszoon Coen. Een psychographie. Bijdrage tot de leer der constitutietypen. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1933. 56p., with 6 illustrations on 2 plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 73.

44,00


293 BERGSMA, Dr. P. A. Dr. P. A. Bergsma. Amsterdam-Utrecht, K.N.A.G./ C.L.Brinkman, J.J.Beijers, 1882. 2 p. in 2 columns, 4to wrs

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. VI. 1ste Serie.


294 BERGSMA, Mr. W.B. Hoe de bevolkingscijfers van de inlanders op Java en Madoera worden verzameld. Amsterdam, K.N.A.G., 1892. 11 p., 8vo wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), IX.

6,60


295 BERGSMA, Mr. W. H. De bevolking van Java's hoofdsteden in 1880, en eenige andere cijfers uit den Regeerings-Almanak van Nederlandsch Indië van 1882. Amsterdam-Utrecht, K.N.A.G./ C.L.Brinkman, J.J.Beijers, 1882. 4 p. in 2 columns, tables, 4to wrs

5,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. VI. 1ste Serie.


296 BERGSMA, Mr. W. B. Nog iets over de bevolking van Java's hoofdsteden. Amsterdam-Utrecht, K.N.A.G./ C.L.Brinkman, J.J.Beijers, 1881. 1 p. in 2 columns, 4to wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. V. 1ste Serie.


297 BERI-BERI. De stand van het beri-beri-vraagstuk. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1898. 9pp, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XX.

6,60


298 BERMINGHAUS, Emil & R. POSTHUMUS MEYJES. Bericht over de Kei-eilanden. Amsterdam, K.N.A.G., 1888. 8 p., 1 coloured plate with illustrations, 8vo wrs.

9,90

Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. V.


299 BERNARD, F. Van Batavia naar Atjeh dwars door Sumatra. Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink, 1904. 16,24p., with 9,21 illustrations, 4to modern wrappers. - Taken from: De Aarde en haar Volken, Jrg. 40.

55,00


300 BERNET KEMPERS, A. J. In memoriam Prof. Dr. J. Ph. Duyvendak. Amsterdam, K.N.A.G., 1946. 4p. with portrait-plate, 8vo modern wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LXIII.


301 BERNET KEMPERS, A. J. Oudheidkundig werk in Indonesië na de oorlog. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1954. 33p., 9 illustrations on plates, 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 7, No. 6.

17,60


302 BERNET KEMPERS, A. J. In Memoriam Dr. A. N. J. Th. à Th. van der Hoop. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1969. 28p., portrait, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 125.

17,60


303 BERNET KEMPERS, A. J. Een Hindoe-Javaansch beeld in het British Museum. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1931. 5p., with 1 plate, textillustration, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 88.

4,40


304 BERNET KEMPERS, A. J. Prambanan, 1954. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1955. 32p., 4 plates with 9 illustrations, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 111.

33,00


305 BERNET KEMPERS, A. J. Borobudur's verborgen voet. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1955. 11p., 1 plate with 4 illustrations, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 111.

8,80


306 BERNET KEMPERS, A. J. De Hollandsche Grafmonumenten te Surat. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1938. 28p.,12 illustrations on plates, text-groundplan, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 78.

33,00


307 BERNET KEMPERS, A. J. Wat is archaeologie? Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1941. 12p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 81.

7,70


308 BERNET KEMPERS, A. J. Homo delegans. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1948. 18p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 82.

8,80


309 BERNET KEMPERS, A. J. en TJAN TJOE SIEM. Aantekeningen over de Slametan Entas-Entas. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1951. 13p., 12 illustrations on plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 84.

17,60


310 BERNET KEMPERS, A. J. The Bronzes of Nalanda and Hindu-Javanese Art. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1933. 88p., & 33 plates, lists of photographs and bronzes, 8vo wrs. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 90.

71,50


311 BERNSTEIN, H. A. Voorloopige mededeelingen nopens reizen in den Molukschen Archipel. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1864. 97p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 14, Vierde Serie Deel 5.

88,00


312 BERNSTEIN, H. A. Mededeelingen nopens reizen in den Indischen Archipel. (1864). Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1868. 30p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 17.

27,50


313 BERTHE, Louis. Sur quelques distiques Buna' (Timor Central). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1959. 36p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 115.

19,80


314 BERTLING, C. T. In Memoriam A. W. Nieuwenhuis. Amsterdam, K.N.A.G., 1953. 2p., 8vo modern wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. LXX..


315 BERTLING, C. Tj. Heilig vaatwerk van Kalimantan (Borneo). 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1950. 27p., 2 illustrations, 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 3, No. 4.

17,60


316 BERTLING, C. Tj. Technische bijstand van het Westen en psychische afstand van het Oosten. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1954. 29p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 7, No. 3.

13,20


317 BERTLING, C. Tj. Vierzahl, Kreuz und Mandala in Asien. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1954. 23p., 1 plate with 4 illustrations, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 110.

16,50


318 BERTLING, C. Tj. Notes on Myth and Ritual in Southeast Asia. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1958. 12p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 114.

8,80


319 BERTLING, T. Een hypothese omtrent de sociale structuur van Zuid-Celebes in verband met de stichtingsmythe van Wadjo/. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939. 8p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 98.

6,60


320 BERTOEN-BROUWER, D. A. In Memoriam Prof. ir. J. H. G. Schepers 1885-1968. Amsterdam, K.N.A.G., 1968. 3p., with portrait, 8vo wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap),Geografisch Tijdschrift, Nieuwe Reeks, Deel II, Nr.2.

3,30


321 BERWICK, Joe. Bishop Francis Thomas McDougall. Kuching, Sarawak, The Museum, 1970. 2p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVIII, No 36-37 New Series.

3,30


322 BETH, H. Rottingslagen. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1867. 15p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical: Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 29ste Jaargang.

13,20


323 BEUKERING, J. A. van. Emigratie van algemeen medisch standpunt bezien. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1948. 11p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 1, No. 6.

6,60


324 BEVERSLUIS, J. R. Het Boschwezen in Nederlandsch-Indië, 50 jaren geleden en thans. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 7p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, Vol. LI, No. 1.

4,40


325 BEVERVOORDE, Adriaan de. Levensschets van zijne excellentie den Heere J. J. Rochussen. Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Neêrland's Indië, ...). Batavia, 1845. 23p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 7de Jaargang. - Last 5 pages in reprint.

17,60


326 BEZEMER, T. J. Dajaksche schedelkistjes (Mededeelingen). Leiden, E. J. Brill, 1942. 3p, with 6 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 4e Jrg.

5,50


327 BEZEMER, T. J. Iets over en uit de Maleische poëzie. (First part). Leiden, E. J. Brill, 1942. 5,5p, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 4e Jrg.

8,80


328 BEZEMER, T. J. Nog enkele opmerkingen over het woord Kabajan. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1942. 12p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 101.

7,70


329 BEZEMER, T. J. Pootstokken van Zuid-Borneo. Leiden, E.J.Brill, 1939. 3p., with 3 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract from the periodical : Cultureel Indië, 1.Jrg., Mei 1939.

5,50


330 BHUSAN SARKAR. Himansu. A geographical introduction to the study of Kawi oorkonden-I. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1949. 4p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 105.

3,30


331 BIE, C. W. P. de. Verslag van de Ontgraving der Steenen Kamers in de doesoen Tandjoeng Ara, Pasemah-Hoogvlakte. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1932. 10p., with 8 illustrations on plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 72.

13,20


332 BIERDRAGER, J. Verslag van een tournée naar het binnenland van Waropen van 14 September tot 1 October 1933. Amsterdam, K.N.A.G., 1934. 11p., with 1 map, 8 photographic illustrations & 4 tables, 8vo modern wrs.

16,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LI.


333 BIJLERT, C. J. van. Veranderingen bij den Inlandschen Landbouw. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1930. 19p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LII, No. 10.

11,00


334 BIJLEVELD, B. J. Cerita Tukang Gamal Ki Dudah Jinda Lara Ning Hati; A Condensed Wayang Story from Jakarta. Dordrecht, Foris Publications, 1990. 10p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 146.

5,50


335 BIJLMER, Dr. H.J.T. Natuurlijk kruisingsexperiment op Kisar? Beschouwingen naar aanleiding van Prof. Dr. E. Rodenwaldt's werk ,,Die Mestizen auf Kisar". Amsterdam, K.N.A.G., 1928. 4p., 8vo modern wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLV.


336 BIK, J. Th. Aanteekeningen nopens eene reis naar Bima, Timor, de Moluksche eilanden, Menado en Oost-Java, gedaan in 1821 en 1822 met den hoogleraar C. G. C. Reinwardt. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1863. 59p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 14, Vierde Serie Deel 5.

66,00


337 BIK, J. Th. Aanteekeningen op eene reis door het Westelijk gedeelte van de Residentie Bantam, met de heeren van Hasselt en Meaurevert in het jaar 1923. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1866. 17p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 16, Vijfde Serie Deel 2.

17,60


338 BIKKER, A. Een en ander over het ontstaan der districten in de Onderafdeeling Boven-Binoeang en Pitoe-Oeloena-Saloe (Mamasa). Mededeelingen. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1932. 8p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 72.

11,00


339 BIKKER, A. Enkele Ethnographishe Mededeelingen over de Mamasa-Toradja's. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1930. 31p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 70.

27,50


340 BILA (SUMATRA). Korte beschrijving van het landschap Bila. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1904. 10p, folding map, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 2. Deel 56.

33,00


341 BING SIONG, Han. An Outline of the Recent History of Indonesian Criminal Law. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1961. (4),205pp, with 1 folding map & bibliography, 8vo original wrappers. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel XXXII. Good condition.

16,50


342 BINK, G. L. Lijst van woorden opgeteekend uit den mond der Karau-Jotofa, bewoners der Humboldts-baai. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1902. 34p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 45.

27,50


343 BISSCHOP GREVELINK, A. H. Vernieling van boomen en planten door insecten in Keerkringlanden. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1877. 15p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Derde volgreeks, Deel 25. Reprint (1986).

8,80


344 BLACKSTONE, J. De K.L.M. in de London - Melbouirne race. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1934. 17p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVI, No. 12.

9,90


345 BLEEKER, Dr. Pieter & Dr. Abraham Benlamin COHEN STUART. Nekrologie. Amsterdam-Utrecht, K.N.A.G./ C.L.Brinkman, J.J.Beijers, 1879. 5 p., in 2 columns, 4to wrs.

5,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. III. 1ste Serie.


346 (BLEEKER, P.). Aanteekeningen gehouden op eene reis op de Solosche rivier van Soerakarta naar Soerabaya. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1866. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 28ste Jaargang.

5,50


347 (BLEEKER, P.). Bevolking van Java en Madura op het einde van 1861. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1864. 1p., table, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 26ste Jaargang.

3,30


348 (BLEEKER, P.). Bijdragen tot de kennis van het landelijk stelsel op Java. III. Tijdvak vóór Raffles. Tweede gedeelte. IV. Britsch Tusschenbestuur. V. Britsch Tusschenbestuur. Memorie van Raffles, van 14 Junij 1813. VI. Britsch Tusschenbestuur. a. Rapport van Mr. H. W. Muntinghe, van 28 Julij 1813. - b. Proklamatie van Raffles van 15 Oktober 1813. VII. Britisch Tussenbestuur. Revenue instructions van Raffles van 11 Februarij 1814. & Eene bespotting van den Adat. VIII. Britsch Tusschenbestuur. Reglement voor de provinciale geregtshoven op Java, uitgevaardigd door Raffles, den 11den Februarij 1814. IX. Britsch Tusschenbestuur. Memorie van Raffles van 11 Februarij 1814. X. Britsch Tusschenbestuur. Memorie van Raffles van 11 Februarij 1814. XI. Het stelsel bij den overgang van het Britsch, op het Nederlandsch gezag. XII. Het stelsel, gedurend het verder bestuur van kommissarissen-generaal. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1864, 1866. 29,10,20,14,22,5,27,29,61,36,31,40,42,49,86,29p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 26ste & 28ste Jaargang.

363,00

XXI. Het bestuur van den Gouverneur-Generaal ad interim J. C. Baud, na het vertrek van den Kommissaris-Generaal J. van den Bosch. (Van Februarij 1834 tot Maart 1836). Eerste gedeelte, Inspektie-reis over Java. XXII. Het bestuur van den Gouverneur-Generaal ad interim J. C. Baud, na het vertrek van den Kommissaris-Generaal J. van den Bosch, (Van Februarij 1834 tot Maart 1836). Tweede gedeelte, Algemeene gebeurtenissen. & Vervolg. XXIII. De Minister van Koloniën J. van den Bosch. XXIV. Het landelijk stelsel van 1836 tot 1840. XXV. Het landelijk stelsel van 1840 tot 1845. XXVI. Voorgenomen herziening van het lanfelijk stelsel, onder den Goeverneur-generaal Merkus, 1844.


349 (BLEEKER, P.). Bijdragen tot de bevolkings-statistiek van Java en Madura. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1868. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 30ste Jaargang.

4,40


350 (BLEEKER, P.). De Nederlandsch-Indische handelsvloot in 1843 en 1863. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1864. 33p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 26ste Jaargang.

24,20


351 (BLEEKER, P.). De hervorming der Molukken. IV. De Residentie Banda. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1864. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 26ste Jaargang.

4,40


352 (BLEEKER, P.). De Kultuurwet-litteratuur, door een Veteraan. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1866. 19p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 28ste Jaargang.

13,20


353 (BLEEKER, P.). De gedwongen koffikultuur in de Minahassa. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1866. 2p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 28ste Jaargang.

3,30


354 (BLEEKER, P.). De bevolkingsdichtheid van Java en Madura op het einde van 1863. & Over de dichtheid der bevolking in de residentie Krawang, door C. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1866. 2,2p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 28ste Jaargang.

4,40


355 (BLEEKER, P.). De houtbosschen in Nederlandsch-Indië. Particuliere industrie tegenover staats-exploitatie. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1867. 37p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 29ste Jaargang.

27,50


356 (BLEEKER, P.). De afscheiding van het materieel der Nederlandsche en der Indische marine. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1867. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 29ste Jaargang.

4,40


357 (BLEEKER, P.). De laatste heldendaad van den Boheemschen Mezzofanti. (Uit Trübner's American and Oriental Literary Record, May 15, 1867). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1867. 3p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 29ste Jaargang.

3,30


358 (BLEEKER, P.). De uitvoering van het conservatieve programma in Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1867. 13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 29ste Jaargang.

8,80


359 (BLEEKER, P.). De hervorming van de Molukken. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1868. 20,19p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 30ste Jaargang.

33,00


360 (BLEEKER, P.). De administratieve indeeling van Nederlandsch Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1868. 6,7,13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 30ste Jaargang.

17,60


361 (BLEEKER, P.). De voor- nen nadeelen van de heerschappij van Britten en Nederlanders in Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1868. 27,24p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 30ste Jaargang.

33,00


362 (BLEEKER, P.). De suikercultuur op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1868. 16p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 30ste Jaargang.

8,80


363 (BLEEKER, P.). Een sieraad der vrijzinnige richting. (Resident van Pasoeroean, H. A. van der Poel). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1867. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 29ste Jaargang.

4,40


364 (BLEEKER, P.). Eene historische herinnering. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1867. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 29ste Jaargang.

4,40


365 (BLEEKER, P.). Een paar voorbeelden. (Landbouwondernemingen op Java). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1868. 13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 30ste Jaargang.

8,80


366 (BLEEKER, P.). Het Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, zijn verleden en zijne toekomst. Een woord van de Redactie aan de Lezers. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1867. 13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 29ste Jaargang.

8,80


367 (BLEEKER, P.). Het financiëel programma van het kabinet aan de Indische begrooting voor 1868 getoetst. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1867. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 29ste Jaargang.

4,40


368 (BLEEKER, P.). Het gevangenisstelsel in vreemde koloniën. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1868. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 30ste Jaargang.

5,50


369 (BLEEKER, P.). Internationaal Kongres te Amsterdam van den 2den Oktober 1864. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1866. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 28ste Jaargang.

5,50


370 (BLEEKER, P.). Kantteekeningen op het verslag van het beheer en den staat van Nederlandsch-Indië over 1865. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1868. 27p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 30ste Jaargang.

17,60


371 (BLEEKER, P.). Levensbericht van H. C. Bekking. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1866. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 28ste Jaargang.

4,40


372 (BLEEKER, P.). Nederlandsch Indië in de volksvertegenwoordiging. VI-VIII. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1864. 7,4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 26ste Jaargang.

6,60


373 BLEEKER, P. (Redactie). Nederlandsch Indië in de Volksvertegenwoordiging V. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1863. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 25ste Jaargang. (Nieuwe Serie, Jaargang 1).

4,40


374 (BLEEKER, P.). Scheiding van kerk en staat in Nederlandsch-Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1867. 37p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 29ste Jaargang.

27,50


375 (BLEEKER, P.). Staatkundige beschouwingen van een koloniaal-regtgeloovig koopman. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1864. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 26ste Jaargang.

5,50


376 (BLEEKER, P.) Adres aan den Minister van koloniën over de indigokwestie. - Spoorweg van Samarang naar de Vorstenlanden. Indisch Genootschap. Algemeene vergadering van Dinsdag 20 April 1863. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1863. 31p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 25ste Jaargang. (Nieuwe Serie, Jaargang 1).

19,80


377 (BLEEKER, P.) Beraadslaging over de wenschelijkheid tot uitbreiding of inkrimping der indigokultuur op Java. Indisch Genootschap. Algemeene vergadering van Dinsdag 24 Maart 1863. & Statistiek der indigokultuur op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1863. 35,2p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 25ste Jaargang. (Nieuwe Serie, Jaargang 1).

27,50


378 (BLEEKER, P.) Bijdrage tot de kennis van de landverhuur in de Vorstenlanden van Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1863. 13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 25ste Jaargang. (Nieuwe Serie, Jaargang 1).

11,00


379 (BLEEKER, P.) De invoering der volkszijdeteelt in Nederlandsch Indië. I-III. (& Advies van T. J. Willer en P. Bleeker). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1863. 19,17,10p., with 5 coloured lithographed plates (Bombyx-butterflies), 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 25ste Jaargang. (Nieuwe Serie, Jaargang 1).

110,00


380 (BLEEKER, P.) De invoering der volkszijdeteelt in Nederlandsch Indië. I-III. (& Advies van T. J. Willer en P. Bleeker). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1863. 19,17,10p., with 5 coloured lithographed plates (Bombyx-butterflies), 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 25ste Jaargang. (Nieuwe Serie, Jaargang 1).

110,00


381 BLEEKER, P. e.a. Berigten omtrent den Zeeroof in den Nederlandsch-Indischen Archipel over 1856. Batavia, Lange & Co., 1858. 29p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 7.

27,50


382 (BLEEKER, P.) Geldkrisis en rijstkrisis op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1863. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 25ste Jaargang. (Nieuwe Serie, Jaargang 1).

5,50


383 (BLEEKER, P.) Geldsomloop en munt in Nederlandsch Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1863. 19p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 25ste Jaargang. (Nieuwe Serie, Jaargang 1).

13,20


384 (BLEEKER, P.) Het gouvernements koffijstelsel op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1863. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 25ste Jaargang. (Nieuwe Serie, Jaargang 1).

5,50


385 (BLEEKER, P.) Regten en verpligtingen van den grondbezitter, de volkshoofden en den souverein in Cheribon, volgens de verklaringen der inlansche bevolking. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1863. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 25ste Jaargang. (Nieuwe Serie, Jaargang 1).

4,40


386 BLEEKER, P. Algemeene Staat der Inlandsche bevolking van Java, over de jaren 1845, 1846, 1847 en 1848. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1850. 1p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 12de Jaargang.

2,20


387 BLEEKER, P. Bevolking van Java en Madoera op het einde van 1864. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1867. 3p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 29ste Jaargang.

4,40


388 BLEEKER, P. Bijdrage tot de geschiedenis en de kennis van Nederlandsch Indië in het jaar 1807. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1863. 21,10,17p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 25ste Jaargang. (Nieuwe Serie, Jaargang 1).

38,50


389 BLEEKER, P. Bijdrage tot de kennis onzer Koloniale Legers. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1863. 2p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 25ste Jaargang. (Nieuwe Serie, Jaargang 1).

3,30


390 BLEEKER, P. Bijdragen tot de kennis van het landelijk stelsel op Java I & II. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1863. 37,24p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 25ste Jaargang. (Nieuwe Serie, Jaargang 1).

55,00


391 BLEEKER, P. Bijdrage tot de medische topographie van Batavia. Batavia, 1843. -1844, 52,19,28,44,38p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 5de & 6de Jaargang.

110,00


392 BLEEKER, P. Bijdragen tot de statistiek der bevolking van Java. Batavia, 1847. 4,70,46,40,27p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 9de Jaargang.

110,00


393 BLEEKER, P. Bijdrage tot de kennis van de statistiek der bevolking van de eilanden Banka en Billiton. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1850. 12p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 12de Jaargang.

8,80


394 BLEEKER, P. Bijdrage tot de kennis der Pergiïden van den Malaijo-Molukschen Archipel, met beschrijving van 22 nieuwe soorten. Batavia, 1849. 64p., small 4to modern wrappers. - Taken out from periodical: Verhandelingen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel XXII.

49,50


395 BLEEKER, P. Bijdrage tot de kennis der Schleroparei van den Soenda-Molukschen Archipel. Batavia, 1849. 10p., small 4to modern wrappers. - Taken out from periodical: Verhandelingen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel XXII.

11,00


396 BLEEKER, P. Bijdrage tot de kennis der Blennioïden en Gobioïden van den Soenda-Molukschen Archipel, met beschrijving van 42 nieuwe soorten. Batavia, 1849. 40p., small 4to modern wrappers. - Taken out from periodical: Verhandelingen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel XXII.

33,00


397 BLEEKER, P. Bijdrage tot de kennis der Ichthyologische Fauna van het eiland Bali. Met beschrijving van eenige nieuwe species. Batavia, 1849. 12p., small 4to modern wrappers. - Taken out from periodical: Verhandelingen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel XXII.

13,20


398 BLEEKER, P. Bijdrage tot de kennis der Ichthyologische Fauna van het eiland Madura. Met beschrijving van eenige nieuwe species. Batavia, 1849. 16p., small 4to modern wrappers. - Taken out from periodical: Verhandelingen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel XXII.

16,50


399 BLEEKER, P. Bijdrage tot de kennis der Sphyraenoïden van den Indischen Archipel. Batavia, Lange & Co., 1854-1857. 22p.,small 4to modern wrappers. - Taken out from periodical: Verhandelingen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel XXVI.

16,50


400 BLEEKER, P. De bevolkingsdichtheid van Java en Madura op het einde van 1864. Amsterdam, Frederik Muller, 1867. 7p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 14. Reprint (1986).

4,40


401 BLEEKER, P. De hervorming der Molukken. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1863. 9,15,16,20p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 25ste Jaargang. (Nieuwe Serie, Jaargang 1).

55,00


402 BLEEKER, P. De Molukken en Manado in 1860 en 1861. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1863. 10p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 25ste Jaargang. (Nieuwe Serie, Jaargang 1).

8,80


403 BLEEKER, P. De statistische opname der residentie Cheribon. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1863. 12p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 25ste Jaargang. (Nieuwe Serie, Jaargang 1).

11,00


404 BLEEKER, P. De staatkundige verhouding der volken van Sumatra's Westkust. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1863. 13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 25ste Jaargang. (Nieuwe Serie, Jaargang 1).

11,00


405 BLEEKER, P. Fragmenten eener Reis over Java. Reis door Oostelijk Java, Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 39,29p., 3 plates with 19 figures, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

55,00


406 BLEEKER, P. Fragmenten eener Reis over Java. Reis langs de Noordkust van Midden-Java. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849-1850. 14,5,50,25p., 1 plate with 7 figures, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de & 12de Jaargang.

55,00


407 BLEEKER, P. Fragmenten eener Reis over Java. Reis door de Binnenlanden van Midden-Java. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1840. 27,30,6,19,22,18,19,20p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 12de Jaargang.

132,00


408 BLEEKER, P. Iets over de verhouding der geslachten onder de Javanen op verschillende tijdstippen. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1869. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 31ste Jaargang. (Derde Serie, Jaargang 3).

5,50


409 BLEEKER, P. Iets over de geologische verhouding tusschen Java en Madura. Batavia, 1847. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 9de Jaargang.

4,40


410 BLEEKER, P. Indisch Genootschap. Algemeene vergadering van 30 Mei 1863. (Verslag der verrigtingen van het Genootschap 1862-1863). & Algemeene Vergadering van 21 Oktober 1863. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1863. 5,50p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 25ste Jaargang. (Nieuwe Serie, Jaargang 1).

27,50


411 BLEEKER, P. Levensberigt van W. C. van Braam. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1863. 2p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 25ste Jaargang. (Nieuwe Serie, Jaargang 1).

3,30


412 BLEEKER, P. Nieuwe bijdragen tot de kennis der bevolkingstatistiek van Java. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1869. 191p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 16. Reprint (1986).

71,50


413 BLEEKER, P. Nog iets over de vermeerdering van Java's bevolking sedert 1795. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1869. 3p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 31ste Jaargang. (Derde Serie, Jaargang 3).

3,30


414 BLEEKER, P. Overzigt der te Batavia voorkomende Glasdschubbige Labro:iden (Lipvisschen), met beschrijving van 11 nieuwe species. Batavia, 1849. 64p., small 4to modern wrappers. - Taken out from periodical: Verhandelingen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel XXII.

49,50


415 BLEEKER, P. Statistisch-Ekonomische beschouwingen op Koloniaal gebied. II. Over de dichtheid der bevolking op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1863. 10p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 25ste Jaargang. (Nieuwe Serie, Jaargang 1).

8,80


416 BLEEKER, P. Statistiek der bevolking van het Goevernement van Java's Noordoostkust in het jaar 1802. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1866. 14p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 28ste Jaargang.

13,20


417 BLEEKER, P. Statistisch-ekonomische onderzoekingen en beschouwingen op koloniaal gebied. Over de bevolkingstoename op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1863. 12p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 25ste Jaargang. (Nieuwe Serie, Jaargang 1).

8,80


418 BLEEKRODE, S. Toelichting van onderzoekingen in Neerlandsch Indie. 1. De koperrijkdom van Timor en de heer mr. A. G. Brouwer. 2. De proeven met steenkool van Borneo te Soperabaija. 3. Een soort van kool, welke in Borneo gewonnen wordt, blijft onbekend. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1850. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 12de Jaargang.

4,40


419 BLIDA. Iets over de landstreek Blida. (Extrakt uit een Verslag van den resident van Palembang). Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1864. 3p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 14, Vierde Serie Deel 5.

4,40


420 BLINK, H. Het Onderwijs in de Aardrijkskunde van Nederlandsch-Indië gedurende de laatste halve eeuw. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 9p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, Vol. LI, No. 1.

5,50


421 BLOCH, M. Madagascar seen from Roti, a Comment. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1974. 5p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 130.

4,40


422 BLOEME, W.de. De kaart van het landschap Pesemah. Amsterdam, K.N.A.G., 1885. 2p., with 2 lithographed coloured folding maps (1 large), 8vo modern wrs.

44,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. II.


423 BLOEMEN WAANDERS, P. L. van. Aanteekeningen omtrent Bali. (Extrakt uit het dagboek van den Ambtenaar P. L. van Bloemen Waanders, belast met eene kommissie in Beliling). Vervolg van deel V, bl. 447. Batavia, Lange & Co., 1858. 12p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 7.

17,60


424 BLOK, E. Sjair Perang Atjeh. Naar een Te Singapoera (?). Gelithographeerden Maleischen tekst in het Hollandsch vertaald. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1885. 28p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 30.

22,00


425 BLOK, P. J. De Oranjevorsten en Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 1.

3,30


426 BLOM, P. A. F. Het belang der psychologie voor koloniale wetenschappen. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1930. 8p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LII, No. 10.

6,60


427 BLOM, P. A. F. Onderkenning en beoefening van het adat-recht van Nederlandsch-Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1933-1934. 55p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LV, No. 10 ,11 & Vol. LVI, No 2,3.

22,00


428 BLOM-HARTMAN, S. A. E. W. van. De Wajang. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1936. 4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVIII, No. 5.

3,30


429 BLOMMESTEIN, H. van. Vermeerderde en verbeterde verhandeling over het Suiker-fabrijkaat, alsmede eene beschrijving van een nieuw toestel tot suikerbereiding. Batavia, 1846. 18p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 8de Jaargang - (All published).

16,50


430 BLOYS van TRESLONG PRINS, P. C. Originele bescheiden van en over Georgius Everhardus Rumphius, medegedeeld. Batavia, Albrecht & Co., 1929. 10p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 69.

5,50


431 BLUST, R. Notes on Proto-Malayo-Polynesian Phratry Dualism. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1980. 33p., notes, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 136.

17,60


432 BLUST, R. On the History of the Rejang Vowels and Diphthongs. Dordrecht, Foris Publications, 1984. 29p., notes, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 140.

17,60


433 BLUST, R. The Long Consonants of Long Terawan. Leiden, KITLV, 1992. 19p., 5 tables, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 148.

11,00


434 BLUST, R. The Reconstruction of Proto-Malayo-Javanic: An Appreciation. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1981. 14p., table, notes, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 137.

6,60


435 BLUST, Robert. A Note on Hypercorrection in Mongondow. Korte mededelingen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1983. 6p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 139.

4,40


436 BLUST, Robert. Proto-Western Malayo-Polynesian Vocatives. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1979. 47p., figures, notes, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 135.

19,80


437 BLUST, Robert. The Linguistic Value of the Wallace Line. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1982. 20p., figures, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 138.

11,00


438 BN. Korte aanstippingen nopens de Adeeling Benkoelen. Batavia, 1838. 24p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 1ste Jaargang.

22,00


439 BOCK, Carl. De Koutei à Bandjirmasin. Voyage à travers Bornéo. Paris, L.Hachette et Cie., 1890. 32p., with 25 wood-engravings (6 full-page & 1 map) by G. Vuillier, 4to modern wrappers. Translated by Meyners d'Estrey. - Taken from: Le Tour du Monde, LX.

44,00


440 BODDEN, Michael H. Utopia and the Shadow of Nationalism; The Plays of Sanusi Pane 1928-1940. Leiden, KITLV, 1997. 14p., references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 153.

8,80


441 BODEL NIJENHUIS, Mr. J. T. Nalezingen op eene verhandeling getiteld: "Geschiedkundig overzigt van de beoefening van Kunsten en Wetenschappen in Neérlands Indië" (Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 2de Jaarfgang 1939). Batavia, 1841. 14p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 3de Jaargang.

11,00


442 BODEMEIJER, Ch. E. Rapport naar aanleiding van de Nota betreffende het Tengger-gebied van den heer H. M. La Chapelle, opgenomen in deel XLI van het Tijdschrift voor Indische taal- land- en volkenkunde. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1901. 20p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 43.

16,50


443 BOEKE, J. H. Het Institute of Pacific relations. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1950-1951. 13p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 4, No. 3 & 4.

8,80


444 BOEKE, J. H. Three Forms of Disintegration in Dual Societies. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1954. 18p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 7, No. 4.

8,80


445 BOEKE, Prof. Dr. J.H. Vergelijking van Nederlandsch-Indië met Britsch-Indië op economisch gebied. Amsterdam, K.N.A.G., 1931. 28p., with tables, 8vo modern wrs.

16,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLVIII.


446 BOEKE, Prof. Dr. J. H. De grenzen van het Indonesisch dorp. (Voordracht, 2de Nederlandsch Geografendag). Amsterdam, K.N.A.G., 1937. 23 p., 8vo wrs.

13,20

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LIV.


447 BOEKE, Prof. Dr. J.H. De Nederlandse bestuurspolitiek in Indonesië, gezien door de ogen van een Engelsman. Amsterdam, K.N.A.G., 1948. 13p., 8vo wrs. Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 1 No. 6.

8,80


448 BOELES, J. J. Het groote Durga beeld te Leiden. Leiden, E. J. Brill, 1942. 14p, with 6 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 4e Jrg.

16,50


449 BOENTOE-BATOE. Nota van toelichting omtrent het landschap Boentoe-Batoe, behoorende tot de federatie Doeri. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1912. 7p.,, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 54.

5,50


450 BOER, D. W. N. de. Het Toba-bataksche verhaal van Si Tadjom Bolak en Si Radja Megangebang. (met een facsimilé). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1948. 44p., 1 facsimile, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 104.

27,50


451 BOER, D. W. N. de. Zeden, gewoonten en wetten van Nai Pospos (Gecopieerd,) getranscribeerd, vertaald en gecommentarieerd. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1946. 120p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 103.

66,00


452 BOER, H.B. de. Beschrijving van het stroomgebied van de rivieren in het rijk van Indragiri en de naburige kustlanden. Amsterdam, K.N.A.G., 1890. 19 p., table, lithographed full-page map, 2 lithographed large folding maps, 8vo wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. VII.

66,00


453 BOEROE. Militaire exploratie van het eiland Boeroe. (Mededeling). Amsterdam, K.N.A.G., 1914. 1 p., 8vo wrs.

2,20

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXI, p. 781.


454 BOERS, J. W. Bezoek ter hoofdplaatse van het Djambische rijk op Sumatra in 1834, door den toenmaligen resident van Palembang J. W. Boers. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1850. 8p., with engraved portrait, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 12de Jaargang.

5,50


455 BOERS, J. W. Iets over de Passumah-Landen op het eiland Sumatra. Batavia, 1839. 25p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 2de Jaargang.

27,50


456 BOERS, J. W. Oud volksgebruik in het Rijk van Jambi. Batavia, 1840. 13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 3de Jaargang.

16,50


457 BOERS, W. Over de vereeniging van het Nederlandsche en Nederlandsch-Indische leger. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1863. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 25ste Jaargang. (Nieuwe Serie, Jaargang 1).

4,40


458 BOETZELAAR van ASPEREN en DUBBELDAM, C. W. Th. Baron van. De geschiedenis van de Maleische bijbelvertaling in Nederlandsch-Indië. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1941. 22p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 100.

11,00


459 BOETZELAAR van ASPEREN en DUBBELDAM, C. W. Th. Baron van. Albertus Christiaan Kruyt (geboren te Soerabaia 10 October 1869, overleden te 's-Gravenhage 19 Januari 1949). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1949. 4p., with portrait plate, 8vo modern wrs. Text in french & english. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 105.

4,40


460 BÖHTLINGK, F. R. De nieuwe eenheidsstaat. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1950. 13p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 4, No. 2.

7,70


461 BÖHTLINGK, F. R. De verhouding tussen regering en volksvertegenwoordiging in Indonesië sedert 1945 en in de toekomst. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1953. 16p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 7, No. 1.

8,80


462 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Nieuwe Olie-Contracten. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1928. 10p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. L, No. 1.

5,50


463 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting. - Wat al en niet veranderd is. - De Volksraad. - Ministerieele verantwoordelijkheid. - De Gouverneur-Generaal en zijn bestrijders. - Geen felle critiek in de Tweede Kamer. - Het Inlandsche en het Europeesche gevaar. - Ministerieele lyriek en nuchtere werkelijkheid. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1928. 17p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. L, No. 2.

11,00


464 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting II. - Bestuurshervorming. - Zending en missie. - Erfpachtgronden. - Indisch en imperiaal belang. - Financiën. - De soc.-dem. verloochenen de leuze: ,,Los van Nederland". Amsterdam, J. H. de Bussy, 1928. 12p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. L, No. 3.

6,60


465 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Wijziging van de Indische Staatsregeling. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1928. 8p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. L, No. 12.

5,50


466 BOLHUIS, J. J. van. Indië in ons parlement, 50 jaren geleden en thans. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 5p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 1.

4,40


467 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting I. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 13p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 2.

7,70


468 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Wijziging van de Indische Staatsregeling: heeft de heer Colijn in de Eerste kamer den oorlog verklaard? Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 9p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, Vol. LI, No. 6.

5,50


469 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Voorpostengevecht. - Onze Marine. - Curaçao. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1930. 9p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LII, No. 2.

5,50


470 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Tweede Kamer. - Langdurige beraadslagingen. - Minister de Graaff onvriendelijker in de afdeelingen dan in openbare vergadering begroet. - De bestuurshervorming: in hoeverre hebben de Staten-Generaal recht op meespreken? - Mr. Joekes bondgenoot en bestrijder tegelijk. - Ir. Feber straft Prof. Steger af en reikt den heer Colijn (denkbeeldig) de hand. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1930. 12p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LII, No. 4.

8,80


471 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De poenale sanctie. - Verleden, heden en toekomst. - Nieuwe plannen der planters. - De psychische werking. - Wat er ontbreekt. - De aanslagen. - Een wekelijksche rustdag. - De loonen. - De wonderlijke vaderlandsliefde van den heer Kupers. - Wat de minister zich voorstelt. - Diverse onderwerpen. - Oud-gepensioneerden. - Financieele toestand. - De nationalistische beweging. - De houding der S.D.A.P. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1930. 25p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LII, No. 5.

13,20


472 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Eerste Kamer. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1930. 5p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LII, No. 6.

4,40


473 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Vlootwet of Vlootplan? - Interpellatie-Cramer over de geinterneerden aan den Boven-Digoel. - Overeenkomst met de Kon. Paketvaart Maatschappij. - De poenale sanctie. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1930. 19p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LII, No. 12.

11,00


474 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Interpellatie-Albarda naar aanleiding van de zending van een torpedobootjager naar Sjanghai en over de wenschelijkheid van maatregelen tegen credietverleening en tegen leveranties van oorlogstuig aan de oorlogvoerenden in het Verre Oosten. - Begrooting van Suriname. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1930. 5p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LIV, No. 4.

4,40


475 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Het opcenten-voorstel in de Tweede en in de Eerste Kamer. - Thee en bier: een antithese? - Indische opcenten! - Wat ons nog wacht. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1933. 12p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LV, No. 2.

7,70


476 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De muiterij op ,,de Zeven Provinciën". - Regeeringsverklaring en interpellatie van den heer Drop. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1933. 9p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LV, No. 3.

5,50


477 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting. - De muiterij op ,,De Zeven Provinciën". - Suriname. - Curçacao. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1933. 15p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LV, No. 4.

8,80


478 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Het crisis-Kabinet Colijn. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1933. 8p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LV, No. 7.

5,50


479 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De tijdelijke korting op de Indische pensioenen: een succes voor Minister Colijn. Hoofdstuk XI (Koloniën): Curaçao. Wijziging van het tarief van invoerrechten in Ned.-Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1934. 19p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVI, No. 2.

11,00


480 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Tweede Kamer. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1934. 34p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVI, No. 4 & 5.

16,50


481 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Eerste Kamer. Financiën en volksgezondheid. - Budgetaire mogelijkheden. - Wat het moederland gedaan heeft. - Marine en leger. - Nieuw-Guinea. - De afgelaste reis. - Verbetering te bespeuren? Amsterdam, J. H. de Bussy, 1934. 11p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVI, No. 6.

6,60


482 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Verdeeliong van de Vlootkosten. - Defensie-uitgaven. - Hoofdstuk XI. (Departement van Koloniën). - Opsporing en ontginning van aardolie op Nieuw-Guinea. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1935. 14p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVII, No. 1.

8,80


483 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting I. De financieele toestand. - Salarisverlaging in het verleden en in de naaste toekomst. - De vijf etappen. - Geen renteloos voorschot. - Het rubbervraagstuk. - Moederlanfsche stam. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1935. 8p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVII, No. 3.

5,50


484 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Het uitvoerrecht op ondernemingsrubber. - Voedselschaarschte? - Het suikervraagstuk. - De Sumatra. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1935. 6p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVII, No. 8.

4,40


485 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Verlaagd invoerrecht en verhoogde accijns. - Van volwaardige sigaretten, krètèk-sigaretten en straatjes. - Toekomstige defensieproblemen. - De oud-gepensionneerden. - Korting op Indische pensioenen. - Uitvoerrechten op ondernemingsrubber. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1936. 15p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVIII, No. 1.

7,70


486 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Marine en Defensiefonds. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1936. 4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVIII, No. 3.

3,30


487 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De begrooting van Nederlandsch-Indië. - Koersend naar een sluitende begrooting. - Obstakels. - De schuldenlast. - De vijf stappen. - De olieheffing. - Wat deed het moederland? - Kan Nederland bijspringen? - Ir. Feber als boeman. - Arbeidsinspectie. - Industrialisatie. - Voedselschaarschte. - Onderwijs. - Defensie. - Het beleid vanb den Gouverneur-Generaal. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1936. 28p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVIII, No. 5.

11,00


488 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Bestuurshervorming in de Buitengewesten. Aanvankelijk worden nog geen Gouverneurs doch Regeerings-commissarissen benoemd. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1936. 11p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVIII, No. 8.

6,60


489 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting: Opgewekte verwachtingen en kans op tegenvallers. - Depreciatie-vreugd en depreciatie-wee. - Na zeven magere jaren. - Nog niet alles couleur de rose. - De eerstem ,,mijlpaal" bereikt. - Het schuld-accres beeindigd. - Opleving in de cultures. - Uitvoer-overschot. - Steun van het moederland. - Economische samenwerking. - Wrijvingsmogelijkheden. - Industralisatie. - Aardolie, - Tijdelijk extra-uitvoerrecht. - Rubberfonds. - Herberekening van de pensioenen. - Oorlog en Marine. - De Marinereserve. - Wijziging van de Nederl. Dienstplichtwet. - De Eerste Kamer over critieke dagen in 1936. - De bestuurswisseling. - Interpellatierecht. - Geen Dominion-Status. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1937. 25p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LIX, No. 4 & 5.

13,20


490 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Militaire debatten bij de behandeling van de Defensie-Begrooting en de Dienstplichtwet in de Eerste Kamer en naar aanleiding van de Indische Begrooting in de Tweede Kamer (.....). Amsterdam, J. H. de Bussy, 1938. 21p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LX, No. 4.

11,00


491 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Nadere beschouwing over de begrootingsdebatten in de Tweede Kamer. - Veranderd aspect. - 1937 boven verwachting goed, 1938 in nevelen gehuld, 1939 niet zonder pessimisme tegemoet gezien. - Is het budget voor 1938 ,,reëel en normaal"? - Economisch verweer en internationale samenwerking. - Agrarisatie en industralisatie. - Economische samenwerking. - Contingenteering en tariefsherziening. - Salarissen en loonen. - De aardolie. - Kolonisatie op Nieuw Guinea of elders? - Grondrechten en bestuurshervorming. - Vakonderwijs, volksschool en vervolgschool. - Hollandsch-Inlandsch onderwijs. - Calvinisme in de Oost? - Artikel 177. - De petitie-Soetardjo. - Diverse onderwerpen. - Verlicht en bezwaard gemoed. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1938. 21p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LX, No. 5.

11,00


492 BOLHUIS, J. J. van Indië en de Nederlandsche Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Eerste Kamer. - De financieele toestand. - Stijgende uitgaven. - Late behandeling. - Het weerstandsvermogen der bevolking. - Industralisatie, agrarisatie en kolonisatie. - Is er een Indo-Europeesche kwestie? - Dominion-status of Rijksraad. - Het rubberuitvoerrecht. - De verdediging van Nederlandsch Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1938. 13p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LX, No. 7.

6,60


493 BOLHUIS, J. J. van. Na veertig jaren regeeren van H. M. Koningin. Herinneringen en indrukken. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1938. 7p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LX, No. 9.

4,40


494 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. Olie-concessies en olie-reserve. - Het defensie-uitvoerrecht. - Goedkooper couranten-drukpapier. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1938. 6p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LX, No. 12.

4,40


495 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De versterking der verdediging van Nederlandsch-Indië bij de Defensie-begrooting, die der verdediging van Curaçao bij de begrooting van Koloniën behandeld (.....). Amsterdam, J. H. de Bussy, 1940. 18p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LXII, No. 1.

9,90


496 BOLHUIS, J. J. van. Indië en de Nederl. Volksvertegenwoordiging. De Indische begrooting in de Tweede Kamer (.....). Amsterdam, J. H. de Bussy, 1940. 25p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LXII, No. 4.

13,20


497 BOLINGII, Friderici. Oost-Indisch reisboek. Uit het Deensch vertaald door Mej. Joh. Visscher. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1913. 91p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 68.

77,00


498 BOLSIUS, S. J. A. Eenige aanteekeningen bij de Minahasische Pandagian-Legende. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914. 9p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 69.

6,60


499 BOLSIUS, S.J., A. Over de vormveranderingen van het lidwoord in het Tontemboan. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1915. 13p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 70.

8,80


500 BOLSIUS S. J., A. K-uma of -ku-ma? & Toelichting bij het artikel: K-um-a of -Ku-ma. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1911. -1912, 5,6p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 66 & 67.

8,80


501 BONDJOL. Bondjol. Batavia, 1839. 3p., with 1 folding engraving by J. C. Valette, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 2de Jaargang.

33,00


502 BOOBERG, G. De grondanalyse in dienst der archaeologie. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1931. 3p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 71.

3,30


503 BOOGAARDT, T. C. Moko-Moko in 1840. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller,Van Haren,Noman en Kolff, 1859. 17p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Nieuwe volgreeks, Deel 2.

17,60


504 BOOMGAARD, Peter. The Development of Colonial health Care in Java; An Exploratory Introduction. Leiden, KITLV, 1993. 17p., references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 149.

11,00


505 BOONSTRA van HEERDT, R. De noorderarm van het eiland Celebes van Paloe tot Bwool. Amsterdam, K.N.A.G., 1914. 41p., with 1 large folding coloured map (with insert map), 8vo modern wrs.

55,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXI.


506 BOONSTRA van HEERDT, R. De berglandschappen behoorende tot de onderafdeeling Paloe van Midden-Celebes. (Koelawie, Lindoe, Tobakoe, Tolé, Benasoe). Amsterdam, K.N.A.G., 1914. 27p, 8vo modern wrs.

22,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXI.


507 BOONSTRA VAN HEERDT, R. & L. WEBER. De grensstreken tusschen Loewoe en Mamoedjoe in Centraal-Celebes. Amsterdam, K.N.A.G., 1914. 26 p., large folding coloured map (with insert map), 8vo wrs.

38,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXI.


508 BOOT, W. G. Korte schets der Noord-kust van Ceram. met een inleiding door C. M. Pleyte Wzn. Amsterdam, K.N.A.G., 1893. 29,18,42 p., tables, glosary 8vo wrs.

66,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), IX & X.


509 BOOTSMA, N. The Discovery of Indonesia; Western (non-dutch) Historiography on the Decolonization of Indonesia. Leiden, KITLV, 1995. 22p., references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 151.

11,00


510 BOR, A. C. van den, L. de SCHEEMAKER & J. C. F. VIGELIUS. Bijdragen tot de kennis van Sumatra's Noord-Oostkust. I. Rapport over eene reis van Tandjong Balei naar de omstreken van Pasir Mendagei, Bovenlanden van Asahan. II. Aanteekeningen gehouden op eene reis naar de marktplaats (Pedagangan) der Lima Laras, vier dagreizen de rivier van Batoebara opwaarts gelegen. III. Memorie van overgave van het bestuur over de afdeeling Panei en Bila. IV. Nota betreffende het landschap Batoebarah. V. Extrakt uit eene aanteekening van den kontroleur van Panei en Bila. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1869. 95p., 2 maps, 1 folding plate, 1 text-figure, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 17.

132,00


511 BOR, R. C. van den. De Lijang Na Moewap en de legende daaraan verbonden. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1893. 8p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 37.

5,50


512 BOREL, Henri. Opmerkingen over de ontworpn ,,Nieuwe Regeling van den privaatrechtelijken toestand der Chineezen". & Repliek aan den heer Henri Borel, door J. J. M. de Groot. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1898. 20,3pp, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XX.

19,80


513 BORIE. Notice sur les Mantras, tribu sauvage de la Peninsule Malaise. Batavia, Lange & Co., 1861. 31p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 10.

27,50


514 BORK-FELTKAMP, A. J. De oudste vrouw van Java Leiden, E. J. Brill, 1944. 2p, with 1 illustration, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 6e Jrg.

8,80


515 BORNEO. Bijdrage tot de kennis van Borneo's Noordoosthoek. Eerste, tweede en derde gedeelte. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1869. 17,11,12p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 31ste Jaargang. (Derde Serie, Jaargang 3).

33,00


516 BORNEO. Iets over de Daijakkers. & Uitreksel uit een brief van Sambas. (Over de Daijakkers). Batavia, 1838. 12p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 1ste Jaargang.

16,50


517 BORNEO. Uittreksel uit een Rapport van den Kolonel, Resident der Zuider- en Ooster-Afdeeling van Borneo, van 30 September 1863. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1866. 6p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 16, Vijfde Serie Deel 2.

6,60


518 BORST, L. Abdoelsamad. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1941. 9p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 81.

5,50


519 BORST, L. Twee Soendasche Amir Hamzah-verhalen. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1938. 21p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 78.

16,50


520 BOSBOOM, H. D. H. Een bezoek aan eenige tempelruïnen in Midden Java in 1791. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1902. 10p., with 8 illustrations, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zesde volgreeks, Deel 10.

11,00


521 BOSBOOM, H. D. H. Tempelwachters te Prambanan? 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1903. 2 p.,, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 55.

3,30


522 BOSBOOM, H. D. H. Oude woningen in de stad Batavia. & Aanvulling van het opstel over ,,Oude woningen in de stad Batavia", door J. Brandes. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1898. 29,8p., 3 folding plates with illustrations & figures, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 40.

55,00


523 BOSBOOM, H. D. H. Naar aanleiding van teekeningen van het oude Batavia en andere vestigingen der O. I. Compagnie. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1901. 78p., with 2 plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 44.

66,00


524 BOSBOOM, H. D. H. Nog eens de teekeningen van het oude Batavia en andere vestigingen der O. I. Compagnie. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1902. 64p., tables, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 45.

55,00


525 BOSBOOM, H. D. H. Het verdwenen Waterkasteel te Djokdjokarta. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1902. 12p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 45.

11,00


526 BOSBOOM, H. D. H. Opgave van calques en reproducties naar kaarten en plattegronden aanwezig in het Rijksarchief te 's Gravenhage en in de Universiteitsbibliotheek te Leiden, aan het Bataviaasch Genootschap toegezonden. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1903. 38p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 46.

22,00


527 BOSBOOM, H. D. H. Een buitenverblijf of ,,Thuyn" nabij Batavia in de 18de eeuw. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1904. 14p, with 2 folding plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 47.

27,50


528 BOSBOOM, H. D. H. De oorsprong van de kwartierstraat in Oud-Batavia. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1903. 10p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 46.

8,80


529 BOSCH, C. J. Aanteekeningen over de Afdeeling Bondowoso (Residentie Bezoeki). Batavia, Lange & Co., 1857. 40p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 6.

38,50


530 BOSCH, C. J. Uitbarstingen der vulkanen Idjin en Raun (Banjoewangi). Batavia, Lange & Co., 1858. 22p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 7.

19,80


531 BOSCH, F. D. K. De inscriptie op het Manjuçri-beeld van 1265 Çaka. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1921. 8p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 77.

5,50


532 BOSCH, F. D. K. and B. de HAAN. The Oldjavanese bathing place Jalatunda. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1965. 44p., 10 figures, 22 illustrations on plates, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 121.

33,00


533 BOSCH, F. D. K. Indra's strijd met Vrta. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1968. 21p., annex, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 124.

11,00


534 BOSCH, F. D. K. C. C. Berg and ancient Javanese history. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1956. 24p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 112.

16,50


535 BOSCH, F. D. K. De laatste der Pandawa's. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1948. 32p., 2 plates with 4 illustrations, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 104.

19,80


536 BOSCH, F. D. K. Een maleische inscriptie in het Buitenzorgsche. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1941. 5p., with 1 plate, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 100.

5,50


537 BOSCH, F. D. K. In Memoriam Dr. N. J. Krom, 5 September 1883 - 8 Maart 1945. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1946. 14p., 1 plate with portrait, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 103.

13,20


538 BOSCH, F. D. K.l De Bhadracari afgebeeld op den hoofdmuur der vierde gaanderij van den Baraboedoer. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1938. 53p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 97.

38,50


539 BOSCH, F. D. K. Guru, drietand en bron. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1951. 18p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 107.

13,20


540 BOSCH, F. D. K. Çrivijaya, de Çailendra- en de Sanjayavamça. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1952. 11p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 108.

6,60


541 BOSCH, F. D. K. Uit het grensgebied tussen Indische invloedssfeer en oud-inheems volksgeloof op Java. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1954. 19p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 110.

13,20


542 BOSCH, F. D. K. Een oudheidkundige benadering van het Brahman-probleem. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1960. 27p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 116.

16,50


543 BOSCH, F. D. K. De mythische achtergrond van de Kèn Angrok-legende. Korte mededelingen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1965. 5p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 121.

4,40


544 BOSCH, F. D. K. De Asvin-Goden en de Epische Tweelingen in de Oudjavaanse kunst en literatuur. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1967. 15p., with 11 illustrations on plates, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 123.

9,90


545 BOSCH, F. D. K. Een Onderscheiding van staande en zittende Budha-figuren op de Reliefs van de Borobudur en elders. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1915. 20p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 57.

16,50


546 BOSCH, F. D. K. Kumbhawajrodakena en Toyeng Kundi sangkeng Langit. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1919. 19p., with 1 map & 1 plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 58.

17,60


547 BOSCH, F. D. K. Fragmenten eener vertaling van den Nagarakretagama, door wijlen Dr. J. L. A. Brandes. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1919. 31p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 58.

19,80


548 BOSCH, F. D. K. Jîrnnoddhâra. Mededeeling. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1920. 1p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 59.

2,20


549 BOSCH, F. D. K. Boekaankondiging: Archeologisch onderzoek in Nederlandsch-Indië III. Beschrijving van de Barabudur, samengesteld door N. J. Krom en T. van Erp, 1920. & Toevoeging: Het Awatamsakasutra, de Gandawyuha en Barabudur. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1922. 45,36p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 61.

33,00


550 BOSCH, F. D. K. Een oorkonde van het Groote Klooster te Nalanda. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1925. 80p., folding map & 2 groundplans (1 folding), 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 65. From: The Nalanda-copper-plate of Devapaladeva, by Hirananda Shastri, M. A., M. O. L., Ootacamund, Epigraphia Indica, Vol. XVII, Part VII (July 1924).

66,00


551 BOSCH, F. D. K. De stichtingsoorkonde van Kalasan. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1930. 1p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 70.

2,20


552 BOSCH, F. D. K. en C. C. F. M. LE ROUX. Wat te Parijs verloren ging. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1931. 21p., with 20 plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 71. Few wormholes.

33,00


553 BOSCH, F. D. K. In Memoriam Dr. J. W. IJzerman. Eerelid van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1932. 2p., portrait-plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 72.

3,30


554 BOSCH, F. D. K. Het bronzen Buddha-beeld van Celebes' Westkust. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1933. 19p., 3 plates, textmap, 2 textfigures, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 73.

16,50


555 BOSCH, F. D. K. In Memoriam Dr. P. V. van Stein Callenfels 4 September 1883 - 26 April 1938. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1938. 4p., with portrait-plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 78.

5,50


556 BOSCH, F. D. K. De Inscriptie op het Aksobhya-beeld van Gondang Lor. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1920. 31p., 1 plate with 2 illustrations, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 59.

19,80


557 BOSCH, F. D. K. Het Lingga-Heiligdom van Dinaja. Met naschrift van B. Schrieke. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1924. 65p., map, illustration, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 64.

55,00


558 BOSCH, F. D. K. Sylvain Lévi 1863-1935. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1936. 4p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 76.

3,30


559 BOSCH, F. D. K. Een oud-Chineesche methode om abklatschen te vervaardigen. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1917. 2p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 58.

3,30


560 BOSCH, F. D. K. De spuierreliëfs van Djalatoenda. Leiden, E.J.Brill, 1945. 36p., with 19 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract from the periodical : Cultureel Indië, 7. Jrg., 1945.

33,00


561 BOSCH, F. D. K. De Inscriptie van Keloerak. Batavia, Albrecht & Co., 1928. 64p., with 4 folding plates, 8vo wrs. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 68.

66,00


562 BOSCH, F. D. K. Bookreview: Dr. W. F. Stutterheim, A javanese Period in Sumatran History, Surakarta 1929. Batavia, Albrecht & Co., 1928. 22p, 8vo wrs. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 68.

13,20


563 BOSCH, F. D. K. Onze kennis van de Oud-Javaansche kunst, vijftig jaar geleden en thans. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 6p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 1.

4,40


564 BOSCH, F. D. K. In memoriam Dr V. I. van de Wall. Leiden, E. J. Brill, 1943. 2p, with portrait, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 5e Jrg.

3,30


565 BOSCH, F. van den. Der javanische Mangsakalender. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1980. 35p., appendices, tables, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 136.

17,60


566 BOSCH, J. van den. Memorie van den Commissaris-Generaal J. van den Bosch 1834. Verslag mijner verrigtingen in Indië, gedurende de jaren 1830, 1831, 1832 en 1833. Amsterdam, Frederik Muller, 1864. 187p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 11. Reprint (1986).

88,00


567 BOSCH, W. Antwoord aan de heeren J. C. Baud en H. Stolte. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

4,40


568 BOSCH, W. De Minister van Staat J. J. Rochussen als publicist in 1862 en als Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië in 1845-1851. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 14p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

13,20


569 BOSCH, W. De tabaks-kultuur en de welvaart der bevolking. Een antwoord aan den heer C. Vreede. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 10p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

6,60


570 BOSCH, W. De vooruitgaande welvaart van Nederlandsch Indië, getoetst aan de tabellen van den Minister van Koloniën. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1857. 9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 19de Jaargang.

5,50


571 BOSCH, W. De vrije en gedwongen arbeid der Javanen feitelijk toegelicht. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 48p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20de Jaargang.

38,50


572 BOSCH, W. De waarde van statistieke opgaven omtrent Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 10p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

5,50


573 BOSCH, W. De waarheid en de heer van Blommestein. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

5,50


574 BOSCH, W. De welvaart der Javanen, volgens de Ministeriëele verslagen. & Eene brochure over ,,de welvaart der Javanen", door hare eigen cijfers en argumenten gelogenstraft. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1857. 42,17p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 19de Jaargang.

38,50


575 BOSCH, W. De zoutkwestie op Java nader toegelicht. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21ste Jaargang.

5,50


576 BOSCH, W. Een verzoek aan den heer van Blommenstein. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

4,40


577 BOSCH, W. Het budget der ,,koloniaal-radikalen" en hunne beginselen volgens de geschiedenis. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 44p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

38,50


578 BOSCH, W. Indië zoo als het geweest is en men het weer zou willen hebben. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 31p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21ste Jaargang.

19,80


579 BOSCH, W. Is de welvaart der Javanen onder het cultuurstelsel toegenomen? Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1868. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical: Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 30ste Jaargang.

4,40


580 BOSCH, W. Toelichting op de redevoering van den minister van Kolonën over het adres van Dr. W. Bosch. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 12p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21 ste Jaargang.

11,00


581 BOSCH, W. Waarom stelt men ons stelsel niet op de proef? Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20ste Jaargang.

8,80


582 BOSQUET, J. Verovering van Ternate door de Engelschen in 1810. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1866. 4p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 16, Vijfde Serie Deel 2.

5,50


583 BOSSCHER, C. en P. A. MATTHIJSSEN. Schetsen van de Rijken van Tomboekoe en Banggaai, op de Oostkust van Celebes. Batavia, Lange & Co., 1853. 45p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 2.

38,50


584 BOSSCHER, C. F. Het landbezit in het zuidelijk gedeelte van den Molukschen Archipel. Batavia, Lange & Co., 1858. 6p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 7.

5,50


585 BOSSCHER, C. Bijdrage tot de kennis van het Oostelijk gedeelte van Ceram en omliggende eilanden. Batavia, Lange & Co., 1855. 9p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 4.

8,80


586 BOSSCHER, C. Statistieke aanteekeningen omtrent de Aroe-Eilanden. Batavia, Lange & Co., 1853. 42p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 2.

38,50


587 BOSSCHER, C. Statistieke schets der Zuidwester-Eilanden. Batavia, Lange & Co., 1853. 40p., table, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 2.

38,50


588 BOSSE, Ir. P.M. van. De rol der verweering bij den opbouw van nieuwe, ontginbare, ertsafzettingen en de beteekenis daarvan voor Nederlandsch-Indië. Amsterdam, K.N.A.G., 1942. 10p., with bibliography, 8vo modern wrs.

6,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. LIX..


589 BOSSE, P.M. van. De Kloet en de Mte Pelée. (Eigenaardige uitingen van vulkanisme bij eenige vulkanen van Nederlandsch-Indië). Amsterdam, K.N.A.G., 1920. 6p., with 2 photographic illustrations on plates (1 folding panorama), 8vo modern wrs.

8,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXVII.


590 BOSSE, van. De tusschenkomst van de wetgevende macht in Nederland in koloniale aangelegenheden. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1867. 15p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 29ste Jaargang.

11,00


591 BOTHE, A. Chs. D. Ores and Mining in the Dutch East Indies (13p, 19 illustrations). Published in: Sluyters' Montley, East Indian Magazine, Vol. I, Number 3, August, 1920. Batavia, Sluyters & Co, 1920. Other articles: Modern Traffic (1 illustration); Rubber Growing in East-Java, by P. Arens (4p, 4 illustrations); Architecture in the Minangkabau Districts of Sumatra, by R. Broersma (4p, 2 illustrations); Tandjong-Priok. The entrance to the Garden of the East, by Van der Kop (4p, 3 illustrations); Dutch New Guinea, by S. Koperberg (4p, 6 illustrations); The Opening of the first University in the Dutch East Indies, by J. Z. van Dijck (6p, 6 illustrations); The Principalities of Djocjakarta and Soerakarta, by A. Planter (5p, 4 illustrations); The 50th. Anniversary of the "Stoomvaart Maatschappij Nederland", 1870-1920 (3p.); Commercial Comment; Index, Many tinted illustrations, many illustrated advertism, 80pp, 4to original illustrated wrappers (Batavia Protestant Church-Koningsplein).

38,50


592 BOUDEWIJNSE, J. Alphabetisch overzicht van het werk van den heer S. van Deventer JSzn. ,,Bijdragen tot de kennis van het landelijk stelsel op Java." Amsterdam, Frederik Muller, 1867. 124p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 14. Reprint (1986).

55,00


593 BOUMAN, H. De betekenis van particuliere correspondentie als tijdsbeeld voor de geschiedvorming in Indonesië. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1954. 3p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 7, No. 6.

3,30


594 BOUMAN, J. Nadere gegevens omtrent den Batoe Pahat in Sekadau. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1911. 11p., with 1 plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 53.

8,80


595 BOUMAN, M. A. De Aloreesche dansplaats. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1943. 20p., 1 plate with 4 illustrations, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 102.

17,60


596 BOUMAN, M. A. Ethnografische aanteekeningen omtrent de Gouvernementslanden in de boven-Kapoeas, Westerafdeeling van Borneo. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1924. 23p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 64.

17,60


597 BOUSQUET, G. H. Quelques sanctuaires sasaks de Lombok. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1939. 13p., text-figures, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 79.

8,80


598 BOUTON. Nieuwe indeeling van het landschap Bouton. Amsterdam, K.N.A.G., 1910. 4 p., map, 8vo wrs.

5,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXVII.


599 BOUVY, A. C. N. Uit en over de Minahassa. I. De Minahassa en de geneeskunst. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1924. 34p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 80.

19,80


600 BRAAM, J. S. van. De particuliere djatihout-handel en 's Lands djatiboschcultuur op Java. Hoofdstuk V (Slot). Amsterdam, J. H. de Bussy, 1935. 15p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVII, No. 8.

6,60


601 BRAAM MORRIS, D. F. van. Het landschap Loehoe, getrokken uit een rapport van den Gouverneur van Celebes, en heer D. F. van Braam Morris. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche, M. Nijhoff, 1889. 58p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 32.

55,00


602 BRAAM MORRIS, D. F. van. Geschiedenis van het Bondgenootschap Masenrempoeloe of Masenre-Boeloe & Nota van toelichting op het Contract gesloten met het landschap Maiwa (Masenrempoeloe) op den 8en September 1890; Landschap Doeri (Masenrempoeloe) op den 30en September 1890; Landschap Kassa (Masenrempoeloe) op den 23en November 1890; Landschap Batoelappa (Masenrempoeloe) op den 23en November 1890; Landschap Alietta (Adjatapparang) op den 20en Juli 1890; Landschap Soeppa (Adjatapparang) op den 18en Juli 1890 & het Landschap Sawietto (Adjatapparang) op den 30sten October 1890. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche, M. Nijhoff, 1892. 82p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 36.

88,00


603 BRAASEM, W. A. Moderne Indonesische poëzie. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1949. 27p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 3, No. 2.

13,20


604 BRACONIER, A. de. Het Prostitutie-vraagstuk in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1933. 23p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LV, No. 10.

16,50


605 BRAGINSKY, V. Y. Some Remarks on the Structure of the "Sya'ir Perahu" by Hamzah Fansuri. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1975. 20p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 131.

11,00


606 BRAKEL, L. F. A Note on the Importance of the Ngoko-Krama Distinction for the Determination of Javanese Language Structure. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1969. 4p., 3 appendices, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 125.

3,30


607 BRAKEL-PAPENHUYZEN, Clara. Of Sastra, Pènget and Pratélan. Leiden, KITLV, 1992. 19p., 1 illustration, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 148.

11,00


608 BRAND, J. D. De Scheepvaart in Nederlandsch-Indië vóór en na de oprichting der Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 5p, with 2 plIates, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, Vol. LI, No. 1.

5,50


609 BRAND, W. Some Statistical Data on Indonesia. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1969. 23p., tables, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 125.

11,00


610 BRANDES, J. & L. FINOT. Verslag van het Internationaal Oriëntalistencongres te Hanoi van 1-6 December 1902. & Bijlage: Note sur l'école française d'Extrême Orient. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1903. 51p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 46.

33,00


611 (BRANDES, J.) De Tempelgroep van Tjandi Sewoe. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,.-M. Nijhoff, 1886. 1p, with folding plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 31.

11,00


612 BRANDES, J. Arya Panangsang's rechten en pogingen tot herstel daarvan. Mededeeling. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1901. 4p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 43.

3,30


613 BRANDES, J. Bladvulling. Palmbladhandschriften (lontar's, kropak's). Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1899. 3p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 41.

3,30


614 BRANDES, J. De inkt gebezigd voor het schrijven der Oud-Javaansche handschriften uit de 14e en 15e Çaka-eeuw. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,.-M. Nijhoff, 1888. 3p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 32.

4,40


615 BRANDES, J. De inhoud van de groote Hikayat Baktiyar volgens eene aanteekening van Dr. H. N. van der Tuuk. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1899. 8p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 41.

5,50


616 BRANDES, J. De maandnaam Hapit. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1899. 13p., with plate with a table (Ploeg- of Mangsa jaar voor Java), 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 41.

13,20


617 BRANDES, J. Djakuwès in de Babad, tijdens de belegering van Batavia = Jacques Lefebvre. Medeeling. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1901. 3p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 44.

3,30


618 BRANDES, J. Drie koperen platen uit den Mataram'schen tijd, gevonden in de residentie Krawang. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,.-M. Nijhoff, 1888. 25p., with 1 coloured plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 32.

33,00


619 BRANDES, J. Dwerghert-verhalen uit den Archipel. Maleische verhalen. De door den Heer H. C. Klinkert in 1885 gelithographeerd uitgegeven Hikajat Pelandoek Djinaka of de Reinaert de Vos der Maleiers. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1893. 15,25p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 37.

27,50


620 BRANDES, J. Dwerghert-verhalen buiten den Archipel. Verhaal uit Engelsch Indië, Frere, Old Deccan days or Hindoo fairy legends. Tjam'sche (of Tjampa'sche) verhalen, Excursions et reconnaissances. Kambodja' sche verhalen, zooals voorkomen bij de Annamiten, Excursions et reconnaissances, Textes Khmers. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1901. 22,15p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 43.

22,00


621 BRANDES, J. Dwerghert-verhalen uit den Archipel. Javaansche verhalen. De door de Firma G. C. T. van Dorp te Samarang uitgegeven Serat Kantjil. De in 1878 door Dr. W. Palmer van den Broek, en later nog eens in 1889 door den Heer D. F. van der Pant uitgegeven Serat Kantjil van Amongsastra. De Serat Saloka Darma betitelde bewerking der Kantjil-verhalen van Pangeran Arya Sasraningrat. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1891, 1893 & 1903, 18,23,19p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 35, 37 & 46.

55,00


622 BRANDES, J. Een Javaansche preek van den duivel. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1894. 7p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 37.

5,50


623 BRANDES, J. Een plattegrond van Batavia van 1632. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1901. 26p., with 1 map, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 43.

33,00


624 BRANDES, J. Een Oud-Javaansch alphabet van Midden-Java. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche, M. Nijhoff, 1889. 14p., with 1 facsimile, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 32.

13,20


625 BRANDES, J. Een paar bijzonderheden uit een handshrift van de Hikajat Kalila Dan Damina. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche, M. Nijhoff, 1893. 23p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 37.

17,60


626 BRANDES, J. Een hofreis naar Mataram om en bij 1648 A.D., mededeeling. Bladvulling. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1900. 6p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 42.

5,50


627 BRANDES, J. Een puzzle opgehelderd (Het Lingga-voetstuk van Singasari). Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1904. 7p, with 2 plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 47.

13,20


628 BRANDES, J. Een Buddhistisch monninksbeeld, en naar aanleiding daarvan het een en ander over eenige der voornaamste mudrâ's. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1905. 20p., 6 plates with illustrations, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 48.

27,50


629 BRANDES, J. Een verslag van Professor A. C. Vreede omtrent eene verzameling Javaansche en Madoereesche handschriften. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1892. 37p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 35.

27,50


630 BRANDES, J. Eenige officieele stukken met betrekking tot Tjerbon, naar aanleiding van het bijschrift bij de Pepakem Tjerbon on Ms. Orient. Acad. Lugd. Bat., no. 1907. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1894. 40p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 37.

38,50


631 BRANDES, J. Enkele oude stukken, betrekking hebbende op oud-javaansche opschriften en bewaard in de Rijks Universiteits boekerij te Leiden. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1904. 13p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 47.

8,80


632 BRANDES, J. Het Damar Wulan verhaal in Lakon-vorm. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1895. 29p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 38.

22,00


633 BRANDES, J. Het probleem van de Maleische Hikâyat Kalilah dan Daminah. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1931. 14p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 71.

11,00


634 BRANDES, J. Iets over een ouderen Dipanegara in verband met een prototype van de voorstellingen van Jayabaya. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,.-M. Nijhoff, 1888. 63p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 32.

55,00


635 BRANDES, J. Iets over het Papegaai-boek zoals het bij de Maleiers voorkomt. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1899. 67p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 41.

55,00


636 BRANDES, J. Insluimeren van het gevoel voor de symbolieke waarde van ornament ook in de Chineesche kunst op te merken. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1903. 11p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 46.

8,80


637 BRANDES, J. Lo Tong, een Javaansche reflex van een Chineeschen ridder-roman. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1902. 9p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 45.

5,50


638 BRANDES, J. Nadere opmerkingen over de Maleische bewerkingen van de Geschiedenis der 10 Vizieren. Hikajat Golam (Hik. Zadabaktin, Hik. Azbak), Hik. Kalila dan Damina (laatste gedeelte), en de daarvan te onderscheiden, bij de Maleiers voorhanden uiteenloopende Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1894. Hikayat's Baktiyar. 83p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 38.

55,00


639 BRANDES, J. Nog iets over een reeds vroeger gepubliceerden Piagem van Sultan Ageng. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,.-M. Nijhoff, 1888. 5p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 32.

4,40


640 BRANDES, J. Nog eenige Javaansche piagem's uit het Mohammedaansche tijdvak, afkomstig van Mataram, Banten en Palembang. (& 1e - 7e vervolg). Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche, M. Nijhoff, 1888-1902. 8 parts, 45,19,18,4,8,4,17,6,4p. (= 125pp. complete), with loose plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 32, 34, 35, 37, 42, 43 & 45.

93,50


641 BRANDES, J. Omina et Portenta. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1900. 14p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 42.

11,00


642 BRANDES, J. Twee oude berichten over de Baraboedoer. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1901. 12p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 44.

7,70


643 BRANDES, J. Van Oud-Batavia. Losse mededeelingen (Eerste reeks) & vervolg. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1900. -1902, 26,35,61,29,40,48p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 42, 43 & 45.

132,00


644 BRANDES, J. Verslag over een Babad Balambangan & Nalezing. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1894. 41,6p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 37 & 38.

38,50


645 BRANDES, J. Warung, Bata, en Wangan. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1894. 1p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 37.

2,20


646 BRANDES, J. Yogyakarta. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1894. 25p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 37.

27,50


647 BRANDHOF, J. L. M. van den. Klewangaanvallen op Atjeh's Westkust in 1902. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1939. 53p, with 2 textmaps, 3 figures, tables, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LXI, No. 10 & 11.

38,50


648 BRASCAMP, E. H. B. De memorie en instructie voor Jacobus Couper als hoofd der expeditie tegen Soeropati uitgezonden in het jaar 1684. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1919. 8p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 75.

8,80


649 BRASCAMP, E. H. B. Houtleveranties onder de O. I. Compagnie I-XII. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1920-1923, 1925, 1932, 19,20,29,28,70,28,27,36,50,5 pp (= 312pp.complete), 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 59, 60, 61, 62, 63, 65 & 72.

231,00

I. Stichting van een comptoir te Japara en de opperkoopman Dirk Schouten als eerste Resident in 1651. II. Houtleveranties uit Jpara onder de Residenten Bernard Volsch en Jacob Backer in 1651. III. Memorie en Instructie voor den Resident van Japara Bernhard Volsch van 20 Februari 1652. IV. Houtleveranties te Japara onder den Resident B. Volsch in het jaar 1652. V. Ryckloff Van Goens als ambassadeur naar den Soesoehoenan van Mataram om vrijen uitvoer van houtwerken te bekomen in het jaar 1652. VI. De instelling van vaste houtcontingenten in het contract van 8 November 1733 met den Soesoehoenan. VII. Hoe de O. I. Companie zich in 1681 het recht op de Houtleverantie uit de Cheribonsche Djatibosschen verzekerde. VIII. Houtleveranties uit Japara onder den Resident B. Volsch in de eerste helft van 1653. IX. Uit de Memorie van Jacob van Dyck van 31 December 1680. X. Hendrik van Gent als ambassadeur naar den Soesoehoenan Mataram om vrijen uitvoer van houtwerken te krijgen in 1653. XI. Houtleveranties te Makassar van 1730-1732. XII. De Acte van 20 juni 1776 door den Soesoehanan aan de O. I. Compagnie verleend tot het kappen van houtwerken in de bosschen van Blora.


650 BRASCAMP, E.H.B. Geen uitbarsting van den Lawoe in 1752. Amsterdam, K.N.A.G., 1918. 5p., 8vo modern wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXV.


651 BRASCAMP, E.H.B. Uitbarsting van den Tjeremai in 1698? Amsterdam, K.N.A.G., 1919. 1p., 8vo modern wrs.

2,20

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XXXVI.


652 BRAUTIGAM, D. A. F. Nota betreffende het zelfbesturend landschap Tanette. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1914. 32p., 1 doublepage-plate with pedigree, tables, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 56.

24,20


653 BREMAN, J.C. Java: bevolkingsgroei en demografische structuur. Amsterdam, K.N.A.G., 1963. 57p., appendices, bibliography, 8vo modern wrs.

33,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap).


654 BREMAN, Jan. Het Beest aan Banden? De Koloniale Geest aan het Begin van de Twintigste Eeuw. Dordrecht, Foris Publications, 1988. 25p., references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 144.

17,60


655 BREMEN, Jan van. Indonesian Studies in Japanese Anthropology. Dordrecht, Foris Publications, 1988. 11p., references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 144.

6,60


656 BRIDGE, H. J. British Malaya and the Netherlands East Indies - Their Similarities and Divergencies (7p, 6 ilustrations). Published in: Inter-Ocean. A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 11, Number 6 June 1930. Batavia, G. Kolff & Co, 1930. Other articles: The Brown Mokeys of Bali, by R.Cardwell (3p, 5 illustrations); Fishing in the Indian Ocean (8p, 8 illustrations); Medan, by Irving G. Smith (3p, 4 illustrations); The Blow-Pipe, by Charles Hose (5p, 7 illustrations); Across Australia by Rail, byF. H. Wright (5p, 3 illustrations); many tinted illustrations, many illustrated advertism, 60pp, 4to original illustrated wrappers.

38,50


657 BRILMAN. Iets over menschen met staarten. Batavia, 1842. 3p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

4,40


658 BRINEMAN BOVILL, Kathryn J. Toba Batak Relationship Terminology. Dordrecht, Foris Publications, 1985. 31p., tables, notes, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 141.

17,60


659 BROEDER-ADAMA, F. Per Auto dwars door Sumatra. Haarlem, Het Tijdschrift ,,Eigen Haard", 1921. 9,6p., with 9,8 illustrations, 4to modern wrappers. - Taken from: De Aarde en haar Volken, Jrg. 57.

19,80


660 BROEK, A.J.P. v.d. Gezichtsmaskers. Amsterdam, K.N.A.G., 1912. 3p., with 1 plate with 2 illustrations, 8vo modern wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXIX.


661 BROEK, Jan O. M. Borneo on Maps of the 16th and 17th Centuries. Kuching, Sarawak, The Museum, 1964. 6 p., notes, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XI, No 23-24 New Series.

5,50


662 BROERSMA, Dr. R. De beteekenis van Selebes's oostkust voor den handel. Amsterdam, K.N.A.G., 1931. 11p., 8vo modern wrs.

7,70

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XLVIII.


663 BROERSMA, Dr. R. Gorontalo een handelscentrum van Noord Selebes. Amsterdam, K.N.A.G., 1931. 18p., with 2 photographic illustrations on plate, 8vo modern wrs.

13,20

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLVIII.


664 BROERSMA, G. The organization for Scientific Research in Indonesia. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1954. 34p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 7, No. 3.

13,20


665 BRON, H. O. Where Dutch and Portuguese rub Elbows (4p, 10 illustrations). Published in: Sluyters' Montley, East Indian Magazine, Vol. 4, Number 2, February, 1923. Batavia, Sluyters & Co, 1923. Other articles: The Cultivation of Wheat in the Dutch East Indies, by A. M. W. van Renesse (5p, 8 illustrations); Native Life in Old batavia (2p, 2 illustrations); Facing them toward the Land (Luzon), byKilmer O. Moe (5p, 6 illustrations); The Future of Rice Production, by Percy A. Hill (3p, 3 illustrations); With Jan Poortenaar to the Dutch east Indies (4p, with 4 drawings); Glimpses of a Moro Market (1p, 2 illustrations); Roughing it in the Wilds of Sumatra, by L. H. C. Horsting (4p, 6 illustrations); Along the Banks of the menam (Siam) (2p, with 4 photographs by L. G. Blochman); Facts and Fancies; Index, many tinted illustrations, many illustrated advertism, 80pp, 4to original illustrated wrappers.

44,00


666 BRONDGEEST, B. Th. De Jezuïetische ,,Helper" besproken. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1930. 8p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LII, No. 12.

5,50


667 BROOKE, James. Sir James Brooke, Radja van Serawak. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1869. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 31ste Jaargang. (Derde Serie, Jaargang 3).

5,50


668 BROOKS, Sheilagh T. and Richard H. BROOKS. Arm Position as Correlated with Sex Determination in the Niah Cave Extended Burial Series, Sarawak, Malaysia. Kuching, Sarawak, The Museum, 1968. 8p., 4 plates, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVI, No 32-33 New Series.

8,80


669 BROUWER, Dr. H.A. Over de geologie der Soela-Eilanden. (Voorloopig reisbericht). & Reisbericht omtrent geologische verkenningstochten op verschillende eilanden der Molukken. & Het Vulkaaneiland Roeang (Sangi-Eil.) na de eruptie van 1914. & Het eiland Leti. & P.Tesch: Een noodzakelijke rectificatie, 1916. Amsterdam, K.N.A.G., 1915-1916. 4,6,16,2p, (28 p.), with 2 figures, 8vo modern wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXII & XXXIII. En verbetering (1919).

22,00


670 BROUWER, Dr. H.A. Voorlopig overzicht der geologie van het eiland Roti. Amsterdam, K.N.A.G., 1914. 7p., with 1 map, 8vo modern wrs.

6,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXI.


671 BROUWER, Dr. H.A. Erosieverschijnselen in puimsteentuffen der Padangsche Bovenlanden. Amsterdam, K.N.A.G., 1915. 8p., with 6 figures, 8vo modern wrs.

6,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXII.


672 BROUWER, Dr. H.A. Geologische onderzoekingen in Oost-Ceram. Amsterdam, K.N.A.G., 1919. 38p., plate with 2 photographic illudtrations, 1 folding plate with 10 figures & folding plate with 2 coloured figures, 8vo modern wrs.

33,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXVI.


673 BROUWER, Dr. H.A. Over eene verhoogde werking van den Tangkoeban Prahoe in Juli 1913. Amsterdam, K.N.A.G., 1913. 4p., with 2 text-illustrations, 8vo modern wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXX.


674 BROUWER, H.A. Over een bezoek aan Krakatau in Mei 1913. Amsterdam, K.N.A.G., 1913. 2p., 8vo modern wrs.

2,20

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXX.


675 BROUWER, Hendrik. Stukken betrekkelijk Borneo, 1635-1636. Missive van den Gouverneur-Generael Hendrik Brouwer, etc. aen den vorst van Banjarmasssing. 's-Gravenhage, K. Fuhri, 1854. 26p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 3.

27,50


676 BROUWER, Hendrik. Het Gezantschap naar Bali, onder den Gouverneur-Generaal Hendrik Brouwer in 1633. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller, van Haren, Noman en Kolff, 1856. 71p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 5. - Reprint (1986).

38,50


677 BROUWER, K. J. Zelfstandigheid van Indonesische kerken. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1948. 11p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 2, No. 3.

6,60


678 BROUWER, Prof. Dr. H. A. Prof. Dr. G. A. F. Molengraaff; 1860-1930. Amsterdam, K.N.A.G., 1930. 5p., with portrait-plate, 8vo modern wrs.

6,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLVII.


679 BROWNE, F. G. & Karl E. SCHEDL. New Species of Sclytomimus and Webbia (Scolytidae) from Borneo and Malaya. & Scolytidea from Borneo-II. Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 13 p,, 2 figures, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 11 New Series, No 26. Old Series.

6,60


680 BRUIJN, H. de. De waterstaat in Noord-Italë en op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 42p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

27,50


681 BRUIJNIS, J.K. Twee landschappen op Timor. I. Amarassi. II. Zuid-Beloe. Amsterdam, K.N.A.G., 1919. 30p, with 1 large folding map of Zuid-Beloe, 8vo modern wrs.

44,00

Only second part: Zuid-Beloe, is written by J.J.Bruijnvis. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap).


682 BRUINESSEN, Martin van. Kitab Kuning: Books in Arabic Script Used in the Pesantren Milieu. Dordrecht, Foris Publications, 1990. 44p., 7 tables, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 146.

22,00


683 BRUMUND, J. F. G. Bijdragen tot de geschiedenis der kerk van Batavia. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1863. 96,93p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 13, Vierde Serie Deel 4.

110,00


684 BRUMUND, J. F. G. Bali, fragment van eene reisbeschrijving. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1863. 27p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 13, Vierde Serie Deel 4.

27,50


685 BRUMUND, J. F. G. Proeve over de Aroe-taal. Batavia, 1844. 20p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 6de Jaargang.

17,60


686 BRUMUND, J. F. G. Aanteekeningen gehouden op eene reis in het Oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel. Batavia, 1845. 51p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 7de Jaargang.

38,50


687 BRUMUND, J. F. G. Schetsen eener overlandreis. Een halve dag te Aden. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 21p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20de Jaargang.

17,60


688 BRUMUND, J. F. G. Te Boro-Boedoer. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 9,13,44p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20de Jaargang.

44,00


689 BRUMUND, J. F. G. Het landbezit op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 10,18p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21ste Jaargang.

17,60


690 BRUMUND, J. F. G. Bijdragen tot de kennis van het Hindoeïsme op Java. Batavia, Lange & Co, 1868. lv,309p., small 4to modern wrappers. - Taken out from periodical: Verhandelingen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel XXXIII.

88,00


691 BRUMUND, J. F. G. Een reisje door de Residentie Bantam. Batavia, 1841. 20p (last 5 pages in reprint)., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 3de Jaargang.

16,50


692 BRUMUND, J. G. F. Een en ander van het oude Batavia. Batavia-'s Hage, W. Bruining - M. Nijhoff, 1879. 55p., with folding coloured lithographed plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 25.

88,00


693 BRUYN, J. V. de. De Mansren-cultus der Biakkers. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1949. 18p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 83.

16,50


694 BUDDINGH, S. A. Djandi Mundut in 1839. Batavia, 1838. 18p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 1ste Jaargang.

17,60


695 BUDDINGH, S. A. Tempel Selo Grio. Batavia, 1838. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 1ste Jaargang.

6,60


696 BUDDINGH, S. A. Proeve eener beknopte Geschiedenis en Beoordeeling van het Pantheïsme of Algodendom. Geschiedenis. Batavia, 1839. 72p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 2de Jaargang.

60,50


697 BUDDINGH, S. A. Spelen en Volksvermaken der Javanen. II. Javaansch Toernooispel. Batavia, 1841. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 3de Jaargang.

8,80


698 BUDDINGH, S. A. Javaansche Komedie. Spelen en volksvermaken der Javanen III. Batavia, 1842. 13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

11,00


699 BUDDINGH, S. A. Rijst-kultuur in de Ommelanden van Batavia. Batavia, 1842. 26p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

22,00


700 BUDDINGH, S. A. Het Nederlandsche Gouvernement van Makassar op het eiland Celébes (1). Batavia, 1843. 48,33,27p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 5de Jaargang.

77,00


701 BUDDINGH, S. A. Geschiedkundig overzigt van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschaooen, voorgelezen in de algemeene vergadering van het Genootschap op den 14den Janiarij 1846. Batavia, 1846. 17p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 8de Jaargang.

11,00


702 BUDDINGH, S. A. Geschiedenis en beoordeeling van het Pantheïsme of Algodendom. Batavia, 1849. 41p., small 4to modern wrappers. - Taken out from periodical: Verhandelingen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel XXII. - A few small wormholes.

38,50


703 BUDDINGH, S. A. Weeshuis te Parapattan. & Antwoord aan de Heeren Medhurst en Schultze Batavia, 1841-1842. 7,8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 3de & 4de Jaargang.

17,60


704 BUDDINGH, S. A. Mijn Utopie (Gedicht). Batavia, 1842. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

5,50


705 BUFFARDT, J. F. A. M. Het arbeidscontract in de Nederkandsch-Indische Wetgeving. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1936. 5p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVIII, No. 1.

4,40


706 BUFFART, J. F. A. M. Rechten van de bevolking op in landbouw-concessie uitgegeven gronden. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1933. 10p, tables, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LV, No. 7.

5,50


707 BUIJS, W. Wat is ijs, en door welke middelen kan men hetzelve langen tijd bewaren?. Op natuurkundige gronden aangetoond. Batavia, 1846. 9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 8de Jaargang.

5,50


708 BÜNNEMEYER, A. H. B. A Botanist's Rambles in Banka Island (6p, 14 illustrationes). Published in: Inter-Ocean.A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 4, Number 6, June 1923. Batavia, G. Kolff & Co, 1923. Other articles: Portrait of H. R. H. Prince Devawongse. What Malaysia most needs for the present, By G. G. van der Kop (2p); Learning to do by Doing (Philippines), by Kilmer O. Moe (7p, 8 illustrations); A Typical View of Batavia (1p with 2 illustrations); Old Spanish Churches in the Philippines, by Percy A. Hill (6p, 5 illustrations); The Export Trade of Netherlands India during Recent Years, by G. J. Wiggers (6p, 4 illustrations, tables); Snapshots from British Borneo (3 photographs by L. G. Blochman); Tosari and the Sand Sea, by Leonard Arndt (1p); Items of Interest; Index, many tinted illustrations, many illustrated advertism, 72pp, 4to original illustrated wrappers (Avenue of "Tjemaras" near Tosari, East Java).

38,50


709 BÜNNEMEYER, H. A. B. Along Gowea's unbeaten Paths (5p, 9 illustrations). Published in: Sluyters' Montley, East Indian Magazine, Vol. 3, Number 4, April, 1922. Batavia, Sluyters & Co, 1922. Other articles: The Cultivation of Rice, by Percy A. Hill (5p, 6 illustrations); The "Dasar"of Sandseas, the Old Crater of the Tengger Mountains (2p, 1 illustration over 2 pages); Bima and his Kin, by M. V. Moens-Zorab (5p, 10 illustrations); A picturesque Nook of Old Batavia; In the Land of Habinsaran (4p, 4 illustrations); Australia's Plans for the Future. Trade and Commercial Expansion and the Growth of Great Industries, by H. D. Newby (6p, 10 illustrations); The Lake of Leles (2p, 2 illustrations); The Mailed Fist of our Fornears. The Fortress Rotterdam at Macassar, by V. I. van de Wall (5p, 4 illustrations); The "Aloon-Aloon". Items of interest; Commercial Comment, Index, many tinted illustrations, many illustrated advertism, 80pp, 4to original illustrated wrappers (Siamese Architecture at Bangkok).

33,00


710 BURER, J. L. Mijn togtje van Malang, naar het Zuiderstrand van Java. (Gedicht). Baravia, 1842. 10p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

8,80


711 BURER, J. L. Mijn togtje van Malang, naar het Zuiderstrand van Java. (Gedicht). Batavia, 1842. 10p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

8,80


712 BURG, C. L. van der. Schets eener geschiedenis der school voor inlandsche geneeskundigen (doctor djawa) te Batavia. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1896. 15p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XVIII.

11,00


713 BURG, C. L. van der. Een sanatorium (Janggebergte). Amsterdam, J. H. de Bussy, 1896. 6p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XVIII.

5,50


714 BURGER, D. H. Boeke's dualisme. & Met antwoord van J.H.Boeke: Rechtzetting, & Reactie van D. H.Burger. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1954. 33p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 7, No. 3 & 4.

17,60


715 BURGER, D. H. De betekenis van de coöperaties voor Indonesië. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1953. 11p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 7, No. 2.

6,60


716 BURGER, D. H. Over de economische structuur van Indonesië. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1953. 24p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 7, No. 1.

11,00


717 BURGER, D. H. Structuurveranderingen in de Javaanse samenleving, III en vervolg, V, VII. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1948. 68p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 3, No. 1, 2, 4, 6.

33,00


718 BURGER, P. Adolf. Manggaraise verhalen over het ontstaan van de rijst en de mais. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1941. 13p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 81.

7,70


719 BURGER, T. Adolf. Voorlopige Manggaraise spraakkunst. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1946. 252p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 103.

132,00


720 BUSSY, L. P. de. Zorg voor de Toekomst. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 1.

3,30


721 BÜTTIKOFER, J., G. A. F. MOLENGRAAFF. Tocht naar de boven Kapoeas op het eiland Borneo. Amsterdam, K.N.A.G., 1894-1895, 2,3,2,8,5,21 p., 2 maps, folding plate with map, sketchmap and fig., 8vo wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), XI & XII.

38,50


722 BUXTON, Noel. Slavernij in Abessinië. (Uit: The Contemporary review, juni 1932). Amsterdam, J. H. de Bussy, 1933. 8p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LV, No. 2.

5,50


723 C. & STZ. Een daad van piëteit. (Aroe Palakka). Leiden, E. J. Brill, 1943. 6p, with 9 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 5e Jrg.

9,90


724 C. B. Nog iets over het erfregt der Maleijers ter Sumatra's Westkust. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1864. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 26ste Jaargang.

5,50


725 CALDWELL, Ian and Ann APPLEBY HAZLEWOOD. 'The Holy Footprints of the Venerable Gautama'; A New Translation of the Pasir Panjang Inscription. Leiden, KITLV, 1994. 24p., 7 illustrations, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 150.

17,60


726 CALDWELL, Ian. Power, State and Society Among the Pre-Islamic Bugis. Leiden, KITLV, 1995. 28p., 2 maps, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 151.

17,60


727 CALLONNE, J. B. de. Iets over de Geneeswijze en Ziekten der Daijakers ter Zuid Oostkust van Borneo. Batavia, 1840. 9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 3de Jaargang.

9,90


728 CALON, L. F. Bijdrage tot de kennis van het Dialekt van Sikka verzameld door L. F. Calon. Batavia-'s Hage, Albrecht & Busche-M. Nijhoff, 1895. 79pp, small 4to contemporary boards. - Verhandelingen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel L, 1. Good condition.

44,00


729 CALON, L. F. Eenige opmerkingen over het dialect van Sikka, gevold door eenige bemerkingen op de vorige lijstjes, eenige spreekwijzen enz., verzameld. & Woordenlijst van het dialect van Lio (West-Flores). Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche, M. Nijhoff, 1892. 71,9p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 35.

77,00


730 CALON, L. F. Woordenlijstje van het Dialect van Sikka (Midden Flores) verzameld. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche, M. Nijhoff, 1890. 30p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 33.

33,00


731 CALON, L. F. Woordenlijstje van het dialekt van Sikka (Midden-Flores), (Sikkaneesch-Hollandsch), verzameld. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche, M. Nijhoff, 1891. 81p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 34.

77,00


732 CAMERLING, Elisabeth. Eenige mededeelingen betreffende het ringgeld in Koerintji. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1934. 21p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVI, No. 5.

16,50


733 CAMPEN, C. F. H. Beschrijving van het landschap Toebaroe of Gam-Mieë. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1885. 13p., 1 folding map, 8vo modern modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 34. Reprint (1986).

8,80


734 CAMPEN, C. F. H. Beschrijving van de Westkust van het Noorder-Schiereiland van Halemahera. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1888. 9p., with a large coloured folding map, with 2 small insert maps and 7 views, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 37.

93,50


735 CAMPEN, C. F. H. De godsdienstbegrippen der Halmaherasche Alfoeren. & Nalezingen. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1882. -1883, 14,10p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 27.

17,60


736 CAMPEN, C. F. H. Het eiland Halemahera. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1883. 74p., tables, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 28.

60,50


737 CAMPEN, C. F. H. De godsdienstbegrippen der Halemaherasche Alfoeren. Eenige oude volkssagen naverteld. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1885. 6p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 30.

6,60


738 CAMPEN, C. F. H. Ternataansche Pantoen's. 1e. & 2e Serie. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1885. 8,7p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 30.

11,00


739 CAMPEN, C.F.H. Uit een nog onuitgegeven werk over een Terra Incognita. Beschrijving van het district Kau. Amsterdam, K.N.A.G., 1884. 20 p., folding lithogr. map, 8vo wrs.

27,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap). Vol. I.


740 CANNE, H. D. Bijdrage tot de geschiedenis der Lampongs. Batavia, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1862. 18p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 11, Vierde Serie Deel 2.

22,00


741 CAPELLEN, Baron van der. Het journaal van den baron van der Capellen op zijne reis door de Molukko's. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1855. 35,40p.,8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 17de Jaargang.

66,00


742 CARBONARO. Lessen uit Britisch-Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20ste Jaargang.

4,40


743 CARDWELL, R. On a Malayan Rubber Estate (5p, 6 illustrations). Published in: Inter-Ocean. A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 11, Number 10 October 1930. Batavia, G. Kolff & Co, 1930. Other articles: Visit of the Governor of the Straits Settelemnts to Java (2 illustrations); Some Aspects of the Mountains of Java, by R. P. Anderson (5p, 6 illustrations); Along Java's South Coast (2p, 5 illustrations); Historic dances in Java (8p, 8 illustrations); A Royal Cremation in Siam, by Emma Sarepta Yule (4p, 4 illustrations); A Trip to Mount Santo Tomas, by Luther Parker (5p, 6 illustrations); The "Nederland" Royal Mail Line Motor Ship "Johan van Oldebarnevelt" (2p, 3 illustrations); many tinted illustrations, many illustrated advertism, 60pp, 4to original illustrated wrappers.

38,50


744 CAREY, P. B. R. Javanese Histories of Dipanagara: the Buku Kedhun Kebo, its authorship and historical importance. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1974. 30p., appendix, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 130.

17,60


745 CAROLUS, P. C. E. Bijdrage tot de kennis van den rijstbouw op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 3p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

3,30


746 CARROLL, John. The Word Bisaya in the Philippines and Borneo. Kuching, Sarawak, The Museum, 1960. 43 p., notes, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 15-16 New Series.

27,50


747 CARTHAUS, Dr. E. Über Goldlagerstätten in Niederländisch Indien, nebst Beobachtungen über den Aufbau des Gebirges im Flussgebiet des oberen Gadis (Sumatra). Amsterdam, K.N.A.G., 1902. 6p., 8vo wrs.

5,50

Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XIX.


748 CASPARIS, J. G. de. De betekenis van het rijm in de structuur van het Javaans. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1948. 137p., index, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 82.

88,00


749 CASPERSZ, J. A. De voordeelen die Nederland kan verwachten van de beschaving van den Javaan. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1851. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 13de Jaargang.

4,40


750 CASTRO, Affonso de. Résumé historique de l'Établissement Portugais à Timor, des us et coutumes de ses habitants. Batavia, Lange & Co., 1862. 42p,, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 11.

38,50


751 CASTRO, Affonso de. Une Rébellion à Timor en 1861. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1864. 21p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 13, Vierde Serie Deel 4.

27,50


752 CATE, W. C. ten. De doodenpalen in de onderafdeeling Melawi der afdeeling Sintang van de Residentie Westerafdeeling van Borneo. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1922. 22p., 2 plates with 8 illustrations, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 61.

16,50


753 CATS BARON DE RAET, J. A. M. van. Vergelijking van den vroegeren toestand van Deli, Serdang en Langkat met den tegenwoordigen. Reisverslag van Februarij 1867. Batavia-'s Hage, Bruining & Wijt-M. Nijhoff, 1875. 20p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 23.

19,80


754 CATS BARON DE RAET, J. A. M. van. Reize in de Bataklanden in December 1866 en Januarij 1867. Batavia-'s Hage, Bruining & Wijt-M.Nijhoff, 1875. 56p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 22.

55,00


755 CELEBES. De Mapalus-Vereenigingen in de Minahassa. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1863. 2p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 13, Vierde Serie Deel 4.

3,30


756 CELEBES. Eenige aanmerkingen over namen en titels op Celebes. Batavia, 1844. 3p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 6de Jaargang.

3,30


757 CELEBES. Makasaarsche Historien II. Batavia, Lange & Co., 1858. 25p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 7.

22,00


758 CELEBES. Mededeelingen betreffende eenige Mandharsche landschappen. (Binoeang, Madjene, Pambaoeang, Tjenrana, Tapalang). 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1909. 98p., folding map, addenda, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 8. Ontleend aan het archief van het Departement van Koloniën.

88,00


759 CELEBES. Mededeelingen betreffende de landschappen Soreang, Batjoe Kiki, Bodjo, Palanro en Nepo (Maloese Tasie). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. 5 p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 61.

5,50


760 CENSE, A. A. Enige aantekeningen over Makassaars-Boeginese Geschiedschrijving. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1951. 19p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 107.

13,20


761 CENSE, A. A. Makassaars-Boeginese prauwvaart op Noord-Australië in vroeger tijd. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1952. 17p., map, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 108.

11,00


762 CENSE, A. A. Maleise invloeden in het oostelijk Deel van de Indonesische Archipel. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1978. 18p., notes, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 134.

11,00


763 CENSE, A. A. Old Buginese and Macassarese diaries. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1966. 13p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 122.

7,70


764 CENSE, A. A. Sanggalea, an old word for "Chines" in South Celebes. Korte mededelingen. & Once more: Sanggalea, by C. Ouwehand, and Supplemantary note by A. A. Cense. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1955. 2,2p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 111.

4,40


765 CHABOT, H. Th. Processes of Change In Siau, 1890-1950. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1969. 9p., tables, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 125.

5,50


766 CHABOT, H. Th. Protestant-Christelijke groepen te Makassar. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1954. 8p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 7, No. 5.

4,40


767 CHAMBERS, W. R. Het Bureau voor handelsinlichtingen. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 6p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, Vol. LI, No. 11.

4,40


768 CHANDRA, Lokesh. Chandi Mendut and Pawon: A New Interpretation. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1980. 8p., references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 136.

5,50


769 CHANDRA, Lokesh. An Indonesian Copper-plate sanskrit inscription cum drawing of Hariti. Korte mededelingen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1977. 6p., notes, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 133.

5,50


770 CHAPELLE, H. M. la. Nota betreffende het Tengger-gebied. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1899. 23p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 41.

19,80


771 CHARNAY, Désiré. Zes weken op Java. Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink, 1882. 16,16p., with 7,7 woodcut illustrations by Alexandre de Bar, Aug. Sirouy, Ferdinandus, E. Ronjat, E. Thérond, Barclay, 4to modern wrappers. - Taken from: De Aarde en haar Volken, Jrg. 18.

55,00


772 CHASTELEIN, C. Invallende gedachten ende aanmerkingen over colonien welkers noodzakelijkheid tot versekering van deese landen al in voortijden bij d'Heeren Seebentienen mitsgaders d'Heer generaal Maatsuijker, en de ordr Raad Pieter van Hoorn Salr is begrepen en voorgesteld geworden. Batavia, Lange & Co., 1854. 42p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 3.

33,00


773 CHATELEUX, P. de. Herinneringen eener reis van Soerabaja naar Malang. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 18,10,8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

38,50


774 CHATELIN, L. N. H. A. Godsdienst en bijgeloof der Niassers. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1880. 59p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 26.

55,00


775 CHHABRA, B. Ch. Three more yüpa inscriptions of King Mülavarman from Kutei (East Borneo), met naschrift van J. G. de Casparis. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1949. 5p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 83.

4,40


776 CHIJS, J. A. van der. De Bataviasche Nouvelles van 1744-1746 en de Bataviasche Koloniale Courant van 1810-1811. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1861. 34p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 11, Vierde Serie Deel 2.

38,50


777 CHIJS, J. A. van der. Beschrijving van eene eerepenning, geschonken aan Mohamed Ali, Sulthan van Ternate. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1862. 3p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 11, Vierde Serie Deel 2.

5,50


778 CHIJS, J. A. van der. Alphabetisch-systematische inhoudsopgave van de twaalf eerste deelen van het Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1862. 25p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 12, Vierde Serie Deel 3.

27,50


779 CHIJS, J. A. van der. Hindou-Oudheden op de Noordkust van Borneo. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1863. 2p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 14, Vierde Serie Deel 5.

3,30


780 CHIJS, J. A. van der. Gouden medaille, vereerd aan den Sulthan van Ternate. & Oud beeld in Benkoelen. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1863. 2p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 14, Vierde Serie Deel 5.

3,30


781 CHIJS, J. A. van der. Bijdragen tot de geschiedenis van het inlandsch onderwijs in Nederlandsch-Indië, aan officiële bronnen ontleend. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, W. Bruining, 1864. ,1866, 1878, 112,80,51p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 14, 16 & 25.

143,00


782 CHIJS, J. A. van der. Banda's veroverings-dag. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1880. 4p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 26.

5,50


783 CHIJS, J. A. van der. ,,Victorie branden". (Oost-Indische Compagnie in de 17e en 18de eeuw). Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1880. 22p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 26.

19,80


784 CHIJS, J. A. van der. Kapitein Jonker (1630 (?) - 1689. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1883. -1884, 122,233p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 28 & 30.

242,00


785 CHIJS, J. A. van der. Hoe men in de 17de eeuw Gouverneur-Generaal werd. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1885. 7p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 30.

6,60


786 CHIJS, J. A. van der. Suikerriet-Ampas als brandstof. Bijdrage tot de geschiedenis der suiker-fabricatie op Java. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1893. 26p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 37.

17,60


787 CHIJS, J. A. van der. Burgerlijke, Europeesche gezaghebbers over Soerabaija. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1897. 6p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 39.

6,60


788 CHIJS, J. A. van der. De Latijnsche scholen van 1642 en 1666, alsmede het Seminarium van 1745 te Batavia. Batavia, Lange & Co., 1861. 58p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 10.

55,00


789 CHIJS, J. A. van der. De Bataviasche Nouvelles van 1744-1746 en de Bataviasche koloniale Courant van 1810-1811. Batavia, Lange & Co., 1861. 34p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 11.

33,00


790 CHIJS, J. A. van der. Koepang omstreeks 1750. Batavia, Lange & Co., 1871. 19p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 18.

17,60


791 CHIJS, J. A. van der. Hoe de Compagnie soms met inlandsche regenten handelde. Batavia-'s Hage, W. Bruining - M. Nijhoff, 1879. 4p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 25.

4,40


792 CHIJS, J. A. van der. Oud-Bantam. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Cie. - M. Nijhoff, 1880. 62p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 26.

55,00


793 CHIN, Lucas. Notes on Orang-utans, Bird Ringing Project and Turtles. Kuching, Sarawak, The Museum, 1968. 4p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVI, No 32-33 New Series.

3,30


794 CHIN, Lucas. Notes on Turtles and Orang-utans (1969). Kuching, Sarawak, The Museum, 1969. 2p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVII, No 34-35 New Series.

3,30


795 CHIN, Lucas. Notes on Oramg-utan and Marine Turtles. Kuching, Sarawak, The Museum, 1970. 2p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVIII, No 36-37 New Series.

3,30


796 CHIN, Lucas. Protected Animals in Sarawak. Kuching, Sarawak, The Museum, 1971. 3p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIX, No 38-39 New Series.

3,30


797 CHIN, Lucas. Trade and Preservation of Antiquities and Other Cultural Objects in Sarawak. Kuching, Sarawak, The Museum, 1972. 7p., 7 plates, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XX, No 40-41 New Series.

8,80


798 CHLENOV, M. A. Cultural Vocabulary as an Indicator of Interethnic Relations: Eastern Indonesian Evidence. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1980. 14p., notes, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 136.

6,60


799 CHOU, Cynthia and Will DERKS. Riau in Transition. Leiden, KITLV, 1997. 308p., map, references, 8vo modern wrs. Contributions by Barbara Watson Andaya, T.P.Bayard, V.Wee and C.Chou, Mubyarto, C.A.Hosbour, L.Lenhart, T.Effendy, A.Turner, H.Maier. W.Derks, J.v.d.Putten, K.Tsuyoshi. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 153.

71,50


800 CLAINE, Jules. Een jaar onder Maleiers (Deli en de Karo-Battaks op Sumatra). Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink, 1892. 24p., with 10 woodcut illustrations by Riou, G. Vuillier, 4to modern wrappers. - Taken from: De Aarde en haar Volken, Jrg. 28.

38,50


801 CLAUDIUS. The Journey to Darjeeling (7p, 8 illustrations). Published in: Inter-Ocean.A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 4, Number 12, December 1923. Batavia, G. Kolff & Co, 1923. Other articles: The Hat Industry in Java, by Olive Leeder (4p, 2 illustrations); The Mailed Fist of our Forebears, by V. I. van de Wall (3p, 5 illustrations); In the Interior of Acheen (1p with 3 photographs by F. Schmöle); Christmas in the Philippines, by Emma Sarepta Yule (6p, 6 illustrations); Western Australia's Trade and Commerce with Holland and the Dutch East Indies, by E. G. Semmens (7p, 6 illustrations); Twenty Years of Education in the Philippines, by John H. Whitaker (3p, 5 illustrations); Political Crisis in the Philippines, by John H. Whitaker (2p, 1 illustration); Items of Interest; Index, many tinted illustrations, many illustrated advertism, 72pp, 4to original illustrated wrappers (Native Village Scene near Batavia).

44,00


802 CLAYRE, B. M. Focus: A Preliminary Survey of Some Languages of Eastern Malaysia. Kuching, Sarawak, The Museum, 1970. 27p., tables, notes, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVIII, No 36-37 New Series.

16,50


803 CLAYRE, B. A Preliminary Comparative Study the Lun Bawang (Murut) and Sa'ban Languages of Sarawak. Kuching, Sarawak, The Museum, 1972. 28p., notes, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XX, No 40-41 New Series.

17,60


804 CLAYRE, I. F. C. S. Sa'bans Revisted. A sequel to Bolang and Harrisson 1949. Kuching, Sarawak, The Museum, 1970. 34p., bibliography, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVIII, No 36-37 New Series.

27,50


805 CLERCQ, de. Allerlei over het eiland Roti. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1874. 22p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 21. Reprint (1986).

11,00


806 CLERCQ, de. Korte bijdrage over het maleisch van Timor. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1874. 8p.,8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Derde volgreeks, Deel 9.

5,50


807 CLERCQ, F. S. A. de. Eenige aanteekeningen over de Ambonsche Eilanden. Amsterdam-Utrecht, K.N.A.G./ C.L.Brinkman, J.J.Beijers, 1876. 5 p., in 2 columns, folding map with 3 insert maps, 4to wrs.

44,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. I. 1ste Serie.


808 CLERCQ, F. S. A. de. De hoofdplaats Palembang. Amsterdam-Utrecht, K.N.A.G./ C.L.Brinkman, J.J.Beijers, 1877. 2 p., in 2 columns, folding coloured map, 4to wrs.

19,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. II. 1ste Serie.


809 CLERCQ, F. S. A. de. Schets van het Landschap Bolaäng-Mongondow. Amsterdam-Utrecht, K.N.A.G./ C.L.Brinkman, J.J.Beijers, 1883. 10 p. in 2 columns, with folding map, 4to wrs.

55,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. VII. 1ste Serie.


810 CLERCQ, F. S. A. de. Bijdrage tot de geschiedenis van het eiland Bangka, (naar een Maleisch handschrift). & Een paar toelichtingen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1895. 51,3p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 45).

55,00


811 CLERCQ, F. S. A. de. Verklaring van het Péhi-spel. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1876. 5p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 23.

5,50


812 CLERCQ, F. S. A. de. Eenige bijzonderheden over het maleisch van Palembang. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1876. 38p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 23.

27,50


813 CLERCQ, F. S. A. de. De huizen in Bolaäng-Mongondou. Batavia, Lange & Co., 1871. 1p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 18.

2,20


814 CLERCQ, F. S. A. de. Het Pela der Amboneezen. Batavia, Lange & Co., 1873. 2p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 20.

3,30


815 CLERCQ, F. S. A. De overzijde der Ranojapo. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1870. 19p., with folding map, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 19.

44,00


816 CLERCQ, F. S. A. Korte beschrijving der Fosso Mahapansa zooals die voorheen gevierd werd door ,de Alifoeroe in de Minahasa. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1870. 9p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 19.

44,00


817 CLERCQ, F. S. A. de. De vroegste geschiedenis van Bandjarmasin. Batavia-'s Hage, W. Bruining - M. Nijhoff, 1877. 30p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 24.

19,80


818 CLERCQ, F. S. A. de. Verbeterde spelling van eenige inlandsche plaatsnamen. Batavia-'s Hage, W. Bruining - M. Nijhoff, 1879. 12p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 24.

8,80


819 CLERCQ, F. S. A. de. Eene episode uit de geschiedenis van Madjapahit. Batavia-'s Hage, W. Bruining - M. Nijhoff, 1877. 18p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 24.

16,50


820 CLERCQ, F. S. A. de. Handel in ethnologica. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1896. 3p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XVIII.

3,30


821 CLERCQ, F.S.A. de. Bijdragen tot de kennis der residentie Ternate door F. S. A. De Clercq. Met platen en schetsen. Leiden 1890. Nieuwe uitgaven (Boekbespreking, door K.). Amsterdam, K.N.A.G., 1890. 14pp, 8vo wrappers.Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. VII.

6,60


822 CLERCQ, H. de. Indië in Nederland door de film. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1937. 7p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LIX, No. 5.

4,40


823 CLUIJSENAER, J. L. Mededeelingen omtrent de topographie van een gedeelte der Padangsche beneden- en Bovenlanden. Amsterdam-Utrecht, K.N.A.G./ C.L.Brinkman, J.J.Beijers, 1879. 33 p., in 2 columns, 2 large folding maps (one coloured map of Midden-Sumatra, map of Padang) and 2 maps of the Indragerie River), 4to wrs.

132,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. III. 1ste Serie.


824 CLUTTON-BROCK, Juliet. Niah's Neolithic Dog. Kuching, Sarawak, The Museum, 1959. 3p., 4 plates, bibliography, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 13-14 New Series.

5,50


825 COCK-WHEATLEY, Ch. de. Village Life in Java (6p, 7 illustrations). Published in: Inter-Ocean.A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 9, Number 3, March 1928. Batavia, G. Kolff & Co, 1928. Other articles: Minted History, by J. G. Koster (3p, 10 illustrations); 'Neath Java's Sun, by L. G. Blochman (5p, 5 illustrations); A Javanese Miscellany (8 photographic plates); That they who sow may Reap, by W.Robert Moore (3p, 3 illustrations); In the Path of the Silver Car, by Len H. Roos (3p, 5 illustrations); The City of Glamour (Manilla), by Percy A. Hill (5p, 5 illustrations); Echoes of the Past in Chinsura, by C. A. Renny (2p, 4 illustrations); many tinted illustrations, many illustrated advertism, 72pp, 4to original illustrated wrappers.

38,50


826 COCK-WHEATLEY, Ch. de. Terpsichorean Studies of Middle Java (7p, 5 illustrations). Published in: Inter-Ocean.A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 9, Number 7, July 1928. Batavia, G. Kolff & Co, 1928. Other articles: Batavia at Night (2p with4 illustrations); The Early Days of Art in Java, by S. Kalff (4p, 4 illustrations); The Water-Castle of Djocjakarta, by S. van Gelderen (1p, 1 illustration); Along Java's Waterways (8p, 14 photographic illustrations); Problems of the Java Sugar-Industry, by H. D. Rubenkoning (5p, 4 illustrations); Pageantry of the Siamese Stage (2p, 4 photographs by W. Robert Moore); Philippine Folklore, by Percy A. Hill (2p, 4 illustrations); The Governor-GeneraI in Mid-Java (2p, 4 illustrations); Quaint tribal Dances, by Augustus Somerville (3p, 2 illustrations); many tinted illustrations, many illustrated advertism, 72pp, 4to original illustrated wrappers.

38,50


827 COCK-WHEATLEY, Ch. de. The Holy Grave of Tembayat (6p, 6 illustrations). Published in: Inter-Ocean.A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 8, Number 5, May 1927. Batavia, G. Kolff & Co, 1927. Other articles: The Festival of the Lebaran, by S. A. Reitsma (1p, 1 illustration); Leaves from a Javanese Album (8p, with 14 photographic illustrations); Forty-Five Year Ago in Sumatra, by X. Brau de St. Pol Ilias (6p, 8 illustrations); Oil Palm Cultivation in Malaya (3p, 5 illustrations); Tourism; Items of Interest; Index; many tinted illustrations, many illustrated advertism, 72pp, 4to original illustrated wrappers.

38,50


828 COCK-WHEATLEY, Ch. de. The "Toemboek" Feast of an Eastern Monarch (5p, 5 illustrations). Published in: Inter-Ocean. A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 10, Number 3, March 1929. Batavia, G. Kolff & Co, 1929. Other articles:Scenes in the Thermal Region of New-Zealand, by Laurence E. Norton (3p, 5 illustrations); Tombs of Priestly Princes in East-Java (4p, 10 illustrations); Romantic Manila in Bygone Days, by Percy A. Hill (3p, 4 illustrations); Covers of Inter Ocean 8 plates); Celebes, the Vast and Little Known, by Marc T. Greene 93p, 5 Illustrations); When the Waters are out......Inundated Bantam3p, 7 illustrations); many tinted illustrations, many illustrated advertism, 60pp, 4to original illustrated wrappers.

38,50


829 COCQ d'ARMANDVILLE, C. J. F. Le. Vergelijkende woordenlijst in het Hollandsch, Ceramschen Alfoersch (Bonfia). Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1901. 48p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 43.

33,00


830 COCQ d'ARMANDVILLE, C. J. F. Le. Woordenlijst der taal die gesproken wordt in het gebergte van Kapaur tot aan Sekar (Zuidwestkust van Nieuw Guinea). Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1903. 70p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 46.

55,00


831 COEVORDEN, J. S. van. Chronologische lijst van gedenk- en legpenningen, eereteekens, vrijmetselaars-, toegangs-, begrafenis-, brandspuit-, bruilofts- en (...), betrekking hebbende op de voormalige en tegenwoordige bezittingen der Nederlanders beoosten de Kaap de Goede Hoop. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1863. 1869, 14,11,5,4p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 14, 16 & 19.

27,50


832 COEVORDEN, J. S. van. Nederlandsch-Indische penningen. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1864. 5p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 14, Vierde Serie Deel 5.

8,80


833 COEVORDEN, J. S. van. Beschrijving van Nederlandsch-Indische munten. Batavia, Lange & Co., 1858. 25,10p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 7.

33,00


834 COEVORDEN, J. S. van. Beknopt overzigt van het eiland Ternate. Batavia, 1844. 27p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 6de Jaargang.

27,50


835 COEVORDEN, J. S. van.[ Nog iets over den Nederlandschen sterrekundige Johan Maurits Mohr te Batavia. Batavia, 1845. 3p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 7de Jaargang.

5,50


836 COEVORDEN, J. S. van. Michiel Westpalm. Batavia, 1842. 3p., tables, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

4,40


837 COEVORDEN, J.S. van. Michiel Westpalm. Batavia, 1842. 3p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

4,40


838 COHEN, S. Wajang Dampoe Awang. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1902. 24p. 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 45.

19,80


839 COHEN de BOER, H. De poenale sanctie in Indochina. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 2p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 7.

3,30


840 COHEN STUART, A. B. Nog eenige bronnen voor de taal-, land- en volkenkunde onzer indische bezittingen, te Londen. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller,G. Kolff, 1863. 16p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Nieuwe volgreeks, Deel 6.

13,20


841 COHEN STUART, A. B. Transcriptie van Indische plaatsnamen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1871. 24p., Errata (5p), 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Derde volgreeks, Deel 6.

19,80


842 COHEN STUART, A. B. Inscriptie op een' steen in 's Rijks Museum van Oudheden te Leiden, gemerkt I, a, 51. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1873. 10p., with folding lithographed plate, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Derde volgreeks, Deel 7. Reprint (1986)

8,80


843 COHEN STUART, A. B. Eroe Tjakra. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1873. 4p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Derde volgreeks, Deel 7.

4,40


844 COHEN STUART, A. B. Transcriptie. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1873. 3,1p., 8vo modern wrs. & H. Kern: Een Javaansche bergnaam, 1874, Deel 9. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Derde volgreeks, Deel 8.

3,30


845 COHEN STUART, A. B. Heilige voetsporen op Java. Met naschrift. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1875. 8p.,with 2 plates, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Derde volgreeks, Deel 10.

17,60


846 COHEN STUART, A. B. Overzigt van 't Javaansche dichtwerk Djaja Lenkara. Amsterdam, C. A. Spin & Zoon, 1852. ,1853, Voorrede van A. B. Cohen Stuart, 26,38p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 1 & 2. - Second part in reprint (1986).

55,00


847 COHEN STUART, A. B. Bezoek van den Boro-Boedo (uit een schrijven van den Heer A, B. Cohen Stuart, te Soerakarta). Amsterdam, C. A. Spin & Zoon, 1852. 2p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 1.

3,30


848 COHEN STUART, A. B. Nog iets over de opschriften van Menangkabau op Sumatra. Met Naschrift. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1873. 19p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 20. Reprint (1986).

8,80


849 COHEN STUART, A. B. Repliek aan den heer H. von Dewall, gevolgd van een naschrift, naar aanleiding van een opstel van Dr. J. Pijnappel, Gz., ,,Over het Arabisch-Maleische alphabet". Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1862. 116p., & verbeteringen (3p.), 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 12, Vierde Serie Deel 3.

88,00


850 COHEN STUART, A. B. Een Maleisch handschrift met klankteekens. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1864. 23p., with 1 plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 14, Vierde Serie Deel 5.

17,60


851 COHEN STUART, A. B. Berigt. (Omtrent de uitgave van een nieuw taalkundig werk van H. N. van der Tuuk, Outlines of a Grammar of the Malagasy Grammar) & Een paar rectificaties. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1866. 7,5p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 15 & 16.

7,70


852 COHEN STUART, A. B. Eenige opmerkingen en bedenkingen naar aanleiding der Proeve tot opheldering van de gronden der Maleische spelling, door W. Robinson, uit het Engelsch vertaald door E. Netscher; Batavia 1855. Batavia, Lange & Co., 1856. 20p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 6.

16,50


853 COHEN STUART, A. B. Repliek aan den heer H. von Dewall, gevolgd van een naschrift, naar aanleiding van een opstel van Dr. J. Pijnappel, Gz. "Over het Arabisch-Maleische alphabet". Batavia, Lange & Co., 1862. 116,3p, met verbeteringen van drukfouten, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 12.

88,00


854 COHEN STUART, A. B. Over de beschreven balken, afkomstig uit de troonzaal van den voormaligen Kraton te Martapoera, in Bandjermassin ter Zuid-Oostkust van Borneo. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1869. 10p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 17.

8,80


855 COHEN STUART, A. B. Nieuwe bijdragen tot de kennis van de Mohammedaansche tijdrekening in den Indischen Archipel. Batavia, Lange & Co., 1871. 24p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 20.

19,80


856 COHEN STUART, A. B. Een Palembangsche Piagem. Batavia-'s Hage, W. Bruining - M. Nijhoff, 1879. 5p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 25.

4,40


857 COHEN STUART, A. B. Inscriptie op den gedenksteen aan den weg Van Jakarta, Batavia. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1869. 1p., with 1 plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 19.

4,40


858 COHEN STUART, A. B. Etymologie van ja-itoe, istiar, merbot en modin. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1870. 6p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 19.

5,50


859 COHEN STUART, A. B. Homanniana. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1869. 14p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 31ste Jaargang. (Derde Serie, Jaargang 3).

8,80


860 COHEN STUART, A. B. Nog iets over den Javaanschen adel. Brief aan den Hoogleraar P. J. Veth. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1869. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 31ste Jaargang. (Derde Serie, Jaargang 3).

3,30


861 COLBOURNE, M. J., W. H. HUEHNE and F. de S. LACHANCE. The Sarawak Anti-Malaria Project. Kuching, Sarawak, The Museum, 1959. 34 p., 2 plates, 10 tables, bibliography, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 13-14 New Series.Series.

17,60


862 COLIJN, H. De handelspolitiek voor Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 6p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 1.

4,40


863 COLOMBIJN, F. Dynamics and Dynamite: Minangkabau Urban Landownership in the 1990s. Leiden, KITLV, 1992. 38p., 6 figures, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 148.

24,20


864 CONGE, J. C. Le. Beklimming van den Goenong Apie te Banda. Batavia, 1841. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 3de Jaargang.

7,70


865 COOL, H. Eene mijnbouwkundige en geologische onderzoekingsreis in Celebes. Amsterdam, K.N.A.G., 1910. 16p., with 1 folding map, 5 illustrations (1 plate with 2 illustrations), 8vo modern wrs.

22,00

Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXVII.


866 COOL, Hugo. De ramp te Loemadjang. Amsterdam, K.N.A.G., 1909. 3p., 8vo wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XXVI.


867 COOLHAAS, Dr. W.Ph. Bijdrage tot de kennis van het Manggaraische volk (West Flores). Amsterdam, K.N.A.G., 1942. 63p., with 1 folding map, 20 photographic illustrations on plates, 2 appendices, bibliography, 8vo modern wrs.

55,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. LIX..


868 COOLHAAS, W. Ph. Reael, Coen, De Carpentier en Specx. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1973. 8p., map, glossary, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 129.

5,50


869 COOLHAAS, W. Ph. Wie was de schrijver van de "Tegenwerpinge" tegen Coen's kolonisatieplannen? 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1974. 9p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 130.

5,50


870 COOLHAAS, W. Ph. In Memoriam Frederik Willem Stapel. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1957. 9p., portrait, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 113.

6,60


871 COOLHAAS, W. Ph. Een kind van J. P. Coen terechtgebracht. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1943. 4p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 102.

8,80


872 COOLHAAS, W. Ph. Aanteekeningen en opmerkingen over den zoogenaamden Ambonschen moord. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1942. 45p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 101.

27,50


873 COOLHAAS, W. Ph. Gegevens over Antonio van Diemen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1946. 78p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 103.

44,00


874 COOLHAAS, W. Ph. Mededeelingen betreffende de Onderafdeeling Batjan. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1926. 82p., 3 folding maps, textfigures,folding appendixes, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 82.

132,00


875 COOLHAAS, W. Ph. Van koloniale geschiedenis en geschiedenis van Indonesië, van historici en taalambtenaren. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1951. 26p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 107.

13,20


876 COOLHAAS, W. Ph. Een brief aan Jan Pietersz. Coen teruggevonden. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1956. 13p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 112.

8,80


877 COOLHAAS, W. Ph. Zijn de Gouverneur-Generaal Van Imhoff en Mossel juist beoordeeld? 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1958. 26p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 114.

19,80


878 COOLHAAS, W. Ph. Kroniek van het Rijk Batjan. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1923. 39p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 63.

27,50


879 COOLSMA, S. Antikritiek. Batavia-'s Hage, Bruining & Wijt-M. Nijhoff, 1875. 15p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 23.

19,80


880 COOLSMA, S. De herhaling met verandering van klinkers, in het Soendaneesch. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1885. 12p., 8vo modern modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 34. Reprint (1986).

7,70


881 COOLSMA, S. De Soendanesche tolk. Hollandsch-Soendanesche woordenlijst van G. J. Grashuis. Batavia-'s Hage, Bruining & Wijt-M. Nijhoff, 1875. 17p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 23.

13,20


882 COOMANS de RUITER, L. Natuurbescherming in Nederlandsch-Indië. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1948. 23p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 2, No. 2.

11,00


883 COOTE, Philip C. Life in Malaysia. Some Impressions of an English Journalist (7p, 4 illustrations). Published in: Inter-Ocean.A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 4, Number 10, October 1923. Batavia, G. Kolff & Co, 1923. Other articles: The Fisheries at Bagan Api-Api by L. H. C. Horsting (3p, 8 illustrations); Penang (2p with 3 illustrations); The Spirit of Java, by Kilmer O. Moe (4p, 6 illustrations); Shells and where they are used for, by J. C. van der Meer Mohr (2p, 4 illuisttrations); Mintaraga. An Ascetic Cosmic Lover (5p, 2 illustrations); The Glorious Fourth in the Philippines (2p, 6 illustrations); Australia: A Nation of the Pacific. Some Incidence of Racial, Economic, and Commercial Expansion (4p, 5 illustrations); Items of Interest; Index, many tinted illustrations, many illustrated advertism, 72pp, 4to original illustrated wrappers (Bangkok - Siam Wat Benchamababitra).

38,50


884 CORBAN, James L. Uncontrolled Urban Settlement: The Kampong Question in Semarang (1905-1940). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1974. 25p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 130.

13,20


885 CORDES, J. W. H. De Djati-bosschen in Nederlandsch-Indië. Amsterdam-Utrecht, K.N.A.G./ C.L.Brinkman, J.J.Beijers, 1876. 12 p., in 2 columns, folding coloured map in the Residentie Rembang (Java), 4to wrs.

27,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. I. 1ste Serie.


886 CORNELIS, W. Atollen en barrière-riffen in den Oost-Indischen Archipel. Amsterdam, K.N.A.G., 1915. 3p, 8vo modern wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXII.


887 CORNELIS, W. Eene kaart van Si-Maloer. Amsterdam, K.N.A.G., 1896. 1 p., with 1 large folding lithographed map, 8vo wrs.

33,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XIII.


888 CORNELIS, W. Een poging tot verbetering der kaarten van Noord-Sumatra. Amsterdam, K.N.A.G., 1907. 18p., tables, 8vo modern wrs.

13,20

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXIV.


889 CORNELIS, W. Het Tjoenda-Gebergte. Amsterdam, K.N.A.G., 1903. 3p., with 1 textmap, 8vo modern wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XX.

4,40


890 CORNELIS, W. Lopende opnemingen. Amsterdam, K.N.A.G., 1917. 4p., 8vo wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XXXIV.


891 CORNELIS, W. Plaatsbepaling van eenige punten op de Westkust van Atjeh. Amsterdam, K.N.A.G., 1911. 3 p, 2 tables, 8vo wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXVIII.


892 CORNELIUS, M. J. Een andere fiscale oriëntatie gewenscht voor Insulinde's economische en financieele zelfstandigheid. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1932. 23p, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LIV, No. 11.

11,00


893 CORNELIUS, M. J. Proeve eener collectivistische basis voor Insulinde's territoriaal-economie. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1933. 23p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LV, No. 6.

13,20


894 CORNETS DE GROOT, H. F. W. Nota over de slavernij en het pandelingschap in de residentie Lampongsche Districten. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1882. 35p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 27.

38,50


895 CORNETS de GROOT, A. D. (Uittreksel uit het verslag). Bijdrage tot de kennis van de zeden en gewoonten der Javanen. & Aanteekeningen. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 24,22,40,23p., folding table, tables, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

88,00


896 COSTENOBLE, H. Die Lautwandlungen des Tagalog. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1940. 24p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 99.

16,50


897 COSTER-WIJSMAN, L. M. Illustrations in a Javanese Manuscript. (and) Editorial Note (with 2 illustrations). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1953. 12p., 7 illustrations, descriptions, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 109.

8,80


898 COSTER-WIJSMAN, L. M. Het woord Kabayan en de oude Vrouw. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1933. 4p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 90.

3,30


899 COSTER-WIJSMAN, L. M. Illustraties bij het Javaanse verhaal Pandji Djajakusuma. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1952. 6p., 1 plate with 4 illustrations, textfigure, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 108.

5,50


900 COSTER-WIJSMAN, L. M. De roman van Damar Woelan, den grassnijder, die koning werd van Madjapait (Vertaald). Eerste gedeelte. Leiden, E.J.Brill, 1946. 17,27p., with 13 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract from the periodical : Cultureel Indië, 8.Jrg., Mei-Juni & Sept-Dec.1946.

55,00


901 COUPERUS, C. Th. De instellingen der Maleijers in de Padangsche Bovenlanden. Batavia, Lange & Co., 1855. 33p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 4.

27,50


902 COUPERUS, P. Th. De Resientie Tapanoeli (Sumatra's Westkust) in 1852. Batavia, Lange & Co., 1855. 41p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 4.

38,50


903 COUPERUS, P. Th. De vestiging der Nederlanders ter Westkust van Sumatra. Batavia, Lange & Co., 1856. 10p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 5.

11,00


904 COURT, Christopher. The Kinship terms of reference of the Mentu Land Dayaks, in phonemic notation. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1970. 3p., with bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 126.

3,30


905 COUVREUR, A.J.L. Een dienstreis benoorden Larantoeka (Oost-Flores), 23-28 April 1907. Amsterdam, K.N.A.G., 1908. 16 p., with 1 folding map with small insert map, 8vo modern wrs.

27,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), XXV.


906 COWAN, Dr. H.K.J. Nogmaals de middeleeuwse rijkjes op Noord-Sumatra. Amsterdam, K.N.A.G., 1950. 5p., with summary in english, 8vo modern wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LXVII.


907 COWAN, H. K. J. Het Atjèh'sch metrum ,,Sandja" in verband met een Tjamsch gedicht. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1933. 7p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 90.

4,40


908 COWAN, H. K. J. Lamuri - Lambri - Lawri - Ram(n)i - Lan-li - Lan-wu-li - Nan-po-li. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1933. 4p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 90.

3,30


909 COWAN, H. K. J. Atjèhs bhu'. buga. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1963. 5p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 119.

4,40


910 COWAN, H. K. J. Aanteekeningen betreffende de verbhouding van het Atjehsch tot de Mon-Khmer-talen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1948. 86p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 104.

38,50


911 COWAN, H. K. J. Een interessant getuigenis betreffende de vroegste islam in Noord-Sumatra. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1961. 7 p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 117.

4,40


912 COWAN, H. K. J. Het Atjèh'sch metrum ,,Sandja" in verband met een Tjamsch gedicht. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1933. 7p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 90.

5,50


913 COWAN, H. K. J. De strijd om het ..Pidgin" in Australisch Nieuw-Guinea. Korte mededelingen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1954. 23p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 110.

17,60


914 COWAN, H. K. J. Prospects of a ,,Papuan" comparative linguistics. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1957. 22p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 113.

17,60


915 COWAN, H. K. J. Bijdrage tot de kennis der geschiedenis van het rijk Samoedra-Pasè (naar aanleiding van vier nog niet beschreven gouden munten). Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1938. 11p., 1 plate with 14 figures, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 78.

8,80


916 COWAN, H. K. J. Een taalkundig gegeven betreffende Misool. Korte mededelingen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1954. 2p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 110.

3,30


917 COWAN, H. K. J. Le buna' de Timor: une langue "Ouest-Papoue". 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1963. 14p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 119.

8,80


918 CRAANDIJK, C. Het werk der Nederl. opnemingsvaartuigen in den Oost-Indischen Archipel, (1920-1925). Amsterdam, K.N.A.G., 1925. 2p., wih 1 large folding coloured map by C.Craandijk, 8vo modern wrs.

19,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLII.


919 CRAANDIJK, C. Het werk der Nederl. opnemingsvaartuigen in den Oost-Indischen Archipel, 1915-1920. Amsterdam, K.N.A.G., 1920. 3p., with 1 large folding coloured map, 8vo modern wrs.

19,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXVII.


920 CRAANDIJK, C. Het werk der Nederl. opnemingsvaartuigen in den Oost-Indischen Archipel, (1925-1930). Amsterdam, K.N.A.G., 1930. 3p., with 1 large folding coloured map by C.Craandijk, 8vo modern wrs.

16,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLVII.


921 CRAANDIJK, C. Het werk onzer opnemingsvaartuigen in den Nederlandsch-Indischen Achipel. Amsterdam, K.N.A.G., 1910. 2p., with 1 folding coloured map, 8vo modern wrs.

19,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXVII.


922 CRAANDIJK, C. Het dalen van de Sedoelang-Eilanden op de Noordkust van Java. Amsterdam, K.N.A.G., 1911. 2p., with 1 textmap, 8vo modern wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXVIII.


923 CRAANDIJK, C. Het werk der Nederl. opnemingsvaartuigen in den Oost-Indischen Archipel, (1910-1915). Amsterdam, K.N.A.G., 1915. 3p., with 1 large folding coloured map by C.Craandijk, 8vo modern wrs.

22,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXII.


924 CRAANDIJK, C. Het werk onzer opnemingsvaartuigen in den Nederlandsch-Indischen Archipel. Amsterdam, K.N.A.G., 1915. 8p., large folding map by C.Craandijk.

13,20

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXII.


925 CRAANDIJK, C. Het werk onzer opnemingsvaartuigen in den Nederlandsch-Indischen Achipel. Amsterdam, K.N.A.G., 1904. 8p., with large folding map, 8vo modern wrs.

17,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XXI.


926 CRAANDIJK, C. Onnauwkeurigheden in de pas verschenen groote kaart der topographischen inrichting te Batavia. Amsterdam, K.N.A.G., 1908. 3p. 8vo modern wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXV.


927 CRAANDIJK, C. Oud-Hollandsche opschriften op het eiland Moa. Amsterdam, K.N.A.G., 1915. 1p., 8vo modern wrs.

2,20

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXII.


928 CRAANDIJK, C. Verandering in eilandjes en riffen op de oostkust der Mentawei-Eilanden (Westkust Sumatra). Amsterdam, K.N.A.G., 1915. 2p., 8vo modern wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXII.


929 CRAB, P. van der. Geschiedenis van Ternate, in Ternataanschen en Maleischen tekst beschreven door den Ternataan Naidah met vertaling en aanteekeningen door P. van der Crab. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1878. 113p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 26.

110,00


930 CRAB, P. van der. Reis naar de Zuidwestkust van Nieuw-Guinea, de Goram- en Ceram-Laut Eilanden en Oostelijk Ceram. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1864. 26p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 13, Vierde Serie Deel 4.

33,00


931 CRAIN, Jay B. The Domestic Family and Long-house among the Mengalong Lun Dayeh. Kuching, Sarawak, The Museum, 1970. 17p., with 5 textmaps & plans, references, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVIII, No 36-37 New Series.

16,50


932 CRAIN, Jay B. The Mengalong Lun Dayeh Long-house & The Domestic Family and Long-house among the Mengalong Lun Dayeh. Kuching, Sarawak, The Museum, 1970. 24p., with 5 textmaps & plans, references, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVIII, No 36-37 New Series.

16,50


933 CRANBROOK, Earl of. Bat Remains from Niah Cave Excavations, 1964. Kuching, Sarawak, The Museum, 1966. 5p., 2 figures, references, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIV, No 28-29 New Series.

4,40


934 CRAWFURD, J. J. Iets over de facinatie of betooveringskracht der slangen. Batavia, 1847. 3p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 9de Jaargang.

3,30


935 CRAWFURD, John. (In Memoriam) John Crawfurd. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1868. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 30ste Jaargang.

4,40


936 CREESE, Helen. Balinese Babad as Historical Sources: A Reinterpretation of the Fall of Gélgél. Dordrecht, Foris Publications, 1991. 25p., appendices, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 147.

13,20


937 CREESE, Helen. Sri Surawirya, Déwa Agung of Klungkung (c. 1722-1736): The Historical Context for Dating the Kakawin Parthayana. Dordrecht, Foris Publications, 1991. 19p., appendix, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 147.

13,20


938 CREMER, Herbert, W. M. DOCTERS van LEEUWEN, J. C. KONINGSBERGER & J. SIBINGA MULDER. Hortus Botanicus Bogoriensis.Bijeenkomst op initiatief van het Koloniaal Instituut te Amsterdam op 18 Mei 1942 ter gedenking van het 125-jarig bestaan van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg. W. M. Docters van Leeuwen: 's Lands Plantentuin te Buitenzorg, 18 Mei 1817 - 18 Mei 1942; J. C. Koningsberger: Herinneringen uit mijn directeursjaren van 's Lands Plantentuin (1909 tot 1918); J. Sibinga Mulder: 125 Jaren Hortus Botanicus Bogoriensis 1817 - 15 April - 1942; Publicaties. Leiden, E. J. Brill, 1942. 56p, with 28 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 4e Jrg.

49,50


939 CREMER, J. T. Kaart van Deli, Langkat en Serdang. Amsterdam-Utrecht, K.N.A.G./ C.L.Brinkman, J.J.Beijers, 1879. 2 p., in 2 columns, 4to wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. III. 1ste Serie.


940 CRISSWELL, Colin Neil. The History of the Chinese in Borneo. Kuching, Sarawak, The Museum, 1971. 46p., 1 textmap, 2 illustrations, bibliography, notes, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIX, No 38-39 New Series.

33,00


941 CRISSWELL, Colin Neil. The Mat Salleh Rebellion Reconsidered. Kuching, Sarawak, The Museum, 1971. 11p., notes, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIX, No 38-39 New Series.

8,80


942 CROOCKEWITT CZ., H. De tinmijnen van Malaka. (Uittreksel). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1851. 23p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 13de Jaargang.

16,50


943 CROXALL, J. P. & D. A. HOLMES. List of Butterflies caught around Kuching, Sarawak December 1968. & Bird notes from Brunei: December 1967 - September 1968. Kuching, Sarawak, The Museum, 1969. 12p., references, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVII, No 34-35 New Series.

8,80


944 CRUCQ, K. C. Aanteekeningen over de manara te Banten. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1939. 9p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 79.

5,50


945 CRUCQ, K. C. De geschiedenis van het heilig kanon van Makassar. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1941. 23p., 1 illustration, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 81.

16,50


946 CRUCQ, K. C. De geschiedenis van het heilig kanon te Batavia. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1937. 27p., 1 plate with 2 illustrations, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 77.

19,80


947 CRUCQ, K. C. De kanonnen in den kraton te Soerakarta. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1938. 18p., with 9 illustrations on plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 78.

17,60


948 CRUCQ, K. C. De geschiedenis van het heilig kanon te Banten. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1938. 33p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 78.

22,00


949 CRUCQ, K. C. Een relief in het Bataviaasch Museum, afkomsti van Tjandi Tigawangi. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1933. 3p., 1 plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 73.

4,40


950 CRUCQ, K. C. Een opmerking over de jaartallen te Soekoeh en Tjeta. De windroos van Tjandi Soemberdjati (no. 5668 Museum). Een bronzen bel uit 1767. Nog eenige grafsteenen op het Kerkhof Tanah Abang te Batavia geïdentificeerd. Het opschrift op de klok in het torentje van het Bataviasche stadhuis. Eenige opmerkingen over het woord atat. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1936. 11p., textfigures, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 76.

8,80


951 CRUCQ, K. C. Een merkwaardig kanon in het Bataviaasch Museum. Een aequivalent van Ki Amoek te Batavia. Aanteekening over het opschrift op een kleine bronzen vijzel in het Bat. Museum. Het wapen op de kanonnen te Tandjong Oost. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1936. 8p., 2 plates with 3 illustrations, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 76.

8,80


952 CRUCQ, K. C. Fragmenten van den Grafsteen van Johan van Riebeeck in het Bataviaasch Museum. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1930. 13p., 1 plate, 3 textillustrations, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 70.

11,00


953 CRUCQ, K. C. Nog een grafzerk op Tanah Abang geïdentificeerd en De grafzerk van Sebald Wonderaar. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1941. 3p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 81.

3,30


954 CRUCQ, K. C. Nogmaals het veroverde kanon te Macao. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1939. 4p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 79.

4,40


955 CRUCQ, K. C. Over eenige grafsteenen op het kerkhof Tanahabang te Batavia. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1935. 5p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 75.

4,40


956 CUBIT, L. E. Kayan Phonemics. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1964. 15p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 120.

8,80


957 CULTUREELE GEGEVENS UIT FAMILIEPAPIEREN. I. Nederland en Japan. Eenige gelegenheidsgedichten van P. Knuttel. II. Dr. Franz Wilhelm Junghuhn (1809-1864). III. Van trouwen en sterven onder de Compagnie. Eerste en tweede deel. IV. Zilveren gedenkborden. V. Twee ongepubliceerde portretten vam Mr. H. W. Daendels, Maarschalk van Holland, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië. VI. De schipbreuk der Familie De Stuers op het Lucipara-Rif, 1837. VII. Gouverneur-Generaal D. J. de Eerens en zijn adjudant C. Ph. C. Steinmetz. VIII. Het journaal van George Webb (1787-1837) of de kracht van de middelmaat. Leiden, E. J. Brill, 1941-1944. 22,13,10,15,10,16,10,6,15,14,16p., with 22,7,17,8,14,10,10,11,9,19,17 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 3e, 4e, 5e & 6e Jrg.

198,00


958 CULTUREELE GEGEVENS UIT FAMILIEPAPIEREN. III. Van trouwen en sterven onder de Compagnie. (Eerste deel). Leiden, E. J. Brill, 1942. 15,10p, with 8,14 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 4e Jrg.

26,40


959 CULTUREELE GEGEVENS UIT FAMILIEPAPIEREN. VI. De schipbreuk der Familie De Stuers op het Luciapara-Rif, 1837. Leiden, E. J. Brill, 1943. 15p, with 9 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 5e Jrg.

16,50


960 CULTUREELE GEGEVENS UIT FAMILIEPAPIEREN. VII. Gouverneur-Generaal D. J. De Eerens en zijn adjudant C. Ph. C. Steinmetz. Leiden, E. J. Brill, 1943. 14p, with 19 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 5e Jrg.

22,00


961 CUNNINGHAM, Clark E. Antoni Kin categories and conventional behavior. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1967. 18p., 3 figures, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 123.

11,00


962 CUNNINGHAM, Clark E. Order in the Atoni House. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1964. 35p., 7 figures, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 120.

17,60


963 D. B. Het eiland Timor. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 26p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

19,80


964 D. H. Carel Frederik Winter. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1867. 9p., with 1 plate (Gedenkteken), bibliography, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical: Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 29ste Jaargang.

11,00


965 D. H. Stemmen van inlanders. Bloemlezing uit de Samarangsche couranten. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1867. 14p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 29ste Jaargang.

8,80


966 D. S.-P. Een feest in de Bataklanden. Haarlem, Het Tijdschrift ,,Eigen Haard", 1922. 3p., with 3 illustrations, 4to modern wrappers. - Taken from: De Aarde en haar Volken, Jrg. 58.

5,50


967 D. Politieke mijmeringen over Java en Nederland. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 10p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

8,80


968 D. Reis naar het rijk van Amanoebang op Timor, in October 1850. Eene bijdrage tot de kennis van dat eiland. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1851. 27p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 13de Jaargang.

19,80


969 DAALEN, G. C. E. (In Memoriam) Gerneraal G. C. E. van Daalen.. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1930. 4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LII, No. 4.

3,30


970 DAALEN, G. C. E. van. Nota over het Alas-Land. Amsterdam, K.N.A.G., 1907. 9p., 8vo modern wrs.

7,70

Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXIV.


971 DAERAH (Oost-Indonesië). Over groei en achtergrond der Daerah-vorming in de staat Oost-Indonesië. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1949. 17p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 3, No. 1.

8,80


972 DAHM, B. Nur der Ochs ist konsequent? - Naschrift van Dr. Sluimers. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1968. 4p., annex, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 124.

3,30


973 DAKE, W. J. L. Het reinigen van Poesaka's in Pandjaloe. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1938. 5p., 1 plate with 3 illustrations, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 97.

5,50


974 DALTON, John. John Dalton en zijne berigten over Koeti en den majoor Muller. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1856. 42p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 18de Jaargang.

33,00


975 DAMMERMAN, Dr. K.W. Natuurbescherming in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, K.N.A.G., 1941. 12p., with 2 maps & 7 photographic illustrations on plates, tables, 8vo modern wrs. - List of monuments & wildparks.

11,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. LVIII.


976 DAMMERMAN, K. W. Soembaneesche Dieren- en Plantennamen. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1926. 35p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 66.

27,50


977 DAMSTÉ, H. T. & J. PAUW. Heilige Weefsels op Lombok. De Kekombong Oemba' (Heilige Draagdoek). Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1923. 36p., 1 plate with 4 illustrations, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 63.

27,50


978 DAMSTÉ, H. T. Atjèhsche handel in liefde en goud. Leiden, E. J. Brill, 1941. 3p., with 2 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 3e Jrg.

5,50


979 DAMSTÉ, H. T. Bali 50 jatren geleden en thans. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 1.

4,40


980 DAMSTÉ, H. T. De slang in de steen en de twee Cornelia's Valentijn. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1953. 16p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 109.

8,80


981 DAMSTÉ, H. T. De Atjèhsche kwikleer. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1918. 5p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 74.

4,40


982 DAMSTÉ, H. T. De legende van de Heilige Zeven Slapers in het Atjehs. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939. 82p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 98.

66,00


983 DAMSTÉ, H. T. Hikajat Kisah Oelat. Wormstekige stenen op Atjèh (en in Minangkabau?). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1948. 26p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 104.

16,50


984 DAMSTÉ, H. T. Hikajat Prang Sabi. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1928. 65p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 84.

38,50


985 DAMSTÉ, H. T. Islam en Sirihpoean te Bima (Soembawa). Atjèhsche invloeden? 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1941. 16p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 100.

8,80


986 DAMSTÉ, H. T. Nadere Siripoean-gegevens. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1942. 3p., 3 plates with 14 illustrations, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 101.

6,60


987 DAMSTÉ, H. T. Nog iets over de zeven slapers. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1942. 2p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 101.

3,30


988 DAMSTÉ, H. T. Simaloereesche texten. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. 55p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 71.

33,00


989 DANANDJAJA, James. A Comparative Analysis of Peasant Kinship in Central Kalimantan and Nias. Kuching, Sarawak, The Museum, 1971. 16p., references, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIX, No 38-39 New Series.

38,50


990 DANANDJAJA, James. Some Kahayan Legends. Kuching, Sarawak, The Museum, 1971. 12p., references, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIX, No 38-39 New Series.

8,80


991 DANCKAERTS, Sebastiaan. Historisch ende grondich verhael, van den standt des christendoms int quartier van Amboina (...). Amsterdam, Batavia, Frederik Muller,Van Haren,Noman en Kolff, 1858. 32p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Nieuwe volgreeks, Deel 2.

33,00


992 DANES, Dr. J.V. Die Kaerstphänomene im Goenoeng Sewoe auf Java. Amsterdam, K.N.A.G., 1910. 14p., with 1 folding map, 8vo modern wrs.

13,20

Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXVII.


993 DASSEN, Dr. Mr. J. H. Graaf van den Bosch. Een viertal Verhandelingen. 1ste Stuk. Over het Betaalmiddel. 's Gravenhage bij Dill, 1850. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1850. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 12de Jaargang.

5,50


994 DAULAY, T. Het huwelijk bij de Bataks in Zuid-Angkola. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1941. 41p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 81.

27,50


995 DAVELAAR, W. A. J. van. Middenpersonen tusschen de Districts-beamten en Desa-hoofden op Java. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche, M. Nijhoff, 1891. 8p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 34.

7,70


996 DAVIS, G. C. Borneo Bisaya Music in Western Ears. Kuching, Sarawak, The Museum, 1960. 3 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 15-16 New Series.

3,30


997 DAY, Anthony. Babad Kandha, Babad Kraton and Variation in Modern Javanese Literature. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1978. 18p., tables, notes, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 134.

11,00


998 DAY, Anthony. Babad Kandha, Babd Kraton and Variation in Modern Javanese Literature. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1978. 18p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 134.

11,00


999 DECCA. Een legende uit Decca. Batavia, 1847. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 9de Jaargang.

4,40


1000 DEEGAN, James and Robin USAD. Upai Kasan: a Lun Bawang Folktale. Kuching, Sarawak, The Museum, 1972. 38p., notes, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XX, No 40-41 New Series.

24,20


1001 DEEGAN, James. Some Lun Bawang Spirit Chants. Kuching, Sarawak, The Museum, 1970. 17p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVIII, No 36-37 New Series.

13,20


1002 DEELEMAN, T. C. T. De nieuwjaarsdag te Soerakarta. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller,Van Haren,Noman en Kolff, 1859. 13p., with 11 coloured lithographed plates, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Nieuwe volgreeks, Deel 2.

143,00

view this item


1003 DEIBERT, J. H. Woordenlijst (Maleisch-Koeboesch). & Aanteekeningen van H. N. van der Tuuk op Deibert's woordenlijst. & Woordenlijst. Houdende eenige verbeteringen in de Maleisch-Koeboesche woordenlijst van J. H. Deibert, door J. M. van Berckel. Batavia-'s Hage, Bruining & Wijt-M. Nijhoff, 1874. 11,6,16p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 21.

19,80


1004 DEIGNAN, H. G. Harry Cusheir Raven's travels in Eastern Borneo. Kuching, Sarawak, The Museum, 1959. 3 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 13-14 New Series.

4,40


1005 DEKNATEL, J. A. Bestijging van den Tjerimal. Amsterdam, K.N.A.G., 1906. 4., 8vo modern wrs.

4,40

Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXIII.


1006 DELDEN, E. Th. van. Dagverhaal van eene reis naar Gloegoer Vi Kota & Verslag over den toestand van het landschap Gloegoer VI Kota. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1881. 38,7p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 27.

38,50


1007 DELDEN LA╦RNE, K. F. van. Brazilië en Java. Verslag over de Koffiecultuur in Amerika, Azië en Afrika, aangeboden aan z. exc. den minister van koloniën. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1885. xvlll,626p., with 2 maps, 2 large folding coloured maps of central-Brasil coffee-region, 2 folded tables, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vierde volgreeks, Deel 9.

242,00


1008 DELDEN LA╦RNE, C. F. van. Iets over den oorsprong van het communaal landbezit op Java. Batavia-'s Hage, Bruining & Wijt-M.Nijhoff, 1875. 26p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 22.

19,80


1009 DELI. Kaart der Regenwaarnemingen te Medan Poetri (Deli), door de Administratie der Deli-Maatschappij. Hoeveelheid regen. Getal regendagen. Amsterdam-Utrecht, K.N.A.G./ C.L.Brinkman, J.J.Beijers, 1880. folkding plate with 2 tables.

19,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. IV. 1ste Serie.


1010 DELPRAT, Th. F.A. De Merapi. Amsterdam, K.N.A.G., 1920. 2p., with 1 photographic plate, 8vo modern wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXVII.


1011 DEMIDYUK, L. N. and V. A. MAKARENKO. Indonesian Linguistics in the Soviet Union in the '60's and '7-'s. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1980. 23p., notes, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 136.

11,00


1012 DER KINDEREN, (T.H.) Het bestuur en de rechtspleging in het Gouvernement van Atjeh en onderhoorigheden. Amsterdam-Utrecht, K.N.A.G./ C.L.Brinkman, J.J.Beijers, 1881. 9 p. in 2 columns, 4to wrs.

16,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. V. 1ste Serie.


1013 DER KINDEREN, D. Herinneringen van eenen togt op Sumatra. (Mandaheling en Angkola). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

5,50


1014 DERKS, Will. 'If not Anything Else'; Some Reflections on Modern Indonesian Literature. Leiden, KITLV, 1996. 12p., references, 8vo wrs. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 152.

6,60


1015 DESSAR. Dessar. Episode uit een' Arabischen roman. Batavia, 1842. 12p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

13,20


1016 DEUTZ, G. J. J. Baros. Batavia-'s Hage, Bruining & Wijt-M.Nijhoff, 1875. 8p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 22.

8,80


1017 DEVENTER, JSz., S. van. Aan een éénjarig meisje (Gedicht). Batavia, 1842. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

4,40


1018 DEVENTER, Jsz., S. van. Wekom! welkom Avondwinden! (Gedicht). Batavia, 1842. 2p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

4,40


1019 DEWALL, A. F. von. Verklaring van de beteekenis der Maleische woorden Teboes en Oemban. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1899. 4p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 41.

4,40


1020 DEWALL, A. F. von. De Pelandoek Djinaka. Vertalingen en Conjectures, alsmede Maleische Tropen en Figuren van den heer J. van Dissel beoordeeld. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1899. 17p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 41.

13,20


1021 DEWALL, A. F. von. Verklaring van twee Maleische uitdrukkingen. Mededeeling. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1902. 4p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 45.

3,30


1022 DEWALL, A.F. von. Enkele aanteekeningen op het supplement op het nieuw Maleisch-Nederlandsch woordenboek met Arabisch karakter van H. Klinkert Sr. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1899. 12p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 41.

8,80


1023 DEWALL, H. A. von. Het vliegerspel te Batavia. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1908. 20p., with 6 illustrations, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 50.

17,60


1024 DEWALL, H. A. von. Het Maèn Goendoe te Batavia. (Knikkerspel). Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1908. 8p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 50.

8,80


1025 DEWALL, H. A. von. Bataviaasch-Maleische taalstudiën. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1909. 31p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 51.

17,60


1026 DEWALL, H. von. Matan, Simpang, Soekadana, de Karimata-Eilanden en Koeboe. (Wester-Afdeeling van Borneo). Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1861. 147p., tables, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 11, Vierde Serie Deel 2.

110,00


1027 DEWALL, H. von. Vaststelling der beteekenis en afstamming van eenige in 't Maleisch gebruikelijke woorden. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1861. 18p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 11, Vierde Serie Deel 2.

17,60


1028 DEWALL, H. von. Eenige te Batavia inheemsche speel- en kinderliedjed Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1900. 13p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 43.

8,80


1029 DEWALL, H. von. Eenige opmerkingen naar aanleiding van het Ontwerp van een Maleisch Woordenboek en eene Maleische Spraakkunst. Met eene nieuwe proeve van bewerking voor het woordenboek, door A. B. Cohen Stuart. Batavia, Lange & Co., 1858. 45p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 7.

38,50


1030 DEWALL, H. von. Errata in het: Antwoord op eenige opmerkingen enz. door H. von Dewall. Batavia, Lange & Co., 1860. 5p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 9.

4,40


1031 DEWALL, H. von. Aanteekeningen omtrent de Noordoostkust van Borneo. Batavia, Lange & Co., 1855. 36p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 4.

38,50


1032 DEWALL, H. von. Berigten. Eene inlandsche drukkerij te Palembang. Batavia, Lange & Co., 1856. 6p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 5.

5,50


1033 DEWALL, H. von. Ontwerp van een Maleisch woordenboek en eene Maleische spraakkunst. & Errata, van A. B. Cohen Stuart. Batavia, Lange & Co., 1857. 38,2p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 6.

33,00


1034 DEWALL, H. von. Matan, Simpang, Soekadana, de Karimata-Eilanden en Koeboe (Wester-Afdeeling van Borneo). Batavia, Lange & Co., 1861. 146p., tables, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 11.

110,00


1035 DEWALL, H. von. Vaststelling en afstamming van eenige in 't Maleisch gebruikelijke woorden. Batavia, Lange & Co., 1861. 18p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 11.

16,50


1036 DIAS, J. Lijst van Atjehsche woorden. Batavia-'s Hage, W. Bruining - M. Nijhoff, 1879. 22p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 25.

16,50


1037 DIETRICH, Stefan. A Note on Galiyao and the Early History of the Solor-Alor Islands. Dordrecht, Foris Publications, 1984. 9p., notes, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 140.

5,50


1038 DIETZ, Georg. Why did the Labuan Mrak fail? (8p, with 10 photographs by the author). Published in: Inter-Ocean.A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 4, Number 5, May, 1923. Batavia, G. Kolff & Co, 1923. Other articles: The Field Museum of Natural History and the Netherlandn Indies, by Fay-Cooper Cole (2p, 2m illustrations); The Dutch in the Philippines, by Percy A. Hill (3p, 3 illustrations); Shrines of the Orient. Amidst the Pictoresque Streetscenes of Eastern Cities (4p with 8 photographs by S. van Gelderen); Regulations Concerning Travellers to Netherlands India, by G. J. Wiggers (3p, 4 illustrations); Street Scenes at Batavia (2p, 2 illustrations); "Jute Cultivatio", by "Gelscet" (5p, 2 illustrations); The Riches of South Australia (1p, 1 illustration); Snapshots from Southern Celebes. A few Notes on Macassarese Music, by E. Perné (3p, 5 illustrations); Items of Interest; Index, many tinted illustrations, many illustrated advertism, 72pp, 4to original illustrated wrappers (Village Scene in the Preanger Regencies, Java).

38,50


1039 DIEVEN-EILANDEN. De Inwoners der Dieven-eilanden. (Marianen). Batavia, 1841. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 3de Jaargang.

6,60


1040 DIJK, C. van. The Year 1993: 1998 Cats its Shadow. Leiden, KITLV, 1994. 28p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 150.

13,20


1041 DIJK, C. van. The Partai Demokrasi Indonesia. Leiden, KITLV, 1997. 34p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 153.

17,60


1042 DIJK, L. C. van. Placaat van de Tollen, gesteld op de inkomende en de uitgaande goederen alsmede van de betaling op de tappers. 's-Gravenhage, K. Fuhri, 1854. 5p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 3.

5,50


1043 DIJK, L. J. van. De Regeeringscommissies in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1934. 4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVI, No 2.

3,30


1044 DIJK, L. J. van. De zelfbesturende landschappen in de Residentie Timor en Onderhoorigheden. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1934. 5p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVI, No. 8.

5,50


1045 DIJK, L. J. van. De Regeeringscommissies in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1936. 3p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVIII, No. 3.

3,30


1046 DIJK, L. J. van. De Regeeringscommissies in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1938. 4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LX, No. 3.

3,30


1047 DIJK, P. A. L. E. van. Rapport betreffende de Si Baloengoensche landschappen Tandjoeng Kasau, Tanah Djawa en Si Antar. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1893. 56p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 37.

44,00


1048 DIJK, P. A. L. E. van. Eenige aanteekeningen omtrent de verschillende stammen (Margas) en de stamverdeeling bij de Bataks. Het priesterhoofd Si Singa Mangaradja, zijn ontstaan en zijn afkomst. Het eten van menschenvlees bij de Bataks. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1895. 20p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 38.

17,60


1049 DIJK, P. A. L. E. van. De uitwatering van het Tobameer en de Batoe Bongbong. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1893. 18p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 35.

17,60


1050 DIJK, P.A.L.E. van. Een tochtje per prauw langs Zuid Samosir van Nainggolan tot Lottoeng, en eene korte beschrijving van den oostelijken oever van het Toba-Meer van Si Regar tot Poerba. En: Dr. J.F.Hoekstra: Opmerkingen bij de nota van den heer P.A.L.E. van Dijk. Amsterdam, K.N.A.G., 1896. 20p., with 1 folding lithographed map, 8vo wrs.

24,20

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XIII.


1051 DIJK, P.A.L.E. van. Nota over de landstreek in de Toba-Landen, bekend onder den naam van Habinsaran. Amsterdam, K.N.A.G., 1892. 29p., 8vo wrs.

22,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), IX.


1052 DIJK, P.A.L.E. van. Rapport omtrent het onderzoek naar de mogelijkheid en wenschelijkheid om eenen voor voertuigen geschikten verbindingsweg aan te leggen tusschen de uitwatering van het Toba-Meer en in het in de Residentie Sumatra's Oostkust gelegen Bandar Poelo. Amsterdam, K.N.A.G., 1893. 16 p., with 1 large folding plate with 3 maps, 8vo wrs.

38,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), X.


1053 DIJK, P.A.L.E. van. De excursie naar de westelijke onafhankelijke landschappen in de Toba-landen van het jaar 1889. Amsterdam, K.N.A.G., 1895. 27p., with 1 folding map, 8vo wrs.

27,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), XII.


1054 DIJK, T. van and N. de JONGE. After Sunshine Comes Rain; A Comparative Analysis of Fertility Rituals in Marsela and Luang, South-East Moluccas. Dordrecht, Foris Publications, 1990. 18p., 3 illustrations, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 146.

8,80


1055 DIJK, Toos van, and Nico de JONGE. The House on the Hill; Moieties and Double Descent in Babar. Dordrecht, Foris Publications, 1987. 51p., 21 figures, 3 illustrations, 2 textmaps, notes, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 143.

33,00


1056 DIJK, W. van. Het begrip Marapoe in West-Soemba. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939. 20p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 98.

16,50


1057 DIJKEN, H. van en M. J. van BAARDA. O Galéla-ka Manga Totoadé, Manga Tjarita Déo Manga Pitua. Fabelen, verhalen en overleveringen der Gálélareezen. Bijeenverzameld door H. van Dijken; in 't licht gegeven en vertaald door M. J. van Baarda. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1895. 99,178p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 45).

198,00


1058 DINTER, B. C. A. J. van. Eenige geographische en ethnographische aanteekeningen betreffende het eiland Siaoe. & Aanteekeningen over het eiland Siaoe sub aardvruchten, door A. G. Vorderman. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1899. 66,1p., with 1 map, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 41.

71,50


1059 DISSEL, J. van. Beschrijving van een tocht naar het landschap Bahâam. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1904. 15p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 47.

13,20


1060 DISSEL, Johan S. A. van. Opmerkingen naar aanleiding van de ,,Atjineesche spraakkunst" van K. F. H. van Langen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1890. 13p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 5.

8,80


1061 DJAJADIINGRAT, R. A. Dr. H. De ceremonie van het ,,poela batèë" op het graf van Soeltan Iskandar II van Atjeh (1636-1641). Batavia, Albrecht & Co., 1929. 38p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 69.

27,50


1062 DJAJADININGRAT, Raden Hoesein. Critisch overzicht van de in Maleische werken vervatte gegevens over de geschiedenis van het Soeltanaat van Atjeh. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1910. 131p., with genealogical table, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 9. (Deel 65).

104,50


1063 DJAJADININGRAT, P. A. Hoesein. Kanttekeningen bij ''Het Javaanse Rijk Tjerbon in de eerste eeuwen van zijn bestaan". 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1957. 13p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 113.

11,00


1064 DJAJADININGRAT, R. A. Dr. H. De naam van den eersten Mohammedaanschen vorst in West-Java. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1933. 4p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 73.

4,40


1065 DJAMBI. Legenden van Djambi. Batavia, 1846. 24p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 8de Jaargang.

16,50


1066 DJOERAGAN BOEWANG. Verslag omtrent het Eiland Engano. Batavia, Lange & Co., 1853. 15p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 2.

13,20


1067 DJOJODIGOENO, M. M. Bloedverwantschap en Clangemeenschap onder de Minangkabauers. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1968. 11p., annex, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 124.

5,50


1068 DJOJODIGOENO, M. M. Naar aanleiding van Ter Haar's Dies-rede van 1937. (Met Naschrift). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1972. 22p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 128.

11,00


1069 DOERI. Nota van toelichting omtrent de federatie Doeri of Talloe-Batoe-Papan, bestaande uit de landschappen Maloewa, Allah en Boentoe-Batoe. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1912. 6p.,, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 54.

4,40


1070 DOES, A. M. K. de. Toestand der nijverheid in de afdeeling Bandjarnegara. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1892. 112p., 10 plates (4 folding) with illustrations & figures, 52 textfigures, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 36.

165,00


1071 DONGEN, G. J. van. Nog een en ander over de Koeboes. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1912. 38p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 67.

19,80


1072 DONGEN, G. J. van. De Koeboes in de Onderafdeeling Koeboestreken der Residentie Palembang. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1910. 160p., large folding map, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 9.

154,00


1073 DONGEN, G. J. van. Een en ander over de Koeboes, naar aanleiding van Prof. P. P. Schebesta's publicaties over dit volk. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1931. 100p., with folding map, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 88.

88,00


1074 DONGGALA. Het landschap Donggala of Banawa. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1905. 18 p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 58..

19,80


1075 DONSELAAR, W. M. Beknopte beschrijving van de Bonthain en Boelecomba. op Zuid Celebes. 's-Gravenhage, K. Fuhri, 1854. 25p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 3.

27,50


1076 DONSELAAR, W. M. Lijstje van Rottinesche woorden, gebruikelijk in het Koepangsch Maleisch. Woorden uit andere talen opgenomen in het Koepangsch Maleisch. Batavia, Lange & Co., 1872. -1873, 7,1p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 20.

7,70


1077 DOORMAN, J. G. Die Niederländisch-West-Indische Compagnie an der Goldküste. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1898. 112p., folding map, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 40.

110,00


1078 DOREN, J. B. J. van. Beknopte beschrijving van Wahaai, op de noord-oostkust van het eiland Ceram. 's-Gravenhage, Batavia, K. Fuhri, Van Haren, Noman en Kolff, 1856. 27p., 1 plate with view on Wahaai, 1 folding plate with table, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 4.

55,00


1079 DOREN, J. B. J. van. De Keij-Eilanden ten N. W. van de Arroë-Eilanden. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller,G. Kolff, 1863. 22p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Nieuwe volgreeks, Deel 6.

19,80


1080 DORMEIER, J. J. Geschiedkundige aanteekeningen betreffende Banggai en Gapi. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1943. 18p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 102.

11,00


1081 DORMEIER, J. J. Banggaisch adatrecht. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1947. vlll,306pp, with 1 folding map, index, 8vo modern wrappers. - Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel VI.

13,20


1082 DORNSEIFFEN, I. Het eiland St. Martin. Amsterdam-Utrecht, K.N.A.G./ C.L.Brinkman, J.J.Beijers, 1883. 17 p. in 2 columns, with large folding coloured map, 4to modern wrappers.

165,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. VII. 1ste Serie.
view this item


1083 DORNSEIFFEN, I. De verkenning der Bataklanden, door C.M. Pleyte Wzn. Met naschrift door C.M.Pleyte. Amsterdam, K.N.A.G., 1896. 3p., 8vo wrs.

4,40

Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XIII.


1084 DOWNS, R. E. Head-hunting in Indonesia. & On head-hunting? by H. Th. Fischer. & Criticism? A rejoinder to professor Fischer. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1955. 31,12p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 111.

33,00


1085 DOZY, C.M. De opgravingen bij Trinil in 1908. Amsterdam, K.N.A.G., 1909. 8p., with textmap & 1 folding profil, 8vo modern wrs.

7,70

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXVI.


1086 DRABBE, P. Dood en begrafenis en spiritisme op Tanimbar. Amsterdam, K.N.A.G., 1925. 33p., with 1 figure, 8vo modern wrs.

22,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLII.


1087 DRABBE, P. Waardigheden of ambten in de Tanimbareesche maatschappij. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1927. 11p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 83.

9,90


1088 DREJER. B.C.D. De grot van Sagea (Weda, Halmahera). Amsterdam, K.N.A.G., 1925. 4p., with 1 sketchmap, 8vo modern wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLII.


1089 DREWES, G. W. J. Atjèhse douanetarieven in het begin van de vorige eeuw. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1963. 6p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 119.

4,40


1090 DREWES, G. W. J. Javanese Poems dealing with or attributed to the Saint of Bonan. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1968. 33p., annex, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 124.

17,60


1091 DREWES, G. W. J. Hikajat Muhammad Mukabil. (The Story of the Kadi and the Learned Brigand). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1970. 23p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 126.

13,20


1092 DREWES, G. W. J. De invloed van de Atjèhse omgeving op het Maleise Spraek ende Woordboek van Frederick de Houtman. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1972. 11p., appendix, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 128.

8,80


1093 DREWES, G. W. J. New Light on the Coming of Islam to Indonesia? 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1968. 27p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 124.

15,40


1094 DREWES, G. W. J. De ,,ontdekking" van Poerbatjaraka. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1973. 9p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 129.

5,50


1095 DREWES, G. W. J. Further Data concerning Abd al-Samad al-Palimbani. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1976. 26p., appendices, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 132.

16,50


1096 DREWES, G. W. J. Pandita Pani. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1976. 6p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 132.

4,40


1097 DREWES, G. W. J. The Life-Story of an Old-Time Priangan as Told by Himself. Dordrecht, Foris Publications, 1985. 24p., notes, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 141.

13,20


1098 DREWES, G. W. J. Javanese Versions of the "Questions of 'Abdallah b. Salam" & The Story of Déwi Maléka. Dordrecht, Foris Publications, 1986. 5p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 142.

4,40


1099 DREWES, G. W. J. & Gerard A. NAGELKERKE. In Memoriam Theodoor Gautier Thomas Pigeaud 20 Februari 1899 - 6 Maart 1988 & Bibliografie Th. G. Th. Pigeaud. Dordrecht, Foris Publications, 1989. 20p., portrait, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 145.

11,00


1100 DREWES, G. W. J. Wat valt er te verstaan onder het Javaanse woord suluk? Leiden, KITLV, 1992. 9p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 148.

5,50


1101 DREWES, G. W. J. The struggle between Javanism and Islam as illustrated by the Serat Dermagandul. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1966. 55p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 122.

33,00


1102 DREWES, G. W. J. D. A. Rinkes. A note on his life and work. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1961. 19p., portrait plate, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 117.

11,00


1103 DREWES, G. W. J. Sjamsuddins onvindbare Sjarh Ruba i Hamza al-Fansuri. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1951. 11p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 107.

8,80


1104 DREWES, G. W. J. Autobiografieën van Indonesiers. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1951. 39p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 107.

27,50


1105 DREWES, G. W. J. In Memoriam Philippus Samuel van Ronkel 1 Augustus 1870 - 26 Juni 1954. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1954. 8p., with portrait plate, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 110.

5,50


1106 DREWES, G. W. J. De herkomst van Nuruddin Ar-Raniri. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1955. 15p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 111.

11,00


1107 DREWES, G. W. J. In Memoriam R. A. Kern 26 September 1875 - 23 Maart 1958. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1958. 14p., with portrait plate, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 114.

13,20


1108 DREWES, G. W. J. De Etymologie van Padri. Korte mededeling. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1982. 5p., notes, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 138.

4,40


1109 DREWES, G. W. J. Sjamsi Tabriz in de Javaansche Hagiographie. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1930. 64p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 70.

49,50


1110 DREWES, G. W. J. Een Oudjavaansch kapmes. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1939. 2p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 79.

2,20


1111 DREWES, G. W. J. De Biografie van een Minangkabausen peperhandelaar in de Lampongs naar een Maleis handschrift in de Marsden-Collection te London uitgegeven, vertaald en ingeleid. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1961. (4),159 p., index, 8vo modern wrs. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel XXXI.

71,50


1112 DREWES, G. W. J. Snouck Hurgronje and The Study of Islam. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1957. 15p., portrait 8vo wrs.. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 113.

17,60


1113 DREWES, G. W. J. Snouck Hurgronje and the Study of Islam. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1957. 15p., with portrait, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 113.

17,60


1114 DREWES, G. W. J. Wanneer heeft Thomas Forrest Lampong Semangka aangedaan. Korte mededeling. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1963. 2p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 119.

3,30


1115 DREWES, G. W. J. and P. VOORHOEVE. Adat Atjèh. Reproduced in facsimile from a manuscript in the India Office Library, with an introduction and notes. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1958. 48,(170)pp, 8vo original wrappers. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel XXIV.

49,50


1116 DRIESSCHE,Th.J.H. van. Nota's betreffende de landschappen Sambas, Pontianak, Sintang, Koeboe, Simpang, Soekadama, Sekadau en Landak der Wester-afdeeling van Borneo. & Nota's betreffende zelfbesturende landschappen der Wester-Afdeeling van Borneo (Sintang, Koeboe, Simpang, Soekadana). Amsterdam, K.N.A.G., 1912-1914. 19,22,16,24,11 p.(=92 pp), with 1 textmap, 8vo modern wrs.

71,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXIX, XXX & XXI,


1117 DROOGLEVER, P. J. The Genesis of the Indonesian Constitution of 1949. Leiden, KITLV, 1997. 20p., references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 153.

13,20


1118 DROOGSTOPPEL en Comp., B. Een adres van Droogstoppel en Co. aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

5,50


1119 DRUKPERS. De drukpers in Britisch Indië en in Neërland's Indië. Batavia, 1847. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 9de Jaargang.

3,30


1120 DU BOIS, J. A. De Lampongsche distrikten op het eiland Sumatra. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 31,25p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

55,00


1121 DUBOIS, Eug. Das geologische Alter der Kendeng- oder Trinil-Fauna. & Die Fossile Zähne von Trinil, von Margarethe Selenka, M. Schlosser & Prof. Dr. Walkhoff. Amsterdam, K.N.A.G., 1908-1909. 36,4p., with 1 plate with map and illustration, 8vo modern wrs.

33,00

Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXV & XXVI.


1122 DUBOIS, Eug. Eenige van Nederlandschen kant verkregen uitkomsten met betrekking tot de kennis der Kendeng-fauna (Fauna van Trinil). Amsterdam, K.N.A.G., 1907. 10p., 8vo modern wrs.

8,80

Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXIV.


1123 DUFF-COOPER, Andrew. An Account of the Balinese "Person" from Western Lombok. Dordrecht, Foris Publications, 1985. 19p., tables, notes, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 141.

11,00


1124 DUFF-COOPER, Andrew. The Family as an Aspect of the Totality of the Balinese Form of Life in Western Lombok. Dordrecht, Foris Publications, 1985. 23p., notes, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 141.

13,20


1125 DUMONT D'URVILLE, J. Verslag omtrent den togt der Fransche Oorlogschepen l'Astrolabe en La Zèlée (onder kommando van den Heer Dumont d'Urville) naar den Zuidpool, etc. - Voorgedragen in de vergadering van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, op den 19den Junij 1839. & Aan de uitgevers van den Singapore Freepress, door S. & De Singapore Freeprees voegt er het volgende bij: Batavia, 1840. 24p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 3de Jaargang.

27,50


1126 DUNGEN GRONOVIUS, J. D. van den. Het Amanoebangsche Rijk op Timor. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

4,40


1127 DUNGEN GRONOVIUS, D. J. van den. Beschrijving van het eiland Soemba of Sandelhout. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1855. 36p.,8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 17de Jaargang.

33,00


1128 DUNGEN GRONOVIUS, D. J. van den. Eene landbouw-onderneming op het eiland Rotti. (Uit de nagelaten papieren van den heer Van den Dungen Gronovius, & het opstel van den heer Van Lijnden). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 12p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20ste Jaargang.

17,60


1129 DUNNEBIER, W. De voornaamwoorden in het Bolaäng Mongondowsch. Met lijst van Errata. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. -1917, 63,3p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 72 & 73.

38,50


1130 DUNNEBIER, W. De plechtigheid ,,waterscheppen" in Bolaang Mongondow. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1938. 56p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 78.

38,50


1131 DUNNEBIER, W. Het bemedicineeren van een dorp in het landschap Bolaang Mongondow (Noord Celebes). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1948. 35p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 104.

16,50


1132 DUNNEBIER, W. Over de vorsten van Bolaang Mongondow. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1949. 56p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 105.

55,00


1133 DUNNEBIER, W. Spraakkunst van het Bolaang Mongondowsch. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1929. -1930, 172,97,136p., 2 volumes, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 85 & 86.

198,00


1134 DUNNEBIER, W. Verloven en trouwen in Bolaäng Mongondow. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1931. 93p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 71.

71,50


1135 DUNSELMAN, P. Donatus. Over de huwelijksadat der Moelang-Dajaks van West-Borneo. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1950. 46p., 2 figures, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 106.

27,50


1136 DUNSELMAN, P. Donatus. Bijdrage tot de kennis van de taal en adat der Kendajan Dajaks van West-Borneo. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1949-1950. 54,72,54p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 105 & 106.

88,00


1137 DUNSELMAN, P. Donatus. Adat-gebruiken van Kendajan-Dajak's van West-Borneo in acht te nemen na een brand. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1952. 7p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 108.

5,50


1138 DUNSELMAN, P. Donatus. Kana Sera of Zang der Zwangerschap. Een sacrale hymne der Mualang-Dajaks. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1954. 12p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 110.

8,80


1139 DUNSMORE, J. R. A Review of Agricultural Research in Sarawak. Kuching, Sarawak, The Museum, 1968. 31p., 1 folding map, 1 textmap, 4 plates, bibliography, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVI, No 32-33 New Series.

22,00


1140 DUYVENDAK, J. Ph. In Memoriam S. R. Steinmetz 1862 - 1940. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1941. 2p., portrait-plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 81.

4,40


1141 DUYVENDAK, J. Ph. De plaats der primitieven in de cultuurgeschiedenis. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1937. 20p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 77.

13,20


1142 E. (C. EASTON). Dr. Rutten's Ceram onderzoek. Amsterdam, K.N.A.G., 1919. 5 p., 8vo wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXVI.


1143 E, J.J.K. (J.J.K. ENTHOVEN). Lijst van de voornaamste aardrijkskundige namen in den Nederlandsch-Indischen Archipel (Tweede herziene uitgave, 1922). Amsterdam, K.N.A.G., 1922. 7p., 8vo modern wrs.

5,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XXXIX.


1144 E.N. Berigten. Verspreiding der werken van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Batavia, Lange & Co., 1854. 6p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 3.

4,40


1145 EBBINGE WUBBEN, F.A. Naar de Talaut-eilanden. Amsterdam, K.N.A.G., 1889. 12 p., 8vo wrs.

8,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. VI.


1146 ECK, R. van. Bagoes Hoembarå of Mantri Koripan. Balineesch gedicht. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1876. 137,192 p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 23

198,00


1147 ECK, R. van. Balineesche spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen. (vervolg Deel 18). Batavia-'s Hage, Bruining & Wijt-M. Nijhoff, 1874. 24,26p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 21.

38,50


1148 ECK, R. van en F. A. LIEFRINCK. Kerta-Sima of Gemeente- en Waterschaps-wetten op Bali. Batavia-'s Hage, Bruining & Wijt-M. Nijhoff, 1875. 96p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 23.

88,00


1149 ECK, R. van. Tekst en Vertaling van de Mégantakå. Balineesche-Gagoeritan. Voorafgegaan door eenige algemeene opmerkingen over de Balineesche Kidoeng, medegedeeld door R. van Eck. Batavia, Bruining & Wijt, 1875. xxv,251pp, small 4to modern wrappers. - Taken out from periodical: Verhandelingen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel XXXVIII

73,70


1150 EDELING, A. C. J. De Indische Hydropgrafie in de 36ste algemeene vergadering van het Aardrijkskundig Genootschap, gevestigd te Amsterdam. Amsterdam-Utrecht, K.N.A.G./ C.L.Brinkman, J.J.Beijers, 1883. 20 p. in 2 columns, with folding map, 4to wrs.

33,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. VII. 1ste Serie.


1151 EDELMAN, C.H. De bodemkaarteering in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, K.N.A.G., 1944. 7p., with 1 figure, bibliography, 8vo wrs.

5,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap).


1152 EDELMAN, Prof. Dr. C.H. De voornaamste gronden van Java. Amsterdam, K.N.A.G., 1946. 8p., with 2 figures & bibliography, 8vo modern wrs.

5,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LXIII.


1153 EDELMAN, Prof. Dr. C.H. De overheidszorg voor den Indonesischen landbouw. Amsterdam, K.N.A.G., 1946. 5p., 8vo modern wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LXIII.


1154 EEKHOUT, R.A. Aanleg van staatsspoorwegen in Nederlandsch Borneo en Zuid-Sumatra. Amsterdam, K.N.A.G., 1891. 33p., 2 lithographed large folding maps of Borneo and Sumatra, 8vpo wrs. Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. VIII.

66,001155 EELDERS, E. F. L. J. H. van. Over de traktementen der Indische civiele ambtenaren. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1898. 3p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XX.

4,40


1156 EERDE, C. J. van. Aanteekeningen over de Bodha's van Lombok. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1901. 21p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 43.

16,50


1157 EERDE, C. J. van. Gebruiken bij den rijstbouw en den rijstoogst op Lombok. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1902. 12p, 1 textfigure, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 45.

8,80


1158 EERDE, J. C. van. De Toetoer Tjilinaja op Lombok. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1912. 36p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 67.

19,80


1159 EERDE, J. C. van. De Toetoer Monjèh op Lombok. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1906. 93p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 5.

71,50


1160 EERDE, J. C. van. Hindu-Javaansche en Balische Eeredienst. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1910. 39p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 9. (Deel 65).

38,50


1161 EERDE, J. C. van. De samenstelling van ,,Bezoarsteenen". 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1926. 4p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 82.

4,40


1162 EERDE, J. C. van. Minangkabausche poëzie. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1897. 52p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 39.

38,50


1163 EERDE, J. C. van. Een huwelijk bij de Minangkabausche Maleiers. Zeden en gesprekken. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1901. 125p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 44.

88,00


1164 EERDE, J. C. van. De Kalanglegende op Lombok. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1902. 29p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 45.

19,80


1165 EERDE, J. C. van. De persoonlijke verhouding tusschen Raffles en Muntinghe. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 4p, 1 figure, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 1.

4,40


1166 EERDE, J.C. van. De oudste berichten omtrent den Indischen Archipel. Amsterdam, K.N.A.G., 1928. 16p., 8vo modern wrs.

11,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLV.


1167 EERDE, J.C. van. Eene mededeeling over Dr. H.Neubronner van der Tuuk. (Geb. 23 Febr. 1824 te Malakka, gest. 17 Aug. 1894 te Soerabaja). Amsterdam, K.N.A.G., 1928. 3p., 8vo modern wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLV.


1168 EERDE, J.C. van. Investituur-steenen in Zuid-Celebes. Amsterdam, K.N.A.G., 1930. 14p., with 1 map (with small insert-map) & 14 photographic illustrations on plates, 8vo modern wrs.

16,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLVII.


1169 EERDE, J.C. van. De volksnaam Bodha in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, K.N.A.G., 1922. 2p, 8vo modern wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XXXIX.


1170 EERDE, J.C. van. Kindersterfte op Sumatra. Amsterdam, K.N.A.G., 1912. 4p., 8vo modern wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXIX.


1171 EERDE, J.C. van. Het onderzoek van den Rindjani en zijne omgeving. Amsterdam, K.N.A.G., 1912. 18p., with 3 photographic illustrations (1 on plate), 8vo modern wrs

17,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXIX.


1172 EERDE, J.C. van. Gegevens betreffende de onderafdeeling West-Ceram. Amsterdam, K.N.A.G., 1920. 7p., 8vo modern wrs.

5,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXVII.


1173 EERDE, J.C. van. Dr. G. P. Rouffaer, 7 Juli 1860 - 8 Januari 1928. Amsterdam, K.N.A.G., 1928. 4p., with portrait plate, 8vo modern wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLV.


1174 EERDE, J.C. van. De vertelling van I Bungkeling op Lombok. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1902. 25p. 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 45.

19,80


1175 EERDE, J.C.van. De Madjapahitische Onderhoorigheden Udama-Katraya en Kunir. Amsterdam, K.N.A.G., 1911. 2p., 8vo modern wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXVIII.


1176 EERDE, J.C.van. De Madjapahitische Onderhoorigheden Goeroen en Seran. Amsterdam, K.N.A.G., 1911. 15p., 8vo modern wrs.

13,20

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXVIII.


1177 EERENS, D. J. de. De reis over Java, in 1838, van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 50p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21 ste Jaargang.

55,00


1178 EERENS, D. J. de. De Redactie van het Tijdschrift van Neêrland's Indie, aan de nagedachtenis van zijne excellentie den Luitenant Generaal D. J. Eerens, Gouverneur Generaal van Neêrland's Indië. Batavia, 1840. 36p., table, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 3de Jaargang.

36,30


1179 EGGINK, H. J. Iets over kinderspelen in Mandailing. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1932. 22p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 72.

19,80


1180 EIBERGEN, P. Een merkwaardig polderland (Djokjakarta). Amsterdam, K.N.A.G., 1927. 5p., 1 textmap, 8vo modern wrs.

5,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLIV. The north-area of Djokjakarta.


1181 EIJBERGEN, H. C. van. Aanteekeningen der verrigtingen van den ambtenaar ter beschikking van den Gouverneur der Moluksche Eilanden, belast met eene zending naar de Zuidwester-Eilanden, bij besluit van den 10den Mei Jl. No 4. Amsterdam, Frederik Muller, 1864. 68p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 12.

71,50


1182 EIJBERGEN, H. C. van. Aanteekeningen, gehouden op eene reis naar de Zuid-Wester-Eilanden (Maart 1862). Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1863. 34p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 13, Vierde Serie Deel 4.

38,50


1183 EIJBERGEN, H. C. van. Korte woordenlijst van de taal der Aroe- en Keij-eilanden, bijeenverzameld. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1864. 12p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 14, Vierde Serie Deel 5.

17,60


1184 EIJBERGEN, H. C. van. Verslag eener reis naar de Aroe- en Key-eilanden, in de maand Junij 1862. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1866. 53p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 15, Vijfde Serie Deel 1.

60,50


1185 EIJBERGEN, H. C. van. Verslag eener reis naar de Aroe- en Key-eilanden, in de maanden April en Mei 1864. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1866. 69p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 15, Vijfde Serie Deel 1.

71,50


1186 EIJBERGEN, H. C. van. Geschiedkundige aanteekeningen omtrent de Noordkust van Ceram, van af het jaar 1816 tot 1832. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1869. 16p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 17.

17,60


1187 EKRIS, A. van. Iets over het Ceramsche Kakian-Verbond. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1866. 26p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 16, Vijfde Serie Deel 2.

22,00


1188 ELLEN, G. J. Verhalen en fabelen in het Pagoe met vertaling. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. 55p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 72.

33,00


1189 ELLEN, G. J. Verhalen en fabelen in het Modòle met vertaling. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. 55p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 72.

27,50


1190 ELLEN, G. J. Woordenlijst van het Pagoe op Noord-Halmahera. Bevattende slechts de van het Tobeloreesch afwijkende woorden. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. 38p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 72.

27,50


1191 ELLEN, G. J. Woordenlijst van het Modòle op Noord-Halmahera. Bevattende slechts de van het Tobeloreesch afwijkende woorden. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. 37p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 72.

33,00


1192 ELLEN, R. F. Semantic Anarchy and Ordered Social Practice in Nuaulu Personal Naming. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1983. 28p., notes, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 139.

16,50


1193 ELLEN, Roy. Microcosm, Macrocosm and the Nuaulu House: Concerning the Reductionist Fallacy as Applied to Metaphorical Levels. Dordrecht, Foris Publications, 1986. 30p., figures, notes, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 142.

17,60


1194 ELOUT. Rapport aan den koning over de oorzaken van den Javaschen Oorlog van 1825-1830. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1864. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 26ste Jaargang.

8,80


1195 ELOUT. Staatkundige-ekonomische beschouwingen omtrent de Landverhuizingen in Soerakarta en Djokjokarta tot op den Javaschen Oorlog van 1825-1830. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1864. 30p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 26ste Jaargang.

27,50


1196 EMEIS, M. G. De inversie in het moderne Maleis. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1948. 15p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 104.

6,60


1197 EMEIS, M. G. Het Maleise Flexie-Type. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1953. 21p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 109.

13,20


1198 EMEIS, M. G. Raffles' Ms. No. 18. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1949. 9p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 105.

5,50


1199 EMEIS, M. G. Vocaal-harmonie in de Maleise kern van de Indonesische vocabulaire. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1955. 11p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 111.

5,50


1200 ENDE, E. C. van der. De Indische Onderwijsbegrooting naar de Staten-Generaal. II. Behalve door Economisch rendement wordt de tegenwoordige onderwijspolitiek beheerscht door Objectieve behoefte (...). Amsterdam, J. H. de Bussy, 1933. 24p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LV, No. 2.

8,80


1201 ENGANO. Verslag van eene Reis van den Assistent-Resident van Benkoelen naar het eiland Engano. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1869. 36p., with 1 folding map, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 19.

55,00


1202 ENGELBERT van BEVERVOORDE, K.Th. Een bezoek aan de Bataksche Hoogvlakte. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1892. 13p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 7.

11,00


1203 ENGELHARD, H. E. D. Bijdragen tot de kennis van het grondbezit in de Chineesche districten. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1900. 22p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 51.

17,60


1204 ENGELHARD, H. E. D. De afdeeling Doessonlanden (Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo). 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1901. 44 p., with 1 folding map, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 52.

44,00


1205 ENGELHARD, H. E. D. Aanteekeningen betreffende de Kindjin Dajaks in het landschap Baloengan.& Lijst van Errata. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1897. 38,2p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 39.

33,00


1206 ENGELMANN, W. H. De Otter en de Krab. (Een Soendaneesche dongeng). Amsterdam, Frederik Muller, 1867. 35p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 14. Reprint (1986).

17,60


1207 ENGELMANN, W. H. & D. KOORDERS. Aanteekeningen over de Soendaneesche taal- en letterkunde. Fragmenten uit de Correspondentie van W. H. Engelmann met het Hoofdbestuur van het Ned. Bijbelgenootschap). & Bijlage, Eene vertaling van het Evangelie van Lukas in het Soendanessch, van D. Koorders. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1869. 21p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 31ste Jaargang. (Derde Serie, Jaargang 3).

13,20


1208 ENJOK, Pabit. Three Leppo Tau Punishment Stories. Kuching, Sarawak, The Museum, 1965. 3p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XII, No 25-26 New Series.

3,30


1209 ENKLAAR, I. H. Wawelaar en van Davelaar. Korte mededelingen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1973. 2p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 129.

3,30


1210 ENSERING, E. De Tradionele en hedendaagse Rol van Lokale en Religieuze Leiders in de Preanger, West-Java. Dordrecht, Foris Publications, 1987. 26p., notes, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 143.

13,20


1211 ENSINK, J. Jan Gonda and Indonesian Studies. Leiden, KITLV, 1992. 12p., note, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 148.

5,50


1212 ENSINK, J. On the Old-Javanese Cantakaparwa and its Tale of Sutasoma. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1967. xll,66pp, with 1 plate, index, 8vo modern wrapper. Verhandelingen van het Kon. Inst. v. Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 54.

16,50


1213 ENSINK, J. Sutasoma's Teaching to Gajavaktra, the Snake and the Tigress. (Tantular, Sutasoma Kavakin 38.1-42.4). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1974. 32p., 1 plate, abbrevations, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 130.

17,60


1214 ENT, M. van der. Hollandsch-Soendasche spreekwijzen, brieven en korte opstellen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1891. 103p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 6.

71,50


1215 ENTHOVEN, J.J.K. De officieele geograaf aan het werk in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, K.N.A.G., 1924. 11p., 8vo modern wrs.

7,70

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLI.


1216 ENTHOVEN, J.J.K. Geographische plaatsbepalingen. Amsterdam, K.N.A.G., 1903. 30 p., with 1 large folding map (Borneo), 3 tables, 8vo modern wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XX.

38,50


1217 EPP, F. Banjoewangi. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 21p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

17,60


1218 ERCHAK, Gerald M. Dusun Social and Symbolic Orders. Kuching, Sarawak, The Museum, 1972. 13p., references, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XX, No 40-41 New Series.

8,80


1219 ERDBRINK, D. P. Het een en ander over de neolitische obsidiaancultuur op Java. Leiden, E. J. Brill, 1942. 6p, with 6 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 4e Jrg.

4,40


1220 ERINGA, F. S. Een recente toneelbewerking van het Lutung Kasarung-verhaal. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1952. 26,19p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 108.

27,50


1221 ERINGA, F. S. Loetoeng Kasaroeng. Een mythologisch verhaal uit West-Java. Bijdrage tot de Soendase taal- en letterkunde. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1949. vlll,394pp, index, 8vo modern wrappers. - Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel VIII.

16,50


1222 ERP, T. van. De vermiste Maitreya-kop van Tjandi Plaosan in de glyptotheek te Copenhagen. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1914. 5p., with 2 plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 56.

13,20


1223 ERP, T. van. Eenige mededeelingen betreffende de beelden en fragmenten van Boroboedoer in 1896 geschonken aan Z.M. den Koning van Siam. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1917. 26p, 9 plates, tables, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 73.

38,50


1224 ERP, T. van. Het lichtgat in den voorwand van Tjandi Mendoet. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1910. 14p., 4 plates (1 folding), 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 52.

19,80


1225 ERP, T. van. Oudheidkundige aanteekeningen I & II. De onderlinge ligging van Borobudur Mendut en Panon (...) & Over den toekomstigen Buddha Maitreya en het voorkomen van Maitreya-legenden op de Borobudur-stupa. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1911. -1912, 23, 31p., with 11 plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 53 & 54.

55,00


1226 ERP, T. van. Tjandi-Mendoet. Een kort verslag betreffende de jongste herstellingen en eenige opmerkingen omtrent de architectonische waarde van den tempel, den oorspronkelijken toestand van het dak en van de bekroning van het voorportaal. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1909. 17p., with 3 folding plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 51.

33,00


1227 ERP, T. van. Verklaring van eenige Jâtala-tafereelen van Boroboedoer. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1908. 17p., 3 plates with 13 illustrations, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 50.

19,80


1228 ERP, T. van. Verklaring van eenige Jâtaka-tafereelen van Boroboedoer. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1910. 17p., with 3 plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 52.

19,80


1229 ERP, Th., A. F. C. A. van HEYST, TICHELMAN. Een stel, antieke borstsieraden afkomstig van Celebes. De ..Sarang Timah", een Bataksch amulet. Leiden, E. J. Brill, 1941. 4p., with 4 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 3e Jrg.

8,80


1230 ERP, Th. van. Een merkwaardige Garoeda-voorstelling op een Hindoe Javaansche bronzen hangklok. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1933. 7p., 4 plates, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 90.

8,80


1231 ERP, Th. van. Een merkwaardig Hindoejavaansch chronogram in beeld in het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden. Leiden, E.J.Brill, 1939. 8p., with 6 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract from the periodical : Cultureel Indië, 1.Jrg., Februari 1939.

11,00


1232 ERP, Th. van. Hindu-Javaansche beelden thans te Bangkok. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1923. 28p., 6 plates, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 79.

19,80


1233 ERP, Th. van. Nog eens de Hindu-Javaansche beelden te Bangkok. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1927. 11p., with 12 plates, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 83.

27,50


1234 ERPP, F. De Goenoeng-Api van Banda. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1850. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 12de Jaargang.

4,40


1235 ERPP, F. Karang-Bollong. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

4,40


1236 ES, L.J.C. van. Inlandsche koperertsontginningen op Timor. Amsterdam, K.N.A.G., 1921. 3p., 8vo modern wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXVIII, p. 808.


1237 ES, van der, J. B. TIMMERMAN, LIJNACKER. Graaf Carlo Vidua. Batavia, 1843. 108p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 5de Jaargang.

88,00


1238 ES, W. J. L. van. Indië en China. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 8p, tablIe, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 1.

4,40


1239 ESCHER, Dr. B.G. Krakatau in 1883 en in 1928. Amsterdam, K.N.A.G., 1928. 29p., with 2 folding maps (1 large), 11 figures &, 2 tables, bibliography, 8vo modern wrs.

33,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLV.


1240 ESCHER, Dr. B.G. & Dr. K. W. DAMMERMAN. Natuurmonumenten in Indië. Met naschrift van Prof. B. G. Escher. Amsterdam, K.N.A.G., 1923. 1,3p., 8vo modern wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XL.


1241 ESCHER, Prof. B.G. Over het indirecte verband tusschen het vulkanisme in Ned. Indië en de strook van negtieve anomalie van Vening Meinesz. Amsterdam, K.N.A.G., 1933. 14p., with 8 figures, bibliography, 8vo modern wrs.

8,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. L.


1242 ESSER, B. J. Het Dialect van Banjoemas, inzonderheid zooals dit in de Regentschappen Poerbolinggo en Poerwokerto gesproken wordt. Weltevreden, G.Kolff & Co., 1928. 77pp, small 4to contemporary boards. - Verhandelingen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel LXVIII, 1.

29,70


1243 ESSER, S. J. Mededelingen uit de verslagen van Dr S. J. Esser, taalambtenaar voor Celebes 1928-1944. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1963. 42p., portrait, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 119.

22,00


1244 ESSER, S. J. Renward Brandstetter 1860 - 29 Juni - 1930. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1930. 10p., portrait-plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 70.

11,00


1245 EVERDINGEN, Dr. E. van. Dr. W. van Bemmelen. - Uitkomsten der regenwaarnemingen op Java. (...). (Review article). Amsterdam, K.N.A.G., 1916. 10p., tables, 8vo modern wrs.

5,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXIII.


1246 EVERS, H. D. Changing Patterns of Minangkabau Urban Landownership. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1975. 25p., 8 figures, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 131.

13,20


1247 F. De vertegenwoordiging van het Inlandsch element in het bestuur van Ned. Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1869. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 31ste Jaargang. (Derde Serie, Jaargang 3).

4,40


1248 F. Hoe 't er op Sumatra's Westkust uitziet. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1856. 10p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 18de Jaargang.

8,80


1249 FABER, M. von. Beschrijving van drie Chineesche kaartspelen. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1881. 10p, with 6 textillustrations, also printed in colour, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 26.

13,20


1250 FABER, M. von. Herwijnen. Bijdrage tot de geschiedenis van Het middelbaar Onderwijs in Ned.-Indië. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1885. 39p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 30.

22,00


1251 FABER, M. von. Schets van Montrado in 1861. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1864. 35p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 13, Vierde Serie Deel 4.

55,00


1252 FABIUS, G. J. Het leenstelsel van de Westindische Compagnie. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1915. 50p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 70.

44,00


1253 FAES, J. Het Rijk Palalawan. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1882. 49p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 27.

44,00


1254 FALCK, A. R. De provisionele instruktie voor den ,,Raad van Koophandel en Koloniën". Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1854. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 16de Jaargang.

4,40


1255 FANGGIDAEJ, J. Rottineesche spraakkunst, omgewerkt door G. K. Niemann. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1892. 18p., 8vo wrs. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 7.

19,80


1256 FASSEUR, C. Organisatie en sociaal-economische betekenis van de gouvernementssuikercultuur in enkele residenties op Java omstreeks 1850. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1977. 33p., tables, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 133.

17,60


1257 FEINSTEIN, Alan. Modern Javanese Theatre and the Politics of Culture. A Case Study of Teater Gapit. Leiden, KITLV, 1995. 22p., references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 151.

13,20


1258 FELHOEN KRAAL, Johanna. Fronika Wijs, analyste in dienst van 's Compagnies goudmijn op Sumatra's Westkust. Leiden, E. J. Brill, 1944. 4p, with 2 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 6e Jrg.

6,60


1259 FENNEMA, Reinder. De geologie van het Posso-Meer. En: Ter nagedachtenis van Reinder Fennema. Amsterdam, K.N.A.G., 1898. 8p., 8vo modern wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XV.

6,60


1260 FERRAND, M. Gabriel. Un vocabulaire Malgache-Hollandois. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. 5 p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 61.

4,40


1261 FIDLER, Richard C. Some Games in Kanowit Bazaar. Kuching, Sarawak, The Museum, 1971. 16p., 8 plates, 8 figures, references, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIX, No 38-39 New Series.

17,60


1262 FIDLER, Richard C. Population Diversity in a Sarawak Bazaar Town. Kuching, Sarawak, The Museum, 1972. 39p., 3 textmaps, 6 plans, references, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XX, No 40-41 New Series.

27,50


1263 FINN, J. Beschrijving der Bandasche Eilanden, en de gesteldheid van derzelver Bewoners. Batavia, 1840. 12p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 3de Jaargang.

13,20


1264 FISCHER, H. Th. Makassaarse verwantschapstermen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1951. 6p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 107.

4,40


1265 FISCHER, H. Th. Het ideaal-culturele. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1958. 9p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 114.

5,50


1266 FISCHER, H. Th. en H. C. van RENSELAAR. Over enkele Batakse verwantschapstermen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1959. 16p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 115.

11,00


1267 FISCHER, H. Th. Het rijstmesje in Indonesië en daarbuiten. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1938. 4p., 10 illustrations on plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 78.

4,40


1268 FISCHER, H. Th. Het asymmetrisch cross-cousin-huwelijk in Nederlandsach Indië. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1936. 14p., textfigures, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 76.

8,80


1269 FISCHER, H. Th. Eenige opmerkingen naar aanleiding van Friedericy's studie over de standen bij de Boegineezen en Makassaren. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1934. 15p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVI, No. 8.

11,00


1270 FISCHER, L.S. & H. GRAMBERG. Tochten naar Boven-Boeloengan en de Apo-Kajan. (Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo). Amsterdam, K.N.A.G., 1910. 44p., with 1 large folding map, 8vo modern wrs.

44,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXVII.


1271 FLINES, E. W. v. O. de. Chineesch porcelein uit den Portugeeschen tijd. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1941. 5p., 3 illustrations on plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 81.

4,40


1272 FOCK, D. De positie van den Gouverneur-Generaal in Nederlandsch-Indië, 50 jaren geleden en thans. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 7p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, Vol. LI, No. 1.

5,50


1273 FOGDEN, M. P. L. Borneo Bird Notes, 1963-65 (from various hands). Kuching, Sarawak, The Museum, 1965. 20p., rtabble, appendix, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XII, No 25-26 New Series.

11,00


1274 FOGDEN, M. P. L. Bats in Ulu Kakus and Sarang Caves. Kuching, Sarawak, The Museum, 1966. 2p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIV, No 28-29 New Series.

3,30


1275 FOGDEN, M. P. L. Borneo Bird Notes, 1965-1966. Kuching, Sarawak, The Museum, 1966. 12p., 1 figure, references, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIV, No 28-29 New Series.

8,80


1276 FOGDEN, Michael. First Bird Notes from the Hose Mountains. Kuching, Sarawak, The Museum, 1964. 4 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XI, No 23-24 New Series.

4,40


1277 FOGG, Phileas. Heiligverklaring bij de Boegineezen. Haarlem, Het Tijdschrift ,,Eigen Haard", 1925. 6p., with 5 illustrations, 4to modern wrappers. - Taken from: De Aarde en haar Volken, Jrg. 61.

8,80


1278 FOGG, Phileas. Sumatra's ,,Côte d'Azur". Haarlem, Het Tijdschrift ,,Eigen Haard", 1924. 4p., with 5 illustrations, 4to modern wrappers. - Taken from: De Aarde en haar Volken, Jrg. 60.

5,50


1279 FOGG, Philias. De Soebang-Pas bij Padang. Haarlem, Het Tijdschrift ,,Eigen Haard", 1923. 4p., with 4 illustrations, 4to modern wrappers. - Taken from: De Aarde en haar Volken, Jrg. 59.

5,50


1280 FOGG, Philias. Een rondreis in de Padangsche Bovenlanden. Haarlem, Het Tijdschrift ,,Eigen Haard", 1923. 8p., with 9 illustrations, 4to modern wrappers. - Taken from: De Aarde en haar Volken, Jrg. 59.

13,20


1281 FOKKENS, F. De priesterschool te Tegalsari. Batavia-'s Hage, W. Bruining - M. Nijhoff, 1877. 19p., with 1 folding plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 24.

19,80


1282 FOKKENS, F. Wie heeft het eerst de belangrijke fout in de kaart van Timor ontdekt? Amsterdam, K.N.A.G., 1901. 3p., 8vo modern wrs.

3,30

Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XVIII.


1283 FOKKER, A. A. Eenige etymologieën van maleische woorden. I, II & IV. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1896, 1898. 4,3,4,4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XVIII & XX.

13,201284 FOLKERS, Th. De geschiedenis van de Oostersche boekdrukkerij te Leiden. Leiden, E. J. Brill, 1941. 16p., with 16 illustrations, bibliography, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 3e Jrg.

27,50


1285 FORMOSA. Een Formosaansch (Koop)contract. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1907. 3p., with 1 folding plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 49.

33,00


1286 FORREST GILMOUR, E. The Batocerini of Borneo. With the Description of a New Genus and Species from Sumatra (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 58 p., 2 plates with 24 illustrations, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 12 New Series, No 27. Old Series.

38,50


1287 FORTGENS, J. Bijdrage tot de kennis van de naamgeving onder de Tobelo van Halemahera. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1910. 40p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 10.

27,50


1288 FORTGENS, J. Grammatikale aanteekeningen van het Tabaroesch, Tabaroesche volksverhalen en raadsels. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1928. 245p., 2 portrait plates, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 84.

132,00


1289 FORTGENS, J. Het Saoe'sche doodenoffer en de maskerade. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1913. 13p., 6 plates with 12 illustrations, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 68.

19,80


1290 FORTGENS, J. Het adat-huwelijk onder den Tabaroe-stam, met daarvan afwijkende gebruiken onder de Saoe- en Waioli-stammen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. 22p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 71.

17,60


1291 FORTGENS, J. Ternate'sche teksten. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1930. 86p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 86.

55,00


1292 FORTH, Gregory L. Time and Temporal Classification in Rindi, Eastern Sumba. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1983. 35p., notes, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 139.

16,50


1293 FORTH, Gregory. Komodo as Seen from Sumba: Comparative Remarks on an Eastern Indonesian Relationship Terminology. Dordrecht, Foris Publications, 1988. 20p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 144.

11,00


1294 FORTH, Gregory. The Pa Sése Festival of the Nage of Bo'a Wae (Central Flores). Dordrecht, Foris Publications, 1989. 18p., references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 145.

11,00


1295 FORTH, Gregory. Conjecture, Comparison and the Coaxing of the Sopuls; Errington's Omission. Korte mededelingen. Leiden, KITLV, 1992. 5p., references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 148.

4,40


1296 FORTH, Gregory. Nage Kin Terms; A New Form of Eastern Indonesian Social Clasification. Leiden, KITLV, 1993. 30p., textmap, tables, references, 2 appendices, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 149.

17,60


1297 FOULCHER, Keith R. A Survey of Events Surrounding "Manikebu". The Struggle For Cultural on the Linguistic Freedom in Indonesian Literature. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1969. 37p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 125.

17,60


1298 FOX, James J. Comparative Perspectives on Malagasy and Indonesian Ethnography. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1974. 9p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 130.

5,50


1299 FOX, James J. Notes on the Southern Voyages and Settlements of the Sama-Bajau. Korte mededelingen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1977. 7p., notes, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 133.

5,50


1300 FOX, James J. Semantic parallelism in Rotinese ritual language. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1971. 41p., references, appendix, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 127.

27,50


1301 FOX, James J. To the Aroma of the Name: The Celebration of a Rotinese Ritual of Rock and Tree. Dordrecht, Foris Publications, 1989. 19p., 1 llustration, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 145.

11,00


1302 FR. De Gouvernements-kultures op Java en de Javanen. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1856. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 18de Jaargang.

4,40


1303 FRAASSEN, Ch. F. van. Drie plaatsnamen uit Oost-Indonesië in de Nagara-Kertagama: Galiyo, Muar en Wwanin en de vroege handelsgeschiedenis van de Ambonse eilanden. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1976. 13p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 132.

8,80


1304 FRAENKEL, S. en Heer HELLWIG. Beschrijving van de bewerking der Tin-mijnen op het Eiland Banka, en van de gebruiken der Mijnwerken. & Bijdrage tot de kennis der Tinmijnen van het eiland Banka. Batavia, 1843. -1844, 28,37p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 5de & 6de Jaargang.

55,00


1305 FRANCIS, E. A. Benkoelen in 1833. Batavia, 1842. 34p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

38,50


1306 FRANCIS, E. A. Westkust van Borneo in 1832. Batavia, 1842. 34p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

33,00


1307 FRANCIS, E. De vestiging der Nederlanders ter Westkust van Sumatra. Batavia, Lange & Co., 1856. 114p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 5.

104,50


1308 FRANCIS. Korte beschrijving van het Nederlandsch grondgebied ter Westkust van Sumatra, 1837. (2e & 3e gedeelte). Batavia, 1839. 21,23p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 2de Jaargang.

33,00


1309 FRANCIS. Timor in 1831. Batavia, 1838. 17,27,29p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 1ste Jaargang.

66,00


1310 FRANCKEN, A. W. De ondergang van Likasan bij Ambarawa. Haarlem, Het Tijdschrift ,,Eigen Haard", 1930. 8p., with 4 illustrations & 1 textmap, 4to modern wrappers. - Taken from: De Aarde en haar Volken, Jrg. 66.

8,80


1311 FRANCKEN, J. J. C. Godsdienst en bijgeloof der Chinezen. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1863. 37p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 14, Vierde Serie Deel 5.

27,50


1312 FRANKEN, J. H. Het feest van Djajaprana te Kalianget. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1951. 30p., 8vo wrs. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 107.

24,20


1313 FRANSEN van de PUTTE, A. A. W. An Automobile Trip through East Java (6p, 6 illustrations). Published in: Inter-Ocean. A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 10, Number 5 May 1929. Batavia, G. Kolff & Co, 1929. Other articles:"Buddhism" in India", by Augustus Somerville (6p, 3 illustrations); Making Port among the Molucca Islands, by Irving E. Smith (2p, 2illustrations); Falta and Barnagore. Two Early Dutch Settlements in Bengal, by C. A. Renny (2p, 2 illustrations); Singapore, by Myron Zobel (3p, 3 illustrations); The Minahassa, by V. I. van de Wall (8p, 8 illustrations); The Great Barrier Reef, by Thos. J. McMahon (2p, 2 illustrations); many tinted illustrations, many illustrated advertism, 60pp, 4to original illustrated wrappers.

38,50


1314 FRANSSEN, C. J. H. Praehistorische werktuigen uit de omgeving van Leuwiliang in de Residentie Buitenzorg. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1941. 14p., 7 plates, bibliography, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 81.

17,60


1315 FRANSSEN, C. J. H. Een voor Java nieuw type praehistorisch stenen werktuig met knopvormig uitsteeksel. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1948. 3p., 1 plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 82.

3,30


1316 FRANSSEN, C. J. H. Bijdrage tot de kennis van het Toaliaan op Zuid-Celebes. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1949. 9p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 83.

5,50


1317 FRASER, Lloyd. Hoe de Wetenschap de Industrie te hulp komt. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1934. 4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVI, No. 12.

3,30


1318 FREEMAN, J. D. "To Wake a Lexiographer". Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 13 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 11 New Series, No 26. Old Series.

8,80


1319 FREEMAN, J. D. Iban Augury. An Introductory Comparison. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1961. 27p., tables, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 117.

17,60


1320 FREIJBURG, G. G. L. von. Rapport van den heer G. G. L. von Freijburg. Controleur van Tengger. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1901. 18p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 43.

17,60


1321 FREIJES, J. P. De bevordering van welvaart in den Indischen Archipel, buiten Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1860. 27p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 22 ste Jaargang.

22,00


1322 FREIJSS, J. P. Reizen naar Mangarai en Lombok, in 1854-1856. Batavia, Lange & Co., 1860. 88p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 9.

77,00


1323 FREYS, J. P. Schets van den handel van Sumbawa. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 16p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21ste Jaargang.

16,50


1324 FRIEDBERG, Claudine. Social relations of territorial Management in Light of Bunaq Farming Rituals. Dordrecht, Foris Publications, 1989. 15p., 2 illustrations, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 145.

8,80


1325 FRIEDERICH, R. H. Th. Rapport over reizen gedaan op Java. Batavia-'s Hage, Bruining & Wijt-M. Nijhoff, 1875. 70p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 23.

71,50


1326 FRIEDERICH, R. H. Th. Aanteekeningen over de hoofdtempels in Kedoe en Djocjokerta. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1876. 11p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 23.

11,00


1327 FRIEDERICH, R. H. Th. Over eenige inskriptien op ringen en gesneden steenen (meest afkomstig van Sumatra). Batavia, Lange & Co., 1858. 8p., with illustrations, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 7.

8,80


1328 FRIEDERICH, R. Over de godsdienst van Bali. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 20p., 7 plates with illustrations, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

55,00


1329 FRIEDERICY, H. J. De standen bij de Boegineezen en Makassaren. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1933. 157p., coloured folding map, 2 coloured plates, textfigures, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 90.

99,00


1330 FRIEDERICY, H. J. Ponre. Bijdrage tot de kennis van adat en adatrecht van Zuid-Celebes. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1932. 34p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 89.

19,80


1331 FRIEDRICH, R. H. Th. Afbeelding van een ouden pilaar van Modjopahit. Batavia, Lange & Co., 1857. 2p., 1 folding plate with 3 illustrations, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 6.

5,50


1332 FRIEDRICH, R. H. Th. Aanteekeningen over de Hoofd-tempels in Kadoe en Djokdjokarta. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1870. 12p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 19.

11,00


1333 FRIEDRICH, R. T. Over de omgeving van het Oengaran-Gebergte. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1870. 20p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 19.

17,60


1334 FRIEDRICH, R. Hindoe Oudheden aan de grens van Banten. Batavia, Lange & Co., 1854. 6p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 3.

5,50


1335 FRIEDRICH, R. Iets over het schrift der Maleijers. Batavia, Lange & Co., 1853. 9p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 2.

6,60


1336 FRIEDRICH, R. Inskriptie van Sineh. Batavia, Lange & Co., 1853. 2p., with 1 plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 2.

5,50


1337 FRIEDRICH, R. Ontcijfering der Inscriptiën te Kawali, Residentie Cheribon. Batavia, Lange & Co., 1854. 45p., with 2 plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 3. - (One page with small lacking strip at right border, with minimal loss of textst).

38,50


1338 FRUIN-MEES, W. Een Bantamsch Gezantschap naar Engeland in 1682 (Daghregister 1683). Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1924. 20p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 64.

16,50


1339 FRUIN-MEES, W. Pieter Franssen's Journaal van zijn Reis naar Mataram in 1630 en eenige wegen naar de hofplaats. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1926. 28p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 66.

19,80


1340 FRUIN-MEES, W. Winrick Kieft en zijn Rapport over zijn Gezantschap naar Mataram in 1655. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1932. 9p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 72.

5,50


1341 FRUIN-MEES, W. Waarom Batavia en Mataram van 1629-1646 geen vrede hebben gesloten. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1926. 49p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 66.

38,50


1342 G. H. V. S. De vrije arbeid en de zedelijke ontwikkeling van den Javaan. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1860. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 22 ste Jaargang.

8,80


1343 G. K. N. Een maandblad voor de Minahassa. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1869. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 31ste Jaargang. (Derde Serie, Jaargang 3).

3,30


1344 G. Bijdrage tot de kennis der Maleijers ter Westkust van Borneo. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 13p.,8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

13,20


1345 G. De discipline aan boord bij de supletie-troepen voor de koloniën. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1855. 10p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 17de Jaargang.

6,60


1346 GAAY FORTMAN, B. de. De oorsprong van de werving van negers voor het Indische leger. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 13p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, Vol. LI, No. 4.

8,80


1347 GABRIEL, C. Kriegszug der Bondjol unter Anführung des Tuanku Rau in die Batakländer, zusammengetragen von Guru kenan Huta Galung und aus dem Batakschen ins Deutsche übersetzt. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1922. 35p., map, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 61.

27,50


1348 GALESTIN, Th. P. Aanteekeningen over de Arjuna-Wiwaha op Tjandi Djago. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1938. 18p., 2 plates with 8 illustrations, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 97.

17,60


1349 GALESTIN, Th. P. Aantekeningen bij een bronzen lamp van Java. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1958. 17p., 2 plates, 1 texfigure, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 114.

13,20


1350 GALESTIN, Th. P. Een Hindoejavaansch gouden sieraad. Leiden, E.J.Brill, 1939. 8p., with 11 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract from the periodical : Cultureel Indië, 1.Jrg., Maart 1939.

8,80


1351 GALESTIN, Th. P. Tantri-illustraties op een Balisch doek. Leiden, E.J.Brill, 1939. 8p., with 11 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract from the periodical : Cultureel Indië, 1.Jrg., Mei 1939.

13,20


1352 GALESTIN, Th. P. Een raadselachtig gouden voorwerp uit het oude Java. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1954. 14p., 1 plate with 3 illustrations, 8vo wrs. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 110.

11,00


1353 GALESTIN, Th. P. Eenige Balische illustraties bij het Oudjavaansche gedicht Smaradahana. Leiden, E. J. Brill, 1943. 12p, with 5 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 5e Jrg.

16,50


1354 GALESTIN, Th. P. Enkele notities in verband met de ,,Kjahi Ontro Koesomo". (Mededeelingen). Leiden, E. J. Brill, 1944. 9p, with 6 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 6e Jrg.

13,20


1355 GALIS, K. W. Recent oudheidkundig nieuws uit westelijk Nieuw-Guinea. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1964. 30p., folding map, 15 illustrations on plates, 1 textfigure, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 120.

22,00


1356 GALIS, K. W. Seloemase notities. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1941. 57p., folding map, 1 plate, text-illustration, textfigures, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 81.

38,50


1357 GALLAS, P.A. Bijdrage tot de kennis van het landschap Posso. Amsterdam, K.N.A.G., 1900. 14p., 8vo modern wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XVII.

11,00


1358 GALLOIS, J. G. A. Korte aanteekeningen, gehouden gedurende eene reis langs de oostkust van Borneo, verrigt op last van het Nederlandsch Indisch Gouvernement, in den jare 1850. 's-Gravenhage, Batavia, K. Fuhri, Van Haren, Noman en Kolff, 1856. 44p., folding map, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 4.

66,00


1359 GALVIN, A. D. How Balan Nyaring ventured to Alo Malau (A Kenyah epic story). Kuching, Sarawak, The Museum, 1970. 44p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVIII, No 36-37 New Series.

27,50


1360 GALVIN, A. D. Kenyah Figures of Speech. Kuching, Sarawak, The Museum, 1966. 2p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIV, No 28-29 New Series.

3,30


1361 GALVIN, A. D. Kenyah Omen Birds and Beasts. Kuching, Sarawak, The Museum, 1972. 10p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XX, No 40-41 New Series.

5,50


1362 GALVIN, A. D. Mamat Chants and Ceremonies, Long Moh (Upper Baram). Kuching, Sarawak, The Museum, 1968. 14p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVI, No 32-33 New Series.

8,80


1363 GALVIN, A. D. Some Baram Kenyah Songs. Kuching, Sarawak, The Museum, 1966. 9p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIV, No 28-29 New Series.

5,50


1364 GALVIN, A. D. The Kenyah Farming Year. Kuching, Sarawak, The Museum, 1971. 51p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIX, No 38-39 New Series.

38,50


1365 GAREBEK MOELOED. Djokdjokarta. (Fragment uit een Reisverhaal). Garebek Moeloed. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1857. 28p., with 1 folding lithographed plate of ,the troops of the Sultan of Djokjokarta", 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 19de Jaargang.

88,00


1366 GARMAN, M. A., P. D. GRIFFITHS and R. J. WALES. Murut (Lun Bawang) Prepositions and Noun-Particles in Children's Speech. Kuching, Sarawak, The Museum, 1970. 24p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVIII, No 36-37 New Series.

16,50


1367 GEEROMS, H. Over de derde persoon meervoud in het Austronesisch. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1943. 40p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 102.

17,60


1368 GEERTZ, Clifforf. Tihingan: A Balinese village. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1964. 33p., 3 textmaps, 3 figures, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 120.

17,60


1369 GEIL, W. G. C. Mededeelingen over den waterstaat op Java in 1850, van den ingenieur W. G. C. Geil. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 24p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

19,80


1370 GEIRNAERT, Danielle C. The Pogo Nauta Ritual in Laboya (West Sumba): Of Tubers and Mamuli. Dordrecht, Foris Publications, 1989. 19p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 145.

11,00


1371 GELDER, W. van. De Residentie Madoera. Amsterdam, K.N.A.G., 1899. 48p., with 2 plates & 1 portrait, 8vo modern wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XVI.

38,50


1372 GELDER, W. van. De Residentie Bantam; plaatsbeschrijving en bevolking. Amsterdam, K.N.A.G., 1900. 21p., 8vo modern wrs.

17,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XVII.


1373 GENNEP, J. L. van. Bijdrage tot de kennis van den Kangéan-Archipel. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1896. 20p., 1 map, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 46).

38,50


1374 GENNEP, J.L. van. Opmerkingen naar aanleiding van Dr. J.H.F. Kohlbrugge's "Geographische beschrijving van het Jang-Gebergte (Argopoera) op Java". Amsterdam, K.N.A.G., 1899. 18p., 8vo modern wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XVI.

13,20


1375 GENT, L. F. van. H. D. H. Bosboom, 1849-22 October-1929. Amsterdam, K.N.A.G., 1929. 12p., with portrait-plate, 8vo modern wrs.

8,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLVI.


1376 GENT, L. F. van. De G. Sêmeroe. Amsterdam, K.N.A.G., 1914. 4p., with 2 illustrations on plate, 8vo wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXI.


1377 GÉOGRAPHIE COMMERCIALE. Géographie commerciale (Palerme, Port d'Anvers, Tunesie, Bolivie La Paz, Yokohama, Angleterre, Ceylan, Haïti-Saint-Domingue, Colonie du Cap, Roumanie, Padang, Ile de la Réunion, Ile Saint-Thomas, Nouvelle-Galles du Sud, Chine, Colombie, Saigon, Chili, Suède,Lubeck, Guatemala, Mexique, États-Unis, Belgique, Turquie, Autriche, Sierra-Leone, Cuba, Maroc, Hambourg, Venezuale, Russie, Algérie, Iles Philippines, Argentine, Canada, Jamaïque, Siam, Égypte, Porto-Rico, Nouvelle-Zélande, Japon, Brésil), Finlade, Paraguay, Grèce, Gambie, Bombay, Ile de Malte, Tripoli). Bruxelles, Société Belge de Géographie, 1882-1884, 1986. 14,19,16,14,13,14,14,22,10,14,10,7,12,6,6,4,6,5,4pp, 8vo modern wrappers. - Taken from: Société Belge de Géographie, Bulletin, Sixième, Septième, Huitième & Dixième année.

77,00


1378 GEORGIE, Edward. A Dayak (Love) Song for Bachelor and Lady when they meet each other at bed time. Kuching, Sarawak, The Museum, 1959. 4p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 13-14 New Series.

3,30


1379 GERDES OOSTERBEEK, W.F. De voorgenomen uitbreiding en verbetering van het Nederlandsch-Indische telegraafnet. Amsterdam, K.N.A.G., 1913. 10p., with 1 large folding coloured map, 8vo modern wrs.

38,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXX.


1380 GERDES OOSTERBEEK, W.F. De jongste wijzigingen van den Indischen Pakketvaartdiensten in ,,De Groote Oost". Amsterdam, K.N.A.G., 1907. 5p., 8vo wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXIV.


1381 GERDIN, Ingela. The Balinese Sidikara: Ancestors, Kinship and Rank. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1981. 18p., notes, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 137.

11,00


1382 GERLACH, L. W. C. Reis naar het meergebied van den Kapoeas in Borneo's Westerafdeeling. Met naschrift door Robidé van der Aa. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1881. 43p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vierde volgreeks, Deel 5.

38,50


1383 GERRETSON, C. De Raad van Justitie des Kasteels Batavia als mindere Raad, Aanteekeningen, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1946. 31p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 103.

17,60


1384 GERRITZEN, J. De Nederlandsch-Indische Tinproductie. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 1.

3,30


1385 GERSEN, G. J. Topografische schets van de Berg-regentschappen, der Noorder-Distrikten van Celebes. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1866. 31p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 16, Vijfde Serie Deel 2.

27,50


1386 GERSTÄCKER, Fr. Javaansche schetsen. (Naat het Hoogduitsch van Fr. Gerstäcker). Met bijvoegsel, door J. Pijnappel Gz. (Delft, 1855). 's-Gravenhage, K. Fuhri, 1854. -1855, 78,12p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 3.

66,00


1387 GERTH van WIJK, D. De Koranische verhalen in het maleisch (vervolg en slot). Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1893. 169p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 36.

55,00


1388 GEURTJENS, H. Aardrijkskundige namen in het Oosten van den Indischen Archipel. Amsterdam, K.N.A.G., 1929. 6p., 8vo modern wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLVI.


1389 GEURTJENS, H. Bezit- en erfrecht bij de Marindineezen. Amsterdam, K.N.A.G., 1929. 11p., 8vo modern wrs.

6,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLVI. p. 223.


1390 GEURTJENS, H. Vreedzame Indringing. (Marindi). Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1931. 5p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 71. Few wormholes.

4,40


1391 GIANJAR. Een feest in de hoofdplaats van het rijk Gianjar op het eiland Bali. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

8,80


1392 GIJSBERT HODENPIJL, A. K. A. Een merkwaardige zeereis van Manilla naar Japan in 1704. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1922. 82p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 61.

66,00


1393 GIJSBERTI HODENPIJL, A. K. A. De mislukte pogingen van G. G. van Imhoff tot het aanknoopen van handelsbetrekkingen met Spaansch-Amerika in 1745 en 1746. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1917. 56p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 73.

44,00


1394 GIJSBERTI HODENPIJL, A. K. A. De zwerftocht van Sultan Pakoeboewana II, na diens vlucht uit den Kraton te Kartasoera, op 30 Juni 1742. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1918. 53p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 74.

44,00


1395 GIJSBERTI HODENPIJL, A. K. A. De onderwerping van Pangeran Adipati, alias Soenan Mas, aan de hooge regeering te Batavia, opp den 6en September 1708. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1922. 19p., appendices, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 78.

19,80


1396 GIJSBERTI HODENPIJL, A. K. A. De vermoording van den Regent van Soemenep (25 Augustus 1707). 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. 35p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 72.

27,50


1397 GIJSBERTI HODENPIJL, A. K. A. Het ontslag en het opontbod van den Gouverneur-Generaal Mr. Diderik Durven op 9 October 1731. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1917. 41p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 73.

38,50


1398 GINKEL, G. van. Bestuursvestigingen Palopo en Malili (afd. Loewoe, Celebes). Amsterdam, K.N.A.G., 1910. 3p., 8vo modern wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXVII.


1399 GINKEL, G. van. De landschappen Malili en Noeha in het N.O. van de Golf van Boni. Amsterdam, K.N.A.G., 1910. 6p., with 1 large folding map, 8vo modern wrs.

33,00

Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXVII.


1400 GITTINGER, Mattiebelle. The Ship Textiles of South Sumatra: Functions and Design System. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1976. 21p., 11 illustrations on plates, textmap, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 132.

19,80


1401 GJELLERUP, K. De legende van de vernietiging door tooverij van de oorspronkelijke bevolking van het schiereiland Sármi op de Noordkust van Nieuw-Guinea en van de herbevolking van dit schiereiland. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1915. 24p., folding map, & 2 plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 57. Met eene beschrijving van het jaarlijksche treurfeest, hetwelk ter herinnering aan die verwoesting in Maart wordt gevierd.

27,50


1402 GNEWOESJEWA, E. I. De levensgeschiedenis van W. P. Mamalyga (Malygin) - ,,Rustverstoorder" in Nederlandsch-Indië. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1965. 47p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 121.

24,20


1403 GOBÉE, E. Dr. Neubronner van der Tuuk's bezoek aan Si Singa Mangaradja in 1853 van bataksche zijde toegelicht. Met naschrift. Amsterdam, K.N.A.G., 1917. 4p. with 1 illustration, 8vo modern wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XXXIV.


1404 GOBEÉ, E. Enkele termen bij de navigatie in gebruik in het dialect van Djeddah (Hidjâz). Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1926. 12p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 66.

17,60


1405 GOBÉE, E. Fetwa van den Moefti voor Egypte over het Bolsjevisme. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1920. 13p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 59.

6,60


1406 GOBÉE, E. Indrukken over het schoolwezen in de Hidjaz. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1921. 20p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 60.

16,50


1407 GODÉE MOLSBERGEN, E. C. Geschiedenis van het Landsarchief tot 1816. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1936. 76p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 76.

55,00


1408 GODON, A. P. De assistent-resident Mandaheling en Ankola, op Sumatra's Westkust van 1847 tot 1857 & Plan van afschaffing der heerediensten in Mandaheling en Ankola. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 41,5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

44,00


1409 GODON, J. P. Bijdrage tot de kennis der Loeboes op Sumatra. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1864. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 26ste Jaargang.

5,50


1410 GODON, J. P. Iets omtrent de goudmijnen in de afdeeling Mandaheling. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1864. 3p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 26ste Jaargang.

5,50


1411 GOEDHART, A. H. Drie landschappen in Celebes (Banggaai, Boengkoe en Mori). Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1908. 108p., tables, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 50.

88,00


1412 GOEDHART, O. M. Nota van toelichting betreffende het zelfbesturend Landschap Barroe. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1913. 28p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 55.

27,50


1413 GOEDHEER, A. J. De strijd om de onsterfelijksdrank op een Balisch doek. Leiden, E.J.Brill, 1939. 3p., with 1 double-paged illustration, 4to in modern wrs. Original extract from the periodical : Cultureel Indië, 1.Jrg., November 1939.

6,60


1414 (GOEDHUIS, D.). Neutraliteit in de lucht, ook in Ned.-Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1939. 9p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LXI, No. 10.

5,50


1415 GOENOENG TABOER. Dajaksche Adat in Goenoeng Taboer. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1942. 48p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 101.

27,50


1416 GOENS, Rijckloff van. Rapport van van Goens (1655). 's-Gravenhage, Batavia, K. Fuhri, Van Haren, Noman en Kolff, 1855. 40p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 4.

38,50


1417 GOENS, Rijckloff van. Reijsbeschrijving van den weg uijt Samarangh, nae de konincklijke hoofdplaets Mataram, mitsgaders de zeeden, gewoonten ende regeringe van den Sousouhounan, groot machtichste koningk van 'Eijlant Java. 's-Gravenhage, Batavia, K. Fuhri, Van Haren, Noman en Kolff, 1856. 49p., 8vo modern wrs. Met eene inleiding door P. A. Leupe: Rijckloff Volckertsz. van Goens, buitengewoon Raad van Indië. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 4.

55,00


1418 GOGH, F.A.A. van. De Semeroe-uitbarsting van 15 November 1911. Amsterdam, K.N.A.G., 1913. 13p., with 1 figure & 8 photographic illustrations (5 on plates), 8vo modern wrs.

19,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXX.


1419 GOLDIE, W. Het een en ander over oudheidkundige monumenten in de XXVI Moekims (IX Moekims Toengkoeb) in Groot-Atjeh. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1911. 13p., with 8 plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 53.

33,00


1420 GOLDMAN, Jhr. C. F. Togt door eenige gedeelten van de Residentie Ternate. Batavia, Lange & Co., 1858. 8p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 7.

8,80


1421 GOLDMAN, Jhr. W. C. F. Aanteekeningen gehouden op eene reis naar Dorei (Noord-Oostkust van Guinëe.) In de maanden Junij, Julij, Augustus en September 1863. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1866. -1867, 82,35p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 15 & 16.

132,00


1422 GOLDMAN, Jhr. W. C. F. Beschrijving van het eiland Bangka (Moluksche eilanden). Batavia, Lange & Co., 1861. 16p., with folding lithographed map, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 10.

88,00


1423 GON NETSCHER, A. D. van der. Emigratie uit Nederland. Kolonisatie met Nederlanders in Oost- en West-Indië. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1873. 67p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Derde volgreeks, Deel 8. Reprint (1986) 1986.

27,50


1424 GONDA, J.. Opmerkingen over Oud-Javaanse zinsleer. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1949. 34p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 105.

19,80


1425 GONDA, J. Additions to a study on Skt. Anta-, Antara- etc. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1956. 8p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 112.

5,50


1426 GONDA, J. Agastyaparwa, een Oud-Javaansch proza-geschrift. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1933. 81p., glossary, index, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 90.

38,50


1427 GONDA, J. Agastyaparwa. Vertaling door. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1936. 53p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 94.

27,50


1428 GONDA, J. Altind, Anta-, Antara-, usw. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1938. 48p., index, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 97.

27,50


1429 GONDA, J. Amrtasanjivani. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1932. 6p., 8vo wrs. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 89.

4,40


1430 GONDA, J. Bhujanga. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1932. 8p., 8vo wrs. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 89.

5,50


1431 GONDA, J. Bijdragen tot de oud-Javaansche lexicographie. II. Woorden, voorkomende in de Calon-Arang. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1933. 9p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 90.

5,50


1432 GONDA, J. Bijdragen tot de Oud-Javaansche lexicographie. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1932. -1933, 22,9p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 89 & 90.

19,80


1433 GONDA, J. Campaka. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1949. 5p., 8vo modern wrs. Text in french & english. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 105.

4,40


1434 GONDA, J. De Javaansche den-vorm. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1946. 40,1p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 103.

17,60


1435 GONDA, J. De Maleische uitdrukking Meradjaléla. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1936. 3p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 94.

3,30


1436 GONDA, J. De zg. hulppraedicaatswoorden in Maleis en Javaans. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1943. 9p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 102.

5,50


1437 GONDA, J. Een onbevredigend behandeld punt in de Maleise grammatika. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1938. 27p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 97.

13,20


1438 GONDA, J. Een type van syntaktische spaarzaamheid. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1950. 8p., 2 figures, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 106.

5,50


1439 GONDA, J. Eenige beschouwingen over inhoud, compositie, aard en herkomst van het Agastyaparwa & Aanteekeningen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1935. 122p., appendix, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 92.

71,50


1440 GONDA, J. Enkele opmerkingen over woordvorming. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1941. 46p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 100.

19,80


1441 GONDA, J. Haboe Hoegho. Een zeventiende-eeuwse stem over het maleis. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1940. 10p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 99.

8,80


1442 GONDA, J. Het verraad van Salya in het Bharata-Yuddha. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1932. 22p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 72.

16,50


1443 GONDA, J. Indonesische lasvormen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1943. 70p., appendix, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 102.

38,50


1444 GONDA, J. Indonesische relativa. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1943. 38p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 102.

17,60


1445 GONDA, J. Inwendige Nasaal- en Liquida-verbindingen in Indonesische talen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1942. 66p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 101.

27,50


1446 GONDA, J. Lohgawe en Lohakarya. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1930. 2p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 86.

3,30


1447 GONDA, J. Maleise Nomen en de Numerus-kategorie. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939. 36p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 98.

19,80


1448 GONDA, J. Opmerkingen over de toepassing der comparatieve methode op de Indonesische talen, voornamelijk in verband met hun woordstructuur. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1940. 71p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 99.

33,00


1449 GONDA, J. Oud-Jav, Wasita en Wilasa. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939. 2p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 98.

3,30


1450 GONDA, J. Over Indonesische werkwoordsvormen (I & II). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1949. 90p., appendix, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 105.

55,00


1451 GONDA, J. Pater Petrus Drabbe M.S.C. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1970. 4p., with bibliography by J.C. Anceaux, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 126.

5,50


1452 GONDA, J. Pigafetta's vocabularium van het ,,Molukken-Maleisch". 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1938. 24p., 8vo wrs. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 97.

19,80


1453 GONDA, J. Prof. C. C. Berg's rede: Indië's talenweelde en Indië's taalproblemen. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1940. 11p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LXII, No. 6.

6,60


1454 GONDA, J. Prolegomena tot een theorie der woordsoorten in Indonesische talen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1949. 57p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 105.

27,50


1455 GONDA, J. Some notes on the relations between syntactic and metrical units in a Javanese Kidung. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1958. 19p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 114.

11,00


1456 GONDA, J. Some remarks on onomatopoeia, sound-symbolism and word-formation à propos of the theories of C. N. Maxwell. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1940. 78p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 80.

55,00


1457 GONDA, J. Taalbeschouwing en taalbeoefening. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1940. 64p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 99.

33,00


1458 GONDA, J. Tense in Indonesian languages. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1954. 23p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 110.

13,20


1459 GONDA, J. The Javanese version of the Bhagavadgita. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1935. 47p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 75.

27,50


1460 GONDA, J. Tumura's en Çavara's. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1933. 5p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 90.

4,40


1461 GONDA, J. Tumura's en Çavara's. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1933. 5p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 90.

5,50


1462 GONDA, J. Universele tendenzen in de Indonesische syntaxis. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1951. 22p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 107.

13,20


1463 GONDA, J. Varia over Indonesische Telwoorden. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1953. 9p., 8 illustrations, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 109.

5,50


1464 GONDA, J. Varia. (Tantu Panggelaran, Tantu Pangg, O.Jav. suraga, Nagarakrtagama, a.o.) 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1931. 47p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 88.

27,50


1465 GONDA, J. William Marsden als beoefenaar der taalwetenschap. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939. 12p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 98.

8,80


1466 GOODWIN, J. F. Birds Nesters' Cave Dwellings. Kuching, Sarawak, The Museum, 1959. 7p., 1 folding plate, 12 textfigures, bibliography, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 13-14 New Series.

8,80


1467 GOOSSENS, M. A. F. Reis naar de zuidelijke nederzettingen van Groot-Atjeh. Batavia-'s Hage, Bruinung & Co.-M. Nijhoff, 1884. 44p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 29.

38,50


1468 GORIS, R. Aanteekeningen over Oost Lombok. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1936. 53p., 1 plate with 5 illustrations, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 76.

38,50


1469 GORIS, R. Bali als arbeidsveld voor wetenschappelijk werk. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1931. 18p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 71.

13,20


1470 GORIS, R. Een merkwaardige vondst op den Tengger. Mededeelingen. Batavia, Albrecht & Co., 1929. 6p., 8vo wrs. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 69.

5,50


1471 GORIS, R. Een plechtige bede in een eeuwenoud heiligdom. (Besakih-tempel Bali) 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1948. 18p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 2, No. 1.

13,20


1472 GORKOM, K. W. van. Culture du quinquina à Java. Paris, Revue Maritime et Coloniale, 1866. 16pp, 8vo modern wrappers. Taken from: Revue Maritime et Coloniale. Tome Seizième, 1866.

11,00


1473 GORKOM, K. W. van. Rapport sur la culture du quinquina à Java pendant l'année 1865. Paris, Revue Maritime et Coloniale, 1867. 28pp, 8vo modern wrappers. Taken from: Revue Maritime et Coloniale. Tome Dix-neuvième, 1867.

16,50


1474 GOSLINGS, B.M. Een en ander betreffende het weven in den Indischen Archipel. Amsterdam, K.N.A.G., 1920. 4p., 8vo modern wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXVII.


1475 GOUDOEVER, W. A. van. De Stichting Indonesisch Pers Instituut. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1956. 9p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 9, No. 1.

5,50


1476 GOUROU, Pierre. La civilisation du Végétal. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1948. 12p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 1, No. 5.

5,50


1477 GOUVERNEURS-GENERAAL. De Gouverneurs-Generaal. Bronnen. I. Pieter Both 1609-1614. II. Gerard Reijnst 1614-1615. III. Laurens Reaal 1616-1618. IV. Jan Pieterszoon Koen 1618-1623. Batavia, 1843. -1844, 45,10,14,80p., with 4 engraved portraits, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 5de & 6de Jaargang.

154,00


1478 GRAAF, A. de. De defensie-nooden van Nederlandsch-Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1938. 22p.,8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LX, No. 11.

13,20


1479 GRAAF, H. J. de. Sadjarah Pangiwa Lan Panengen. (De stamboom ter linker- en ter rechterzijde 1733-1743). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1970. 6p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 126.

4,40


1480 GRAAF, H. J. de en Th. G. Th. PIGEAUD. Kadiri en het geslacht Katawengan van ▒ 1500 tot ▒ 1700. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1977. 18p., notes, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 133.

11,00


1481 GRAAF, H. J. de. De Regenten van Semarang ten tijde van de V.O.C., 1682-1809. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1978. 14pp, notes, references, 8vo modern wrappers. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 134.

11,00


1482 GRAAF, H. J. de. De historische betrouwbaarheid der Javaanse overlevering. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1956. 19p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 112.

11,00


1483 GRAAF, H. J. de. Titels en Namen van Javaanse Vorsten en Groten uit de 16e en 17e eeuw. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1953. 21p., table, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 109.

17,60


1484 GRAAF, H. J. de. Gouverneur-Generaal van Imhoff's broeder en de Académie de Marine. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1951. 10p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 107.

5,50


1485 GRAAF, H. J. de. Over de kroon van Madja-Pait. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1948. 32p., references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 104.

16,50


1486 GRAAF, H. J. de. Herdenking G. P. Rouffaer op 9 Juli 1960. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1960. 11p., 1 plate, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 116.

5,50


1487 GRAAF, H. J. de. Tomé Pires' ,,Suma Oriental" en het tijdperk van godsdienstovergang op Java. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1952. 50p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 108.

38,50


1488 GRAAF, H. J. de. Een kaart van Batavia van omstreeks 1680. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1953. 3p., map, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 109.

8,80


1489 GRAAF, H. J. de. De tekeningen van de zee-officier Q. M. R. Ver Huell. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1957. 13p., with 4 plates, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 113.

8,80


1490 GRAAF, H. J. de. De verdwenen Tjandi te Salatiga. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1958. 4p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 114.

4,40


1491 GRAAF, H. J. de. The Indonesian declaration of independence, 17th of August 1945. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1959. 23p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 115.

13,20


1492 GRAAF, H. J. de. De gezichten op Oud-Batavia vanuit zee. Batavia, Albrecht & Co., 1929. 17p., with 3 folding plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 69.

27,50


1493 GRAAF, H. J. de. De vlucht van Amangkoerat Tegalwangi (2-13 Juli 1677). Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1941. 21p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 81.

17,60


1494 GRAAF, H. J. de. De reis van Mangku-Rat IV naar Mataram. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1949. 30p., 1 map, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 83.

19,80


1495 GRAAF, H. J. de. De Regering van Panembahan Sénapati Ingalaga. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1954. vlll,247pp, bibliography, timetable, family tree, index, 8vo modern wrappers. - Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel XIII.

88,00


1496 GRAAF, H. J. de. De Regering van Sunan Mangku-Rat I Tegal-Wangi, Vorst van Mataram. I. De ontbinding van het rijk. II. Opstand en ondergang. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1961-1962, 2 volumes, xll,212,vlll,214pp, with bibliographies, index, 8vo original wrappers. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 33 & 39.

176,00


1497 GRAAF, H. J. van de en G. J. MEIJLAN. Geschiedkundig overzigt der Moluksche eilanden. Batavia, 1848. 56p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 10de Jaargang.

38,50


1498 GRAAFF, A. de. Economische Ontwapening. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1932. 10p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LIV, No. 3.

5,50


1499 GRAAFF, A. de. Een onderzoek naar afzetmogelijkheden voor Java/suiker op de Nederlandsche markt. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1934. 37p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVI, No. 5 & 6.

16,50


1500 GRAAFF, A. de. Het Internationale Suikervraagstuk. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1930. 35p, 26 tables, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LII, No. 5.

13,20


1501 GRAAFF, A. de. Vrijhandel in het Britsche Wereldrijk. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 6p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 8.

4,40


1502 GRAAFF, A. de De Tarievenpolitiek en de Grondwetsherziening van 1922. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 7.

3,30


1503 GRAAFF, S.de. Portret S. de Graff, Minister van Koloniën 1919-1925. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 1p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 9.

2,20


1504 GRAAFLAND, A. F. P. De verbreiding van het matriarchaat in het landschap Indragiri. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1890. 8p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 5.

6,60


1505 GRAAFLAND, A. F. P. Schets der chineesche vestigingen in de agfeeling Karimon. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1888. 50p., with a large folding map, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, (Deel 37).

137,50


1506 GRAAFLAND, N. De Manadorezen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1868. 12p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 15. Reprint (1986).

8,80


1507 GRAAFLAND, N. Het criterium voor geschriften in de Maleische Taal. Iets over de Maleische school- en volksleesbooeken, enz. door H. C. KLinkert. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1868. 29p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 15. Reprint (1986).

13,20


1508 GRABOWSKY, F. Familie, Verwandschaft und Freundschaft bei den Olo Ngadju in Sued-Ost-Borneo. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1889. 4p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 4.

4,40


1509 GRABOWSKY, F. Ueber Aeusserungen geistigen Lebens bei den Olo Ngadju in Sued-Ost-Borneo. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1889. 9p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 4.

6,60


1510 GRADER, C. J. De Rijkstempels van Mengwi. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1949. 30p., 1 plate with 2 illustrations, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 83.

19,80


1511 GRAMBERG, J. S. G. Geografische Aanteekeningen betreffende de Residentie Sumatra's Oostkust. & Iets over de kaart van een gedeelte van Sumatra's Oostkust bij de Geographische Aanteekeningen van den Heer Gramberg, door P. J. Veth. Amsterdam-Utrecht, K.N.A.G./ C.L.Brinkman, J.J.Beijers, 1882. 14,2 p. in 2 columns, large folding map with 2 insert maps, 4to wrs.

55,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. VI. 1ste Serie.


1512 GRAMBERG, J. S. G. Reis naar Siak. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1864. 34p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 13, Vierde Serie Deel 4.

38,50


1513 GRAMBERG, J. S. G. Schets der Kesam, Semendo, Makakauw en Blalauw. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1866. 29p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 15, Vijfde Serie Deel 1.

27,50


1514 GRAMBERG, J. S. G. De Batoe-Toelis te Batavia. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1867. 11p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 16, Vijfde Serie Deel 2.

11,00


1515 GRAMBERG, J. S. G. Pasemah. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1867. 23p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 16, Vijfde Serie Deel 2.

27,50


1516 GRAMBERG, J. S. G. De troeboekvisscherij. Batavia-'s Hage, W. Bruining - M. Nijhoff, 1877. 20p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 24.

17,60


1517 GRAMBERG, J. S. G. Schets van Kesam, Semendo, Makakau en Blalau. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1866. 17p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 28ste Jaargang.

17,60


1518 GRASHUIS, G. J. Over de verbale vormen in het Soendaneesch. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1873. 12p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Derde volgreeks, Deel 8.

8,80


1519 GRASHUIS, G. J. Over de spelling van het Soendaneesch met latijnsch letterschrift. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1870. 11p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 19.

8,80


1520 GREGORY, F. A. A. Mededeeling betrekkelijk eenige resultaten, welke genomen proeven met steenkolen van de Zuid-Oost-kust van Borneo en van Maros nabij Makasser hebben opgeleverd. Batavia, 1845. 24p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 7de Jaargang.

19,80


1521 GREVE, W. R. de. Tabakscultuur ter Java's Oosthoek. Haarlem, Het Tijdschrift ,,Eigen Haard", 1920. 9p., with 9illustrations, 4to modern wrappers. - Taken from: De Aarde en haar Volken, Jrg. 56.

13,20


1522 GRIJNS, C. D. & Th. C. van der MEIJ. In Memoriam Dr. J. L. Swellengrebel 12 November 1909 - 21 Augustus 1984. & Bibliography J. L. Swellengrebel.. Dordrecht, Foris Publications, 1985. 15p., portrait, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 141.

11,00


1523 GRIJNS, C. D. and A. TEEUW. In Memoriam Jacobus Noorduyn, 9 July 1926 - 20 April 1994. Bibliografie. Leiden, KITLV, 1996. 22p., portrait, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 152.

13,20


1524 GRIJNS, C. D. Van der Tuuk and the Study of Malay. Leiden, KITLV, 1996. 29p., references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 152.

17,60


1525 GRIJZEN, H. J. Nota omtrent de XI Kota en Padang Tarap, (Midden-Sumatra). Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1907. 59p., large folding map, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 50.

77,00


1526 GROENEVELDT, W. P. De Nederlanders in China. Eesrte stuk (=all published): De eerste bemoeiingen om den handel in China en de vestiging in de Pescadores (1601-1624). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1898. xll,598pp, with textmaps, append., index, 8vo modern modern wrs.. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zesde Volgreeks, Deel 4. Rare.

170,50


1527 GROENEVELDT, W. P. Hindoe-Javaansche portretbeelden. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1907. 7p., with 3 plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 50.

19,80


1528 GROENEVELDT, W. en Ch. KIÈS. De natuurbescherming in ned.-Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1936. 4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVIII, No. 8.

3,30


1529 GROENEVELDT, W.P. Eene reis van eene Nederlandsche vloot in het begin der 17de eeuw. Amsterdam, K.N.A.G., 1897. 14 p. 8vo modern wrs. Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), XIV.

16,50

Voyage of eight ships under command of Cornelis Reyesen, from Batavia to China and Macao.


1530 GROLL, J. en H. D. A. SMITS. Zon-Eclips van den 15den April 1847, waarvan de uitgang waargenomen is te Batavia. Batavia, 1847. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 9de Jaargang.

4,40


1531 GRONEMAN, Dr. I. Nogmaals de Jang-hoogvlakten. Amsterdam, K.N.A.G., 1900. 6p., 8vo modern wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XVII.

5,50


1532 GRONEMAN, Dr. I. /J.F. NIERMEYER. De plantengroei van den Jang. Amsterdam, K.N.A.G., 1901. 7 p., 8vo wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XVIII.


1533 GRONEMAN, J. De besnijdenis van den Kroonprins van Jogjakarta. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1890. 42p., with 2 phototypes after photographs by Kassian Céphas, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 5.

38,50


1534 GRONEMAN, J. De Garebeg's te Ngajogyakarta. Naschrift. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1896. 4p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 46).

5,50


1535 GRONEMAN, J. Een Boeddhisten-Koning op den Baraboedoer. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1896. 12p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 39.

11,00


1536 GRONEMAN, J. Het Waterkasteel te Jogjakarta. & Nota behoorende bij de teekening van het Waterkasteel, door R. D. M. Verbeek. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1885. 25p., with large folding plan of the castle, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 30.

88,00


1537 GRONEMAN, J. Javaansch dialekt van Dermajoe (Indramajoe). Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1893. 19p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 36.

17,60


1538 GRONEMAN, J. Tempelwachters. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1899. 6p., with 3 plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 41.

17,60


1539 GRONEMAN, J. Tjandi Idjo nabij Jogjakarta. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,.-M. Nijhoff, 1888. 25p., with 4 plates (Platte grond & 3 bladen), 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 32.

55,00


1540 GROOT, Corn. de. Kota Tjandi (Sumatra's Westkust). Batavia, Lange & Co., 1860. 3p., with 1 folding plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 9.

8,80


1541 GROOT, Corn. de. Kota Tjandi (Sumatra's Westkust). Batavia, Lange & Co., 1861. 3p., with 1 folding plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 10.

8,80


1542 GROOT, J. J. M. de. De lijkbezorging der Emoy-Chineezen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1892. 114p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 7.

77,00


1543 GROOT, J. J. M. de. De weertijger in onze koloniën en op het Oostaziatische vasteland. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1898. 37p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zesde volgreeks, Deel 5.

22,00


1544 GROOT, J. J. M. de. Lioe A Sin van Mandohr. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1885. 9p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 34. Reprint (1986).

5,50

view this item


1545 GRUBAUER, A. Onder de koppensnellers van Centraal-Celebes. Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink, 1914-1915. 16,32,32p., with 16,34,38 illustrations, 4to modern wrappers. - Taken from: De Aarde en haar Volken, Jrg. 50 & 51.

110,00


1546 GRUYTER, Jos. de. Bataksche plastiek. Leiden, E. J. Brill, 1941. 10p., with 12 illustrations, 2 figures, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 3e Jrg.

16,50


1547 GUILLAUME, J.-D. FRANSSEN VAN DE PUTTE. Concession et exploitation des sucreries domaniales à Java. Paris, Revue Maritime et Coloniale, 1864. 13pp, 8vo modern wrappers. Taken from: Revue Maritime et Coloniale. Tome Dixième, 1864.

8,80


1548 GUNNING, C. P. Terugzien en vooruitzien. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1949. 12p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 3, No. 4.

6,60


1549 GUNNING, J. G. H. Losse opmerkingen naar aanleiding van het Wajangverhaal Raden Pandji. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1895. 28p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 45.

22,00


1550 GUNNING, J. W. Uit en over de Minahassa. II. De protestantsche zending in de Minahassa. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1924. 81p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 80.

44,00


1551 GUNNINMG, H. C. J. en A. J. van der HEYDEN. Het petjatoe- en ambtsvelden-probleem in Zuid-Bali. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1926. 76p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 66.

55,00


1552 GYBLAND OOSTERHOFF, H. H. A. van. Het groot-kapitaal in Oost- en West-Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 7p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 1.

4,40


1553 H., C. v. Uitgifte van woeste gronden, I-IV. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1867. 9,26p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 29ste Jaargang.

22,00


1554 H., S. De Rotterdamsche Lloyd, 50 jaren geleden en thans. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 6p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 1.

4,40


1555 H. 't H. De Stierenwedrennen op Madoera. Haarlem, Het Tijdschrift ,,Eigen Haard", 1924. 4p., with 3 illustrations, 4to modern wrappers. - Taken from: De Aarde en haar Volken, Jrg. 60.

5,50


1556 H., v. De nieuwste citaten van den heer Wintgens. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1867. 20p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 29ste Jaargang.

16,50


1557 H., v. Deficits en batige sloten. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1867. 10p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 29ste Jaargang.

5,50


1558 H., van. Herinneringen van een oudgast Amsterdam, J. H. de Bussy, 1938. 18,15p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LX, No. 1 & 3.

16,50


1559 H. H. Hoe ik naar Java kwam, en hoe ik het te Batavia bij mijn aamkomst vond. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 17p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21ste Jaargang.

17,60


1560 H. M. Sz. Samarangs handel. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1867. 9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical: Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 29ste Jaargang.

6,60


1561 H. P. Javasche tafereelen. Helena. Batavia, 1838. 39p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 1ste Jaargang.

33,00


1562 H. v. d. Oorsprong der Padaries (eene secte op de Westkust van Sumatra). Batavia, 1838. 20p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 1ste Jaargang.

26,40


1563 H. De overgang van het kultuurstelsel in vrije ondernemingen. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

5,50


1564 H. Eenige aanteekeningen en beschouwingen omtrent het in Kediri vigerende stelsel van belasting tot en met 1844. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

4,40


1565 H. Heerediensten. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1868. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical: Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 30ste Jaargang.

4,40


1566 H. Oudersmart in Indie. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

5,50


1567 H.P. Iets over het Rijk en de Vorsten van Padjajaran. Batavia, 1838. 15p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 1ste Jaargang.

16,50


1568 H. Verhooging nvan arbeidsloon op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

4,40


1569 H. Volkstelling op Lombok. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1869. 10p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 31ste Jaargang. (Derde Serie, Jaargang 3).

5,50


1570 H0-FI. Ho-Fi van den Geelen Gordel of De Chineesche Blaauwbaard (Chinesche Novelle). Batavia, 1842. 16p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

16,50


1571 HAAGSMA, O. Sidelights on Native Life in Mori. Published in: Sluyters' Montley, East Indian Magazine, Vol. 3, Number 11, November, 1922. Batavia, Sluyters & Co, 1922. Other articles: Australia's Position in the :Pacific. Some aspects of the Changing Commercial Position, by H. H. Newby (6p, with 2 illustrations on a large folding plate, & 1 other illustration); Two pictures of Bali; Suyudana, the Humiliated, by M. V. Moens-Zorab (9p, with 5 illustrations); Three pictures of Borneo; The Old Manila Galleon Trade, by Percy A. Hill (3p, 4 illustrations); The Bromo & The Sandsea (2p, 2 illuistrations); The "Wynkoops Bay", by S. Kalff (3p, 2 illustrations); Tjandi Mendut (1 illustration); The Railroads of the Preanger Regencies (2p, 3 illustrations); The Holy Flower Widjaja Kusumo, by J. Wiebinga (1p); A Trip to Cocos Island (3p); many tinted illustrations, many illustrated advertism, 80pp, 4to original illustrated wrappers.

44,00


1572 HAAN, C. de. Verslag van eene reis in de Battaklanden. Batavia, Bruining & Wijt, 1875. 57p., small 4to modern wrappers. - Taken out from periodical: Verhandelingen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel XXXVIII

44,00


1573 HAAN, F. de. De ,,Academie de Marine" te Batavia 1743-1755. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1895. 70p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 38.

55,00


1574 HAAN, F. de. De historie van een Oudgast. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1901. 31p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 43.

19,80


1575 HAAN, F. de. Een oud bericht aangaande de Batta's. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1897. 2p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 39.

3,30


1576 HAAN, F. de. Iets aangande den dood van François Tack te Kartasoera. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1898. 4p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 40.

3,30


1577 HAAN, F. de. Jacobijnen te Batavia. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1899. 88p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 41.

77,00


1578 HAAN, F. de. Jan Pietersz. Coen. Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië, verzameld door H. T. Colenbrander. Uitgegeven door het Kon. Inst.v.d. Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indië. Eerste deel. 's Gravenhage. Martinus Nijhoff 1919. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1920. 24p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 59.

16,50


1579 HAAN, F. de. Opium ,,schuiven". Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1903. 2p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 46.

3,30


1580 HAAN, F. de. Personalia der periode van het Engelsch bestuur over Java 1811-1816. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1935. 205p., index, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 92.

143,00


1581 HAAN, F. de. Uit oude notarispapieren I & II. Andreas Cleyer. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1900. & 1903, 12,46p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 42 & 46.

38,50


1582 HAAN, F. de. Uit Oud-Batavia: Kota Tahi. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1900. 16p., with 1 map, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 42.

19,80


1583 HAAN, J. C. de. Het Middelbaar Onderwijs in Indië vóór 50 jaar en thans. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 7p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, Vol. LI, No. 1.

4,40


1584 HAAN, W. E. de. De vulkaan Tengger op Oost-Java (Naar het Hoogduitsch van Emil Stöhr). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1869. 33p., with 1 coloured chromolithogr. plate, 2 other plates, 1 textillustration, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 31ste Jaargang. (Derde Serie, Jaargang 3).

27,50


1585 HAAR, J. C. C. De heilige weefsels van de ,,Waktoe-Teloe" op Oost-Lombok. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1925. 52p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 65.

38,50


1586 HAASE, W. F. Aanteekeningen op de lijst der voornaamste overblijfselen uit den Hindoetijd op Java door Dr. R. D. M. Verbeek. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1901. 5p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 43.

4,40


1587 HABBEMA, D. Een en ander over Apo Kajan en de reis daarheen. Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink, 1914. 16p., with 12 illustrations, 4to modern wrappers. - Taken from: De Aarde en haar Volken, Jrg. 50.

27,50


1588 HABBEMA, J. Bijgeloof in de Preanger-Regentschappen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1900. 29p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 51.

19,80


1589 HABBEMA, J. Bijgeloof in de Preanger-Regentschappen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1901. 26p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 52.

19,80


1590 HABBEMA, J. Fragmenten uit een Maleisch handschrift. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1885. 11p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 30.

8,80


1591 HABBEMA, J. Inlichtingen omtrent eenige Maleische woorden en uitdrukkingen gevraagd of gegeven door J. Habbema. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,.-M. Nijhoff, 1888. 8p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 32.

6,60


1592 HABBEMA, J. Menagkabausche spreekwoorden. (vervolg van deel 25). Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1880. 59,22,14p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 26.

55,00


1593 HABBEMA, J. Menagkabausche persoonlijke voornaamwoorden. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1881. 7p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 26.

6,60


1594 HABBEMA, J. Naar aanleiding van den Heer W. Hoogkamer's "Toelichting tot de door Prof. Pijnappel uitgegeven Menangkabausch-maleische zamenspraken. & Een taalkundig verdrag. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1881. 11,4p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vierde volgreeks, Deel 5.

8,80


1595 HABBEMA, J. Naar aanleiding van den Heer W. Hoogkamer's "Toelichtingen tot de door Prof. Pijnappel uitgegeven Menangkabausch-Maleische zamensp[raken". 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1881. 11p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 29.

8,80


1596 HABBEMA, J. Proeven van West-Sumatraansch Maleisch. Batavia-'s Hage, W. Bruining - M. Nijhoff, 1879. 25p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 25.

17,60


1597 HADDON, A. C. Some Baram (Sarawak) Coffin Burials, before 1900. Kuching, Sarawak, The Museum, 1964. 3p., , 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XI, No 23-24 New Series.

3,30


1598 HAEFTEN, F. W. van. Verslag betreffende het onderzoek naar de volksgezondheid enz. op de Eilandengroep Engano (juli-Augustus 1909). Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1908. 59p., with folding map, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 50.

71,50


1599 HAEFTEN, F. W. van. Verslag betreffende het onderzoek naar de volksgezondheid enz. op de eilandengroep Engano (Juli-Augustus 1909). Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1910. 59p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 52.

55,00


1600 HAENEN, Paul. Marriage Alliance among the Moi of Irian Jaya (Indonesia). Dordrecht, Foris Publications, 1988. 14p., figures, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 144.

8,80


1601 HAFIZ, Q. U. Islam and the Present Age. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1950-1951. 4p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 4, No. 3 & 4.

4,40


1602 HAGA, A. De Mardijkers van Timor. & De slag bij Penefoeij en Vendrig Lip. Naschrift. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1881. 104,20p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 27.

104,50


1603 HAGA, A. Het Rapport van H. Zwaardecroon en C. Chasteleijn betreffende de reis naar Nieuw Guinea in 1705 ondernomen door Jacob Weyland. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1885. 24p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 30.

19,80


1604 HAGA, B. J. De Lima-pahalaä (Gorontalo): volksordening, adatrecht en bestuurspolitiek. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1931. 129p., large folding map, 1 plate with 2 illustrations, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 71.

99,00


1605 HAGEMAN, Jcz., J. Tafels en overzigt van gelukkige en ongelukkige dagen en uren volgens de meening der handeldrijvende volken van den Archipel. Batavia, Lange & Co., 1858. 11p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 7.

13,20


1606 HAGEMAN, JCz., J. Iets over de tijdberekening bij de Chinezen. Derde aanvulling der antwoorden over indische tijdrekenkunde. Batavia, Lange & Co., 1860. 8p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 9.

8,80


1607 HAGEMAN, JCz., J. Berigten. Europesche gewestelijke gezaghebbers op Java, voor zoo verre is kunnen worden opgespoord, sedert de komst van Europeanen. Batavia, Lange & Co., 1860. 17p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 9.

19,80


1608 HAGEMAN, JCz., J. Geschied- en aardrijkskundig overzigt van Java, op het einde der achttiende eeuw. Batavia, Lange & Co., 1860. 159p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 9.

132,00


1609 HAGEMAN, JCz., J. Algemeene geschiedenis van Java van de vroegste tijden tot op onze dagen. III Boek. V-VIII Hoofddeel: Opstand van Taroeno-djojo. Vervolg, 1677-1682, Batavia, Lange & Co., 1853. 30p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 2.

22,00


1610 HAGEMAN, JCz., J. Eenige antwoorden op de vragen over Indische tijdrekenkunde. Batavia, Lange & Co., 1853. -1854, 17,5p., tables, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 2.

17,60


1611 HAGEMAN, JCz., J. Tjandi-Pari. Batavia, Lange & Co., 1853. 9p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 2.

8,80


1612 HAGEMAN, JCz., J. Aanteekeningen omtrent een gedeelte der Oostkust van Borneo. Batavia, Lange & Co., 1855. 36p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 4.

33,00


1613 HAGEMAN, Jcz., J. De oorsprong van het stedelijke wapen van Samarang. Batavia, Lange & Co., 1861. 3p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 11.

3,30


1614 HAGEMAN, Jcz., J. Namen der gewestelijke Europesche gezaghebbers, enz. op Java en Madura. Batavia, 's-Hage, Lange & Co., M. Nijhoff, 1864. 39p,, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 13.

38,50


1615 HAGEMAN, Jcz., J. Over de Europesche Boeren, 1742-1760. (Soendalanden). Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1868. 9p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 17.

6,60


1616 HAGEMAN Cz., J. Eenige gegevens over de Hindoe-oudheden van Oost-Java, volgens een handschrift van J. Hageman J. Cz. Inleiding van N. J. Krom. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. 48p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 72.

38,50


1617 HAGEMAN J. C. Zn., J. Bijdragen tot de kennis van de Residentie Madoera. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 32,25p. in two parts, with 1 large folding map, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20ste Jaargang.

93,50


1618 HAGEMAN J. C. Zn., J. Bijdragen tot de kennis van de Residentie Soerabaja. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. -1860, 20,18,24,36,11p. in five parts, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20, 21 & 22e Jaargang.

93,50


1619 HAGEMAN J.C.z., J. Toelichting over den ouden pilaar van Modjopahit (vervolg). Batavia, Lange & Co., 1858. 4p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 7.

4,40


1620 HAGEMAN J.C.Z., J. Over de geschiedenis van Bandjermasin in de laatste jaren, 1857-1860. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 35p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23ste Jaargang.

38,50


1621 HAGEMAN J.C.Z., J. Geschiedkundige aanteekeningen omtrent zuidelijk Borneo. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 35p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23ste Jaargang.

38,50


1622 HAGEMAN J.C.Z., J. Aardrijkskundige aanteekeningen over zuidelijk Borneo. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 11,8,8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

27,50


1623 HAGEMAN Jcz., J. Namen der gewestelijke Europeesche gezaghebbers, enz. op Java en Madura. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1863. -1864, 39,8p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 13.

55,00


1624 HAGEMAN Jcz., J. Nasporingen omtrent Joartam en andere, thans verdwenen plaatsen in oostelijk Java. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1863. 16p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 14, Vierde Serie Deel 5.

17,60


1625 HAGEMAN Jcz., J. Bijdrage tot de geschiedenis der kerk van Batavia. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1864. 4p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 14, Vierde Serie Deel 5.

5,50


1626 HAGEMAN JCz., J. Geschiedenis der Soenda-landen. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1866. -1869, 59,81,69p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 16, 17 & 19.

165,00


1627 HAGEMAN JCz., J. Geschiedenis van het Bataafsch en Hollandsch Gouvernement op Java 1802 - 1810. (Eerste gedeelte). Batavia, Lange & Co., 1855. 47p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 4.

44,00


1628 HAGEMAN JCz., J. De Engelschen op Java. Batavia, Lange & Co., 1856. 166p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 6.

154,00


1629 HAGEMAN Jcz., J. Bijdrage tot de Geschiedenis van Borneo. Batavia, Lange & Co., 1857. 27p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 6.

27,50


1630 HAGEMAN Jcz., J. Overlevering omtrent de Reuzen van den Berg Patiajam. (Vertaald naar een Maleisch verhaal, geschreven te Pati in 1850). (Medegedeeld door J. Hageman Jcz.). Batavia, Lange & Co., 1857. 4p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 6.

6,60


1631 HAGEMAN Jcz., J. Joartan wedergevonden. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1868. 2p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 17.

3,30


1632 HAGEN, B. Beiträge zur Kenntniss der Battarelgion. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1883. 48p., and 3 plates (1 folding) wirh 26 figures, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 28.

55,00


1633 HAGEN, B. Die Pflanzen- und Thierwelt von Deli auf der Ostküste Sumatra''s. Naturwissenschaftliche Skizzen und Beiträge. Naschrift. & Eenige opmerkingen, door Twiss. Amsterdam, K.N.A.G., 1890. 240,1,4p., with 1 plate (Hylobates Synactylus Cuvier), 8vo wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), VII.

99,00


1634 HAGEN, B. Rapport über eine im Dezember 1883 unternommene wissenschaftliche Reise an den Toba-See (Central-Sumatra). & Nota von Herrn R. D. M. Verbeek. & Bemerkungen zu den zwei Karten von Herrn F. C. E. Meijer. Sprachliche Bemerkungen der Redaction. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,.-M. Nijhoff, 1886. 59p., with 3 folding ethnographical plates, 2 folding coloured panoramas , 2 large folding coloured maps, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 31.

264,00

view this item


1635 HAILE, N. S. Myths of the Town Dweller. Kuching, Sarawak, The Museum, 1960. 4 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 15-16 New Series.

3,30


1636 HAILE, N. S. Outward-Bounding on the Plateau. Kuching, Sarawak, The Museum, 1959. 4 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 13-14 New Series.

3,30


1637 HAILE, N. S. The Snakes of Borneo, with a Key to the Species. Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 30 p., 2 plstes, 6 figures, 1 folding scheme, bibliography, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 12 New Series, No 27. Old Series.

19,80


1638 HAILE, N. S. The Quaternary Geomorphological History of north Sarawak - Discussion. Kuching, Sarawak, The Museum, 1968. 5p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVI, No 32-33 New Series.

4,40


1639 HAILEY, Lord. Erepromotie van Lord Hailey aan de Rijks Universiteit te Leiden. (Mededeling) 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1949. 13p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 3, No. 4.

7,70


1640 HALEWIJN, E. A. Geographische en ethnographische gegevens betreffende het Rijk van Deli, (Oostkust van Sumatra). Batavia-'s Hage, Bruining & Wijt-M. Nijhoff, 1875. 12p., 1 folding map, 3 appendices, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 23.

38,50


1641 HALLEMA, A. Carel Sirardus Willem Graaf van Hogendorp 1788 - 15 Augustus - 1938. Gouverneur-Generaal ad interim van Nederlandsch-Indië 1 Juni 1840 - 6 Januari 1841. Een tweede Graaf van Hogendorp in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1938. 20p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LX, No. 8.

19,80


1642 HALLEMA, A. Colbert's kolonisatieplannen in concurrentie met onze V.O.C. en W.I.C. Ter gelegenheid van de herdenking van Colbert's sterfdatum 1683 - 6 September - 1933. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1933. 9p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LV, No. 9.

7,70


1643 HALLEMA, A. De briefliteratuur en haar geschiedenis voor onze koloniale geschiedenis. Hoe de ,,Mallabaarsche brieven" van den Indischen predikant J. C. Visscher zijn ontstaan en iets over hun historische beteekenis voor Ned.-Indië in het verleden. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1940. 32p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LXII, No. 6 & 7.

27,50


1644 HALLEMA, A. De lotgevallen van den opperkoopman-vrijburger Hendrick Bruystens van Gorcum en zijn conflict met den Gouverneur-Generaal Jan Pietersz. Coen. Een aanvulling op de jongste Coen-biographie, alsmede een bijdrage tot de geschiedenis der eerste vrijburgers in Ned. Oost-Indië, en tot die van de practijk der Indische strafwetgeving tijdens Gouverneur-Generaal Coen. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1935. 64p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVII, No. 9, 10., 11.

55,00


1645 HALLEMA, A. De Raadspensionaris Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en zijn zorg voor de Vereenigde Oostindische Compagnie in de jaren 1787 en 1788. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1937. 35p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LIX, No. 9.

27,50


1646 HALLEMA, A. Een persdelict van de Redactie der Semarangsche Courant voor 60 jaar terug. Het eerste jaar van den Atjeh-oorlog en de eerste uitwijzing van een journalist uit Nederlandsch Oost-Indië, 1873-1933. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1933. 8p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LV, No. 8.

8,80


1647 HALLEMA, A. Een hoofdstuk uiit de geschiedenis van het Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, 1838 - April - 1938. Zijn wording en eerste levensjaren. Een bijdrage tot de geschiedenis der periodieke pers in en over Ned.-Indië. & Een aanvullende notitite, door F. H. van Naerssen. Naschrift. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1938. 23,3p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LX, No. 3 & 5

16,50


1648 HALLEMA, A. Gijsbert Karel van Hogendorp, 1834 - 5 Augustus - 1934. Zijn beteekenis voor de koloniale geschiedenis des lands. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1934. 16p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVI, No. 8.

8,80


1649 HALLEMA, A. Graaf Carlo di Vidua in Nederlandsch Oost-Indië en zijn handschriftelijk bezit in de stedelijke bibliotheek van Turijn. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1936. 17p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVIII, No. 7.

16,50


1650 HALLEMA, A. Hendrik Brouwer, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Oost-Indië, 1632-1636, en zijn ,,expresse commissie" naar Bali in 1633. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1932. 19p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LIV, No. 4.

17,60


1651 HALLEMA, A. Hoe het gebruik der Nederlandsche Taal in het gebied der V.O.C. bevorderd werd in de 17de eeuw. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1933. 15p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LV, No. 12.

8,80


1652 HALLEMA, A. Iets over afscheids- en reisliedjes van hen, die in vroeger eeuwen naar Oost en West togen. Een dichterlijk afscheid van Mr. Pieter Gerhardus van Overstraten, G.-G. van Nederlandsch-Indië (1796-1801). Amsterdam, J. H. de Bussy, 1939. 15p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LXI, No. 10 & 11.

13,20


1653 HALLEMA, A. Japan, Nederland en Indië drie eeuwen geleden 1640 - 8 November - 1940. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1940. 9p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LXII, No. 12.

5,50


1654 HALLEMA, A. Kakkerlakken als bijnaam voor Indische Albino's. Een verklaring hiervan uit oude schrijvers over de Indiën. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1940. 5p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LXII, No. 8.

4,40


1655 HALLEMA, A. Koningin Wilhelmina en Raden Adjeng Kartini. Een veertigjarig Regeeringsjubileum en een kwarteeuw Kartinischolen. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1938. 7p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LX, No. 9.

5,50


1656 HALLEMA, A. Wat de dienstreis van den Directeur van Justitie, mr. T. H. der Kinderen, in 1871 omtrent Indische Gevangenistoestanden aan het licht bracht. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1934. 23p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVI, No 4.

16,50


1657 HALUSA, Karl. Principieele beschouwingen over muziekschriften voor den Inheemschen zang. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1940. 27p., textfigures, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 80.

19,80


1658 HAMER, C. den. De Sair Madi Kentjana vertaald. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche, M. Nijhoff, 1890. 34p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 33.

27,50


1659 HAMER, C. den. Iets over het tatoueeren of Toetang bij de Biadjoe-stammen in de z/o afd. van Borneo. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1885. 8p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 30.

8,80


1660 HAMER, C. den. Proeve eener vergelijkende woordenlijst van zes in de Z. O. Afdeeling van Borneo voorkomende taaltakken. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche, M. Nijhoff, 1889. 32p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 32.

19,80


1661 HAMERSTER, M. Een kijkje in de Minahassa. Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink, 1916. 56p., with 65 illustrations & 1 textmap, 4to modern wrappers. - Taken from: De Aarde en haar Volken, Jrg. 52.

88,00


1662 HAN BING SONG. An Outline of the Recent History of Indonesian Law. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1961. (4),76pp, with folding map, bibliography, 8vo original modern wrappers. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel XXXII.

16,50


1663 HAN BING SONG. The Secret of Major Kido; The Battle of Semarang, 15-19 October 1945. Leiden, KITLV, 1996. 47p., map, illustration, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 152.

27,50


1664 HANCOCK, Ian F. Some Dutch-derived items in Papia Kristang. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1970. 5p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 126. Korte Mededeelingen.

4,40


1665 HANSEN, J. F. K. De groep Noord- en Zuid-Pageh van de Mentawei-Eilanden. Ethnografische beschrijving. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914. 108p., 30 illustrations, 1 folding map, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 70.

132,00


1666 HARDAKER, M. B. An Introductory Vocabulary of Suluk. Kuching, Sarawak, The Museum, 1964. 19 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XI, No 23-24 New Series.

17,60


1667 HARLOFF, A. J. M. Opgave van oudheden in het district Balapoelang. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1902. 35p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 45.

24,20


1668 HARLOFF, Dr. Ch.E.A. en Dr. A. PANNEKOEK. De omgeving van de Boroboedoer. Amsterdam, K.N.A.G., 1940. 11p., with 1 folding map, bibliography, 8vo modern wrs.

16,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. LVII.


1669 HARMSEN, L. K. Menangkerbausch-Maleische raadsels, meêgedeeld. Batavia-'s Hage, Bruining & Wijt-M. Nijhoff, 1875. 24p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 23.

19,80


1670 HARMSEN, L. K. Vijftig Menangkabausche Pantoens met eene verklarende woordenlijst. Batavia-'s Hage, Bruining & Wijt-M. Nijhoff, 1875. 53p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 21.

44,00


1671 HARPER, G. C. The Miri Field 1910-1972. Kuching, Sarawak, The Museum, 1972. 10p., notes, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XX, No 40-41 New Series.

5,50


1672 HARREBOMÉE, G. J. Eene bijdrage over den feitelijken toestand der bevolking in de Lampongsche Districten. Rangen en waardigheden, uitspanningen en kleeding, godsdienst, huwelijk en de positie der vrouw. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1885. 24p., 8vo modern modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 34. Reprint (1986).

11,00


1673 HARRISSON, Barbara. A New Bibliography for Borneo (in German). (Review). Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 3 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 11 New Series, No 26. Old Series.

3,30


1674 HARRISSON, Barbara. Niah's Lobang Tulang: ("Cave of Bones). Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 24 p., 4 illustrations on plates, 9 figures, 5 tables, bibliography, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 12 New Series, No 27. Old Series.

27,50


1675 HARRISSON, Barbara. Summer Comes to the Kuala Niah. Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 4 p., & 4 plates, , 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 12 New Series, No 27. Old Series.

5,50


1676 HARRISSON, Barbara. Near to Ngadju (Rhinish Missionaries in South Borneo, 1836-1913). Kuching, Sarawak, The Museum, 1959. 11p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 13-14 New Series.

8,80


1677 HARRISSON, Barbara. "Cave of Bones"- New Finds, 1959. Kuching, Sarawak, The Museum, 1959. 15p., 4 plates, 6 textfigures, bibliography, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 13-14 New Series.

11,00


1678 HARRISSON, Barbara and O. T. BAMBI BIN UNGAP. Tapadong - 700 Years of Cave History in Sabah. Kuching, Sarawak, The Museum, 1964. 12p., 4 plates, references, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XI, No 23-24 New Series.

13,20


1679 HARRISSON, Barbara. Upiusing - a late burial cave at Niah. Kuching, Sarawak, The Museum, 1965. 34p., 4 plates, 10 textfifures, 5 tables, references, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XII, No 25-26 New Series.

33,00


1680 HARRISSON, Barbara and Michael CHONG. Stories from Kinabatangan Caves, Sabah. Kuching, Sarawak, The Museum, 1965. 11p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XII, No 25-26 New Series.

6,60


1681 HARRISSON, Barbara. A Classification of Stone Age Burials from Niah Great Cave, Sarawak. Kuching, Sarawak, The Museum, 1967. 75p., 10 plates, bibliography, 2 folding plates with figures (one large), 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XV, No 30-31 New Series.

55,00


1682 HARRISSON, Barbara. A Niah Stone Age Jar-Burial, C-14 Dated. Kuching, Sarawak, The Museum, 1968. 3p., bibliography, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVI, No 32-33 New Series.

3,30


1683 HARRISSON, Barbara. The Nesting Behaviour of semi-wild juvenile Orang-utans. Kuching, Sarawak, The Museum, 1969. 50p.,9 plates, references, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVII, No 34-35 New Series.

38,50


1684 HARRISSON, Tom. Borneo Death. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1962. 41p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 118.

27,50


1685 HARRISSON, Tom. Borneo Writing. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1965. 57p., folding plate, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 121.

33,00


1686 HARRISSON, Tom. "The Ming Gap" and Kota Batu, Brunei (With an appeal help). Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 5 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 11 New Series, No 26. Old Series.

4,40


1687 HARRISSON, Tom. Origins and Attitudes of Brunei Tutong-Belait-Bukit-Dusun, North Borneo "Dusun" and Sarawak "Bisayan", Meting and other Peoples. Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 29 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 11 New Series, No 26. Old Series.

16,50


1688 HARRISSON, Tom. The Diary of Mr. W. Pretyman - III & IV. (First President of Tempassuk, North Borneo). Kuching, Sarawak, The Museum, 1958-1959. 29,38 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 11 New Series, No 26. Old Series & No. 13-14 New Series. - The third instalment taken from April 24th, 1879 - October 16th, 1879 - 5th February, 1880.

44,00


1689 HARRISSON, Tom. Megaliths of Central and West Borneo. Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 8 p., with 8 plates, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 11 New Series, No 26. Old Series.

8,80


1690 HARRISSON, Tom. Notes on the Edible Green Turtle (Chelonia mydas) -5. Semah Ceremonies, 1949-58. Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 5 p,, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 11 New Series, No 26. Old Series.

4,40


1691 HARRISSON, Tom. The Caves of Niah: A History of Prehistory. Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 47 p., 1 map, 5 plates (1 coloured), 3 textillustrations, bibliography, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 12 New Series, No 27. Old Series.

55,00


1692 HARRISSON, Tom. A Montane Bird at Cave Level. Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 2 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 12 New Series, No 27. Old Series.

3,30


1693 HARRISSON, Tom. A Living Magalithic in Upland Borneo. Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 9 p., 7 illustrations on plates, bibliography, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 12 New Series, No 27. Old Series.

8,80


1694 HARRISSON, Tom & Marican SALLEH. Coconuts and the Ming Cap: in Brunei and Sarawak. Coconut Pieces from Kota Batu, Brunei. Origin of Sarawak Coconuts. Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 7 p., 3 plates, genealogy, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 12 New Series, No 27. Old Series.

5,50


1695 HARRISSON, Tom. Notes on the Edible Green Turtle (Chelonia mydas). (7) Long-Term Tagging Returns, 1952-8. Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 3 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 12 New Series, No 27. Old Series.

3,30


1696 HARRISSON, Tom. More "Megaliths" from Inner Borneo. Kuching, Sarawak, The Museum, 1959. 7 p., 4 plates, 2 textillustrations, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 13-14 New Series.

8,80


1697 HARRISSON, Tom and A. K. MARICAN SALLEH. Sarawak Malay Fishing Cycles (A Preliminary Note). Kuching, Sarawak, The Museum, 1959. 11p., 4 plates with 6 illustrations, 8 tables, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 13-14 New Series.

8,80


1698 HARRISSON, Tom. A Fine Wine-Pot (for Brunei). Kuching, Sarawak, The Museum, 1959. 2p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 13-14 New Series.

3,30


1699 HARRISSON, Tom. Radio Carbon - C-14 Datings B. C. from Niah: a Note. Kuching, Sarawak, The Museum, 1959. 3p., bibliography, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 13-14 New Series.

3,30


1700 HARRISSON, Tom. An All-round Museum in a Small Country. Kuching, Sarawak, The Museum, 1959. 3 p., 2 plates, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 13-14 New Series.

4,40


1701 HARRISSON, Tom. Notes on the Edible Green Turtle (Chelonia mydas): 8 - First Tag Returns outside Sarawak, 1959. Kuching, Sarawak, The Museum, 1959. 2 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 13-14 New Series.

3,30


1702 HARRISSON, Tom. Australasia? (a review article). Kuching, Sarawak, The Museum, 1959. 9 p., bibliography, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 13-14 New Series.

5,50


1703 HARRISSON, Tom. Malay Survey: "The Land behind the Sea". Kuching, Sarawak, The Museum, 1959. 6 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 13-14 New Series.

4,40


1704 HARRISSON, Tom. Niah Cave Oyster Shell (A Note). Kuching, Sarawak, The Museum, 1960. 2 p., 2 textfigures, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 15-16 New Series.

3,30


1705 HARRISSON, Tom. A Remarkably Remote Orang-utan: 1958-60. Kuching, Sarawak, The Museum, 1960. 4 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 15-16 New Series.

3,30


1706 HARRISSON, Tom and A. K. Marican SALLEH. Some Malay Fishing Cycles - II (A Second Note). Kuching, Sarawak, The Museum, 1960. 3 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 15-16 New Series.

3,30


1707 HARRISSON, Tom and A. K. Marican SALLEH. Nuts and malays on Tanjong Datu. Kuching, Sarawak, The Museum, 1960. 15 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 15-16 New Series.

11,00


1708 HARRISSON, Tom . The Malays of South-West Sarawak before Malaysia. Kuching, Sarawak, The Museum, 1964. 171 p., 11 plates, tables, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XI, No 23-24 New Series.

132,00


1709 HARRISSON, Tom . The Sea-going Cuckoo and other themes significant in the Saribas Story. Kuching, Sarawak, The Museum, 1964. 4 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XI, No 23-24 New Series.

4,40


1710 HARRISSON, Tom . Papuan Shield, Tibetan Beads, etc., inside Borneo. Kuching, Sarawak, The Museum, 1964. 4 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XI, No 23-24 New Series.

4,40


1711 HARRISSON, Tom . Bark-Beaters from Sabah, Sarawak and Kalimantan. Kuching, Sarawak, The Museum, 1964. 4 p., 4 illustrations, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XI, No 23-24 New Series.

5,50


1712 HARRISSON, Tom . Food Diversity - a nice Bulbul example. Kuching, Sarawak, The Museum, 1964. 2p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XI, No 23-24 New Series.

2,20


1713 HARRISSON, Tom . Food Capacity of a Green-Breasted Pitta P. sordida. Kuching, Sarawak, The Museum, 1964. 5p., tables, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XI, No 23-24 New Series.

4,40


1714 HARRISSON, Tom . Notes on Marine Turtlrs - 15: Sabah's Turtle Islands. Kuching, Sarawak, The Museum, 1964. 4p., tables, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XI, No 23-24 New Series.

4,40


1715 HARRISSON, Tom. "Turtle-Ware" from Borneo Caves. Kuching, Sarawak, The Museum, 1965. 6p., 1 plate, references, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XII, No 25-26 New Series.

5,50


1716 HARRISSON, Tom. "Dusun" Jars: from Mayfair and Friesland through Cairo to Sabah. Kuching, Sarawak, The Museum, 1965. 6p., 4 plates, references, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XII, No 25-26 New Series.

8,80


1717 HARRISSON, Tom. Six specialised Stone Tools from Upland and South-west Borneo. Kuching, Sarawak, The Museum, 1965. 11p., 2 plates, 2 textfigures, references, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XII, No 25-26 New Series.

8,80


1718 HARRISSON, Tom. Interesting Bronzes with some Ceramic Parallels from Brunei and Sarawak. Kuching, Sarawak, The Museum, 1965. 5p., 6 plates, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XII, No 25-26 New Series.

8,80


1719 HARRISSON, Tom. Punan Busang Bird Names. Kuching, Sarawak, The Museum, 1965. 6p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XII, No 25-26 New Series.

4,40


1720 HARRISSON, Tom. The Malohs of Kalimantan: Ethnological Notes. Kuching, Sarawak, The Museum, 1965. 115p., 4 plates, 2 textfigures, appendices, notes, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XII, No 25-26 New Series.

71,50


1721 HARRISSON, Tom and Loh Chee YIN. To Scale a Pangolin. Kuching, Sarawak, The Museum, 1965. 4p., 1 plate, 2 tables, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XII, No 25-26 New Series.

4,40


1722 HARRISSON, Tom. Notes on Marine Turtles - 16. Some Loggerhead )and Hawksbill) Comparisons with the Green Turtle. Kuching, Sarawak, The Museum, 1965. 4p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XII, No 25-26 New Series.

3,30


1723 HARRISSON, Tom. Maloh Coffin Designs & A Handsome Bronze Jar from inland Borneo & A small "Dusun-type" Jar in the Sarawak Museum. Kuching, Sarawak, The Museum, 1966. 12p., with 6 plates, 1 textillustration, references, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIV, No 28-29 New Series.

4,40


1724 HARRISSON, Tom. Lobang Angus, a Frequentation Cave at Niah -I. Kuching, Sarawak, The Museum, 1966. 7p., 2 figures, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIV, No 28-29 New Series.

5,50


1725 HARRISSON, Tom. Bats netted in and round Niah Great Cave, 1965-6. Kuching, Sarawak, The Museum, 1966. 5p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIV, No 28-29 New Series.

4,40


1726 HARRISSON, Tom and Barbara. Flying Foxes (Pteropus) over Niah Cave Area, 1965-66. Kuching, Sarawak, The Museum, 1966. 3p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIV, No 28-29 New Series.

3,30


1727 HARRISSON, Tom and J. L. REAVIS. The Sarang Caves in Sarawak. Kuching, Sarawak, The Museum, 1966. 20p., 1 sketch-map, 7 plates, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIV, No 28-29 New Series.

17,60


1728 HARRISSON, Tom. Cold-blooded Vertebrates of the Niah Cave Area. Kuching, Sarawak, The Museum, 1966. 11p., 2 figures, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIV, No 28-29 New Series.

8,80


1729 HARRISSON, Tom. Notes on Robber Wasps (Sphex diabolicus) in NIah Caves. Kuching, Sarawak, The Museum, 1966. 4p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIV, No 28-29 New Series.

3,30


1730 HARRISSON, Tom. A record-size Lanthanotus alive (1966): Casual Notes. Kuching, Sarawak, The Museum, 1966. 12p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIV, No 28-29 New Series.

6,60


1731 HARRISSON, Tom. Notes on Marine Turtles-17: Sabah and Sarawak Islands Compared. Kuching, Sarawak, The Museum, 1966. 6p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIV, No 28-29 New Series.

4,40


1732 HARRISSON, Tom. Ceramic Crayfish and related Vessels in Central Borneo, the Philippines and Sweden. Kuching, Sarawak, The Museum, 1967. 9p., 6 plates, textillustration, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XV, No 30-31 New Series.

17,60


1733 HARRISSON, Tom. A Miniature "Burial Pot" from Niah Great Cave. Kuching, Sarawak, The Museum, 1967. 2p., 1 plate, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XV, No 30-31 New Series.

3,30


1734 HARRISSON, Tom. Niah caves: Progress Report to 1967. Kuching, Sarawak, The Museum, 1967. 2p., 1 plate, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XV, No 30-31 New Series.

3,30


1735 HARRISSON, Tom and Stanley J. O'CONNOR, Jr. The "Tantric Shrine" excavated at Santubong. Kuching, Sarawak, The Museum, 1967. 22p., 7 plates, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XV, No 30-31 New Series.

17,60


1736 HARRISSON, Tom. Borneo Bird Notes, 1966-7 from various hands & Notes on Marine Turtles. Kuching, Sarawak, The Museum, 1967. 23p., 1 plate, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XV, No 30-31 New Series.

17,60


1737 HARRISSON, Tom and S. J. O'CONNOR, Jr. The Prehistoric Iron Industry in the Sartawak River Delta: Evidence by Association. Kuching, Sarawak, The Museum, 1968. 54p., tables, notes, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVI, No 32-33 New Series.

33,00


1738 HARRISSON, Tom. Tanjong Tegok: a prehistoric "cemetery" on the South China Sea. Kuching, Sarawak, The Museum, 1968. 9p., bibliography, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVI, No 32-33 New Series.

5,50


1739 HARRISSON, Tom. Catfish (Leiocassis?) in Niah Great Cave Deposit. Kuching, Sarawak, The Museum, 1968. 2p., textfigures, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVI, No 32-33 New Series.

3,30


1740 HARRISSON, Tom. GOLD: West Borneo and Philippine Crafts Compared. Kuching, Sarawak, The Museum, 1968. 8p., 2 plates, bibliography, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVI, No 32-33 New Series.

6,60


1741 HARRISSON, Tom and Barbara. Iban and Ngaju: a Significant Bird Folklore Parallel. Kuching, Sarawak, The Museum, 1968. 8p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVI, No 32-33 New Series.

5,50


1742 HARRISSON, Tom and S. J. O'CONNOR, Jr. Gold in West Borneo. Kuching, Sarawak, The Museum, 1969. 66p.,7 plates, notes, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVII, No 34-35 New Series.

55,00


1743 HARRISSON, Tom. "Turtle Ware" and "Phallic Tops" from Borneo, Fiji and Elswhere. Kuching, Sarawak, The Museum, 1969. 3p.,9 plates, notes, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVII, No 34-35 New Series.

11,00


1744 HARRISSON, Tom. The Puzzling "Waisted Stones": from Borneo to Easter Island? Kuching, Sarawak, The Museum, 1970. 10p., with 2 plates, references,8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVIII, No 36-37 New Series.

8,80


1745 HARRISSON, Tom. Sarawak Status of the Tree Sparrow (Passer montanus) and Moorhen (Gallinula Chloropus) in Borneo. Kuching, Sarawak, The Museum, 1971. 4p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIX, No 38-39 New Series.

3,30


1746 HARRISSON, Tom. Radio-Carbon Dates for Sabah and Brunei (related to Sarawak). Kuching, Sarawak, The Museum, 1971. 4p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIX, No 38-39 New Series.

3,30


1747 HARRISSON, Tom. Niah Cave Double-Spouted Vessels. Kuching, Sarawak, The Museum, 1971. 8p., 2 plates, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIX, No 38-39 New Series.

5,50


1748 HARRISSON, Tom. Dancing out "the Journey of the Dead". Kuching, Sarawak, The Museum, 1972. 6p., 3 plates, notes, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XX, No 40-41 New Series.

5,50


1749 HARRISSON, Tom. The Borneo Stone Age - in the Light of Recent Research. Kuching, Sarawak, The Museum, 1972. 28p., references, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XX, No 40-41 New Series.

16,50


1750 HART, A. van der. Het grondbezit in de Residentie Tapanoeli. Batavia, Lange & Co., 1856. 8p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 5.

8,80


1751 HARTILIEFF, J. D. Een instructie voor een inlandsch hoofd uit den engelschen tijd. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller,G. Kolff, 1862. 6p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Nieuwe volgreeks, Deel 4.

5,50


1752 HARTMANN, M.A. De werkende vulkanen van het eiland Lomblèn (Solor Archipel). Amsterdam, K.N.A.G., 1935. 20p., with 5 maps, 6 photographic illustrations, 2 figures & bibliography, 8vo modern wrs.

17,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LII.


1753 HASSELMAN, C. J. Lotsverbetering voor de ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1898. 43p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XX.

33,00


1754 HASSELMAN, J. J. Over de kwijting der landrenten in arbeid en in geld. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1866. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 28ste Jaargang.

5,50


1755 HASSELT, A. L. van. Een taalkundig verdrag. (Sumatra). 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1881. 4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 29.

5,50


1756 HASSELT, A. L. van. Nota betreffende de rijstcultuur in de Residentie Tapanoeli, samengesteld uit bijdragen van de in die Residentie dienende ambtenaren van het Binnenlandsche Bestuur. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1893. 29p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 36.

19,80


1757 HASSELT, A. L. van. De administratieve indeeling van Padang-Lawas en eenige cijfers. Amsterdam, K.N.A.G., 1897. 3p. 8vo modern wrs. Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), XIV.

4,40


1758 HASSELT, A.L. van en H.J.E.F. SCHWARTZ. De Poelau Toedjoeh in het zuidelijk gedeelte der Chineesche Zee. Amsterdam, K.N.A.G., 1898. 170 p., with 4 illustrations, 8 textfigures, 14 plates, folding plate with 2 panorama-sketches, 1 folding lithographed map, 1 large folding coloured map, 8vo modern wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XV.

154,00


1759 HASSELT, A.L. van. Nieuwe onderzoekingstochten van Dr. Paul Sarasin en Dr. Fritz Sarasin op Celebes. Amsterdam, K.N.A.G., 1903. 12,4 p., 8vo wrs.

11,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XX.


1760 HASSELT, A.L. van. De inlijving der V Kota-Kampar. Amsterdam, K.N.A.G., 1900. 27p., with 1 large folding map, 8vo modern wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XVII.

55,00


1761 HASSELT, F. J. F. van. Uit het volksleven van de bewoners der Humboldtsbaai. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1909. 8p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 9.

11,00


1762 HASSELT, F. J. F. van. Iets over de Roem Seram en over Nanggi, (naar aanleiding van Feuilleteau de Bruyn's rapport, gepubliceerd door het Encyclopaedisch Bureau). Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1921. 7p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 60.

5,50


1763 HASSELT, F. J. F. Gebruik van vermomde taal door de Nufooren. & Nog iets over vermomde taal in het Nufoorsch en over Nufoorsche raadsels. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1902. 5,6p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 45.

11,00


1764 HASSELT, J. C. van. De Onderafdeeling Bangkala, geographisch en ethnologisch geschetst. Amsterdam-Utrecht, K.N.A.G./ C.L.Brinkman, J.J.Beijers, 1880. 20 p., in 2 columns, 1 folding map, text-figure, glossary, 4to wrs.

55,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. IV. 1ste Serie.


1765 HASSELT, J. L. van. Aanteekeningen aangaande de gewoonten der Papoeas in de Dorehbaai, ten opzichte van zwangerschap en geboorte. & Aanvulling. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1901 & 1903, 3,2p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 43 & 46.

6,60


1766 HASSELT, J. L. van. Eenige aanteekeningen aangaande de bewoners der N. Westkust van Nieuw Guinea, meer bepaaldelijk den stam der Noefooreezen. Tweede Gedeelte. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,.-M. Nijhoff, 1888. 12p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 32.

13,20


1767 HASSELT, P. J. F. van. De legende van Mansren Mangoendi. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914. 11p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 69.

11,00


1768 HASSELT, Prof. A.L. van. Feestrede ter gelegenheid van de plechtige ontvangst van Dr. A.W.Nieuwenhuis te Amsterdam. Amsterdam, K.N.A.G., 1902. 25 p., 8vo wrs.

19,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XIX.


1769 HASSKARL, J. K. Opgave der hoogte van onderscheidene punten op en aan den grooten weg van Batavia naar Bandong en Soekaboemie. Naar barometer- metingen berekend door J. K. Hasskarl. Batavia, 1841. 3p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 3de Jaargang.

4,40


1770 HASSKARL, J. K. Uitbarsting van den berg Gedeh, gedurende de maanden November en December 1840. Batavia, 1842. 24p., with 1 folding plate, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

33,00


1771 HASSKARL, J. K. Opgave van verschillende hoogten op Java, voorafgegaan door eenige opmerkingen over den Barometer en Barometermetingen. & Kritische Aanmerkingen, door R. Batavia, 1842. 18,23p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

33,00


1772 HATLEY, Barbara. Women in Contemporary Indonesian Theatre. Issues of Representation and Participation. Leiden, KITLV, 1995. 32p., 2 illustrations, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 151.

17,60


1773 HAZEU, G. A. J. De Naga Arddhawalika bij de Javanen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1898. 30p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zesde volgreeks, Deel 5.

22,00


1774 HAZEU, G. A. J. De Lakon Arimba. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1898. 56p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zesde volgreeks, Deel 5.

44,00


1775 HAZEU, G. A. J. Nini-Towong. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1900. 72p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 43.

55,00


1776 HAZEU, G. A. J. Het Oud-Javaansche Adiparwa en zijn Sanskrit-origineel. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1901. 69p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 44.

55,00


1777 HAZEU, G. A. J. De Lakon Ngroena-Ngroeni. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1903. 13p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 46.

11,00


1778 HAZEU, G. A. J. Een beschreven koperen plaat uit de Lampongs. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1905. 12p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 48.

8,80


1779 HAZEU, G. A. J. Kleine bijdragen tot de ethnographie en de folklore van Java. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1902. 21p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 45.

16,50


1780 HAZIL. De Taman Siswa en de revolutie. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1950. 8p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 3, No. 4.

6,60


1781 HECHT MUNTINGH NAPJUS, J. van. Aanteekeningen betreffende het eiland Ceram of Seran. Amsterdam, K.N.A.G., 1912. 27 p., 4 photogr.ills. (2 on plates), 8vo wrs.

24,20

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXIX.


1782 HECHT MUNTINGH NAPJUS, J. van. Aanteekeningen betreffende het eiland Ceram of Seran. Amsterdam, K.N.A.G., 1912. 27p., with 4 photographic illustrations (2 on plates), 8vo modern wrs.

27,50

Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXIX.


1783 HEDEMANN, F. W. H. von. Schets van de bewerking en de huishoudelijke inrichting der tinmijnen op Billiton. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1868. 35pp, with 5 lithographes plates (1 coloured map), 7 textfigures, 8vo in modern wrappers. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 30ste Jaargang.

99,00


1784 (HEECKEREN, C. W. Baron van & F. D. COCHIUS). Uitvoerrechten op koffie en suiker. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1896. 15p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XVIII.

8,80


1785 HEEKEREN, H. R. van. De Liang Saripa, een neolithisch station nabij Maros (Zuid-Celebes). Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1939. 7p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 79.

4,40


1786 HEEKEREN, H. R. van. De vroeg-palaeolitische Patjitan-cultuur en haar betekenis. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1951. 10p., 1 plate, 1 textillustration, bibliography, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 84.

8,80


1787 HEEKEREN, H. R. van. Gesteelde spits van de Leang Saripa, Zuid-Celebes. Getrapte dissel in Zuid-Celebes. Het ,,Hoabinhien" op Zuid-Oost Borneo? Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1951. 5p., 2 plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 84.

5,50


1788 HEEKEREN, H. R. van. Ontdekking van het Hoa-binhien op Java. De Goea Mardjan nabij Poeger (Besoeki). Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1937. 8p., 1 plate with illustrations, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 77.

5,50


1789 HEEKEREN, H. R. van. The Stone Age of Indonesia. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1957. vlll,141pp, with 47 plates and 24 textfigures, bibliography, 8vo wrappers.. - Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel XXI.

44,00


1790 HEEKEREN, H. R. van. The Bronze-Iron Age of Indonesia. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1958. 108pp, with 34 plates & 1 map and 25 figures on plates, bibliography, 8vo wrappers.. - Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel XXII.

44,00


1791 HEEKEREN, H.R. van. Ara, een nieuwe prehistorische vindplaats in Zuid-Celebes. Amsterdam, K.N.A.G., 1937. 4p., with 2 photographic illustrations, bibliography, 8vo modern wrs.

5,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LIV.


1792 HEEKEREN, J. H. van. Latste Investiture van eenen Bantamschen Sultan. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller, van Haren, Noman en Kolff, 1856. 36p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 5. - Reprint (1986).

16,50


1793 HEERDT, C. van. Het London-Hotel te Singapore. Batavia, 1848. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 10de Jaargang.

5,50


1794 HEEREN, H. J. De sociale omstandigheden der studenten te Djakarta. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1954. 6p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 7, No. 6.

4,40


1795 HEEREN, H. J. Indonesische cultuurinvloeden in Australië. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1952. 11p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 6, No. 2.

6,60


1796 HEERES, J. E. Ambon in 1647. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1897. 86 p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 47).

88,00


1797 HEERES, J. E. De ,,Consideratiën" van Van Imhoff. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1912. 182p, notes, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 66.

110,00


1798 HEERES, J. E. Documenten betreffende de ontdekkingstochten van Adriaan Dortsman beoosten en bezuiden Banda, op last van Antonio Van Diemen en Cornelis Van der Lijn ondernomen in 1645 en 1646. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1896. 34,112p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 46).

132,00


1799 HEERES, J. E. Eene Engelsche lezing omtrent de verovering van Banda en Ambon in 1796 en omtrent den toestand dier eilandengroepen op het eind der achttiende eeuw. Uitgegeven en toegelicht. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. 120p., index, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende Volgreeks, Deel 6. (Deel 60).

88,00


1800 HEERES, J.E. De Mapia-Eilanden. Amsterdam, K.N.A.G., 1900. 9p., 8vo modern wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), XVII.

7,70


1801 HEERKENS, P. Noengoenangé van Wonga Wéa. Leiden, E. J. Brill, 1943. 24p, with 16 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 5e Jrg.

38,50


1802 HEERKENS, P. Van katoen tot Ikat-doek. Studie over het katoen onder de Sikaneezen op Flores. Leiden, E. J. Brill, 1944. 19p, with 21 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 6e Jrg.

27,50


1803 HEIJMERING, G. Bijdragen tot de geschiedenis van het eiland Timor. Batavia, 1847. 62,112,2p., with 1 large folding map, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 9de Jaargang. - Map with some small wormholes. & Berigt omtrent de kaart van Timor, gevoegd bioj de bijdragen tot de kennis van dat eiland,

165,00


1804 HEIJMERING, G. Een inlandsche oorlog op het eiland Timor. Batavia, 1846. 19p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 8de Jaargang.

17,60


1805 HEIJMERING, G. Een paar Timoresche anecdotes. Batavia, 1846. 4,4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 8de Jaargang.

7,70


1806 HEIJMERING, G. Herinneringen uit Lettij. Batavia, 1846. 16,11p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 8de Jaargang.

19,80


1807 HEIJMERING, G. Verhaal van de schipbreuk en het verblijf van Adrianus van den Brand, onder de wilden van Nieuw-Holland, benevens eenige mededeelingen omtrent hunne zeden en gewoonten. Batavia, 1845. 32p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 7de Jaargang.

27,50


1808 HEIJMERING, G. Zeden en gewoonten op het eiland Rottie. Batavia, 1843. 19,17,18,15p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 5de Jaargang.

66,00


1809 HEIJMERING, G. Zeden en gewoonten op het eiland Timor. Batavia, 1845. 26,41p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 7de Jaargang.

44,00


1810 HEIJTING, H. G. Het Koloniaal Vraagstuk, Autocratie of Democratie? Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 5p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 1.

4,40


1811 HEIJTING, H. G. De Autocratie voor den Oost-Indischen Archipel. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 9p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 2.

5,50


1812 HEIJTING, H. G. De poenale sanctie in de mandaatlanden. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, Vol. LI, No. 4.

3,30


1813 HEIJTING, H. G. Indië en de Ministerraad. Een staatsrechtelijke studie door Prof. Mr. J. A. Eigeman. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1930. 8p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LII, No. 1.

6,60


1814 HEIJTING, H. G. De instructie voor de regenten op Java en Madoera. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1930. 8p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LII, No. 3.

5,50


1815 HEIJTING, H. G. Het noodzakelijk verband tusschen de bestaande Staatsinrichting en het einddoel der Indische politiek. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1930. 13p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LII, No. 6.

7,70


1816 HEIJTING, H. G. Méér economie en minder politiek. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1930. 8p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LII, No. 10.

6,60


1817 HEIJTING, H. G. Somatical investigation of the Javanese, 1929, by Dr. D. J. H. Nyessen. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1930. 4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LII, No. 11.

3,30


1818 HEIJTING, H. G. Eenige officieele Uitgaven. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1930. 12p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LII, No. 12.

6,60


1819 HEIJTING, H. G. Een pleister op een crisiswond (Cultuurondernemingen). Amsterdam, J. H. de Bussy, 1932. 7p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LIV, No. 2.

4,40


1820 HEIJTING, H. G. Bibliothèque coloniale internationale. Institut colonial international. Bruxelles. Session à Paris 1931. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1932. 9p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LIV, No. 3.

5,50


1821 HEIJTING, H. G. De belangstelling van Japan voor Nieuw-Guinea en Oost-Borneo. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1933. 6p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LV, No. 5.

5,50


1822 HEIJTING, H. G. De wet, een blok aan het been. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1933. 8p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LV, No. 9.

5,50


1823 HEIJTING, H. G. Grondbezit, inheemsch bestuur, zeden en gebruiken in de mandaatlanden B en C. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1937. 53p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LIX, No. 5, 6 & 8.

27,50


1824 HEIJTING, H. G. Een schaduwzijde der koloniale samenleving. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1937. 13p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LIX, No. 10.

11,00


1825 HEIJTING, H. G. De inboorling waardeert een erfelijke monarchie. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1938. 6p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LX, No. 9.

4,40


1826 HEIJTING, H. G. De les van wortelvast Gedong-tatakan (Javanen-kolonisatie). Amsterdam, J. H. de Bussy, 1938. 12p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LX, No. 12.

6,60


1827 HEIJTING, H. G. Een huwelijk in het Javaansche dorp. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1940. 11p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LXII, No. 3.

6,60


1828 HEIJTING, H. G. Een huwelijk in het Javaansche dorp. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1940. 11p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LXII, No. 3.

6,60


1829 HEINS, E. L. Indonesian colonization of West- and Central Africa? 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1966. 9p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 122.

5,50


1830 HEKKER, M. W. M. Vooroudercultus en Sjamanisme in de Minahasa: Syncretisme van de Minahassische Religie. Dordrecht, Foris Publications, 1988. 20p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 144.

17,60


1831 HEKKER, M. W. M. Vooroudercultus en Sjamanisme in Bolaang Mongodow. Dordrecht, Foris Publications, 1991. 10p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 147.

8,80


1832 HEKKER, M. Mapalus in Nederland; Cultuurherstel onder Minahassische immigranten. Dordrecht, Foris Publications, 1987. 20p., notes, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 143.

11,00


1833 HEKMEIJER, F. C. Bouwstoffen voor een regeling van het huwelijksrecht en voor de invoering van den burgerlijken stand onder de Inlandsche Christenen op Java. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1898. 45,50,6,38,6p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XX.

99,00


1834 HELD. G. J. Kabajan. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1951. 29p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 107.

17,60


1835 HELDRING, E. Poeloe Weh; zijne topographische beschrijving en eenige opmerkingen met betrekking tot de beteekenis van het eiland. Amsterdam, K.N.A.G., 1900. 18p., with 1 folding map, 8vo modern wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), XVII.

27,50


1836 HELDRING, O. G. Bijdrage tot de ethnografische kennis der Mariende-Anim. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1913. 41p., 1 map, 6 plates with most coloured illustrations, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 55.

93,50


1837 HELFRICH, O. L. Bijdrage tot de geographische, geologische en ethnographische kennis der Afdeeling Kroë. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1889. 118,4p., lijst van errata (1890), 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 4.

93,50


1838 HELFRICH, O. L. Lampongsche raadsels, spreekwoorden en spreekwijzen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1891. 8p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 6.

5,50


1839 HELFRICH, O. L. Nadere bijdrage tot de kennis van het Engganeesch. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. 84p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 71.

55,00


1840 HELFRICH, O. L. Serawajsche en Besemahsche spreekwoorden, spreekwijzen en raadsels. & Errata. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1895. 78,3p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 45).

66,00


1841 HELFRICH, O. L. Uit de folklore van Zuid-Sumatra. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1927. 123p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 83.

88,00


1842 HELFRICH, O. L. Bijdrage tot de letterkunde van den Serawajer en Besemaher in de afdeeling Manna en P. O. Manna (Residentie Bengkoelen). Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1893. 33p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 37.

27,50


1843 HELFRICH, O. L. Bengkoeleesche raadsels (Tekoq-Teki). Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1893. 7p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 37.

5,50


1844 HELFRICH, O. L. Nota omtrent het stroomgebied der Boelian Djeba en Djangga. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1902. 11p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 45.

11,00


1845 HELFRICH, O. L. De eilandengroep Egano. Amsterdam, K.N.A.G., 1888. 43,1p, with 1 large folding map, 8vo wrs. & Errata-leaf.

49,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. V.


1846 HELLWIG, R. L. A., J. W. CAMPAGNE & L. Hoeke De uitbarsting op Groot Sangi (Vulkaan Awoe) & De Vulkaan Awoe op Groot-Sangi. Amsterdam, K.N.A.G., 1892-1893. 11,6p., 8vo wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. IX & X.

13,20

'


1847 HELLWIG, Tineke and Marijke J. KLOKKE. Focalization and Theme: Their Interaction in Orang-Orang Bloomington. Dordrecht, Foris Publications, 1985. 18p., notes, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 141.

8,80


1848 HENNEQUIN, E. Le Premier Méridien et l'heure universelle à la Septième Conférence Géodésique Internationale. Bruxelles, Societé Royale Belge de Géographie, 1883. 21pp, 8vo modern wrappers. - Taken from: Société Belge de Géographie, Bulletin, Septième année.

11,001849 HENNIJ, W. A. Nog iets over de Loeboes en Oeloes in de binnenlanden van Sumatra. Batavia, Lange & Co., 1855. 12p., with folding genealogical table, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 4.

11,00


1850 HENNY, Dr. Gerhard & L. J. TOXOPEUS. Eerste verslagen der Boeroe-expeditie. A. Geologisch onderzoek. B. Biologisch onderzoek. Amsterdam, K.N.A.G., 1922. 23p., with 1 map, 8vo modern wrs.

17,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XXXIX.


1851 HENNY, G. T. H. Beschrijving van de rijstkultuur. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller,G. Kolff, 1862. 15p., 3 tables, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Nieuwe volgreeks, Deel 4.

11,00


1852 HENNY, G. T. H. Beschrijving van de Koffij- en Suiker-cultuuir in het plat Maleisch en Javaansch, door Javaansche ambtenaren met aanteekeningen. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller, van Haren, Noman en Kolff, 1856. 35p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 5. - Reprint (1986).

16,50


1853 HENNY, W. A. Reis naar Si Gompoelon en Si Lindong in Maart en April 1858. Bijdrage tot de kennis der Bataklanden. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1868. 58p., 1 folding plate with figure-table, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 17.

55,00


1854 HERING, B. B. Nogmaals de Vier Brieven van Ir. Soekarno. Dordrecht, Foris Publications, 1989. 14p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 145.

6,60


1855 HERMAN. Het onderwijs in Nederlandsch Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1868. 21,23,15p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 30ste Jaargang.

33,00


1856 HESBENAV. Iets over het korps officieren van administratie bij het Indische leger. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23ste Jaargang.

5,50


1857 HEUKELOM, F. H. van. De oorsprong van het rietsuikerbedrijf der bevolking in Oost-Java. Leiden, E.J.Brill, 1945. 18p., with 14 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract from the periodical : Cultureel Indië, 7. Jrg., 1945.

19,80


1858 HEURN, W.C. van. Reis-indrukken van een bioloog op Timor en Flores. Amsterdam, K.N.A.G., 1931. 7p., 8vo modern wrs.

6,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XLVIII.


1859 HEUTSZ, J. B. van. Atjeh en het stelsel-van Heutsz. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1896. 57p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XVIII.

38,50


1860 HEUTZ, P. J. F. van. Dr. Burck's beschouwing over de oorzaken van den achteruitgang der Gouvernements-koffiecultuur op Java. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1896. 7p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XVIII.

6,60


1861 HEUVEN, G. B. J. van. 't Onderwijs in Indië gedurende den Compagniestijd. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1928. 17p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. L, No. 4.

11,00


1862 HEUVEN, G. B. J. van. De brievenpost ten tijde van de O.-I. Compagnie. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1928. 22p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. L, No. 11.

17,60


1863 HEUVEN, G. B. J. van. Kromo in den Haag voor 't voetlicht. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 8p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, Vol. LI, No. 7.

5,50


1864 HEUVEN, G. B. J. van. Jan Pietersz. Coen *1629-1929. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 10p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, Vol. LI, No. 9.

5,50


1865 HEUVEN, G. B. J. van. Lothario moet hangen, of Macht boven recht. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 6p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 11.

4,40


1866 HEUVEN, G. B. J. van. De Hollanders door een oud-Chineeschen bril bekeken. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 6p, with 4 ilIlIustrations, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 12.

4,40


1867 HEUVEN, G. B. J. van. Een Indisch ,,Willemsoord". (Semarang). Amsterdam, J. H. de Bussy, 1930. 51p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LII, No. 1,2 & 3.

38,50


1868 HEUVEN, G. B. J. van. In memoriam Raden Saleh. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1930. 3p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LII, No. 4.

3,30


1869 HEUVEN, G. B. J. van. Frankrijks Eeuwfeest in Algiers. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1930. 12p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LII, No. 6.

7,70


1870 HEUVEN, G. B. J. van. ,,Colonie Planten". Amsterdam, J. H. de Bussy, 1932. 5p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LIV, No. 4.

4,40


1871 HEUVEN, G. B. J. van. Een niet onmoppig soosreglement. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1932. 5p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LIV, No. 11.

4,40


1872 HEUVEN, G. B. J. De O.-I. Compagnie als kostjuffrouw. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1933. 15p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LV, No. 4.

8,80


1873 HEUVEN, G. B. J. van. Hoe Japan ons ,,leer om leer" in toepassing bracht. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1934. 7p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVI, No. 7.

4,40


1874 HEUVEN, G. B. J. van. Oostindische dames van tempo-doeloe. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1934. 27p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVI, No. 12.

16,50


1875 HEUVEN, G. B. J. van. Een Ambonsch feest in den Compagnie's tijd. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1935. 5p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVII, No. 11.

5,50


1876 HEUVEN, G. B. J. van. Een brokje Wijnkoopsbaai-geschiedenis. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1936. 7p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVIII, No. 3.

5,50


1877 HEUVEN, G. B. J. van. Landvoogdswisseling in den Compagnie's tijd. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1936. 7p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVIII, No. 5.

5,50


1878 HEUVEN, G. B. J. van. Een ,,singuliere" Compagnies-loopbaan. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1936. 8p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVIII, No. 7.

6,60


1879 HEUVEN, G. B. J. van. De oudtijdsche inkomsten van een Gouverneur-Generaal. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1937. 9p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LIX, No. 3.

6,60


1880 HEUVEN, G. B. J. Een duur betaald Britsch échec. (ca. 1619-1626). Amsterdam, J. H. de Bussy, 1937. 11p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LIX, No. 5.

8,80


1881 HEUVEN, G. B. J. van. 't Pieter Erberveld-proces. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1938. 25p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LX, No. 5 & 6.

22,00


1882 HEUVEN, G. B. J. van. Uit malaria-misère naar kronings-vreugde. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1938. 5p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LX, No. 9.

4,40


1883 HEUVEN, G. B. J. van. Toen een G.-G. zich nog meer vrijheden kon veroorloven. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1938. 6p.,8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LX, No. 11.

4,40


1884 HEUVEN, G. B. J. van. Een conspiratie aan boord. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1939. 3p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LXI, No. 12.

3,30


1885 HEYLIGERS, J. C. Th. Een nieuw Strafwetboek voor Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1898. 27,32p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XX.

33,00


1886 HEYNING, N. Praehistorische vindplaatsen bij Maros in Z.Celebes. Amsterdam, K.N.A.G., 1951. 10p., with 1 map & 8 photographic illustrations on plates, 8vo modern wrs.

8,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap).


1887 HEYST, A. F. C. A. Een ethnografisch curiosum. Leiden, E. J. Brill, 1941. 4p., with 9 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 3e Jrg.

16,50


1888 HEYST, A. F. C. A. Anggang Gading. Leiden, E. J. Brill, 1942. 6p., with 7 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 4e Jrg.

8,80


1889 HEYST, A. F. C. A. van & B. SCHRIEKE. Is het gebruik van Poekoek of Tooverstof een oorspronkelijk niet aan de Bataksche Tooverstaven eigen element geweest? Leiden, E. J. Brill, 1943. 14p., with 24 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 5e Jrg.

24,20


1890 HEYTING, H. G. De Java-oorlog volgens het verhaal van een medestrijder. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1939. 12p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LXI, No. 8.

8,80


1891 HEYTING, H. G. Een beklimming van den Sméroe. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1939. 6p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LXI, No. 12.

4,40


1892 HEYTING, H. G. Positie en opleiding van regenten. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1938. 8p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LX, No. 6.

5,50


1893 HEYTING, L. C. Rama's Sandalen op Bali. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1967. 6p., 2 illustrations, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 123.

4,40

view this item


1894 HEYTING, Th. A. L. Beschrijving der onder-afdeeling Groot-Mandeling en Batang-Natal. Amsterdam, K.N.A.G., 1897. 112 p., with 1 large folding map, 8vo modern wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), XIV.

99,00


1895 HICKSON, Sidney J. Omzwervingen in Celebes. Amsterdam, K.N.A.G., 1887. 31p., 8vo wrs.

22,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. IV.


1896 HIDDING, K. A. H. Geestelijke achtergronden van de cultuur. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1948. 16p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 2, No. 3.

8,80


1897 HIDDING, K. A. H. De beteekenis van de Kekajon. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1931. 40p., 4 plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 71.

33,00


1898 HIDDING, K. A. H. Het wonder in de structuur van het Javaansche denken. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1935. 24p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 75.

16,50


1899 HIDDING, K. Het bergmotief in eenige godsdienstige verschijnselen op Java. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1933. 7p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 73.

5,50


1900 HIJMANS VAN ANROOY, H. A. De grenzen van de Residentie Sumatra's Oostkust, en van haar samenstellende deelen. Amsterdam, K.N.A.G., 1884. 35 p., 8vo wrs.

19,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. I.


1901 HIJMANS van ANROOIJ, H. A. Nota omtrent het Rijk van Siak. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1885. 132p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 30.

104,50


1902 HILGERS, Th. J. A. Een Voetreis naar de Zandzee en den Bromo. Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink, 1899. 14p., 7 woodcut illustrations after photographs by H. Salzwedel, 4to modern wrap pers. - Taken from: De Aarde en haar Volken, Jrg. 35.

22,00


1903 HILL, J. E. A collection of Bats from Sarawak. Kuching, Sarawak, The Museum, 1966. 10p., 2 figures, references, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIV, No 28-29 New Series.

5,50


1904 HILL, J. Edwards. The Bat Rhinolophus creaghi and its allies. Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 6 p., with 1 textillustration, bibliography, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 11 New Series, No 26. Old Series.

5,50


1905 HILL, Percey A. Don Simon de Anda (5p, 4 illustrations). Published in: Inter-Ocean.A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 6, Number 9, September 1925. Batavia, G. Kolff & Co, 1925. Other articles: Off the beaten Path in East Java. Grissee, The Cradle of Moslem Java, by G. G. van der kop, Photographs by M.J.A.Oostwoud Wydenes (8p, 15 illustrations); The Total Solar Eclipse, 1926, January 14th, by Z. A. & C. J. Merfield (5p, 3 figures); The Treasures of the Vajiranana (2p, 4 illustrations); The Gedeh-Pangerango, by A. W. Anderson (6p, 7 illustrations); Attractions of Ausdtralia's "Fas West", by J. M. Reed (4p, 4 illustrations); Tourism (4p, 6 illustrations); Items of Interest; Index, many tinted illustrations, many illustrated advertism, 72pp, 4to original illustrated wrappers (Near the Market Senen).

38,50


1906 HILL, Percy A. Deigo Silan: A Forgotten Philippine Patriot (7p, 7 illustration). Published in: Inter-Ocean.A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 6, Number 2, February 1925. Batavia, G. Kolff & Co, 1925. Other articles: The Glory of the Padang Highlands (4p, 8 illustrations); The Development of Darjeeling by the Tea Industry, by Claudius (4p, 5 illustrations); Picturesque Victoria: The Charm of Bush and Seaside ()5p, 5 illustrations); Western Artists in Eastern Lands. Ann Outline of European Painting in Neth. India , by S. Kalff (5p, 3 illustrations); Through the Granary of the East. From Batavia to Bandoung via Buitenzorg - Soekaboemi (6p, 5 illustrations); Items of Interest; Index, many tinted illustrations, many illustrated advertism, 72pp, 4to original illustrated wrappers (Karbouwen Gat).

44,00


1907 HINLOOPEN LABBARTON, D. van. Wat geeft de achterzijde van Candi Kedaton (district Gading, afdeeling Karaksan, residentie Pasuruhan) te zien? Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1909. 21p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 51.

16,50


1908 HINLOOPEN LABBERTON, D. van. Is het Sanskreta Mahadjana ook het Javaansche Medjana? Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1912. 5p.,, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 54.

4,40


1909 HINLOOPEN LABBERTON, D. van. Eene aanvulling op het artikel van dcen heer J. Knebel. Over het meten van wapenen bij de Javanen. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1899. 1p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 41.

2,20


1910 (HINLOOPEN LABBERTON, D. van, Edited), LAJANG DAMAR-WOELAN. (Javaansche tekst). Weltevreden-'s Hage, Indon. Drukkerij-M. Nijhoff, 1922. xvi,(255)pp, with 7 plates, small 4to original boards. - Verhandelingen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel LXIV, 5.

44,00

Javanese script, not transcribed, of the modern Javanese prose version of the story Damar Wulan.


1911 HINS, M., T. PELLENKOFT,m F. R. O. STELLER en R. O. G. STELLER. De term ,,hoofd van plaatselijk bestuur" in de Nederlandsch-Indische wetgeving. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 7.

3,30


1912 HINS, M., T. PELLENKOFT,m F. R. O. STELLER en R. O. G. STELLER. Geschiedenis der bepalingen betreffende het opper-,,bestuur" des Koningsm over Indiëm en het algemeen ,,bestuur" van den Gouverneur-Generaal. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 10p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 7.

5,50


1913 HINTE, J. van. De industrieele ontwikkeling van Nederlandsch Oost-Indië. (Een overzicht). Amsterdam, K.N.A.G., 1925. 37p., bibliography, 8vo wrs.

19,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLII.


1914 HINTE, J. van. De excursie van het internationaal aardrijkskundig congres naar Nederlandsch Indië. Amsterdam, K.N.A.G., 1939. 13p., with 4 photographic illustrations on plates, 8vo modern wrs.

8,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. LVI.


1915 HIPKINS, James R. Sarawak and Urbanization. Kuching, Sarawak, The Museum, 1972. 15p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XX, No 40-41 New Series.

8,80


1916 HIRSCHI, Dr. H. Kontaktmetamorphe Tertiärkohlen in Süd-Sumatra, südlich Muara Enim, Residenz Palembang. Amsterdam, K.N.A.G., 1916. 13p., with 1 large folding plate with 3 smaller maps & 5 textfigures, table 8vo modern wrs.

22,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXIII.


1917 HIRSCHI, Dr. H. Vorläufiger Bericht über einen geologischen Streifzug in Central-Borneo - Oberlauf Moeroeng (Barto). Amsterdam, K.N.A.G., 1908. 30p., with 1 large folding coloured map with 2 insert maps and figure & 3 plates with 6 illustrations, 8vo modern wrs.

49,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXV.


1918 HIRSCHI, Dr. H. Geographisch-geologische Skizze vom Nordrand von Sumatra. Amsterdam, K.N.A.G., 1910. 23 p., with 1 large coloured folding map & 2 plates with 4 illustrations, tables, 8vo modern wrs.

38,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXVII.


1919 HIRSCHI, Dr. H. Geologische Reiseskizze durch das Äquatoriale Sumatra. Amsterdam, K.N.A.G., 1915. 33p., with 2 folding coloured maps (1 large map) & 4 illustrations, table, 8vo modern wrs

55,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXII.


1920 HIRSCHI, H. Geologische Beobachtungen in Ost-Celebes. Amsterdam, K.N.A.G., 1913. 8p., with 2 folding maps & 4 photographic illustrations on plates, 8vo modern wrs.

19,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXX.


1921 HISSINK, J. H. Het Pepadonwezen en zijne attributen in verband met de oude staatkundige indeeling in Marga's en het huwelijks- en erfrecht in de afdeeling Toelang Bawang der Lampongsche districten. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1904. 99p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 47.

71,50


1922 HISSINK. Nota van toelichting, betreffende de zelfbesturende landschappen Paloe, Dolo, Sigi en Beromaroe. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1912. 71p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 54.

55,00


1923 HISTORISCHE MONUMENTEN VAN DEN INDISCHEN ARCHIPEL. Aanmoediging tot onderzoek van Historische Monumenten van den Indischen Archipel. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1881. 2p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 29.

3,30


1924 HITCHCOCK, Michael. The Bimanese Kris: Aesthetics and Social Value. Dordrecht, Foris Publications, 1987. 16p., 4 figures, notes, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 143.

13,20


1925 HOEDT, Controleur. Verslag der reis van den controleur Hoedt naar de Noordkust van West-Flores. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1893. 15p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 36.

17,60


1926 HOEKSTRA, DR. J.F. Onze kennis van het schiereiland Samosir en van het Tobameer in 1895. Amsterdam, K.N.A.G., 1896. 8 p., 8vo wrs.

7,70

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XIII.


1927 HOEKSTRA, Dr. J.F. Het Possomeer. Amsterdam, K.N.A.G., 1896. 7 p., with 1 folding map (with small insert map), 8vo wrs.

17,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XIII.


1928 HOEKSTRA, J.F. De grootte der Residenties van Sumatra. Amsterdam, K.N.A.G., 1892. 4 p., 8vo wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), IX.


1929 HOESEIN DJAJADININGRAT, Raden Dr. Vier Atjèhsche Si Meuseukin-vertellingen. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1915. 131p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 57.

88,00


1930 HOESEIN DJAJADININGRAT, Raden Dr. De stichting van het ,,Goenòngan" geheeten monument te Koetaradja. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1916. 16p, with 3 plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 57.

17,60


1931 HOETINK, B. Chineesche officieren te Batavia onder de Compagnie, gegevens verzameld door B. Hoetink. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1922. 136p., tables, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 78.

77,00


1932 HOETINK, B. Ni Hoekong. Kapitein der Chineezen te Batavia in 1740. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1918. 84p, appendices, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 74.

66,00


1933 HOETINK, B. So Bing Kong. Het eerste hoofd der Chineezen te Batavia (Eene nalezing). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1923. 44p., facsim. textfigures, 2 folding plates, 3 plates, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 79.

44,00


1934 HOETINK, B. So Bing Kong. Het eerste hoofd der Chineezen te Batavia (1619-1636). & Eene nalezing. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1917 & 1923, 73,44pp, with folding facsimile, 1 folding map of Jacatra, appendices, facsimiles, textfigures, 2 folding plates, 5 plates, 8vo modern wrappers. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 79.

137,50


1935 HO╦VELL, G. W. W. C. Baron van. De assistent-residentie Gorontalo, voor zover die onder rechtstreeksch bestuur is gebracht. Amsterdam, K.N.A.G., 1891. 18 p., table, 2 lithographed large folding coloured maps, 8vo wrs.

66,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), VIII.


1936 HO╦VELL, G. W. W. C. Baron van. Korte beschrijving van het Rijkje Mooeton (Bocht van Tomini). Amsterdam, K.N.A.G., 1892. 12 p., 8vo wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), IX.

8,80


1937 HO╦VELL, G. W. W. C. Baron van. Bijschrift bij de kaart der Tomini-Bocht. Amsterdam, K.N.A.G., 1893. 9 p., large folding coloured map, 8vo wrs.

66,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. X.


1938 HO╦VELL, G. W. W. C. Baron van. Bijschrift bij de kaarten van Seran (Vulgo Ceram). Amsterdam, K.N.A.G., 1896. 25p., with 1 large folding coloured lithographed maps in two parts (65 x 150 cm), ( West-Ceram & Midden- en Oost-Ceram), list of geographic names, 8vo modewrn wrappers. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XIII.

132,00


1939 HO╦VELL, G. W. W. Baron van. ,,Sri Padoieka". 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1904. 2p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 2. Deel 56.

3,30


1940 HO╦VELL, G. W. W. C. van, A. SNACKEY, & UILKENS, H. KERN. Vragen en mededeelingen (vervolg van deel 25). Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1880. -1881, 7,3,13,2p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 26.

17,60


1941 HO╦VELL, G. W. W. C. van. Over den eed der Maleiers. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1881. 9p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 26.

38,50


1942 HO╦VELL, G. W. W. C. Baron van. Twee zangen in de Ambonsche landtaal (Bahasa Tanah) vertaald en verklaard. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1881. 21p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 27.

19,80


1943 HOEVELL, G. W. W. C. Baron van. Vragen en mededeelingen, ingezonden. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1885. 2p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 30.

2,20


1944 HO╦VELL, G. W. W. C. Baron van. Todjo, Posso en Sasoesoe. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche, M. Nijhoff, 1891. 47p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 35.

55,00


1945 HO╦VELL, W. C. Baron van. Het wetenschappelijk onderzoek van het Oostelijk deel van den Indischen Archipel en speciaal van de Zuidkust van Nieuw-Guinea. Amsterdam, K.N.A.G., 1897. 9p. 8vo modern wrappers. Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), XIV.

8,80


1946 (HO╦VELL, W. R. van). Bijdrage tot de kennis van den Maleischen zeerover. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 14p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20ste Jaargang.

17,60


1947 (HO╦VELL, W. R. van). De toestand en vooruitzigten der havens op Java, na de Ministeriële beloften. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20ste Jaargang.

11,00


1948 (HO╦VELL, W. R. van). Fragment van een brief, door een Indisch officier geschreven aan een zijner kameraden in 't moederland. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 12p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20ste Jaargang.

11,00


1949 (HO╦VELL, W. R. van). De ambachtschool te Soerabaja. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 21p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20ste Jaargang.

16,50


1950 (HO╦VELL, W. R. van). De officiële waarheid van den Minister van Koloniën in de Staats-courant. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20ste Jaargang.

5,50


1951 (HO╦VELL, W. R. van). Op welke waarborgen, tegen de verkorting hunner regten, mogen de officieren van het Indische leger aanspraak maken? Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20ste Jaargang.

5,50


1952 (HO╦VELL, W. R. van). Het gemeenteleven op Java, in de inlandsche en de Europesche maatschappij. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20ste Jaargang.

8,80


1953 (HO╦VELL, W. R. van). De Aroe-eilanden, in vroeger tijd en tegenwoordig. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 19p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20ste Jaargang.

19,80


1954 (HO╦VELL, W. R. van). De journalistiek in Nederlandsch Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 17p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20ste Jaargang.

17,60


1955 (HO╦VELL, W. R. van). Heeft men wel gedaan, door aan den planter op Sumatra een kleine verhooging van prijs voor zijne koffij te geven? Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20ste Jaargang.

4,40


1956 (HO╦VELL, W. R. van). Een beroemd soldaat en een bedelbrief. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20ste Jaargang.

5,50


1957 (HO╦VELL, W. R. van). Uit de correspondentie van Schalkie. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 6,3p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21 ste Jaargang. - I. Schoffel de afschaffer. II. Bataviasche gazverlcihting. III.Het radikaal van Indisch ambtenaar en C. F. Winter Sr. IV. Afschaffing van de plaatselijke besturen in Nederland. (V.) Ons Kareltje.

6,60


1958 (HO╦VELL, W. R. van). Een spoorwegplan van Samarang naar Kadoe en de Vorstenlanden. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 28p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21 ste Jaargang.

22,00


1959 (HO╦VELL, W. R. van). Het individueel landbezit op Java en het landelijk stelsel. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21 ste Jaargang.

11,00


1960 (HO╦VELL, W. R. van). Een suiker-industrie-congres op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21 ste Jaargang.

4,40


1961 (HO╦VELL, W. R. van). Legende van de afkomst der Sumatranen en van hunne instellingen. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 11p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21 ste Jaargang.

11,00


1962 (HO╦VELL, W. R. van). Bijdrage tot de kennis der opium-kwestie in Nederlandsch Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 15p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21 ste Jaargang.

16,50


1963 (HO╦VELL, W. R. van). Eenige opmerkingen over het nieuwe besluit betrekkelijk het radikaal van ambtenaar voor de Indische dienst. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21 ste Jaargang.

5,50


1964 (HO╦VELL, W. R. van). Uit het soldatenleven op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1860. 15p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 22 ste Jaargang.

16,50


1965 (HO╦VELL, W. R. van). De liberale geest van 1848. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1860. 11p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 22ste Jaargang.

8,80


1966 (HO╦VELL, W. R. van). Onze handelsbelangen in Japan. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1860. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 22 ste Jaargang.

5,50


1967 (HO╦VELL, W. R. van). Losse aanteekeningen, gehouden op eene reis over Java, in 1839. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1860. 18,28p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 22 ste Jaargang.

55,00


1968 (HO╦VELL, W. R. van). Een oorlog op Java in 1706. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1860. 16p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 22 ste Jaargang.

17,60


1969 (HO╦VELL, W. R. van). De vrije tabaks-kultuur op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1860. 10p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 22 ste Jaargang.

8,80


1970 (HO╦VELL, W. R. van). Eenige opmerkingen over het kultuurstelsel. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1860. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 22 ste Jaargang.

5,50


1971 (HO╦VELL, W. R. van). Een Nederlandsch etablissement te Lagoendi. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1860. 19p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 22 ste Jaargang.

19,80


1972 (HO╦VELL, W. R. van). Een verrader. (Ambon, 1678). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1860. 15p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 22 ste Jaargang.

17,60


1973 (HO╦VELL, W. R. van). De indigo-kultuur van partikulieren en de officiële kultuur. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1860. 20p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 22 ste Jaargang.

17,60


1974 (HO╦VELL, W. R. van). Opium en de opium-pacht. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1860. 12p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 22 ste Jaargang.

11,00


1975 (HO╦VELL, W. R. van). Zeven bannelingen, onder den Gouverneur-Generaal Daendels. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1860. 9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 22 ste Jaargang.

8,80


1976 (HO╦VELL, W. R. van). Een dag uit het leven van een Bataviaschen jager. Eerste gedeelte. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1860. 10p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 22 ste Jaargang.

11,00


1977 (HO╦VELL, W. R. van). Wat is waarheid? Vrije arbeid blijkens officiele stukken. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1860. 17,38p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 22 ste Jaargang.

55,00


1978 (HO╦VELL, W. R. van). De inlandsche hoofden en de bevolking op Java. (Max Havelaar, of de Koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij, door Multatuli, Amst. 1860). (First review article). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1860. 9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 22 ste Jaargang.

27,50


1979 (HO╦VELL, W. R. van). Een krijgstogt op Timor in 1857. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1860. 24p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 22 ste Jaargang.

27,50


1980 (HO╦VELL, W. R. van). Ellekom en de Preanger-Regentschappen. Een blik op het leven van R. L. J. baron van der Capellen. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1860. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 22ste Jaargang.

13,20


1981 (HO╦VELL, W. R. van). Aanteekeningen van den Gouverneur-Generaal baron van der Capellen over den opstand van Dipo Negoro, in 1825. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1860. 23p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 22ste Jaargang.

27,50


1982 (HO╦VELL, W. R. van). Onze toestand. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1860. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 22ste Jaargang.

5,50


1983 (HO╦VELL, W. R. van). De indigo-planter in Djokjokarta en in de Gouvernements-landen. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 18p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23ste Jaargang.

16,50


1984 (HO╦VELL, W. R. van). Dertienjarige beoordeeling van 't kultuur-stelsel op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 17p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

13,20


1985 (HO╦VELL, W. R. van). Eenige uitkomsten van het tegenwoordige regeringsstelsel over het jaar 1858, blijkens officiële bescheiden. & Nog eenige opmerkingen over het Indische regeringsbeleid in 1858. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 15,9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

16,50


1986 (HO╦VELL, W. R. van). Hoe het tegenwoordig op Banda toegaat. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

5,50


1987 (HO╦VELL, W. R. van). Nederlandsch Indië in 1817. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 30,33p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

55,00


1988 (HO╦VELL, W. R. van). De koncessie tot den aanleg van een spoorweg van Samarang naar de Vorstenlanden. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

8,80


1989 (HO╦VELL, W. R. van). De Duitschers in het Indische leger. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

5,50


1990 (HO╦VELL, W. R. van). Het sawah-bezit en de verpligte koffij-kultuur in de Preanger-regentschappen. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

5,50


1991 (HO╦VELL, W. R. van). Bijdrage tot de kennis van de dessa-inrigtingen in Cheribon. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 3p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

4,40


1992 (HO╦VELL, W. R. van). De visscherijen in Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 15p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

13,20


1993 (HO╦VELL, W. R. van). Lessen over den vrijen arbeid. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

5,50


1994 (HO╦VELL, W. R. van). Het landelijk stelsel. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 12p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

11,00


1995 (HO╦VELL, W. R. van). De Nederlandsche staatkunde in de Vorstenlanden na den Javaschen oorlog. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 16p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

17,60


1996 (HO╦VELL, W. R. van). Nog iets over noodzakelijkheid der afschaffing van de belasting op de visscherij. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

5,50


1997 (HO╦VELL, W. R. van). Bijdrage tot de geschiedenis van de vorstenlanden op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 14p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

17,60


1998 (HO╦VELL, W. R. van). Eene circulaire van den heer van Sevenhoven over de heerediensten. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

13,20


1999 (HO╦VELL, W. R. van). Hoe de resident van Tagal het kultuurstelsel op de been houft. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

8,80


2000 (HO╦VELL, W. R. van). De belasting op de visscherijen in Indië en de officiële cijfers. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

5,50


2001 (HO╦VELL, W. R. van). Havenwerken in Nederlandsch Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 11p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

8,80


2002 (HO╦VELL, W. R. van). Het Indische finantie-wezen. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 15p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

11,00


2003 (HO╦VELL, W. R. van). Berigten van een staatsgevangene over het ,,soekoe-bestuur" ter Westkust van Sumatra. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

13,20


2004 (HO╦VELL, W. R. van). Het voorschotten-stelsel. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

4,40


2005 (HO╦VELL, W. R. van). Wat de Javaansche maatschappij al niet verdragen kan. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 12p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

11,00


2006 (HO╦VELL, W. R. van). Een merkwaardige dag. (19 Augustus 1861). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

4,40


2007 (HO╦VELL, W. R. van). Een stem uit den vreemde over het koloniale stelsel van Nederland (Money: ,,How to manege a colony"). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 39p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

27,50


2008 HO╦VELL, W. R. van. Laurens Reaal. Gouverneur Generaal van Neêrland's Indie, in zijne verdiensten als dichter beschouwd. & Nog iets over Laurens Reaal, door B. B. C. Batavia, 1838. 11, 3p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 1ste Jaargang.

16,50


2009 HO╦VELL, W. R. van. Wreede strafoefeningen vroeger op Java in gebruik. Batavia, 1840. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 3de Jaargang.

5,50


2010 HO╦VELL, W. R. van. Heilige Graven. Batavia, 1840. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 3de Jaargang.

4,40


2011 HO╦VELL, W. R. van. Spelen en Volksvermaken der Javanen. I. Het Tijgergevecht. Batavia, 1840. 15p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 3de Jaargang.

11,00


2012 HO╦VELL, W. R. van. Batavia in 1740. Batavia, 1840. 113p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 3de Jaargang.

99,00


2013 HO╦VELL, W. R. van. Kronijk van Nederlandsch Indie, loopende van af het jaar 1816. Het jaar 1816. De jaren 1817 en 1818. Het jaar 1819. Het jaar 1820. Het jaar 1821. De jaren 1822 en 1823. De jaren 1824 en 1825. Het jaar 1826. Batavia, 1841. -1842 & 1845, 42,51,65,48,69,100,67,40p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 3de, 4de & 7de Jaargang. - Lacks pages: 381-388, 395, 515-518 (3e deel).

275,00


2014 HO╦VELL, W. R. van. Nieuwe belangrijke bronnen voor de Oude Geschiedenis van Java. Batavia, 1841. 11p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 3de Jaargang.

11,00


2015 HO╦VELL, W. R. van. Onderzoek naar de oorzaken van het onderscheid in voorkomen, kleeding, zeden en gewoonten, taal en karakter tusschen de Soendanezen en eigenlijke Javanen. (Eerste gedeelte). Batavia, 1842. 38p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

33,00


2016 HO╦VELL, W. R. van. Over de vorderingen en den tegenwoordigen toestand der kennis van Indie in Europa. Batavia, 1842. 163p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

110,00


2017 HO╦VELL, W. R. van. Proeven eener metrische navolging van het Maleische gedicht Bidasari. Batavia, 1844. 9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 6de Jaargang.

7,70


2018 (HO╦VELL, W. R. van). Overzigt van de voornaamste gebeurtenissen in het Djoejocartasche-Rijk, sedert deszelfs stichting (1755) tot aan het einde van het Engelsche tusschen-bestuur in (1815). Batavia, 1844. 36,27p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 6de Jaargang. - Lacks page 262 (second part).

49,50


2019 (HO╦VELL, W. R. van). Handleiding tot het verzamelen van Kaoutchouk of Elastieke Gom. Batavia, 1845. 14p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 7de Jaargang.

11,00


2020 HO╦VELL, W. R. van. Wetenschappelijke nasporingen op het eiland Bali. & Tweede berigt. Batavia, 1846. 21,12p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 8de Jaargang.

27,50


2021 HO╦VELL, W. R. van. Overzigt der criminele procedures voor den raad van justitie te Batavia, gevoerd tegen den gewezen Gouverneur General A. Valckenier cum suis. Batavia, 1846. 31p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 8de Jaargang.

24,20


2022 HO╦VELL, W. R. van. Bijdrage tot de geschiedenis der Maleische vertaling van den Bijbel. Batavia, 1846. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 8de Jaargang.

4,40


2023 (HO╦VELL, W. R. van). Begin en voortgang van onzen handel en bezittingen op Sumatra's Westksut. Met lijst van Namen van de Kommandeurs en Gezaghebbers, welke Sumatra's Westkust geregeerd hebben van 1666 tot 1763. Batavia, 1847. 95,70,30p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 9de Jaargang.

110,00


2024 HO╦VELL, W. R. van. Lassen's blik op den Indischen Archipel. Batavia, 1847. 30p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 9de Jaargang.

17,60


2025 (HO╦VELL, W. R. van). Schetsen van het Noordelijki gedeelte van Sumatra. Batavia, 1847. 64p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 9de Jaargang.

55,00


2026 (HO╦VELL, W. R. van). Algemeene aanmerkingen over Malakka, Singapore, Prins Wales Eiland, Provincie Wallesly enz. Batavia, 1847. 12p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 9de Jaargang.

13,20


2027 (HO╦VELL, W. R. van). Beknopte geschiedenis van het Makassaarsche Celebes en Onderhoorigheden. Batavia, 1848. 77p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 10de Jaargang.

55,00


2028 (HO╦VELL, W. R. van). Algemeen Overzigt van den toestand van Nederlandsch Indie, gedurende het jaar 1846. Batavia, 1848. 43,27,32p., 1 folding table, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 10de Jaargang.

44,00


2029 HO╦VELL, W. R. van. Het Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, in zijnen oorsprong, lotgevallen en tegenwoordige strekking geschetst. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 65p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

38,50


2030 (HO╦VELL, W. R. van). Laboean, Serawak, de Noord-oostkust van Borneo en de Sulthan van Soeloe. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 18,15,6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

27,50


2031 (HO╦VELL, W. R. van). De demonstratie der ingezetenen van Batavia op den 22 Mei 1848 (1-16). Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 1. De publicatie van den heer Rochussen, van den 27 October 1848. 2. Aanvankelijk herstel der grieven van de ingezetenen van Nederlandsch Indië. 3. Het adres van den Directeur en de Docenten van de koninklijke akademie te Deldt aan den Koning. 4. Brochure van den Genraal Majoor A. V. Michiels. 5. De Singapore Free-Press over de publicatie van den 27 October 1848. 6. Twee brochures over de gebeurtenissen te Batavia van den 22 Mei 1848. 7. De terugkomst in zijn vaderland van den Indischen jongeling, die het voorregt eener Europeesche opvoeding heeft genoten. 8. Het gevoel van behoefte aan onderwijs onder de lagere standen der ingezetenen van Nederlandsch Indië. 8. De vertegenwoordiging der koloniën. 9.Oorzaken der talrijkheid van de gehouden bijeenkomst. 10.De publikatie van den heer Rochussen van den 27 October 1848 - en de Tweede Kamer der Staten Generaal. 11.De demonstratie der ingezetenen van Batavia, op den 22 Mei 1848.12. Middelbaar onderwijs in Indië. 13. Het radikaal van ambtenaar der derde klasse. 14. De nadeelen aan het gemis van het radikaal van Indisch ambtenaar verbonden. 15. Betalen en niet ontvangen. 16. Herstel van grieven. 10,4,5,6,6,2,2,8,7,2,2,3p (= 57pp.), 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

66,00


2032 (HO╦VELL, W. R. van). Goenong Smeroe of Maha Meroe. De hoogste Berg op Java. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 27p., with large folding map, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

55,00


2033 (HO╦VELL, W. R. van). Bijdragen tot de kennis van den Staat van het Onderwijs in Nederlandsch Indië. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 10p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

5,50


2034 (HO╦VELL, W. R. van). De residentie Madioen in het jaar 1846. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 15p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

11,00


2035 (HO╦VELL, W. R. van). Geschiedkundig onderzoek naar den oorsprong en den aard van het partikulier landbezit op Java. & Tweede artikel, Derde artikel. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849 & 1852. 34,35,26p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de & 14de Jaargang.

55,00


2036 (HO╦VELL, W. R. van). Bijdrage tot de kennis der binnenlandsche rijken van het westelijk gedeelte van Borneo. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 19p., tables, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

17,60


2037 (HO╦VELL, W. R. van). Partikulier landbezit op Java. Bedenkingen tegen de nota van Mr. B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis, Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, over den verkoop van gronden op Java, door J. D. van Herwerden, Resident op Java, met verlof in Nederland, Gron. 1849. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 11p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

6,60


2038 (HO╦VELL, W. R. van). De haven van Tjilatjap. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

6,60


2039 (HO╦VELL, W. R. van). Het individueel sawahbezit in de residentie Bantam. De residentie Rembang in het jaar 1845 (Uittreksel uit het algemeen verslag van den resident). De residentie Soerabaija in 1846 (Uittreksel uit het algemeen verslag van den resident). Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 20p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

17,60


2040 (HO╦VELL, W. R. van). De Cheribonsche vorsten. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

4,40


2041 (HO╦VELL, W. R. van). De uitbreiding van het hooger onderwijs in de Oostersche talen aan de Nederlandsche Akademiën. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 11p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

6,60


2042 (HO╦VELL, W. R. van). De Emancipatie der Slaven in Nederlandsch-Indië. (Review article). & Nog iets over de Emancipatie der Slaven in Nederlandsch-Indië, door een inzender. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 15,7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

19,80


2043 (HO╦VELL, W. R. van). Exploitatie der Steenkolenmijnen op Borneo. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

13,20


2044 (HO╦VELL, W. R. van). Onderwijs en opvoeding der Javaansche bevolking. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

6,60


2045 (HO╦VELL, W. R. van). Bijdragen tot de kennis van het eiland Timor en onderhoorigheden. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 18p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

17,60


2046 (HO╦VELL, W. R. van). Het onderwijs op Java, en de invloed daarvan op den toestand der bevolking. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

5,50


2047 (HO╦VELL, W. R. van). De eenige instelling te Batavia in het belang van ongelukkige inboorlingen. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

5,50


2048 (HO╦VELL, W. R. van). De godsdienst en godsdienstplegtigheden der Alfoeren in de Menahassa op het eiland Celebes. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 16p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

13,20


2049 HO╦VELL, W. R. van. Het Onderwijs in Nederlandsch Indie. Terugblik op 1849. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1850. 20p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 12de Jaargang.

17,60


2050 HO╦VELL, W. R. van. Het batig slot van de Indische administratie. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1850. 14p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 12de Jaargang.

8,80


2051 (HO╦VELL, W. R. van). De tweede Balische expeditie. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1850. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 12de Jaargang.

6,60


2052 (HO╦VELL, W. R. van). Beschouwingen omtrent het Bestuur van Nederlandsch Indië. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1850. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 12de Jaargang.

4,40


2053 (HO╦VELL, W. R. van). De rijken en vorsten van het gouvernement van Makassar. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1850. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 12de Jaargang.

4,40


2054 (HO╦VELL, W. R. van). Bijdrage tot de kennis van den Soeloeschen Archipel. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1850. 13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 12de Jaargang.

8,80


2055 (HO╦VELL, W. R. van). De zeerooverijen der Soeloerezen. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1850. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 12de Jaargang.

5,50


2056 (HO╦VELL, W. R. van). De tegenwoordige toestand van het kultuurstelsel op Java. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1850. 13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 12de Jaargang.

6,60


2057 (HO╦VELL, W. R. van). De bevestiging van het Nederlandsche gezag op Borneo, en de vermeerdering der inkomsten van dat eiland voor de schatkist. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1850. 41p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 12de Jaargang.

33,00


2058 (HO╦VELL, W. R. van). Iets over de goudgraverijen in de residentie Menado. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1850. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 12de Jaargang.

5,50


2059 (HO╦VELL, W. R. van). De hervorming van den toestand der Christengemeenten in de Molukkos. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1850. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 12de Jaargang.

5,50


2060 (HO╦VELL, W. R. van). De noodzakelijkheid van het zenden van een gezantschap naar China. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1850. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 12de Jaargang.

4,40


2061 (HO╦VELL, W. R. van). Antwoord aan ,,een vriend van waarheid". (Over de geschiedenis der invoering van het zoogenaamde kultuur-stelsel op Java). Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1850. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 12de Jaargang.

5,50


2062 (HO╦VELL, W. R. van). De Generaal Michiels. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1850. 3p., with engraved portrait, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 12de Jaargang.

19,80


2063 (HO╦VELL, W. R. van). Europesche Kolonisatie in Nederlandsch Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1851. 16p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 13de Jaargang.

11,00


2064 (HO╦VELL, W. R. van). Maandelijks overzigt der Indische letterkunde. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1851. 11,12,9,12,3,3,5,11,11,10,7,8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 13de Jaargang.

44,00


2065 (HO╦VELL, W. R. van). De drukpers en de Javanen. Aan den heer Mr. G. Groen van Prinsterer. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1851. 9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 13de Jaargang.

6,60


2066 (HO╦VELL, W. R. van). Bawean en de Zeerovers. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1851. 6p., with engraved view of Telogo Kastobo, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 13de Jaargang.

55,00


2067 (HO╦VELL, W. R. van). De Oost- en West-Indische Opvoedings-Maatschappij. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1851. 12p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 13de Jaargang.

8,80


2068 (HO╦VELL, W. R. van). Middelbaar onderwijs op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1851. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 13de Jaargang.

5,50


2069 (HO╦VELL, W. R. van). Fragmenten eener beschrijving van Sumatra's Westkust, door een Indisch ambtenaar. (Agam, Matoea, De VII Loera's, De Paderies, Gebruiken en instellingen der Maleijers, adat). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1851. 16p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 13de Jaargang.

13,20


2070 (HO╦VELL, W. R. van). Opmerkingen en aanteekeningen gehouden op eene reis op de rivier van Banjermassin ( Uittreksel uit de aanteekeningen van A. L. Weddik). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1851. 11p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 13de Jaargang.

11,00


2071 (HO╦VELL, W. R. van). Het verhuren van woeste gronden op Java, Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1851. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 13de Jaargang.

5,50


2072 (HO╦VELL, W. R. van). Het oordeel van den heer Elout over de landverhuringen in de vorstenlanden van Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1851. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 13de Jaargang.

5,50


2073 (HO╦VELL, W. R. van). Djokjokarta van 1816 tot 1830. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1851. 28p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 13de Jaargang.

19,80


2074 (HO╦VELL, W. R. van). Opmerkingen omtrent het zoutmonopolie op Java. (Over het verslag van C. F. Pahud). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1851. 17p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 13de Jaargang.

13,20


2075 (HO╦VELL, W. R. van). Onderwijs op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1851. 9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 13de Jaargang.

5,50


2076 (HO╦VELL, W. R. van). De opium in den Indischen Archipel. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1851-1852. 20,15,24p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 13de & 14de Jaargang.

55,00


2077 (HO╦VELL, W. R. van). De opvoeding van Indische kinderen in Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1851. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 13de Jaargang.

5,50


2078 (HO╦VELL, W. R. van). Raden Saleh. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1851. 2p., with engraved portrait, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 13de Jaargang.

38,50


2079 (HO╦VELL, W. R. van). Muntwezen in Nederlandsch Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1851-1852. 33,42,25,20,38p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 13de & 14e Jaargang.

110,00


2080 (HO╦VELL, W. R. van). Maandelijks overzigt der Indische letterkunde. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 4,8,2,11,5,5,13,2,28,7,6,2p., with coloured engrave plate of the edition of Javasche Oudheden, opgadragen aan Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

55,00


2081 (HO╦VELL, W. R. van). Bijdrage tot de kennis van het grondbezit op Sumatra. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

5,50


2082 (HO╦VELL, W. R. van). Waar zijn waarachtige berigten omtrent den toestand van Nederlandsch Indië te zoeken? Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

8,80


2083 (HO╦VELL, W. R. van). De Willemskerk te Batavia. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 3p., with engraved plate, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

33,00


2084 (HO╦VELL, W. R. van). Afschaffing van de djoedjoer in Palembang. (Door een Palembanger ambtenaar). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

5,50


2085 (HO╦VELL, W. R. van). Indragiri in 1850. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

5,50


2086 (HO╦VELL, W. R. van). De toestand en vooruitzigten van den handel te Samarang voornamekijk in het jaar 1850. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 18p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

16,50


2087 (HO╦VELL, W. R. van). Het verkoopen van landen op Java, beoordeeld door eene Gouvernements-kommissie op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 38p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

19,80


2088 (HO╦VELL, W. R. van). Waarom heeft Rio als vrijhaven niet met Singapoera kunnen mededingen? Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 14p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

13,20


2089 (HO╦VELL, W. R. van). Tjoeroek Pengaten. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 3p., with 1 coloured lithographed plate, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

27,50


2090 (HO╦VELL, W. R. van). Het werven van inlandsche soldaten in Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

4,40


2091 (HO╦VELL, W. R. van). Een woord aan den Minister van Koloniën Ch. F. Pahud. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 3p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

3,30


2092 (HO╦VELL, W. R. van). Een woord aan den Minister van Koloniën Ch. F. Pahud. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 3p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

3,30


2093 (HO╦VELL, W. R. van). Onze roeping op Borneo. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

5,50


2094 (HO╦VELL, W. R. van). Posthouders, civiele gezaghebbers en de marine in den Indischen Archipel. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

5,50


2095 (HO╦VELL, W. R. van). Het onderwijs der Javanen. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

5,50


2096 (HO╦VELL, W. R. van). Twee Indische kinderen in Indië opgevoed. (P.P.C.O. Ondaatje, C. F. Winter). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 11p., with 1 engraved portrait of C. F. Winter, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

33,00


2097 (HO╦VELL, W. R. van). Kapitein Nolte onder de zeerovers. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 13p., , 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

13,20


2098 (HO╦VELL, W. R. van). Is er dwang noodig om de Javanen te doen produceren voor den Europeschen handel? Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

8,80


2099 (HO╦VELL, W. R. van). Indrukken ontvangen op een togtje in de Bovenlanden van Buitenzorg. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 5p., with 1 coloured lithographed view of the "Krater van den Goenong Cèdé", 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

33,00


2100 (HO╦VELL, W. R. van). Iets over het radikaal van Indisch ambtenaar. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

5,50


2101 (HO╦VELL, W. R. van). Het eiland Biliton, sedert 1851. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 11,19p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

19,80


2102 (HO╦VELL, W. R. van). De bescherming der inlandsche bevolking op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 11p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

16,50


2103 (HO╦VELL, W. R. van). Een Warong. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 3p., with lithographed plate of a warong, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

55,00


2104 (HO╦VELL, W. R. van). Verbetering van het lot van den Indischen soldaat. (Door een gepensioneerd officier van het O.I. leger). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 10p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

8,80


2105 (HO╦VELL, W. R. van). Vrije arbeid in de residentie Cheribon. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

5,50


2106 (HO╦VELL, W. R. van). Maandelijks overzigt der Indische letterkunde. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 15,32,5,17,9,7,4,4,6,7,11p.,8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

55,00


2107 (HO╦VELL, W. R. van). Bijdragen tot de kennis van de wetten en instellingen der Chinezen in Nederland Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 15p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

13,20


2108 (HO╦VELL, W. R. van). De slavernij in Nederlandsch Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 12p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

13,20


2109 (HO╦VELL, W. R. van). De spoorwegen en telegrafen in Britsch Indië en Nederlandsch Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

5,50


2110 (HO╦VELL, W. R. van). De vreemdelingen in het leger van Nederlandsch-Indië. (Door een gepensioneerd Officier van het O.I. leger). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

5,50


2111 (HO╦VELL, W. R. van). Een Chinesche parvenu op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 4p., with lithographed plate of a Chinese, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

38,50


2112 (HO╦VELL, W. R. van). Bijdragen tot de kennis der residentie Rio. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 50p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

55,00


2113 (HO╦VELL, W. R. van). Eene nieuwe stem in Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

3,30


2114 (HO╦VELL, W. R. van). De financiële resultaten van 's Gouvernements landbouw en handel. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

4,40


2115 (HO╦VELL, W. R. van). De instruktie van den kommandant des Legers in Neêrlands-Indië, met aanmerkingen en beschouwingen daartoe betrekkelijk. (Door een gepensioneerd Officier van het O.I. leger). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 17p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

11,00


2116 (HO╦VELL, W. R. van). De Batoe-eilanden in 1850. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 17p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

17,60


2117 (HO╦VELL, W. R. van). Het in bezit nemen en ontruimen van etablissementen op de Oostkust van Sumatra. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 25,17,29p.,8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

55,00


2118 (HO╦VELL, W. R. van). Herinneringen van Buitenzorg. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 8p.,8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

5,50


2119 (HO╦VELL, W. R. van). Eene slaven-vendutie. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 8p.,with 1 lithographjed plate: "eene slaven-vendutie" by E. Spanier, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

55,00


2120 (HO╦VELL, W. R. van). De oppositie van den heer Stolte tegen het Indische Gouvernement. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 17p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

55,00


2121 (HO╦VELL, W. R. van). De verwikkelingen van het Nederlandsch-Indische Gouvernement met de Chinesche bevolking op Westelijk Borneo toegelicht. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 138p., with 8 folding maps, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

275,00


2122 (HO╦VELL, W. R. van). Bijdrage tot de kennis der oosrpronkelijke instellingen van Palembang. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

5,50


2123 (HO╦VELL, W. R. van). Twee togten naar Nias, en een blik op den slavenhandel en den uitvoer van pandelingen aldaar. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1854. 25p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 16de Jaargang.

27,50


2124 (HO╦VELL, W. R. van). Maandelijks overzigt der Indische letterkunde. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1854. 20,11,4,3,17,2,6,6,6,7,11,11p.,8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 16de Jaargang.

55,00


2125 (HO╦VELL, W. R. van). Geschiedenis van Abdallah. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1854. 29,19p.,8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 16de Jaargang.

38,50


2126 (HO╦VELL, W. R. van). Een Direkteur-Generaal van oorlog in Indië. Antwoord aan den kolonel De Brauw. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1854. 12p.,8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 16de Jaargang.

8,80


2127 (HO╦VELL, W. R. van). Wat wordt er met opzigt tot Nederlandsch Indië gevorderd? Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1854. 46p.,8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 16de Jaargang.

38,50


2128 (HO╦VELL, W. R. van). De noodzakelijkheid van eenen Raad van Koloniën. & Ontwerp-instruktie en reglement van orde voor een Raad van Koloniën. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1854. 20,9p.,8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 16de Jaargang.

17,60


2129 (HO╦VELL, W. R. van). Een verondersteld deflict. (Het Koninklijk besluit van 13 Januarij 1854, over de geheimhouding van regeringsdaden). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1854. 4p.,8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 16de Jaargang.

4,40


2130 (HO╦VELL, W. R. van). Eenige aanmerkingen op het tweede ontwerp van wet tot vaststelling van een reglement op het beleid der regering van Nederlandsch Indë. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1854. 40p.,8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 16de Jaargang.

33,00


2131 (HO╦VELL, W. R. van). De expeditie in de residentie Cheribon in den aanvang van 1818. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1854. 5p.,1 textfigure, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 16de Jaargang.

5,50


2132 (HO╦VELL, W. R. van). De heer Rochussen en Palembang. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1854. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 16de Jaargang.

5,50


2133 (HO╦VELL, W. R. van). De oppositie der Nederlandsch Indische ambtenaren tegen het voor Indië bestaande regerings stelsel. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1854. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 16de Jaargang.

4,40


2134 (HO╦VELL, W. R. van). De Militaire fondsen in Oost-Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1854. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 16de Jaargang.

3,30


2135 (HO╦VELL, W. R. van). Het Pandelingschap in Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1854. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 16de Jaargang.

5,50


2136 (HO╦VELL, W. R. van). Het regerings-reglement voor Nederlandsch Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1854. 35p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 16de Jaargang.

19,80


2137 HO╦VELL, W. R. van. Het voorloopig verslag der kommissie van Rapporteurs, betrekkelijk het wetsontwerp tot vaststelling van een reglement op het beleid der regering van Nederlandsch Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1854. 10p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 16de Jaargang.

5,50


2138 (HO╦VELL, W. R. van). Ontwerp van een nieuw Suikerkontrakt. & Bedenkingen op de aanmerkingen der redaktie over de ,,Proeve van een suikerkontrakt", door F. S'Jacob. & Eenige bedenkingen op het ,,Ontwerp van een nieuw suikerkontrakt," voorkomend in de zevende aflevering van het Tijdschrift voor Nederlandsch Indië jaargang 1854. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1854. 26,8,12p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 16de Jaargang.

33,00


2139 (HO╦VELL, W. R. van). Bijdragen tot de geschiedenis van Celebes. Aanteekeningen over de geschiedenis van Makassar. Aanteekeningen over de rijken van Boni, Soping, Loewoe, Tello en andere kleine staten (...). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1854. 38,33p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 16de Jaargang.

55,00


2140 (HO╦VELL, W. R. van). De drukpers in Britsch-Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1854. 22p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 16de Jaargang.

16,50


2141 (HO╦VELL, W. R. van). Brieven aan den Redacteur van het Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, over eene zaak die alle officieren ter harte gaat. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1854. 14p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 16de Jaargang.

13,20


2142 (HO╦VELL, W. R. van). Redenen van ontevredenheid bij het Indische leger. (Door een Infanterist). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1855. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 17de Jaargang.

5,50


2143 (HO╦VELL, W. R. van). Beschouwing der troonreden sedert 1814, in betrekking tot Nederlandsch Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1855. 18,11,12,12,9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 17de Jaargang.

38,50


2144 (HO╦VELL, W. R. van). Maandelijks overzigt der Indische letterkunde. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1855. 11,4,14,10,3,8,13,20,7,6,5,4p.,8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 17de Jaargang.

44,00


2145 (HO╦VELL, W. R. van). Wat verlangt het leger en wat doet men voor het leger? (Door, een officier van het O.-I. Ned. Leger). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1855. 9p.,8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 17de Jaargang.

7,70


2146 (HO╦VELL, W. R. van). De ,,exekutie" te Goegoer-sigandang. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1855. 9p.,8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 17de Jaargang.

5,50


2147 (HO╦VELL, W. R. van). De Karimon-Eilanden. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1855. 14,15p., with 1 tinted lithographed view on the Karinom Islands, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 17de Jaargang.

55,00


2148 (HO╦VELL, W. R. van). Sympathie voor het Indische leger. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1855. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 17de Jaargang.

4,40


2149 (HO╦VELL, W. R. van). Bijdrage tot de kennis der Zuid-Wester-eilanden, door eenen zendeling. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1855. 13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 17de Jaargang.

11,00


2150 (HO╦VELL, W. R. van). De drukpers in Britsch-Indië en hare bestrijders. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1855. 18p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 17de Jaargang.

13,20


2151 (HO╦VELL, W. R. van). De tuin aan de rivier. (Verhaal). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1855. 12p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 17de Jaargang.

8,80


2152 (HO╦VELL, W. R. van). Een voorbeeld van de bescherming der inlandsche bevolking op Java, onder het tegenwoordige stelsel. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1855. 15p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 17de Jaargang.

11,00


2153 (HO╦VELL, W. R. van). De vrije arbeid en het soekoe-bestuur op Sumatra's Westkust. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1855. 13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 17de Jaargang.

11,00


2154 (HO╦VELL, W. R. van). Gedachten over de opvoeding in Nederland van Indische kinderen. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1855. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 17de Jaargang.

4,40


2155 (HO╦VELL, W. R. van). Eenige wenken voor kommandanten van mobiele kolonnes in Nederlandsch Indië. (Door een gewezen kolonne-kommandant). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1855. 19p.,8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 17de Jaargang.

13,20


2156 (HO╦VELL, W. R. van). Gedachten over den invloed der Europesche Christelijke beschaving op den Indischen Archipel. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1855. 13p.,8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 17de Jaargang.

6,60


2157 (HO╦VELL, W. R. van). Het pupillen-korps op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1855. 11p.,8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 17de Jaargang.

6,60


2158 (HO╦VELL, W. R. van). De inlandsche adel in Nederlandsch Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1855. 8p.,8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 17de Jaargang.

5,50


2159 (HO╦VELL, W. R. van). De inlandsche wapening op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1856. 6p.,8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 18de Jaargang.

4,40


2160 (HO╦VELL, W. R. van). Maandelijks overzigt der Indische letterkunde. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1856. 6,16,4,5,5,4,11,10,7,10,7,11p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 18de Jaargang.

44,00


2161 (HO╦VELL, W. R. van). De Moluksche eilanden. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1856. 65,30,35,46p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 18de Jaargang.

132,00


2162 (HO╦VELL, W. R. van). Het ,,verpligte overwigt" op Sumatra's Westkust afgeschaft. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1856. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 18de Jaargang.

5,50


2163 (HO╦VELL, W. R. van). De sociale positie van den officier in Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1856. 22p., with large table of incomes, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 18de Jaargang.

27,50


2164 (HO╦VELL, W. R. van). Produkten van den landbouw in de residentie Kediri. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1856. 12p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 18de Jaargang.

8,80


2165 (HO╦VELL, W. R. van). Fragment uit een reisverhaal. I. Makassar, Banda, Ambon, Batjan en Ternate. II. Kema, Menado, Lotta, Kakaskassan, Tomohon, Tondano, Rembokkan, Passo, Kakas. III. Langowang, Tompasso, Belang, Ratahan, Passang, Boengena, Tonsawah, Tombattoe, de Sepoetan, Amoerang, Kawangkowang, Sonder, Leiling, het meer van Lino. IV. 's Konings jaardag te Menado, Tanawangko. Vertrek uit Menado. Soerabaja. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1856. 42,38,32,20p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 18de Jaargang.

99,00


2166 (HO╦VELL, W. R. van). 22 Mei 1848. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1856. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 18de Jaargang.

4,40


2167 (HO╦VELL, W. R. van). De toestand van den Europeschen soldaat in Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1856. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 18de Jaargang.

5,50


2168 (HO╦VELL, W. R. van). Hoe is de Kompagnie in 't bezit harer landen op Java gekomen? Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1856. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 18de Jaargang.

5,50


2169 (HO╦VELL, W. R. van). Een fragment uit ,,Kin Tamboehan". Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1856. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 18de Jaargang.

4,40


2170 (HO╦VELL, W. R. van). Landverhuizing der Chinezen. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1856. 13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 18de Jaargang.

11,00


2171 (HO╦VELL, W. R. van). Het koloniaal archief en de Minister van Koloniën. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1856. 13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 18de Jaargang.

8,80


2172 (HO╦VELL, W. R. van). Hoe 't er vroeger in de Bataviasche bovenlanden en de Preanger regentschappen uitzag. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1856. 20p., tables, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 18de Jaargang.

17,60


2173 (HO╦VELL, W. R. van). De algemene verordening omtrent het verhuren van Gouvernements-gronden in Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1856. 11p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 18de Jaargang.

6,60


2174 (HO╦VELL, W. R. van). Aanteekeningen, gehouden op eene reis aan de noord- en westkust van Halmahera. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1856. 20p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 18de Jaargang.

17,60


2175 (HO╦VELL, W. R. van). De invoer van opium in de Preanger-regentschappen verboden. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1856. 20p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 18de Jaargang.

16,50


2176 (HO╦VELL, W. R. van). De suikerkontrakten op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1856. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 18de Jaargang.

4,40


2177 (HO╦VELL, W. R. van). Nieuwe onlusten op Borneo. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1856. 9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 18de Jaargang.

8,80


2178 (HO╦VELL, W. R. van). De Lampong's. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1856-1857. 28,49,29p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 18de & 19de Jaargang.

71,50


2179 (HO╦VELL, W. R. van). Kultuurstelsel op Java. Suikerkultuur. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1856. 11p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 18de Jaargang.

6,60


2180 (HO╦VELL, W. R. van). Huiurkontrakten van woeste gronden op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1856. 9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 18de Jaargang.

6,60


2181 (HO╦VELL, W. R. van). De drukpers in Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1857. 13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 19de Jaargang.

8,80


2182 (HO╦VELL, W. R. van). Java en Cuba. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1857. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 19de Jaargang.

8,80


2183 (HO╦VELL, W. R. van). Maandelijks overzigt der Indische letterkunde. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1857. 10,26,7,2,4,5,13,2,10,4,2,2p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 19de Jaargang.

38,50


2184 (HO╦VELL, W. R. van). De stoomvaart op Oost-Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1857. 14p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 19de Jaargang.

11,00


2185 (HO╦VELL, W. R. van). De suspekten in Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1857. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 19de Jaargang.

5,50


2186 (HO╦VELL, W. R. van). Nederland en Japan. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1857. 11p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 19de Jaargang.

8,80


2187 (HO╦VELL, W. R. van). Een Engelsch etablissement op Nederlandsch grondgebied in Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1857. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 19de Jaargang.

5,50


2188 (HO╦VELL, W. R. van). De Minister van Koloniën en de Indische ingezetenen, over het radikaal-stelsel. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1857. 11p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 19de Jaargang.

8,80


2189 (HO╦VELL, W. R. van). Koloniale Werving. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1857. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 19de Jaargang.

5,50


2190 (HO╦VELL, W. R. van). De tabakskultuur en de vrije arbeid. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1857. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 19de Jaargang.

5,50


2191 (HO╦VELL, W. R. van). Bloemkransen voor 't reglement op de drukwerken in Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1857. 6,8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 19de Jaargang.

11,00


2192 (HO╦VELL, W. R. van). Grondbezit op Malakka. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1857. 21p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 19de Jaargang.

16,50


2193 (HO╦VELL, W. R. van). De steenkolen in het rijk van Bandjermasin. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1857. 28p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 19de Jaargang.

27,50


2194 (HO╦VELL, W. R. van). De Kokos-eilanden en de Engelschen. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1857. 13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 19de Jaargang.

11,00


2195 (HO╦VELL, W. R. van). Een opstand in de Molukkos. (Uit de laatste helft der zeventiende eeuw). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1857. 38,39,19p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 19de Jaargang.

88,00


2196 (HO╦VELL, W. R. van). Eene stem uit Java over de pandjes- of lombard-huizen in Nederlandsch Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1857. 11p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 19de Jaargang.

8,80


2197 (HO╦VELL, W. R. van). Stoomvaart in Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1857. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 19de Jaargang.

4,40


2198 (HO╦VELL, W. R. van). De uitvoering der muntwet in Nederlandsch Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1857. 9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 19de Jaargang.

5,50


2199 (HO╦VELL, W. R. van). Waarom stelt men ons stelsel niet op de proef? Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20de Jaargang.

6,60


2200 (HO╦VELL, W. R. van). Maandelijks overzigt der Indische letterkunde. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 3,5,15,10,16,8,9,6,19,5,8,2p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20de Jaargang.

55,00


2201 (HO╦VELL, W. R. van). De toestand van Bagelen in 1830. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 20p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20de Jaargang.

17,60


2202 (HO╦VELL, W. R. van). De tempel van Boro Boedoer in de residentie Kadoe. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 10p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20de Jaargang.

8,80


2203 (HO╦VELL, W. R. van). De papierplant en het bereiden van papier op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20de Jaargang.

4,40


2204 (HO╦VELL, W. R. van). Een heldendaad, op de grenzen van Bengkoelen, tegen de Pasoemah's, in 1857. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 6p., with 1 lithographed map of the Doesoen Talang Doeruman, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20de Jaargang.

33,00


2205 (HO╦VELL, W. R. van). Mohammedaansche feesten, door residenten gevierd. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20de Jaargang.

5,50


2206 (HO╦VELL, W. R. van). De tegenwoordige assistent-residenten op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20de Jaargang.

4,40


2207 (HO╦VELL, W. R. van). Kultuur- en industrie-ondernemingen op Borneo. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 14p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20de Jaargang.

11,00


2208 (HO╦VELL, W. R. van). Brieven over de Vorstenlanden op Java. Door een landverhuur. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 16p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21ste Jaargang.

13,20


2209 (HO╦VELL, W. R. van). Maandelijks overzigt der Indische letterkunde. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 3,4,5,9,12,7,3,10,5,16,17,14p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21ste Jaargang.

44,00


2210 (HO╦VELL, W. R. van). De landverhuur in de rijken van Soerakarta en Djokdjokarta. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 22p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21ste Jaargang.

16,50


2211 (HO╦VELL, W. R. van). De opstand en moord van Tjikandi-Oediek in 1845. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 29p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21ste Jaargang.

19,80


2212 (HO╦VELL, W. R. van). Het Gouvernement en de suiker-produktie van Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 15p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21ste Jaargang.

13,20


2213 (HO╦VELL, W. R. van). De expeditie tegen Boni en de ramoen van Bandjermasin. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 25p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21ste Jaargang.

33,00


2214 (HO╦VELL, W. R. van). Eene waarschuwing uit Indië aan Nederland. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21ste Jaargang.

4,40


2215 (HO╦VELL, W. R. van). De algemeene opinie in Nederland over den tegenwoordigen Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië. (Pahud). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 16p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21ste Jaargang.

13,20


2216 (HO╦VELL, W. R. van). Spoorwegen op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21ste Jaargang.

5,50


2217 (HO╦VELL, W. R. van). De toestand der havens op Java, in 1858. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 11p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21ste Jaargang.

8,80


2218 (HO╦VELL, W. R. van). De olifanten op Sumatra. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21ste Jaargang.

4,40


2219 (HO╦VELL, W. R. van). De vrije arbeid bij de suikerkultuur in de residentie Cheribon. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21ste Jaargang.

5,50


2220 (HO╦VELL, W. R. van). De wraak eens Keizers. (Mohammed, derde keizer van Java). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1860. 11p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 22ste Jaargang.

8,80


2221 (HO╦VELL, W. R. van). Bijdragen tot de kennis der inlandsche huishouding op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 9,7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

17,60


2222 (HO╦VELL, W. R. van). Finantiën en kultuurstelsel. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 20,16p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

22,00


2223 (HO╦VELL, W. R. van). De visch-belasting in Indië tegenover drogredenen. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

17,60


2224 (HO╦VELL, W. R. van). Maandelijks overzigt der Indische letterkunde. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 2,8,6,6,5,9,9,18,8,12,3,8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

44,00


2225 (HO╦VELL, W. R. van). Blik op de Lampongsche distrikten en hunne bevolking. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 11p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

11,00


2226 (HO╦VELL, W. R. van). Een jaarkring volgens officiële bescheiden. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 16p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

13,20


2227 (HO╦VELL, W. R. van). Twintig rotan-slagen. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

4,40


2228 (HO╦VELL, W. R. van). De spoorweg van Batavia naar Tjija-lengka. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

5,50


2229 (HO╦VELL, W. R. van). Gemeente-instellingen in Nederlandsch Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 19p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

13,20


2230 (HO╦VELL, W. R. van). De ontwikkeling van Indië in 't belang van Nederland. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

4,40


2231 (HO╦VELL, W. R. van). Over den toestand van het regtswezen in Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 17p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

13,20


2232 (HO╦VELL, W. R. van). Beschouwingen, ontleend aan de praktijk over het ontwerp-tarief voor Nederlandsch Indië. (Door een tollennaar). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 27p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

17,60


2233 (HO╦VELL, W. R. van). Over de toestand van Soerakarta. (Fragment van een brief). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

5,50


2234 (HO╦VELL, W. R. van). Eene poging tot het opmeten der velden op Java, in 1827. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 15p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

13,20


2235 (HO╦VELL, W. R. van). De Zeerroof in den Indischen Archipel. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 16p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

16,50


2236 (HO╦VELL, W. R. van). Beknopt overzigt van de residentie Bagelen. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 12p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

13,20


2237 (HO╦VELL, W. R. van). Over de landbouw-produkten der Lampongs. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 17p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

16,50


2238 (HO╦VELL, W. R. van). De handel op Padang. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 14p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

13,20


2239 (HO╦VELL, W. R. van). Beschouwingen over Celebes. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

5,50


2240 (HO╦VELL, W. R. van). De koffijveilingen te Padang. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

8,80


2241 (HO╦VELL, W. R. van). Bijdrage tot de geschiedenis der Karimon-eilanden. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 17p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

17,60


2242 (HO╦VELL, W. R. van). Twee getuigen over den vrijwilligen arbeid der Javanen. (Berigten van de heren Broekhoff en Bekking). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 11p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

8,80


2243 (HO╦VELL, W. R. van). De kina-kultuur op Java beoordeeld in den vreemde. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 15p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

13,20


2244 HO╦VELL, W. R. van. Een blik op de koloniale staatkunde van 1856 tot 1859. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1864. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 26ste Jaargang.

5,50


2245 HO╦VELL, W. R. van. Een blik op het leven van gerardus Henri Betz. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1868. 15p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 30ste Jaargang.

11,00


2246 (HO╦VELL, W. R. van), Een woord over de verbetering der Suikerfabricatie op Java. Batavia, 1841. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 3de Jaargang.

5,50


2247 (HO╦VELL, W. R. van.) Aisha. Batavia, 1842. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

8,80


2248 HO╦VELL, W. R. De havenwerken van Batavia en Samarang. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1857. 14p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 19de Jaargang.

11,00


2249 HO╦VELL, W. R. Een balling in Nederlandsch Indië. (L. J. Pietersz). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1857. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 19de Jaargang.

5,50


2250 HO╦VELL, W. R. Vragen en raadsels. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1857. 13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 19de Jaargang.

8,80


2251 HO╦VELL, W. R.van. John Leyden, geschetst in zijn leven, lotgevallen en karakter. Batavia, 1847. 64p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 9de Jaargang.

49,50


2252 HOFFMANN, J. Bladvulling. Hoe de Japanners in 1826 twee bezoeken van Engelsche zeelieden hebben opgenomen, en hoe dezen zich hebben gedragen. 's Gravenhage, K. Fuhri, 1854. 5p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 2. Reprint (1986).

4,40


2253 HOFFMANN, J. De Chinesche feestdagen volgens den Javaanschen almanak voor het jaar dal 1783 (J.C. 1854/55). Toegelicht. 's-Gravenhage, Batavia, K. Fuhri, Van Haren, Noman en Kolff, 1856. 14p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 4.

17,60


2254 HOFFMANN, J. De Japansche Traktaten met Nedreland, Rusland, Engeland, de Vereenigde Staten en FRankrujk nin 1858 te Jedo gesloten. Fac-simile van den Japanschen Tekst. Amsterdam, Frederik Muller, 1864. 5p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 11. Reprint (1986).

4,40


2255 HOFFMANN, J. Iets over Chinesche Lombardbriefjes. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller,G. Kolff, 1862. 5p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 4.

5,50


2256 HOFLAND, P. W. De Rhinoceros-hoorn. Batavia, 1846. 2p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 8de Jaargang.

3,30


2257 HOGENDORP, G. K. van. Een onuitgegeven brief van G. K. van Hogendorp. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

5,50


2258 HOHENDORFF, Johan Andries Baron van. Radicale beschrijving van Banjermassing, zoo door den heer Raad extra-ordinair, J.A.B.v.Hohendorff, als beschrijver van hetzelve, is bijeengebracht, en overgegeven in Rade van Indiën, op den 9den Junij 1757. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller,G. Kolff, 1862. 62,4p., 8vo modern wrs. Met: Korte aanmerkingen door Reynier de Klerk (4p). Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Nieuwe volgreeks, Deel 4.

66,00


2259 HOL, Dr. Jacoba B.L. Danes' verhandeling over den Goenoeng Sewoe. Amsterdam, K.N.A.G., 1918. 8p., with 1 figure, 8vo modern wrs.

6,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXV.


2260 HOLLANDER, J. J. de. Westersche fabelen in een oostersch gewaad. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1872. 22p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Derde volgreeks, Deel 6.

17,60


2261 HOLLANDER, J. J. de. Geslachtregister der vorsten van Sambas. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1872. 19p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Derde volgreeks, Deel 6.

16,50


2262 HOLLANDER, J. J. de. Een Engelschman en een Noord-Amerikaan in Nederlandsch Oost-Indië. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1872. 38p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Derde volgreeks, Deel 7.

27,50


2263 HOLLANDER, J. J. de. Berichten van eenen Maleier over Siam en de Siameezen. Kort begrip der geschiedenis van de Vorsten van Siam. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1874. 20p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 8. - Reprint (1986).

11,00


2264 HOLLANDER, J. J. de. Twee brieven van Dipa Negara. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1877. 5p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Derde volgreeks, Deel 25. Reprint (1986).

4,40


2265 HOLLANDER, J. J. de. Eenige opmerkingen naar aanleiding van 's Heeren Klinkerts's beoordeeling. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1880. 13p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 26.

11,00


2266 HOLLANDER, J. J. de. Javaansch-Mohammedaansche overleveringen omtrent de geschiedenis van Mozes en koning Pharao. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 24p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

17,60


2267 HOLLANDER, Jan de. De Hollandsche taal. Batavia, 1847. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 9de Jaargang.

3,30


2268 HOLLE, K. F. Beschreven metalen plaatjes van de Desa Pasindoer Afd. Ledok (Bagelen). Batavia-'s Hage, W. Bruining - M. Nijhoff, 1879. 2p., with folding plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 25.

4,40


2269 HOLLE, K. F. Bijdragen tot de geschiedenis der Preanger-regentschappen. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1868. 51p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 17.

44,00


2270 HOLLE, K. F. De Batoe-Toelis te Buitenzorg. & Nog een woord over den Batoe-Toelis te Buitenzorg. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1881. 9,3p,, with 1 folding plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 27.

11,00


2271 HOLLE, K. F. De Batoe Toelis te Buitenzorg. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1869. 6p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 17.

5,50


2272 HOLLE, K. F. De kaart van Tjiëla of Timbanganten. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1876. 9p., with large folding plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 24.

27,50


2273 HOLLE, K. F. De plaatsnaam Singaparna. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1876. 3p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 24.

4,40


2274 HOLLE, K. F. Eene vraag. Wat beduidt de naam der residentie Bagelen? Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1866. 31p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 16, Vijfde Serie Deel 2.

27,50


2275 HOLLE, K. F. Honderd en Een Soendasche Spreekwoorden & Tweede gedeelte. Batavia, Lange & Co., 1861. & 1869, 18,25p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 10 & 19.

33,00


2276 HOLLE, K. F. Kawi-oorkonden. (Vervolg). Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1883. 19,1p(=errata p. 582), with textillustrations, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 27.

13,20


2277 HOLLE, K. F. Kawi-oorkonden. (Vervolg). Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1882. 1883, 9,19,1p(=errata p. 582), with textillustrations, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 27.

16,50


2278 HOLLE, K. F. Mededeelingen over de devotie der Naqsjibendijah in den Nederlandsch-Indischen Archipel. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,.-M. Nijhoff, 1886. 15p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 31.

13,20


2279 HOLLE, K. F. Pijagem van den vorst van Mataram. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1864. 5p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 13, Vierde Serie Deel 4.

8,80


2280 HOLLE, K. F. Proeve van Soendasche Poëzij (Sindirs). Batavia, Lange & Co., 1856. 11p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 5.

9,90


2281 HOLLE, K. F. Snippers betreffende Indiesche land- en volkenkunde. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1867. 3p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 16, Vijfde Serie Deel 2.

4,40


2282 HOLLE, K. F. Snippers van den regent van Galoeh, Raden Adipati Aria Koesoema Di Ningrat, met vertaling en toelichting. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1881. 29p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 27.

22,00


2283 HOLLE, K. F. Snippers. Boejoet of Tjadoe. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1869. 11p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 17.

8,80


2284 HOLLE, K. F. Snippers. De trappen van vergelijking. (Vervolg). Batavia, Lange & Co., 1871. 13p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 20.

11,00


2285 HOLLE, K. F. Snippers. Hoe de Hollanders er uit zien (Een Soendaasch sprookje). Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1870. 18p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 19.

13,20


2286 HOLLE, K. F. Soendasche raadsels. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1868. 8p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 17.

6,60


2287 HOLLE, K. F. Verslag betreffende de thee-onderneming Waspada onder Ultimo Juni 1868. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1868. 17p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical: Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 30ste Jaargang.

13,20


2288 HOLLE, K. F. Vlugtig berigt omtrent eenige Lonthar-handschriften, afkomstig uit de Soenda-landen, door Raden Saleh aan het Batav. Gen. v. K.en W. ten geschenke gegeven, met toepassing op de inscriptiën van Kwali. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1867. 22p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 16.

27,50


2289 HOLLE, K. F. Voorlopig berigt omtrent vijf koperen plaatjes, door Raden Saleh gevonden in een offerhuisje bij de kampong Kebantenan, onder Bekasih, p. m. 15 paal van Batavia. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1867. 9p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 16, Vijfde Serie Deel 2.

13,20


2290 HOLLEMAN, J. F./SUGIJONO, S. H. Het belang van de adviezen van het dorpshoofd en de dorpsrechter voor de Nationale Rechter in Indonesië. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1971. 5p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 127.

4,40


2291 HOLLMANN, D., D. R. SPENNEMANN and G.WOLF. A Rediscovered Javanese Ceremonial Axe Housed in the Museum of Natural History at Mayence, FRG. Dordrecht, Foris Publications, 1986. 7p., 3 illustrations, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 142.

4,40


2292 HOLMES, James S. Modern Indonesisch proza: een totale revolutie. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1954. 12p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 7, No. 3.

7,70


2293 HOLTZ, H. Berigten. Oudheden op Soembawa. Batavia, Lange & Co., 1861. 2p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 11.

3,30


2294 HOLTZ, H. Oudheden op Soembawa. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1861. 2p., tables, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 11, Vierde Serie Deel 2.

3,30


2295 HOLWERDA, A. W. P. Eenige Madoereesche Spreekwoorden en Uitdrukkingen. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1923. 14p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 62.

8,80


2296 HOMAN VAN DER HEIDE, J. Aanteekeningen betreffende het kratermeer op de Kloet in verband met de uitbarsting op 23 Mei 1901. Amsterdam, K.N.A.G., 1904. 24p., with 6 plates,, tabel, 8vo modern wrs.

27,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XXI.


2297 HONDIUS, J. M. Boraspati en Brhaspati. Leiden, E. J. Brill, 1944. 12p, with 9 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 6e Jrg.

16,50


2298 HOOGEVEEN, W. F. Het Distrikt Djampang-Tengah (Regentschap Tji-Andjoer, Preanger-Regentschappen). Batavia, Lange & Co., 1858. 33p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 7.

33,00


2299 HOOGHWINKEL, A. P. Uittreksel uit het verslag van een opname van de Reede Analaboe, aan den Kommandant der maritieme middelen in de wateren van Atjeh. Amsterdam-Utrecht, K.N.A.G./ C.L.Brinkman, J.J.Beijers, 1880. 2 p., in 2 columns, with folding map, 4to wrs.

27,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. IV. 1ste Serie.


2300 HOOGKAMER, W. Eenige toelichtingen tot de ,,Menangkabausch-Maleische zamenspraken, opgesteld door Si-daoed Radja Medan, Hoofd-onderwijzer van de Inlanfsche school te Padang. - 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1872. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1877. 19p, 8vo modern wrs. Bijvoegsels van A. W.T. Juynboll. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 25. Reprint (1986).

8,80


2301 HOOIJER, D. A. Faked Rhinoceros Horns. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1959. 2p., 1 plate with 2 illustrations, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 115.

4,40


2302 HOOIJER, D. A. The Giant Extinct Pangolin (Manis palaeojavanica Dubois) from Niah. Kuching, Sarawak, The Museum, 1960. 6 p., 4 plates, biblography, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 15-16 New Series.

8,80


2303 HOOIJER, D. A. The Orang-Utan in Niah Cave Pre-history. Kuching, Sarawak, The Museum, 1960. 14 p., tables, biblography, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 15-16 New Series.

8,80


2304 HOOIJER, G. B. Onze buurman naast Groot-Atjeh. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1896. 24p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XVIII.

22,00


2305 HOOP, A. N. J. Th. à Th. van der. Steenkistgraven in Goenoeng Kidoel. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1935. 18p., 3 textillustrations, 12 illustrations on plates, 3 textmaps,8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 75.

17,60


2306 HOOP, A. N. J. Th. à Th. van der. Wenken bij de vervaardiging van kaarten voor gebruik in musea. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1941. 18p., 6 plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 81.

16,50


2307 HOOP, A. N. J. Th. à Th. van der. Hoe zag Tandjong-Oost er vroeger uit? Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1948. 4p., 1 plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 82.

4,40


2308 HOOP, A. N. J. Th. à Th. van der. Een nieuw gegeven omtrent de verbouwing van het stadhuis van Batavia Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1948. 2p., 1 plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 82.

3,30


2309 HOOP, A. N. J. Th. à Th, v. d., ,,Donderkeilen". Oude gewichten in het Museum. Het concerveeren van weefsels in het Museum te Batavia. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1936. 11p., 1 plate with 2 illustrations, textillustrations, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 76.

8,80


2310 HOOP, A. N. J. Th. à Th, v. d., Een steenkistgraf bij Cheribon. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1937. 3p., with 1 plate, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 77.

4,40


2311 HOOP, A. N. J. v.d. In Memoriam Herman Dirk Hendrik Bosboom. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1940. 2p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 80.

3,30


2312 HOOP, Th. van der. Een neolithische boomschorsklopper uit Borneo. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1935. 3p., with 2 figures, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 75.

3,30


2313 HOOP, Th. van der. Een praehistorische rinkelbel. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1938. 4p, with 6 illustrations on plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 78.

8,80


2314 HOORWEG, A. Politie, Leger en Veiligheid in Nederlandsch-Indië. (Eerste gedeelte). Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 17p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 2.

11,00


2315 HOOYKAAS, C. An Exorcistic Litany for Bali. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1969. 15p., appendices, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 125.

8,80


2316 HOOYKAAS, C. Books made in Bali. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1963. 16p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 119.

8,80


2317 HOOYKAAS, C. Çangkhya-leer van Bali (1947). Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1951. 47p., folding table, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 84.

27,50


2318 HOOYKAAS, C. Een hypothese omtrent den oorsprong van het Oudjavaansche verhaal van Kunjarakarna. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1931. 26p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 71.

22,00


2319 HOOYKAAS, C. Eenvoudige Balische Zedeleer. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1949. 2p., textfigures, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 83.

3,30


2320 HOOYKAAS, C. From Lenka to Ayodhya by Puspaka being the Old-Javanese Ramayana Sarga XXV mainly. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1958. 25p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 114.

16,50


2321 HOOYKAAS, C. Het Oud-Javaansche woord P(h)alapa beteekent zoowel ,,Profijt" als ,,Respijt". Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1939. 8p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 79.

5,50


2322 HOOYKAAS, C. Love in Lenka, an episode of the Old-Javanese Ramayana compared with the Sanskrit Bhatti-kavya. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1957. 16p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 113.

8,80


2323 HOOYKAAS, C. Preservation and Cataloguing of Manuscripts in Bali. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1979. 7p., notes, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 135.

5,50


2324 HOOYKAAS, C. Saiva-Siddhanta in Java and Bali. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1962. 19p., 1 plate, folding table, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 118.

11,00


2325 HOOYKAAS, C. The Paradise on Earth in Lenka (OJR XXIV.87-126). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1958. 27p., 8vo wrs. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 114.

17,60


2326 HOOYKAAS, C. The Old-Javanese Ramayana Kakawin with Special Reference to the Problem of Interpolation in Kakawins. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1955. 64pp, with appendix, folding table, 8vo modern wrappers. - Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel XVI.

38,50


2327 HOOYKAAS, C. Weda and Sisya, Rsi and Bhujangga in present-day Bali. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1964. 14p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 120.

8,80


2328 HOOYKAAS, Jacoba. The Mouse in Indonesian Folklore. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1957. 12p., 1 figure, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 113.

7,70


2329 HOOYKAAS, Jacoba. The Myth of the young Cowherd and the little Girl. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1961. 12p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 117.

7,70


2330 HOOYKAAS, Jacoba. A journey into the realm of death. Balinese folktale with translation. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1955. 38p., vocabulary, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 111.

27,50


2331 HOOYKAAS, Jacoba. Panjirang, the gateway on the crossroads? Korte mededelingen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1955. 3p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 111.

3,30


2332 HOOYKAAS, Jacoba. The rainbow in ancient Indonesian religion. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1956. 32p. 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 112.

17,60


2333 HOOYKAAS, Jacoba. Upon a white stone under a Nagasari-tree. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1957. 17p., 1 plate with 4 illustrations, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 113.

13,20


2334 HOOYKAAS, Jacoba. A Balinese Folktale on the Origin of Mice. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1961. 3p., with 2 illustrations on plate, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 117.

4,40


2335 HOOYKAAS, Jacoba. A Yantra of speech magic in Balinese folklore and religion. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1959. 16p., 8vo wrs. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 115.

16,50


2336 HOOYKAAS, Jacoba. The changeling in Balinese folklore and religion. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1960. 13p., 8vo wrs. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 116.

11,00


2337 HOOYKAAS, Jacoba. The Balinese realm of death. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1956. 14p., 8vo wrs. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 112.

8,80


2338 HORNER, L. Batoe-Eilanden, ten Westen van Sumatra gelegen. Batavia, 1840. 59p., tabels, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 3de Jaargang.

55,00


2339 HORNER, L. De beklimming van den berg Ophir, door L. Horner, medegedeeld uit eenen brief aan H. L. Osthoff. Batavia, 1839. -1840, 18,2p., with Errata, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 2de & 3de Jaargang.

22,00


2340 HORNER, L. Reizen over Sumatra. Uitreksel uit het dagboek van wijlen L. Horner. Batavia, Lange & Co., 1861. 52p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 10.

55,00


2341 HORSFIELD, Thomas. Verslag aangaande het eiland Banka. (Vertaald uit The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, 1848, door P. J. Veth). Groningen, Zalt-Bommel, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, Joh. Noman en Zoon, 1849-1852. 35,25,13,19,18,25p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 12de & 14de Jaargang.

99,00


2342 HORST, D. W. Onze bestuursvestiging op Nieuw-Guinea. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1898. 6p, with 2 folding maps (Dorei & Kapaur), 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XX.

27,50


2343 HORST, D. W. Rapport van eene reis naar de Noordkust van Nieuw Guinea aan boord van Z. M. Stoomschip ,,Tromp", ingevolge opdracht van den Resident van Ternate dd. 7 Juni 1886 No. 44, ten einde den Commandant van dien bodem ter zijde te staan bij zijne aanrakingen met de bevolking. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,.-M. Nijhoff, 1888. 44p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 32.

44,00


2344 HORST, Dr. D.W. Reis naar de Banggai- en Soela-Eilanden. Rapport van den Resident van Ternate en Onderhoorigheden. Amsterdam, K.N.A.G., 1901. 2 p., 8vo wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XVIII.


2345 HORSTING, Capt. J. H. L. Roughing it in the Jungle of North Sumatra (5p, 8 illustrations). Published in: Sluyters' Montley, East Indian Magazine, Vol. I, Number 7, Dezember, 1920. Batavia, Sluyters & Co, 1920. Other articles: T. Ottolander, by Van der Kop (3p. portrait); Some Notes about Irrigation in the Dutch East Indies, by Th. D. van Maanen (10p, 8 illustrations); Kuala Lumpur; the Capital of the Federated Malay States (3p, 3 illustrations); Shrines of the 'Half Moon' in the East Coast of Sumatra (2p, 2 illustrations); The Root of Education. (A comparative study of systems in the Far East), by G. J. Nieuwenhuis (6p, 7 illustrations); Tea-growing in Sumatra's East Coast, by Ch. Bernard (9p, 10 illustrations); Along the Banks of the Martapoera River (2p, 2 illustrations); Commercial Comment, Index, many tinted illustrations, many illustrated advertism, 80pp, 4to original illustrated wrappers (Batavia The Townhall).

33,00


2346 HORSTING, L. H. C. Bagan Api-Api. The Largest and most Important Fishing Centre of Netherlands India (4p, 10 illustrations). Published in: Inter-Ocean.A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 4, Number 9, September 1923. Batavia, G. Kolff & Co, 1923. Other articles: On the Road towards Economical Independence. The Iron Ore Deposits in Mid-Celebes and South East Borneo (7p, 9 illustrations); The Dutch in the Philippines. Part II, by Percy A. Hill (4p, 4 illustrations); Modern Japan. A Progressive People, by Thos. J. Mc.Mahon (8p, 6 illustrations); "The Holy Cannon" by O. H. Leeder (2p, 3 illustrations}; Railways in British Malaya (4p, 6 illustrations); Chines art and the Exhibition of the Netherlands-Indian Art Association (8p, 6 illustrations); Items of Interest; Index, many tinted illustrations, many illustrated advertism, 72pp, 4to original illustrated wrappers (The Terrace of Hotel Nongko Djadjar, Java).

38,50


2347 HOSKINS, Janet. Burned Paddy and Lost Souls. Dordrecht, Foris Publications, 1989. 14p., 2 illustrations, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 145.

6,60


2348 HOSKINS, Janet Alison. So my Name Shall Live: Stone-dragging and Grave-building in Kodi, West Sumba. Dordrecht, Foris Publications, 1986. 21p., references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 142.

11,00


2349 HOUT, Mr. van der. Soerjo Alam. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller,G. Kolff, 1863. 57p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Nieuwe volgreeks, Deel 6.

55,00


2350 HOUTSMA, M. Th. Een brief van Anquetil du Perron. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1888. 3p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 37.

4,40


2351 HOVE, Jan Ten. Een Minahassisch verhaal met aanteekeningen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1904. 11p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 2. Deel 56.

8,80


2352 HOVEN, W. Een nieuwe bijdrage tot de kennis van het Shamanisme bij de Pasemahers. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1926. 19p., textfigures, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 82.

17,60


2353 HOWE, L. A. E. Gods, People, Spirits and Witches: The Balinese System of Person Definition. Dordrecht, Foris Publications, 1984. 30p., notes, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 140.

17,60


2354 HOWE, L. A. E. Hierarchy and Equality: Variations in Balinese Social Organization. Dordrecht, Foris Publications, 1989. 25p., map, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 145.

13,20


2355 HOWES, Archdeacon Peter. Why some of the Best People aren't Christian. Kuching, Sarawak, The Museum, 1960. 8 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 15-16 New Series.

5,50


2356 HOWES, David. On the Odour of the Soul: Spatial Representation and Olfactory Classification in Eastern Indonesia and Western Melanesia. Dordrecht, Foris Publications, 1988. 30p., references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 144.

11,00


2357 (HUBRECHT, A. A. W.). Is op Java een stamvorm van het menschelijk geslacht gevonden? Amsterdam, J. H. de Bussy, 1896. 4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XVIII.

4,40


2358 HUDSON, A. B. A note on Selako: Malayic Dayak and Land Dayak Languages in Western Borneo. Kuching, Sarawak, The Museum, 1970. 18p., references, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVIII, No 36-37 New Series.

13,20


2359 HUEHNE, W. H. A Doctor among "Nomadic" Punans. Kuching, Sarawak, The Museum, 1959. 8 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 13-14 New Series.

5,50


2360 HUENDER, W. Het Karo-Bataksche huis. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1929. 13p., 1 plate, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 85.

16,50


2361 HUETING, A. De Tobeloreezen in hun denken en doen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1921. -1922, 348p., 2 plates, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 77 & 78.

198,00


2362 HUETING, A. Het District Tobelo op de Oostkust van Halmahera. Amsterdam, K.N.A.G., 1905. 17p., with 1 folding map, 8vo modern wrs.

27,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XXII.


2363 HUETING, A. Iets over de ,,Ternataansch-Halmahèrasche" taalgroep. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. 43pp, with 1 coloured map, tables, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende Volgreeks, Deel 6. (Deel 60).

27,50


2364 HUETING, A. Iets over de spraakkunst van de Tobeloreesche taal. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1936. 113p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 94.

55,00

view this item


2365 HUETING, A. Supplement op het Tobèloreesch woordenboek (Uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië, 1908). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1934. 16p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 92.

13,20


2366 HUETING, A. Tobèlohòka mànga Totoade. Verhalen en vertellingen in de Tobeloreesche taal. Met vertalingen. Bewerkt en van aanteekeningen voorzien door A. Hueting. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. 318 p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende Volgreeks, Deel 7. (Deel 61).

198,00


2367 HUETING, A. Verordeningen aangaande de adat der inlandsche christenen op het eiland Halmaheira. (Zoals die vastgesteld zijn door de Chrtisten-Hoofden en Oudsten der districten Tobèlo, Galéla, Kau, Sidangoli en Loda). 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1909. Bewerkt en van Aanteekeningen voorzien, 60p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 9. (Deel 63).

38,50


2368 HUETING, A. Woordverwisseling bij besmettelijke ziekten onder de Tobèloreezen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1909. 2p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 9.

2,20


2369 HUGHES, A. M. Illustrating "Birds of Borneo". Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 3 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 11 New Series, No 26. Old Series.

3,30


2370 HUIJSER, J. G. Versieringstechniek van oude bronzen. Leiden, E. J. Brill, 1942. 10p, with 8 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 4e Jrg.

13,20


2371 HULLU, J. de. A. E. van Braam Houckgeest's memorie over Malakka en den tinhandel aldaar (1790). 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1920. 26p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 76.

19,80


2372 HULLU, J. de. De instelling van de Commissie voor den Handel der Oost-Indische Compagnie op China in 1756. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1923. 24p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 79.

17,60


2373 HULLU, J. de. De matrozen en soldaten op de schepen der Oost-Indische Compagnie. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914. 48p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 69.

38,50


2374 HULLU, J. de. De Engelschen op Poeloe Pinang en de tinhandel der Nederlandsche Oost-Indische Compagnie in 1788. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1921. 10p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 77.

8,80


2375 HULLU, J. de. Een advies van Mr. Pieter van Dam, advocaat der Oost-Indische Compagnie, over een gedeeltelijke openstelling van Compagnie's handel voor particulieren, 1662. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1918. 32p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 74.

22,00


2376 HULLU, J. de. Het Oost-Indische Sacspiegeltje (1684). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1920. 31p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 76.

22,00


2377 HULLU, J. de. Over de opkomst van den Indischen handel der Vereenigde Staten van Amerika als mededinger der Oost-Indische Compagnie omstreeks 1786-1790. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1919. 21p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 75.

17,60


2378 HULLU, J. de. Over den Chinaschen handel der Oost-Indische Compagnie in de eerste dertig jaar van de 18e eeuw. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1917. 120p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 73.

110,00


2379 HULLU, J. de. Ziekten en dokters op de schepen der Oost-Indische Compagnie. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1912. 28p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 67.

16,50


2380 HULSHOFF POL, D. J. Wat Egypte te leeren geeft voor Nederlandsch-Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 6p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 1.

4,40


2381 HULSHOFF POL, D. J. Zelfbesturende adat-eemheden en onze Koloniale Specialiteiten. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 19p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 7.

8,80


2382 HULSHOFF POL, D. J. De laatste ontwikkeling van den economischen toestand van N.-I. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1935. 9p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVII, No. 9.

5,50


2383 HULSHOFF POL Sr, D. J. Een Indische Staatsinrichting door een Indiër ontworpen. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1928. 13p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. L, No. 11.

8,80


2384 HULSHOFF POL Sr., D. J. De erfelijkheid in het regentengeslacht. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1930. 8p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LII, No. 1.

5,50


2385 HULSHOFF POLL, D. J. Het communisme, het nationalisme en vreemdelingenpolitiek in het Verre Oosten. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1948. 28p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 2, No. 3.

13,20


2386 HUMME, H. C. Een woord over de recensie van de vertaling der Abiasa. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1885. 2p., 8vo modern modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 34. Reprint (1986).

2,20


2387 HUSAIN, Mohamed Bin. The Origin of the Caves at Niah. Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 4 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 12 New Series, No 27. Old Series.

3,30


2388 HUTAJULU, Rithaony. Tourism's Impact on Toba Batal Ceremony. Leiden, KITLV, 1995. 17p., 1 illustration, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 151.

8,80


2389 HUYSER, J. G. Oud-Javaansche koper-legeeringen II. Leiden, E.J.Brill, 1939. 4p., with 2 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract from the periodical : Cultureel Indië, 1.Jrg., Augustus 1939.

5,50


2390 I DÉWA POETOE BOEKIAN. Kajoebii. Een Oud-Balische Bergdésa. Bewerkt door C. J. Grader. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1936. 50p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 76.

38,50


2391 IDA SURYA AGUNG HADRYA. De stem van het Ware Wezen. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1949. 14p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 83.

8,80


2392 IDEMA, H. A. De oorzaken van den opstand van Saparoea in 1817. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1923. 44p., appendices, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 79.

33,00


2393 IDEMA, H. A. Indische juristen Winckel, Piepers, Der Kinderen. Iets uit den strijd om de legaliteit. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1941. 61p., 3 plates, bibliographies, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 100.

38,50


2394 IJZERMAN, J. W. Het schip ,,De Eendracht" voor Makasser in December 1616. Journaal van Jan Steijns. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1922. 30p., appendix, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 78.

17,60


2395 IJZERMAN, J. W. Het verzoekschrift eener Batavische weduwe in 1631. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1922. 11p., groundsketch of Batavia, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 78.

8,80


2396 IJZERMAN, J. W. Het aantal hofreizen van Rijklof van Goens. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1911. 6p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 66.

6,60


2397 IJZERMAN, J. W. Een en ander over Pieter Lintgens. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1928. 34p., aanteekeningen en bijlagen, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 84.

22,00


2398 IJZERMAN, J. W. Het Kinara Jataka op Boro-Boedoer. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1886. 3p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 35.

4,40


2399 IJZERMAN, J. W. Ter gedachtenis aan Dr. J. W. IJzerman (1851-1932). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1932. 39p., with portrait plate, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 89.

19,80


2400 IJZERMAN, J. W. Iets over den oorspronkelijken voet van Boro Boedoer. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,.-M. Nijhoff, 1886. 8p, with 1 folding plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 31.

17,60


2401 IJZERMAN, J. W. Mededeelingen betreffende Midden-Sumatra (Verslag). Amsterdam, K.N.A.G., 1892. 8p., with 1 textmap, 8vo wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), IX.

6,60


2402 IJZERMAN, J. J. Æ. C. A. Timmerman. Amsterdam, K.N.A.G., 1921. 3p., 8vo wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXVIII.


2403 IJZERMAN, J.W. Over Boro-Boedoer. Amsterdam, K.N.A.G., 1899. 28p., with 4 plates, 8vo modern wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XVI.

17,60


2404 IMHOFF, G. W. van. Het oordeel van den Gouverneur-Generaal G. W. Baron van Imhoff over den handel met Japan, in 1744. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 26p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

27,50


2405 IMHOFF, Gustaaf Willem Baron van. Reis van den Gouverneur Generaal Gustaaf Willem Baron van Imhoff, in en door de Jakatrasche Bovenlanden in 1744. Amsterdam, Frederik Muller, 1864. 33p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 11. Reprint (1986).

17,60


2406 IMHOFF. Reis van den Gouverneur-Generaal van Imhoff, over Java, in het jaar 1746. (Eerste gedeelte) Amsterdam, C. A. Spin & Zoon, 1853. 106p (pag. 291-396)., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 1.

132,00


2407 INDISCH GENOOTSCHAP. Algemeene vergadering van 18 December 1863. Beraadslagingenover de Nota van den heer Schill over de noodzakelijkheid eener afscheiding in de koloniale begrooting van de souvereine- en handels-uitgaven en inkomsten. Rede van den heer van Soest over de regeling der arbeidsloonen op Java naar de wet van vraag en aanbod. Beraadslagingen omtrent de vermeerdering der kennis hier te lande van onze overzeesche bezittingen. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1864. 41p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 26ste Jaargang.

27,50


2408 INDISCH GENOOTSCHAP. Algemeene vergadering van 20 November 1863. Voortzetting der beraadslagingen over de regeling voor de gouvernements-suikerkultuur. - Mededeeling omtrent de resultaten der jongste veilingn van Java-thee. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1864. 23p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 26ste Jaargang.

17,60


2409 INDISCH GENOOTSCHAP. Algemeene vergadering van 25 Januarij 1864. Bespreking van het individuëel grondbezit op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1864. 24p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 26ste Jaargang.

17,60


2410 INDISCH GENOOTSCHAP. Algemeene vergadering van 26 Februarij 1864. Bespreking van de heerdienstplichtigheid. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1864. 26p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 26ste Jaargang.

17,60


2411 INDISCH GENOOTSCHAP. Algemeene vergadering van 6 Mei 1864. Mededeelingen en voorstellen. - Adres omtrent de heerediensten. - Regeling van de arbeidsloonen naar de wet van vraag en aanbod. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1864. 17p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 26ste Jaargang.

13,20


2412 INDISCH GENOOTSCHAP. Algemeene vergadering van 30 Mei en 15 Junij 1864. Algemeen verslag van het Genootschap over 1863-1864. - Bespreking van de nieuwste wijziging der gouvernements suikerregeling. Bespreking van de jongste wijziging der gouvernements suikerrgeling. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1864. 19,26p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 26ste Jaargang.

27,50


2413 INDISCH GENOOTSCHAP. Algemeene vergadering van 28 Oktober 1864. Mededeelingen. - Het derde internationaal kongres ter bevordering der sociale wetenschappen over het koloniaal stelsel. - Afstand van woeste gronden in Indië. - Werkzaamheden gedurende den winter. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1864. 29p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 26ste Jaargang.

17,60


2414 INDISCH GENOOTSCHAP. Algemeene vergadering van 3 November 1865. Bespreking van het Goevernementskultuurstelsel op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1866. 37p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 28ste Jaargang.

27,50


2415 INDISCH GENOOTSCHAP. Algemeene vergadering van 3 en 17 November & 14 December 1865. Bespreking van het Goevernementskultuurstelsel op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1866. 37,38,39p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 28ste Jaargang.

71,50


2416 INDISCH GENOOTSCHAP. Algemeene vergadering van 27 Februarij 1866. Oprichten eener sleephelling op Java. - Het maken van Batavia tot vrijhaven. - Tegenwoordige toestand en ontwikkeling der Buitenbezittingen. - Sumatra. - Mededeeling omtrent de afschaffing van de vordering van persoonlijke diensten door de inlandse hoofden. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1866. 36p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 28ste Jaargang.

22,00


2417 INDISCH GENOOTSCHAP. Algemeene vergadering van 27 Maart 1866. Tegenwoordige toestand en ontwikkeling der Buitenbezittingen. Sumatra. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1866. 27p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 28ste Jaargang.

17,60


2418 INDISCH GENOOTSCHAP. Algemeene vergadering van 13 April 1866.. Voortzetting der beraadslaging over den tegenwoordigen toestand en ontwikkeling der Buitenbezittingen. - Borneo. & Aanteekeningen nopens de bevolking enz. van Nederlandsch-Indië ter gelegenheid van de bespreking der Buitenbezittingen. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1866. 40p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 28ste Jaargang.

22,00


2419 INDISCH GENOOTSCHAP. Algemeene vergadering van 29 Mei 1866. Verslag van het bestuur over de werkzaamheden en den staat van het genootschap in 1865-1866. - Verkiezing van bestuursleden. - Verkiezing van een voorzitter. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1866. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 28ste Jaargang.

5,50


2420 INDISCH GENOOTSCHAP. Algemeene vergadering van 2 November 1866. - Verkiezing van bestuursleden. - De diensten der bevolking ten behoeve van de inlandsche hoofden in Nederlandsch Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1866. 19p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 28ste Jaargang.

11,00


2421 INDISCHE LETTERKUNDE. Maandelijksch overzigt der Indische letterkunde. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 3,4,5,9,10,7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21ste Jaargang. Deel 1.

27,50


2422 INDISCHE LETTERKUNDE. Maandelijksch overzigt der Indische letterkunde. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1860. 9,7,8,13,9,5,7,8,8,6,8,5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 22ste Jaargang.

55,00


2423 INDISCHE LETTERKUNDE. Maandelijksch overzigt der Indische letterkunde. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 5,7,5,10,15,11,7,6,10,5,9,5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23ste Jaargang.

55,00


2424 INDISCHE TALEN. De Indische Talen en oudheden, volgens de regeringsverslagen omtrent den staat en het beheer van Nederlandsch Indië, over de jaren 1849-1860. Amsterdam, Frederik Muller, 1864. 24p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 11. Reprint (1986).

13,20


2425 INDISCHE ZEEKAARTEN. Verslag van de Kommissie tot verbetering der Indische Zeekaarten, omtrent de verrigtingen in het belang van de hydrografie van Nederlandsch-Indië gedurende het jaar 1856. Batavia, Lange & Co., 1858. 8p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 7.

8,80


2426 INDISCHE ZEEKAARTEN. Verslag van de Kommissie tot verbetering der Indische Zeekaarten, omtrent de verrigtingen in het belang van de hydrografie van Nederlandsch-Indië gedurende de jaren 1857, 1858 en 1859. Batavia, Lange & Co., 1861. 36p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 10.

33,00


2427 INDISCHEN ARCHIPEL. Berigten omrent den zeeroof in den Nederlandsch-Indischen Archipel, 1862-1875. (vervolg deel 20). Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1876. 43p, tables, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 23.

38,50


2428 INDISCHEN ARCHIPEL. De verschillende menschenrassen in den Indischen Archipel. Batavia, 1842. 43p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

33,00


2429 INDONESIA. De Staatkundige Indeeling van Nederlandsch-Indië. Amsterdam, K.N.A.G., 1909. 24p., tables, 8vo wrs. Lacks the map.

13,20

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXVI.


2430 INDONESIA. Opgave nopens de Hooge Regeering van Nederlandsch Indië, van 1816 tot 1860. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller,G. Kolff, 1862. 6p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Nieuwe volgreeks, Deel 4.

5,50


2431 INDONESIA. Wijzigingen in de administratieve indeeling van eenige gewesten van Ned. Oost-Indië. Amsterdam, K.N.A.G., 1913-1915. 3.3,2,3,2 p. 8vo wrs.

13,20

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XXX, XXXI & XXXII.


2432 INDRAGIRI. Eenige berigten omtrent Indragiri op de Oostkust van Sumatra. Batavia, 1842. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

8,80


2433 INGAI, Joseph. Pancha and Padong Origins. Kuching, Sarawak, The Museum, 1968. 4p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVI, No 32-33 New Series.

3,30


2434 INGER, Robert F. A New Toad from Sarawak & Notes on the Bornean Glass Snake. Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 6 p., with 1 textillustration, 2 textmaps, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 11 New Series, No 26. Old Series.

5,50


2435 INGER, Robert F. Two New Frogs from Sarawak. Kuching, Sarawak, The Museum, 1959. 7 p., 4 textgigures, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 13-14 New Series.

5,50


2436 INTER-OCEAN. Special Number dedicated to Her Majesty Queen Wilhelmina of The Netherlands. Inter-Ocean. A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 8, Number 11-12, November-Dezember 1928. Batavia, G. Kolff & Co, 1928. The House of Orange and the Dutch Indies, by P. C. Bloys van Treslong Prins; The Middle Ages of Java, by R. Goris; The Period of Change in the East Indian Archipelago, by G.W.J.Drewes; Dutch Colonization in the Indian Archipelago, by E.C.Godee-Molsbergen; The Political and Economic Development During the Last Half Century, by W.M.F.Mansfelt; The General Administration of Netherlands India, by H.Westra; "De Volksraad", by A.Neytzell de Wilde; With the Camera Round Lembang; The Development of the Production of Agricultural Export Crops in Netherlands India during the Last Thirty Years, by A.M.P.A.Scheltema; The Private Factory Industry in Netherlands India, by Th.J.Odenkirchen; The Department of Government Industries, by A.F.Raasveldt; The Netherlands East Indies in World's Commerce, by J.Stroomberg; Modern School Building in Netherlands India; Education in Netherlands India, by C. Hartogh; Medical Care in Netherlands India, by J.Huizinga; Public Works, by W.van Deth; Reformative Aims in the Penal System of Netherlands India, by H.M.Hymans; Population, by Captain H.J.T.Bylmer; Physical Geography of Netherlands India, by S.W.Visser; Flora, by H.J.Lam; The Fauna, by K.W.Dammerman; The Temple Ruins of Java, by W.F.Stutterheim; Het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, by P.Gediking; The Induastrial Arts and Crafts of Middle Java, by Ch. de Cock-Wheatley; many tinted illustrations, many illustrated advertism, 136pp, with 132 photographic illustrations, 4to original illustrated wrappers.

66,00


2437 INTJI SIDIN. Intji Sidin, de zeeschuimer. een verhaal uit den Indischen Archipel. Batavia, 1848. 17p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 10de Jaargang.

11,00


2438 IONGH, D. de. Eenige gegevens betreffende het Boven-Karamagebied (Celebes). Amsterdam, K.N.A.G., 1923. 13p., with 1 folding map, 8vo modern wrs.

19,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XL.


2439 IRWIN, Graham. Nineteenth-century Borneo. A Study in Diplomatic Rivalry. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1955. xl,251pp, with 4 folding maps, appendices, bibliography, index, 8vo original modern wrappers. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel XV.

132,00


2440 ISKANDAR, Teuku. De Hikajat Atjéh. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1958. (2),205pp, with bibliography, vocabularium, 8vo original wrappers. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel XXVI.

33,00


2441 ISMANGOON DANOE WINOTO, Raden Mas. Eenige, in het handwoordenboek van Roorda, nog niet opgenomen Javaansche woorden. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1880. 15p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 28.

13,20


2442 ITO, Takeshi. Why did Nuruddin Ar-Raniri leave Aceh in 1054 A.H.? 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1978. 3p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 134.

3,30


2443 J. B. Stoomvaart naar Indië. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21ste Jaargang.

5,50


2444 J. F. Van Batavia naar Timor Koepang. (Een reisverhaal). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1852. 22p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 14de Jaargang.

16,50


2445 J. L. V. Bijdrage tot de kennis der residentie Madioen. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1855. 17p.,8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 17de Jaargang.

17,60


2446 J. L.L. Marine. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 6,7p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21ste Jaargang.

11,00


2447 J.B.N.F. Openbaarheid van Indische aangelegenheden. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

3,30


2448 J. Boekbespreking: De Koffiehandel. (C. H. Schöffer Sr. - Der Caffeehandel). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1869. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 31ste Jaargang. (Derde Serie, Jaargang 3).

8,80


2449 J.D.R.V.B. Bantam in 1786. Bedenkingen over den Staat van Bantam. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller, van Haren, Noman en Kolff, 1856. 64p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 5. - Reprint (1986).

33,00


2450 J.J.D. De Zeeman aan zijne Beminde (Gedicht). Batavia, 1842. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

4,40


2451 J.J.K.E. (J.J.K. ENTHOVEN). Lijst van de voornaamste Aardrijkskundige Namen in den Nederlandsch-Indischen Archipel. (Tweede herziene uitgave 1922). Amsterdam, K.N.A.G., 1922. 7 p.

5,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap).


2452 J.J.K.E. (J.J.K. ENTHOVEN). Lijst van de voornaamste Aardrijkskundige Namen in den Nederlandsch-Indischen Archipel. (Tweede herziene uitgave 1922). Amsterdam, K.N.A.G., 1922. 7 p.

5,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap).


2453 JACATRA. Iets over de eerste cultuur der Javasche koffij, voornamelijk in de vroeger onder dien naam bekende Jacatra- en Preanger-landen. Batavia, 1844. 9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 6de Jaargang.

7,70


2454 JACK-HINTON, Colin. On two Archaeological Field Reconnaissances in Coastal Pahang (relative to Borneo). Kuching, Sarawak, The Museum, 1965. 5p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XII, No 25-26 New Series.

4,40


2455 JACKSTEIN. Einige Notizen over Rotti en de Rottinezen. Batavia, Lange & Co., 1872. 7p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 20.

6,60


2456 JACOB, E. H. 's. Staatsidee en agrarisch beleid. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1950. 23p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 3, No. 4.

11,00


2457 JACOBS, Hubert. Admiraal Wybrant Warwyck schrijft aan de Sultan van Ternate. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1969. 16p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 125.

13,20


2458 JACOBS Sj, Hubert. Wanneer werd de stad Ambon gesticht? Bij een vierde eeuwfeest. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1975. 34p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 131.

17,60


2459 JACOBSEN, Edw. Beklimming van drie van Java's vulkanen. (De Sindoro, de Merapi en de Tangkoeban Prahoe). Amsterdam, K.N.A.G., 1909. 5p., 4 plates with 6 illustrations, 8vo modern wrs.

19,80

Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XXVI.


2460 JACOBSEN, Edw. Simaloerese Sprookjes, Overleveringen, Raadsels en Spelen. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1917. 14p, with 2 textfigures, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 58.

8,80


2461 JACOBSEN, Edward. Een insekt als liefdesbarometer. (Tenebrio-nidae). Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1930. 1p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 70.

2,20


2462 JACOBSEN. Bijdrage tot de Theekultuur. Batavia, 1846. 37p., 2 folding tables, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 8de Jaargang.

27,50


2463 JACOBSON, E. Eenige bijzonderheden omtrent het "Doodendal" (Pakaraman van den Goenoeng Djimat) op Java. Amsterdam, K.N.A.G., 1907. 14p., 8vo wrs.

11,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXIV.


2464 JACOBSON, Edw. Het eiland Simaloer. Etymologie van de geografische namen en enige opmerkingen naar aanleiding van de Overzichtskaart van Atjeh en Onderhoorigheden,... Batavia 1913. Amsterdam, K.N.A.G., 1917. 13p., 8vo modern wrs.

11,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XXXIV.


2465 JACOBSON, Edw. Simaloer van thans. Amsterdam, K.N.A.G., 1913. 2p., 8vo modern wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXX.


2466 JACOBSON, W. G. Eene wandeling in de Thee-Inrigting nabij Batavia. Batavia, 1840. 42p., met Carga-lijsten van eene partij Java Thee, Gemerkt Schip Catharina, Kapitein Ritmeijer, bestemd voor Rotterdam, & Gemerkt Schip Sara Maria, Kapitein Reinhardt, bestemd naar Amsterdam, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 3de Jaargang.

38,50


2467 JAEGER, W. Een snelle reis. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1898. 13p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XX.

8,80


2468 JAGER, J. C. De verdediging van Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1940. 15p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LXII, No. 1.

8,80


2469 JAMES, K. A. De geboorte van Singa Maharadja en het ontstaan van de Koria (District) Ilir in de Onderafdeeling Baros. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1902. 10p. 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 45.

27,50


2470 JAMUH, George & Gallih BALANG. A Melanau Population detroyed by Poisonous Smoke & The Origin of Poison inside Borneo. Kuching, Sarawak, The Museum, 1965. 6p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XII, No 25-26 New Series.

4,40


2471 JAMUH, George. Coastal Melanau Taboos. Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 22 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 12 New Series, No 27. Old Series.

16,50


2472 JAMUH, George. Ideas about Poisoning. Kuching, Sarawak, The Museum, 1960. 27 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 15-16 New Series.

17,60


2473 JAMUH, George. Panau Fishing in Mukah. Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 8 p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 11 New Series, No 26. Old Series.

5,50


2474 JANSEN, A. J. F. Aanteekeningen omtrent Sollok en de Solloksche zeeroovers. Batavia, Lange & Co., 1858. 33p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 7.

33,00


2475 JANSEN, A. J. F. De landbouw in de Minahasa van Menado in 1853. Batavia, Lange & Co., 1861. 38p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 10.

27,50


2476 JANSEN, A. J. F. Berigten. Hindoe-beelden van Soembawa. & Nog eenen brief van H. Holtz, Oudheden op Soembawa. Batavia, Lange & Co., 1861. 1,2p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 10.

4,40


2477 JANSEN, H. J. Ethnografische bijzonderheden van enkele Ambonsche negorijen (ca. 1930). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939. 44p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 98.

38,50


2478 JANSEN, M. H. Gedachten over den handel van den Indischen Archipel voor de komst der Europeanen. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1849. 17p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 11de Jaargang.

13,20


2479 JANSENS, Ph.A.C. De Minahasa als onderzoekingsgebied voor de geomorfologie. Amsterdam, K.N.A.G., 1957. 11p., with 5 figures, bibliography, 8vo modern wrs.

6,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap).


2480 JANSSEN, J. W., De KOCK, J. van den BOSCH, A. L. van DIERMEN. Rapport eener militaire kommissie aan den souvereinen vorst der Vereenigde Nederlanden. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1853. 22p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 15de Jaargang.

17,60


2481 JAQUET, F. G. P. Mutiny en Hadji-ordonnantie: Ervaringen met 19e Eeuwse Bronnen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1980. 30p., appendices, notes, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 136.

17,60


2482 JASPAN, M. A. Symbols at work - Aspects of kinetic and mnemonic representation in Redjang Ritual. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1967. 41p., 14 illustrations on plates, 3 figures, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 123.

22,00


2483 JASPERS, J. H. B. Heiligverklaring bij de Boegineezen. Haarlem, Het Tijdschrift ,,Eigen Haard", 1925. 3p., with 1 illustration, 4to modern wrappers. - Taken from: De Aarde en haar Volken, Jrg. 61.

4,40


2484 JASPERS, J.H.B. Van de Kendari-Baai naar de Lasolo-Rivier (Oostkust van Celebes). Amsterdam, K.N.A.G., 1926. 10p., with 1 map, 8vo modern wrs.

13,20

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLIII.


2485 JAVA & MADURA. Bevolking van Java en Madura. Batavia, 1839. 18p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 2de Jaargang.

16,50


2486 JAVA. Nog een Javaansch handschrift. Bladvulling. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche, M. Nijhoff, 1893. 2p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 37.

3,30


2487 JAVA. Bladvulling. Een kunstige Javaansche strophe. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche, M. Nijhoff, 1892. 2p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 36.

2,20


2488 JAVA. Brieven over Java, XVII-XVIII. Bevolkings-statistiek van de afdeeling Pandeglang en Bantam. XIX. Nog eenige statistische bijzonderheden betreffende de Residentie Bantam. XX. Van Pandeglang naar Serang. Batavia, 1845. 28p., 4 folding tables, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 7de Jaargang.

24,20


2489 JAVA. De rijstcultuur op Java. 's Gravenhage, K. Fuhri, 1854. 117p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 2. Reprint (1986).

44,00


2490 JAVA en SUMATRA. Verdinding tusschen Java en Sumatra. Amsterdam, K.N.A.G., 1913. 1 p.

2,20

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap).


2491 JAVA. Het nieuwe Koloniaal Verslag over de bevloeiings- en afwateringswerken op Java. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1896. 17p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XVIII.

11,002492 JAVA. Hoe een oud-student de lessen van een hoogleraar bewaarheid vond op Java. (Samarang). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

3,30


2493 JAVA. La production du sucre à Java. Paris, Revue Maritime et Coloniale, 1863. 2pp, 8vo modern wrappers. Taken from: Revue Maritime et Coloniale. Tome Neuvième, 1863.

3,30


2494 JAVA-MADOERA. Over 't binnenlandsch bestuur op Java en Madoera. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1896. 60p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XVIII.

38,50


2495 JAVA. Opgave van de wijze, waarop de Javanen hunne wapenen, zooals pieken, krissen, enz. schoonmaken (Uit het Javaansch vertaald). Batavia, Lange & Co., 1862. 3p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 12.

5,50


2496 JAVA. Overleveringen betrekkelijk de oude Javaansche Geschiedenis, en den val van het Modjopaitsche Rijk. Batavia, 1838. 26p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 1ste Jaargang.

24,20


2497 JAVA THEE-CULTUUR. Korte vergelijking van de thee-cultuur in China met die op Java. Batavia, 1844. 12p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 6de Jaargang.

8,80


2498 JAVA. Uittreksel van eene Beschrijving van Java (1834). Batavia, 1842. 20p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

16,50


2499 JAVAANSCHE TITELS. Javaansche titels. Batavia, 1846. 17p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 8de Jaargang.

17,60


2500 JELLESMA, E. J. Woordenlijst van de taal der Alifoeren op het eiland Boeroe, benevens eenige grammaticale aanteekeningen omtrent die taal. Batavia-'s Hage, Bruining & Wijt-M. Nijhoff, 1874. 28p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 21.

27,50


2501 JENSEN, Erik. Towards an Iban Fowler - The Language of the Iban. Kuching, Sarawak, The Museum, 1964. 9p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XI, No 23-24 New Series.

6,60


2502 JENTINK, F. M. Dr. B. Hagen in Oost-Sumatra. Amsterdam-Utrecht, K.N.A.G./ C.L.Brinkman, J.J.Beijers, 1883. 3 p. in 2 columns, 4to wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. VII. 1ste Serie.


2503 JERONIMUS (W. R. van HO╦VELL). Graven (Grafschriften). Batavia, 1842. 20p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

17,60


2504 JERONIMUS (W. R. van HO╦VELL). Mengelingen. De Pedattie. Batavia, 1842. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

5,50


2505 JERONIMUS (W. R. van HO╦VELL). De Japansche Steenhouwer. Batavia, 1842. 9p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

8,80


2506 JERONIMUS (W. R. van HO╦VELL). Mengelingen. Veertien dagen. Batavia, 1842. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

8,80


2507 JERONIMUS. Een togtje 10,000 voeten hoog. Batavia, 1844. 21p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 6de Jaargang.

17,60


2508 JOCHIM, E. F. Aanteekeningen naar aanleiding van een bezoek aan den Boroboedoer. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1905. 12p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 48.

8,80


2509 JOCHIM, E. F. Airawata. Indra's witte olifant in menschengedaante aan den Boroboedoer. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1913. 7p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 55.

5,50


2510 JOCHIM, E. F. Beschrijving van den Sapoedi Archipel. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1893. 51p., with 1 folding map, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 36.

71,50


2511 JOCHIM, E. F. Beschrijving van den Sapoedi Archipel. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche, M. Nijhoff, 1893. 51p., with 1 folding map, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 37.

71,50


2512 JOCHIM, E. F. Determineeren van Bodhisatwa's. (&) Mahasthamaprapta, door J. S. Speyer. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914. 22p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 69.

17,60


2513 JOCHIM, E. F. Prambanan en omliggende tempels. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1913. 45p., with 3 plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 55.

44,00


2514 JOCHIM, E. F. Sangka-schelpen. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1907. 15p., with 1 plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 49.

17,60


2515 JOEKES, L. V. Het gedeelte Batang-Weleri van den grooten postweg op Java. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1948. 16p., with folding map, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 104.

22,00


2516 JOHANNES. De lombard-pacht op Java. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1850. 10p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 12de Jaargang.

6,60


2517 JOHNS, A. H. Chairil Anwar: An Interpretation. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1964. 16p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 120.

8,80


2518 JOHNS, A. The Novel as a Guide to Indonesian Social History. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1959. 17p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 115.

11,00


2519 JONES, RUSSELL. European and Asian papers in Malay manuscripts. A provisional assessment. Leiden, KITLV, 1993. 28p., textmap, 2 illustrations, references, appendix, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 149.

17,60


2520 JONG, J. W. de. Notes on the sources and the text of the Sang Hyang Kamahayanan Mantranaya. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1974. 18p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 130.

11,00


2521 JONG, J.A. de. Megalithische-oudheden op het Yang-Hoogland IV. Amsterdam, K.N.A.G., 1940. 20 p., 3 figs, 10 photogr.ills. on plates.

16,50

Only part IV. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap).


2522 JONG, J.A. de. Megalithische-oudheden op het Yang-Hoogland I, II, III & IV. Amsterdam, K.N.A.G., 1937-1940. 58p., with 27 photographic illustrations on plates & 9 figures, bibliography, 8vo modern wrs.

44,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LIV & LVII.


2523 JONGE, Huub de. Of Bulls and Men: The Madurese Aduan Sapi. Dordrecht, Foris Publications, 1990. 25p., 4 illustrations, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 146.

13,20


2524 JONGEJANS, J. Een en ander over Semangka. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1917. 74p., folding map, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 58.

55,00


2525 JONGH, A.C. de. De publicistische werkzaamheid van den Indischen geologischen dienst en hare huidige belemmering. Amsterdam, K.N.A.G., 1935. 8p., 8vo modern wrs.

5,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LII.


2526 JONGH, D. de. Een en ander over hoogere en lagere menschentypen onder de Toradjas van West-Celebes. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1924. 6p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 64.

4,40


2527 JONGH, G.J.J. de. De Oostkust van Noord-Halmahera. Amsterdam, K.N.A.G., 1909. 26p., with 1 large folding coloured map (with 2 insert maps), bibliography, 8vo modern wrs.

38,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXVI, p. 747.


2528 JONGH, G.J.J. de. Morotai. Amsterdam, K.N.A.G., 1909. 17p., with 1 large folding coloured map, bibliography, 8vo modern wrs.

38,50

Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XXVI.


2529 JONKER, J. C. G. Soembawareesche teksten met vertaling. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1934. 124p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 92.

71,50


2530 JONKER, J. C. G. Eenige verhalen in talen, gesproken op Sumbawa, Timor en omliggende eilanden. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1904. 45p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 2.

27,50


2531 JONKER, J. C. G. Over de ,,vervoegde"werkwoordsvormen in de Maleisch-Polynesische talen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1910. 68p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 10.

33,00


2532 JONKER, J. C. G. Bijdrage tot de kennis der Rottineesche tongvallen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1913. 102p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 68.

66,00


2533 JONKER, J. C. G. Rottineesche Verhalen. Vertaald. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1905. 96 p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 58..

77,00


2534 JONKER, J. C. G. Over de eind-medeklinkers in het Rottineesch en Timoreesch. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1906. 81p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 5. (Deel 59).

55,00


2535 JONKER, J. C. G. Over de ,,vervoegde" werkwoordsvormen in de Maleisch-Polynesische talen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1910. 78p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 9. (Deel 65).

55,00


2536 JONKER, J. C. G.. Bimaneesche Texten. Batavia-'s Hage, Landsdrukkerij-Martinus Nijhoff, 1894. 127pp, small 4to contemporary boards. - Verhandelingen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel XLVIII-2.

44,00


2537 JORDAAN, R. E. and P. E. DE JOSSELIN DE JONG. Sickness as a Metaphor in Indonesian Political Myths. Dordrecht, Foris Publications, 1985. 22p., notes, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 141.

11,00


2538 JORDAAN, Roy E. Tombuwan in the "Dermatology" of Madurese Folk-medicine. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1982. 20p., notes, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 138.

11,00


2539 JORDAAN, Roy E. and Robert WESSING. Human Sacrifice at Prambanan. Leiden, KITLV, 1996. 29p., 2 illustrations, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 152.

17,60


2540 JORDAAN, Roy E. Surya and Nairrta on the Siva Temple of Prambanan. Leiden, KITLV, 1992. 8p., 2 illustrations, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 148.

5,50


2541 JORDANS, J. Lythographie. Portret J. Jordand. Batavia, 1843. 3p., with engraved portrait, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 5de Jaargang.

27,50


2542 JOSSELIN DE JONG, P. E. de. Circulerend connubium en het dubbelunilineale principe. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1964. 14p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 120.

11,00


2543 JOSSELIN DE JONG, P. E. de. A Study of Javanese History as a Reaction to Foreign Cultures. (Review Article on Denys Lombard: Le carrefour javanais: Essai d'histoire globale).). Leiden, KITLV, 1997. 18p., references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 153.

11,00


2544 JOSSELIN DE JONG, P. E. The ,,Kon-Tiki" Theory of Pacific Migrations. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1953. 22p., 1 plate with 7 illustrations, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 109.

16,50


2545 JOSSELIN DE JONG, J. P. B. Oost-Indonesische poezie. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1941. 20p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 100.

11,00


2546 JOSSELIN DE JONG, J. P. B. de. Ethnolinguistiek. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1951. 18p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 107.

11,00


2547 JOSSELIN DE JONG, P. E. de. Wetenschappelijke instellingen en wetenschapelijk werk in Malaya, Singapore en Brits Borneo. Korte mededelingen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1954. 5p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 110.

4,40


2548 JOSSELIN DE JONG, J. P. B. de. Herdenking van Gerrit Jan Held (1Juli 1905 - 28 September 1955). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1956. 12p., with portrait plate, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 112.

8,80


2549 JOUKES, J. M. Kort topographisch verslag van een reisje dwars door het eiland Sumatra. Batavia, 1843. 23p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 5de Jaargang.

22,00


2550 JOUNG, J. W. Then Sioe Kim Njong in de Westerafdeeling van Borneo bekend als Njonja Kaptai in Memoriam. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1888. 5p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 37.

5,50


2551 JOUSTRA, M. Eene verklaring van den naam van het Sembiring'sche doodenfeest. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1903. 4p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 46.

4,40


2552 JOUSTRA, M. Karo'sche taalstudiën. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1904. 24p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 2.

11,00


2553 JOUSTRA, M. Karo'sche taalstudiën. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1906. 29p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 5. (Deel 59).

17,60


2554 JOUSTRA, M. Korte mededeeling in zake het Sembiringsche doodenfeest. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1918. 2p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 74.

4,40


2555 JOUSTRA, M. Mededeelingen omtrent, en opmerkingen naar aanleiding van het ,, Pek Oewa-Loeh" of het doodenfeest der Merga Simbiring. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1902. 16p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 45.

16,50


2556 JOUSTRA, M. Over schrift en uitspraak van het Karo-Bataksch. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1901. 12p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 44.

8,80


2557 JOUSTRA, M. Verschillende verbodsbepalingen, eertijds bij de heidensche Bataks der Tobasche landen van kracht. Uit het Tobaasch vertaald. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1917. 33p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 73.

19,80


2558 JOUSTRA, M. Zwerftochten in den omtrek van het Tobameer. Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink, 1915. 32p., with 22 illustrations & 1 textmap, 4to modern wrappers. - Taken from: De Aarde en haar Volken, Jrg. 51.

55,00


2559 JUDA, J. H. Soempah-Nga Wak. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1915. 8p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 70.

5,50


2560 JUDKINS, Russell A. Silanting Kinung's Transformation: Liminality in a Land Dayak Myth. An Analysis of Nine Dayak Nights. Kuching, Sarawak, The Museum, 1969. 16p., bibliography, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVII, No 34-35 New Series.

11,00


2561 JUNGHUHN, F. W. Bijdragen tot de Geschiedenis der Vulkanen in den Indischen Archipel, tot 1842. & Kritische Aanmerkingen, door Th. van Swinderen & J. E. Teijsmann. & Kritiek over kritische aanmerkingen, door F. Junghuhn (15p.). Batavia, 1843. 37,43,24,(26),13,19,15p (total of 177pp.), with 4 plates, 1 folding map, 5 plates (2 folding), 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 5de Jaargang. Junghuhn ended this publication not completed, after the for him as an injustice criticism of Prof. J. E. Teijsman and others.

187,00


2562 JUNGHUHN, F. De gematigde en koude streken van Java, met de aldaar voorkomende bronnen: uit een natuur-aardrijks- en geneeskundig oogpunt beschouwd, als stellende een middel daar ter voorkoming en genezing van die ziekten, waaraan Europeanen, ten gevolge van hun lang verblijf in heete luchtstreken, gewoonlijk lijden. & Bad-Inrigting voor Reconvalescenten. Batavia, 1842. 41,4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 4de Jaargang.

38,50


2563 JUNGHUHN, F. Terugreis van Java naar Europa, met de zoogenaamde Engelsche overlandpost, in de maanden September en October, 1848. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1851. 46,33,39p., 4 coloured lithographed plates (i.a. "Hotel d'Orient" and a view of the Pyramides in Egypt) & 2 folding plates with 16 figures, 8vo modern in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 13de Jaargang.

275,00


2564 JUNGHUHN, Fr. Ruïnen van Java. Korte ontleding der steenen gedenkteekenen, welke de Hindoes op Java hebben achtergelaten. Batavia, 1844. 41p., with 4 folding plates, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 6de Jaargang.

55,00


2565 JUNGHUHN, Franz Wilhelm. Cultureele gegevens uit familiepapieren. II. Dr. Franz Wilhelm Junghuhn (1809-1864). Leiden, E. J. Brill, 1942. 13,10p, with 7,17 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 4e Jrg.

33,00


2566 JUNGMICHEL. Berigten. De St. Davids- of Mapia-eilanden, benoorden Nieuw-Guinea. Batavia, Lange & Co., 1861. 2p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 11.

3,30


2567 JUNUS, Umar. Some remarks on Minangkabau social structure. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1964. 34p., textfigures, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 120.

16,50


2568 JUST. Een paar uren te Bima en een paar dagen te Makassar. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1855. 11p.,8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 17de Jaargang.

8,80


2569 JUSTESEN, P.Th. De Goenoeng Merapi in de Padangsche Bovenlanden. Amsterdam, K.N.A.G., 1920. 14p., with 4 figures & maps, 4 photographic illustrations on plates, 8vo modern wrs.

13,20

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXVII.


2570 JUYNBOLL, A. W. T. Een Moslimsche catechismus in het arabisch met eene Javaansche interlineaire vertaling in Pegonschrift, uitgegeven en in het Nederlandsch vertaald. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1881. 17p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vierde volgreeks, Deel 5.

13,20


2571 JUYNBOLL, A. W. T. Samarkandi's catechismus, opnieuw besproken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1881. 18p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vierde volgreeks, Deel 5.

17,60


2572 JUYNBOLL, A. W. T. Naar aanleiding van Dr. C. Snouck Hurgronje's <Nieuwe bijdragen tot de kennis van den Islam>. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1883. 14p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vierde volgreeks, Deel 7.

11,00


2573 JUYNBOLL, A. W. T. Vervolg van de lijst van Javaansche en Sudaneesche woorden, uit het arabisch of het perzisch afstammende, naar de nagelatene papieren van Dr. A.W.T. Juynboll, bewerkt door Dr. H. H. Juynboll. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1894. 32p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 9.

19,80


2574 JUYNBOLL, A. W. T. Kleine bijdragen over den islam op Java. & Bijvoegsel. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1882. 33,6 p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Derde volgreeks, Deel 30.

27,50


2575 JUYNBOLL, H. H. Over de beteekenis van den naam Semar. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1920. 3p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 76.

3,30


2576 JUYNBOLL, H. H. Vertaling van Sarga VII van het oudjevaansche Ramayana. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1922. 13p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 78.

17,60


2577 JUYNBOLL, H. H. Vertaling van Sarga VIII van het Oudjavaansche Ramayana. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1923. 22p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 79.

13,20


2578 JUYNBOLL, H. H. Vertaling van Sarga IX van het Oudjavaansche Ramayana. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1924. 13p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 80.

8,80


2579 JUYNBOLL, H. H. Vertaling van Sarga XXI van het Oudjavaansche Ramayana. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1933. 28p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 90.

16,50


2580 JUYNBOLL, H. H. Vertaling van Sarga XXII en XXIII van het Oudjavaansche Ramayana. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1934. 26p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 92.

17,60


2581 JUYNBOLL, H. H. Vertaling van Sarga XXIV, XXV en XXVI (slot) van het Oudjavaansche Ramayana. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1936. 39p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 93.

17,60


2582 JUYNBOLL, H. H. Vertaling van Sarga XI van het Oudjavaansche Ramayana. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1925. 13p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 81.

5,50


2583 JUYNBOLL, H. H. Overeenkomst van Minahassische en Sangireesche met Javaansche en Maleische verhalen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1894. 7p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 9.

5,50


2584 JUYNBOLL, H. H. Indonesische en Achterindische tooneelvoorstellingen uit het Ramayana. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1902. 65p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zesde volgreeks, Deel 10.

44,00


2585 JUYNBOLL, H. H. Eenige fabels uit de prozabewerking van de Tantri vergeleken met Indische fabels. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1904. 12p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 2.

8,80


2586 JUYNBOLL, H. H. De verhouding van het Oudjavaansche Udyogaparwa tot zijn sanskrit-origineel. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914. 78p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 69.

55,00


2587 JUYNBOLL, H. H. Catalogus der Javaansche, Balineesche en Madureesche handschriften van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914. 33p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 69.

33,00


2588 JUYNBOLL, H. H. De letterkunde van Bali. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. 23p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 71.

17,60


2589 JUYNBOLL, H. H. Eene merkwaardige plaats uit den Kora Wacrama. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. 3p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 72.

3,30


2590 JUYNBOLL, H. H. Vertaling van Sarga XVII van het Oudjavaansche Ramayana. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1928. 15p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 84.

11,00


2591 JUYNBOLL, H. H. Vertaling van Sarga XVIII van het Oudjavaansche Ramayana. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1929. 6p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 85.

5,50


2592 JUYNBOLL, H. H. Vertaling van Sarga XIX van het Oudjavaansche Ramayana. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1930. 20p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 86.

13,20


2593 JUYNBOLL, H. H. De mythe van den berg Mandara in de Javaansche letterkunde. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1895. 18p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 45).

17,60


2594 JUYNBOLL, H. H. Pakewasche teksten. Vertaald. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1895. 14p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 45).

13,20


2595 JUYNBOLL, H. H. Eene episode uit het Oudindische Râmâyana vergeleken met de Javaansche en Maleische bewerkingen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1899. 8p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 50.

5,50


2596 JUYNBOLL, H. H. Het Oudjavaansche gedicht Sumanasântaka. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1899. 10p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 50.

6,60


2597 JUYNBOLL, H. H. Bijdrage tot de kennis der Oudjavaansche letterkunde. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1900. 8p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 51.

5,50


2598 JUYNBOLL, H. H. Het Oudjavaansche Brahmândapurâna. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1900. 12p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 51.

8,80


2599 JUYNBOLL, H. H. Eene Oudjavaansche vertaling van Indische spreuken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1901. 6 p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 52.

5,50


2600 JUYNBOLL, H. H. Eene Oudjavaansche sanskritgrammatica. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1901. 4p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 52.

4,40


2601 JUYNBOLL, H. H. Nieuwe bijdrage tot de kennis van het Mahâyânisme op Java. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. 6p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende Volgreeks, Deel 6. (Deel 60).

5,50


2602 JUYNBOLL, H. H. Bijdrage tot de kennis der vereering van Wisnu op Java. & Aanteekening bij het opstel van Dr. H. H. Juynboll, door J. S. Speyer. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. 9,2 p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 61, (Speyer: p.409, deel 61).

8,80


2603 JUYNBOLL, H. H. Bijdrage tot de kennis der Balische letterkunde. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. 8 p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 61.

8,80


2604 JUYNBOLL, H. H. Vertaling van Sarga X van het Oudjavaansche Ramayana. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1925. 7p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 80.

5,50


2605 JUYNBOLL, H. H. Vertaling van Sarga XIV-XVI van het Oudjavaansche Ramayana. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1927. 22p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 83.

17,60


2606 JUYNBOLL, H. H. Vertaling van Sarga XX van het Oudjavaansche Ramayana. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1931. 10p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 86.

11,00


2607 JUYNBOLL, H. H. Drie nieuwe publicaties over de oudheidkunde, ethnographie en geschiedenis van Bali. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1930. 4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LII, No. 4.

3,30


2608 JUYNBOLL, H. H. Vertaling van Sarga XII & XIII van het Oudjavaansche Ramayana. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1926. 15p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 82.

8,80


2609 JUYNBOLL, H. H. Dr. H. H. Juynboll, 1867-1937. Oud-Directeur van 's-Rijks Ethnografisch Museum te Leiden. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1937. 6p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LIX, No. 8.

4,40


2610 JUYNBOLL, Th. W. De datum Maandag 12 Rabi I op den grafsteen van Malik Ibrahim. Mededeeling. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1911. 4p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 54.

3,30


2611 K. (P. KRUIZINGA). On: Bijdragen tot de kennis der residentie Ternate door F.S.A. De Clercq. Met platen en schetsen, Leiden, 1890. Amsterdam, K.N.A.G., 1891. 14 p., 8vo wrs.

8,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. VII.


2612 K. Aroe Teko. Eene episode uit de geschiedenis van Makassar. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1857. 30,38p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 19de Jaargang.

55,00


2613 K. De eerste Nederlanders op Sumatra. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1860. 20p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 22 ste Jaargang.

19,80


2614 K. De tabakskultuur en de vrije arbeid. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1855. 8p.,8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 17de Jaargang.

5,50


2615 K.I.T.L.V. De publicaties van het Instituut in de periode 1945-1955. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1956. 3p.,8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 112.

3,30


2616 K. Verhooging van den prijs der Koffij aan de planters te betalen. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1858. 6p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 20ste Jaargang.

5,50


2617 "KA-KASIHAN". The Mystic Batik (6p, 4 illustrations). Published in: Inter-Ocean. A Dutch East Indian Magazine covering Malaysia and Australasia, Vol. 8, Number 10, October 1927. Batavia, G. Kolff & Co, 1927. Other articles: Facts and Fancies of Rice Cultivation, by Ch. de Cock-Wheatley (7p, 6 illustrations); The Taj mahal at Daybreak, by Myron Zobel 4p, 4 illustrations); Siam's Musical Heritage, by A. G. Beaumont (4p, 5 illustrations); North of the South PoleFour Views of Wynkoops Bay, on the South Coast of Java; Dutch Ships of Yesteryear, by S. Kalff (6p, 5 illustrations); Index; many tinted illustrations, many illustrated advertism, 72pp, 4to original illustrated wrappers.

38,50


2618 KABOY, Tuton & R. PRINGLE. The Murder of Steele and Fox: Two Versions & Masahor's Version. Kuching, Sarawak, The Museum, 1965. 21p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XII, No 25-26 New Series.

16,50


2619 KABOY, Tuton and Eine MOORE. Ceramics and their uses among the coastal Melanaus (a Field Survey). Kuching, Sarawak, The Museum, 1967. 20p., 6 plates, bibliography, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XV, No 30-31 New Series.

16,50


2620 KABOY, Tuton and B. SANDIN. Dayaks of Lundu District. Kuching, Sarawak, The Museum, 1968. 19p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVI, No 32-33 New Series.

13,20


2621 KABOY, Tuton. Some Stories about the Siteng People. Kuching, Sarawak, The Museum, 1971. 5p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIX, No 38-39 New Series.

4,40


2622 KABOY, Tuton. The Bliun People. Kuching, Sarawak, The Museum, 1969. 8p., 1 textmap, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVII, No 34-35 New Series.

8,80


2623 KADOE. Nieuw-opgegraven Oudheden in de Residentie Kadoe. Batavia, 1838. 4p., with 1 folding plate, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 1ste Jaargang.

8,80


2624 KAHN, J. S. "Tradition", Matriliny and Change among the Minangkabau of Indonesia. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1976. 32p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 132.

17,60


2625 KALFF, S. Een ongeboren indisch drama. (Onno Zwier van Haren). Amsterdam, J. H. de Bussy, 1896. 26p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XVIII.

19,80


2626 KALFF, S. Een resident uit den Java-oorlog. II. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1896. 16p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XVIII. - Only second part.

11,00


2627 KALFF, S. G. K. van Hogendorp en zijn kolonisatie-plan I & II. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1896. 21,20p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XVIII.

27,50


2628 KALIAMSJAH SINAGA. Het recht op de woeste grond in het Landschap Tanoh Djawa (S. O. K. ). Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1939. 19p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 79.

13,20


2629 KALOM, Ina Anak and A. B. HUDSON. Selako Traditional History. A Story on the Origins of Kampong Pueh. Kuching, Sarawak, The Museum, 1970. 20p., references, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XVIII, No 36-37 New Series.

13,20


2630 KALOM, Ina Anak and A. B. HUDSON. Burial Customs of the Kejamans. Kuching, Sarawak, The Museum, 1971. 7p., notes, references, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIX, No 38-39 New Series.

5,50


2631 KAMMA, F. C. De verhouding tussen Tidore en de Papoese eilanden in legende en historie (I, II, III & IV). 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1948. 75pp, 8vo modern wrappers. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 1, No. 4 & 6 & Vol. 2, No 2 & 3.

55,00


2632 KAN, C. M. Encyclopaedische weelde; of kritische armoede? Amsterdam, J. H. de Bussy, 1896. 16p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XVIII.

11,00


2633 KAN, C. M. Overste Versteeg+ Amsterdam, K.N.A.G., 1914. 11p., 8vo modern wrs.

8,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XXXI.


2634 KAN, C.M. Inleiding. (Het onderzoek der Key-Eilanden en dat van Midden-Sumatra). Amsterdam, K.N.A.G., 1893. 13 p., 8vo wrs. Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), X.

13,20


2635 KAN, J. van. De Bataviasche statuten en de buitencomptoiren. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1941. 28p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 100.

19,80


2636 KAN, J. van. Het rechtsmiddel der revisie voor den raad van justitie des Kasteels Batavia. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1943. 40p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 102.

17,60


2637 KAN, J. van. Uit de Ceilonsche rechtsgeschiedenis. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1943. 20p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 102.

11,00


2638 KAN, Prof. C. M. Bodemgesteldheid der eilanden en diepte der zeeën van den Indischen Archipel. Amsterdam, K.N.A.G., 1888. 26 p., large lithogr. folding coloured map of Indonesia, large folding plate with 17 detail-maps of Boero, Kei-islands and Aroe-islands, 8vo wrs.

55,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. V.


2639 KAN, Prof. C.M. Twee reizigers in de Doesoen. F.J.Hartman in 1790 en de controleur W.E.M.S.Aernout 1884-1886. Amsterdam, K.N.A.G., 1888. 6 p., 8vo wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. V.


2640 KAN, Prof. C.M. Verslag van het voorgevallene in zake de ontworpen expeditie naar de Kei-eilanden en van de voorbereidende maatregelen, te dien opzichte genomen. Amsterdam, K.N.A.G., 1887. 24 p. 8vo wrs.

19,80

Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. IV.


2641 KAN, Prof. Dr. C.M. Geographische werkzaamheid der Nederlanders in den N.I.Archipel gedurende de twee laatste jaren. Amsterdam, K.N.A.G., 1894. 20p., 8vo wrs.Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vo. XI.

11,00


2642 KAN, Prof. Dr. C.M. De litteratuur over Nederlandsch Indië sedert Juli 1889. Amsterdam, K.N.A.G., 1890. 14 p., 8vo wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. VII.

6,60


2643 KAN, Prof. Dr. C.M. De litteratuur over Nederlandsch Indië sedert Juli 1890. Amsterdam, K.N.A.G., 1891. 16p., 8vo wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. VIII.

8,802644 KAN, Prof. Dr. C.M. Het geographisch onderzoek van den N.I. Archipel gedurende de twee laatste jaren. Amsterdam, K.N.A.G., 1896. 18p., 8vo wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XIII.

9,90


2645 KAN, Prof. Dr. C.M. De litteratuur over Nederlandsch Indië sedert Juli 1891 Amsterdam, K.N.A.G., 1892. 13 p., 8vo wrs.

7,70

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), IX.


2646 KAN, Prof. Dr. C.M. Het maritiem onderzoek van den Oost-Indischen Archipel. Amsterdam, K.N.A.G., 1895. 32p., 8vo wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), XII.

19,80


2647 KAPTEIN, Nico. An Arab printer in Surabaya in 1853. Leiden, KITLV, 1993. 7p., 2 textfigures, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 149.

4,40


2648 KAPTEIN, Nico. Sayyid 'Uthmân on the Legal Validity of Documentary Evidence. Leiden, KITLV, 1997. 18p., 1 plate, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 153.

13,20


2649 KAPTEIN, Nico. The Berdiri Mawlid Issue Among Indonesian Muslims. in the Period From Circa 1875 to 1930. Leiden, KITLV, 1993. 30p., 3 illustrations, references, 2 appendices, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 149.

17,60


2650 KARÁCSON, A. A. von. De vulkaan Kaba op Sumatra. Amsterdam, K.N.A.G., 1897. 16 p., with 2 large folding maps (1 coloured), Introduction by R.Fennema., 8vo modern wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XIV.

66,00


2651 KARANG BOLLONG. Beschrijving van Karang Bollong en de vogelnest-klippen aldaar. Batavia, 1846. 14p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 8de Jaargang.

11,00


2652 KARTA WINATA, Raden. Opmerking ten aanzien van Dahar-Pake van den heer Coolsma. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1876. 2p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 23.

3,30


2653 KARTODIRDJO, Sartono. The Peasants' Revolt of Banten in 1888 its conditions, course and sequel. A case study of social movements In Indonesia. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1966. xll,379 p., 1 folding map, 1 textmap, appendices, bibliography, glossary, indexes, 8vo modern wrs. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 50.

104,50


2654 KAT, R. de. Amsterdam als aanvoerhaven en stapelplaats van Nederlandsch-Indische producten, vijftig jaar geleden en thans. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 7p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, Vol. LI, No. 1.

4,40


2655 KAT ANGELINO, P. de. De Hygiëne, de Ziekten en de Geneeskunst der Baliërs. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1920. 40p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 59.

19,80


2656 KAT ANGELINO, P. de. De léak op Bali. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1921. 44p., textfigures, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 60.

38,50


2657 KAT ANGELINO, P. de. Over de smeden en eenige andere ambachtslieden op Bali. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1921. -1922, 59,55p., 7 plates, 4 plates with 36 illustrations of Krissen & Lansen, 1 groundplan, 4 textillustrations, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 60 & 61.

110,00


2658 KAT ANGELINO, P. de. Een herinnering aan Dr. Van Steijn Callenfels. Leiden, E. J. Brill, 1943. 2p, with 1 illustration, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 5e Jrg.

3,30


2659 KATE, Dr. H.F.C. Ten. De verspreiding van den schedel- en neusindex in de Timorgroep en Polynesië. Amsterdam, K.N.A.G., 1915. 8p., 4 tables, 8vo modern wrs.

5,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXII.


2660 KATE, Dr. H.F.C. Ten. (Schrijven van Dr. H. F. C. Ten Kate): Note sur les récents Voyages du hr. H. ten Kate dan l'Amérique du Sud (by F. Escard & Pronce Roland Bonaparte). Reizen en onderzoekingen van Dr. H. ten Kate & Schrijven van Dr. H. F. C. ten Kate aan de Redactie: Camp Baxter, Las Acquias, bij Tempe, Arizona Terr. 26 Feb. 1888. Camp Hemenway bij Tempe, Arizona 9 Mei 1888 & Camp Cibola, Zuñi, New-Mexico, 21 Aug. 1888. Den Haag, 10 Dec. 1888. & Timor-Koepang, 28 febr. 1891. Timor-Koepang, 1 April 1891. Waingapoe, Soemba, 18 Aug. 1891. Brisbane, Queensland, 7 Dec. 1891. Papeete, Tahiti, 13 febr. 1892. Papeete, Tahiti 3 Mei 1892. Ensenada, Argentinië, 1 Sept. 1892. La Plata, 26 Januari 1897. Amsterdam, K.N.A.G., 1886-1897. 6,5,3,2,2,2,2,2,2,3,2,2,3,2,2,6p., 8vo wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. III, V, VI, VIII, X, XIV.

82,50


2661 KATE, Dr. Herman F.C. Ten. Verslag eener reis in de Timorgroep en Polynesië. (III. Soemba, IV. Roti.- Savoe, V. Polynesië). Amsterdam, K.N.A.G., 1894. 98,42,60p., with french summary, 8vo wrs. Lacking the map of Soemba. Taken out from periodical: K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XI.

88,00


2662 KATE, Dr. Herman F.C. Ten. Verslag eener reis in de Timorgroep en Polynesië. Amsterdam, K.N.A.G., 1894. 309p., with 12 lithographed plates with illustrations, 8vo modern wrs. I. Flores; II. Timor; III. Soemba; IV. Roti-Savoe; V. Polynesië (Tonga, Samoa, Gezelschaps-Eilanden). Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), XI.

198,00


2663 KATE, Herman F. C. Ten. Schilder-teekenaars in Nederlandsch oost-en West-Indië en hun beteekenis voor de land- en volkenkunde. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1913. 74p., and 8 plates with 10 illustrations, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 67.

55,00


2664 KATE, Herman Ten. Brieven van R. P. Le Cocq d'Armandville. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1898. 25p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 40.

22,00


2665 KATE, Herman ten. In Memoriam C. W. M. van de Velde. Amsterdam, K.N.A.G., 1900. 4p., 8vo modern wrs. Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XVII.

4,40


2666 KATER, C. De Dajaks van Sidin. Uittreksel uit een reisbeschrijving van den Adsistent-Resident C. Kater, van Pontianak naar Sidin in April 1865. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1866. 6p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 16, Vijfde Serie Deel 2.

8,80


2667 KATER, C. Iets over de bij de Dajaks in de Wester-afdeeling van Borneo zoo gezochte Tempajans of Tadjau's. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1867. 12p., 5 plates with illustrations, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 16, Vijfde Serie Deel 2.

55,00


2668 KATER, C. Rapport van den Adsistent-Resident C. Kater, aangaande eene op de Boven-Kapoeas plaats gehad hebbende sneltogt, ondernomen door eene bende Taman-Dajaks, in het voorjaar van 1862. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1866. 7p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 16, Vijfde Serie Deel 2.

8,80


2669 KATHA SARIT SAGARA. Eene verzameling van Indische Vertellingen. Batavia, 1843. 11,9,14,27,15,9,19,10,4,10,3p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 5de Jaargang.

71,50


2670 KATHIRITHAMBY-WELLS, J. A Survey of the Effects of British Influence in Indigenous Aythority in Soutwest Sumatra (1685-1824). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1973. 30p., map, glossary, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 129.

17,60


2671 KATRANGAN. Darie assal moelanja jang mandjadie Radja di Tanah. Bantam, jang ada terkoeboer di masdjid bessar, sebage ada terseboet di bawa ini. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1866. 1p., table, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 16.

2,20


2672 KATS, J. Dewi Çrî. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1915. 23p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 57.

16,50


2673 KATS, J. Zang IV den Wiwaha-Djarwa vergeleken met het oud-javaansche origineel. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1911. 9p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 66.

5,50


2674 KAYSER, S., DR. WAP. Bronnen voor de taal- land- en volkenkunde van Neêrlandsch Indië. Amsterdam, Frederik Muller, 1864. 13p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 11. Reprint (1986).

7,70


2675 KAYSER, S. De spiegel voor leergierige wetgeleerden. Amsterdam, Frederik Muller, 1864. 16p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 11, Reprint (1986).

8,80


2676 KEDIEK. Een reis door Java. Haarlem, Het Tijdschrift ,,Eigen Haard", 1922. 9p., with 9 illustrations, 4to modern wrappers. - Taken from: De Aarde en haar Volken, Jrg. 58.

13,20


2677 KEEBET en Franz von BENDA-BECKMANN. De Testamenten van Hasan Suleiman: Grondrechtenkwesties op Islamitisch Ambon. Dordrecht, Foris Publications, 1987. 30p., facsim., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 143.

17,60


2678 KEEREWEER, H. H. De Koeboes in de onder-afdeeling Moesi Ilir en Koeboestreken. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1940. 39p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 99.

33,00


2679 KEERS, W.C. Indrukken van het megalitische tijdperk van West-Soembia. Amsterdam, K.N.A.G., 1938. 6p., with 8 photographic illustrations, 8vo modern wrs.

11,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. LV.


2680 KEERS, W. Over de verschillende vormen van het bijzetten der dooden bij de Sa'dan-Torodja. Amsterdam, K.N.A.G., 1939. 7p., with 12 photographic illustrations on plates, 8vo modern wrs.

8,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. LVI.


2681 KEIJZER, S. De hulpmiddelen tot beoefening van het Regt der Inlanders in den Archipel. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller,Van Haren,Noman en Kolff, 1859. 128p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 6 Reprint (1986).

55,00


2682 KEIJZER, S. Hulpmiddelen tot beoefening van het regt der inlanders in den archipel. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller,Van Haren,Noman en Kolff, 1858. 128p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Nieuwe volgreeks, Deel 2.

66,00


2683 KELLER van HOORN, S. C. De Labang Mesem te Tandjoeng Anjar op het eiland Madoera (Bangkalan). Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,.-M. Nijhoff, 1888. 4p., with 1 plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 32.

4,40


2684 KELLING, A. A. J. De eerste hygiëne tentoonstelling in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1928. 23p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. L, No. 1.

13,20


2685 KELLING, M. A. J. Het honderd-jarig bestaan van de Javasche Bank. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1928. 17p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. L, No. 2.

11,00


2686 KELLING, M. A. J. Het Hotelwezen in Ned.-Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 19p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 6.

11,00


2687 KELLING, M. A. J. Over sterfte en levensverzekering in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1933. 30p, tables, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LV, No. 7 & 8.

13,20


2688 KELLING, M. A. J. Een Postchèque- en Girodienst in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1933. 31p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LV, No. 11 & 12.

16,50


2689 KEMASANG, A. R. T. Dutch Insanity: Indonesian Historiography's New Cathartic Tool of Colonialism? (Review Article). Dordrecht, Foris Publications, 1989. 15p., references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 145.

6,60


2690 KEMMERLING, Dr. G.L.L. Topografische en geologische beschrijving van het stroomgebied van de Barito, in hoofdzaak wat de Doesoenlanden betreft. & Naschrift. Amsterdam, K.N.A.G., 1915-1916. 125p., with 1 large folding coloured map, 13 figures, 8 photographic illustrations, bibliography, 8vo modern wrs.

93,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XXXII XXXIII.


2691 KEMMERLING, Dr. G.L.L. De vulkaan G. Dobo op Flores. Amsterdam, K.N.A.G., 1926. 3p., bibliography, 8vo modern wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLIII.


2692 KEMMERLING, Dr. G.L.L. Het Sopoetangebergte in de Minahassa. Amsterdam, K.N.A.G., 1926. 5p., with 1 diagram, 8vo modern wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLIII.


2693 KEMMERLING, Dr. G.L.L. Uit Indiën's vulkaanrijk. & Aanvullende mededelingen. Amsterdam, K.N.A.G., 1922. 44p., with 2 figures & 6 photographic illustrations on plates, 8vo modern wrs.

27,50

taken From the erupties of the Sangir, 1913, to the G. Keloet, 1920. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XXXIX.


2694 KEMMERLING, Dr. G.L.L. & J. van ROON. Jaarverslagen van den topografischen dienst in Nederlandsch-Indië. I. Jaarverslag over 1919, deel II. II. Jaarverslag over 1920. Amsterdam, K.N.A.G., 1922. 17p., with 1 illustration, 8vo modern wrs.

8,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XXXIX.


2695 KEMMERLING, Dr. G.L.L. Beschouwingen over de hernieuwde werking van den Merapi der Vorstenlanden van December 1930. Met naschrift. Amsterdam, K.N.A.G., 1931. 34p., with 1 folding map, & 10 photographic illustrations on plates, 8vo modern wrs.

27,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XLVIII.


2696 KEMMERLING, Dr. G. L. L. De actieve vulkanen van den Nederlandsch Indischen Archipel in 1928/29. Amsterdam, K.N.A.G., 1929. 30p., with 1 folding map, 1 text map, 5 illustrations on plates & 4 diagrams, bibliography, 8vo modern wrs.

26,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLI.


2697 KEMMERLING, G. L. L. Opbouwend en vernielend vulkanisme in den Nederlandsch-Indischen Archipel & De vuurtsromen en gloedwolken van den Merapi (Voordrachten). Amsterdam, K.N.A.G., 1931. 10p., 8vo modern wrs.

6,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLVIII.


2698 KEMP, P. H. van der. Palembang en Banka in 1816-1820. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1900. xll,(434)pp, with appendices, 8vo original modern wrappers. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zesde Volgreeks, Deel 7.

297,00


2699 KEMP, P. H. van der. Eene bijdrage tot de geschiedenis der regeerings-reglementen van Ned.-Indië. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. 17p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende Volgreeks, Deel 6.

8,80


2700 KEMP, P. H. van der. Mr. C. T. Elout als Minister van Koloniën, in zijne veroordeeling van het beleid der Regeering van den gouverneur-generaal baron Van der Capellen. Blijkens onuitgegeven stukken. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1909. 475p, appendices, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende Volgreeks, Deel 8.

165,00


2701 KEMP, P. H. van der. P. T. Chassé's werkzaamheid als commissaris voor de overneming van Makassar en onderhoorigheden gedurende September-October 1816, blijkens eenige van hem uitgegane en nog niet uitgegeven rapporten. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1917. 54p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 73.

44,00


2702 KEMP, P. H. van der. De vestiging van het Nederlandsch gezag op Borneo's Westerafdeeling in 1818-1819, naar onuitgegeven stukken. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1920. 45p, appendices, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 76.

38,50


2703 KEMP, P. H. van der. De Cheribonsche onlusten van 1818, naar oorspronkelijke stukken. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1920. 57p., appendices, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 76.

44,00


2704 KEMP, P. H, van der. Eene bijdrage tot E. B. Kielstra's opstellen over Sumatra's weskust. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1894. 64,91p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 9.

88,00


2705 KEMP, P. H, van der. Het afbreken van onze betrekkingen met Bandjermasin onder Daendels en de herstelling van het Nederlandsch gezag aldaar op den 1n Januari 1817. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1898. 168p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zesde volgreeks, Deel 5.

132,00


2706 KEMP, P. H, van der. Sumatra's westkust naar aanleiding van het Londonsch tractaat van 13 Augustus 1814. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1898. 100p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zesde volgreeks, Deel 5.

88,00


2707 KEMP, P. H, van der. De Singapoorsche papieroorlog. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1898. 159p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zesde volgreeks, Deel 5.

154,00


2708 KEMP, P. H. van der. De stichting van Singapore, de afstand ervan met Malakka door Nederland, en de Britsche aanspraken op den Linga-Riouw-Archipel. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1902. 164p.,8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zesde volgreeks, Deel 10.

165,00


2709 KEMP, P. H. van der. De Geschiedenis van het Londensch Tractaat van 17 Maart 1824. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1904. 244p.,8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 2.

198,00


2710 KEMP, P. H. van der. Het herstel van het Nederlandsch gezag in de Molukken in 1817, naar oorspronkelijke stukken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1911. 400,167p., with folding map of the island Ceram, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 10 & Deel 65 & 66.

385,00


2711 KEMP, P. H. van der. De zilveren Java-ropijen van de jaren 1816-1817, naar archiefstukken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1912. 94p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 67.

88,00


2712 KEMP, P. H. van der. Bijdrage tot de geschiedenis der zoogenaamde ,,Tweede" Expeditie tot herstel van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1913. 37p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 67.

27,50


2713 KEMP, P. H. van der. Nadere mededeelingen over den opstand van Saparoea in 1817. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914. 10p., with folding map, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 69.

33,00


2714 KEMP, P. H. van der. Uit den tijd van C. P. J. Elout's toewijding aan de Maleische taal. Een bijdrage tot de geschiedenis van de beoefening der Indologische wetenschappen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914. 78p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 69.

71,50


2715 KEMP, P. H. van der. Episodes uit de geschiedenis der aanmuntingen ten behoeve van Oost-Indië in 1802-1817. Bijdragen naar oorspronkelijke stukken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1915. 216p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 70.

154,00


2716 KEMP, P. H. van der. De jaren 1817-1825 der Nederlandsche factorijen van Hindostans Oostkust. Naar onuitgegeven stukken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1918. 137p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 74.

104,50


2717 KEMP, P. H. van der. De ontslagen Gouverneur van Middelkoop en de Schout-bij-Nacht Buijskes over den opstand in de Molukken van 1817-1818. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1919. 106p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 75.

77,00


2718 KEMP, P. H. van der. Dipanegara, Eene geschiedkundige Hamlettype. Geschetst door P. H. van der Kemp. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1896. 151p., with portrait plate, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 46).

165,00


2719 KEMP, P. H. van der. Brieven van den Gouverneur-Generaal van der Capellen over Dipanegara's opstand zoomede eene wederlegging van den Minister Elout. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1896. 73p.,1 folding map, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 46).

71,50


2720 KEMP, P. H. van der. De economische oorzaken van den Java-Oorlog van 1835-30. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1897. 48 p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 47).

55,00


2721 KEMP, P. H. van der. De zendingen van Ibbetson en Anderson naar Sumatra's Oostkust in 1820 en 1823. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1897. 14 p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 47).

17,60


2722 KEMP, P. H. van der. De sluiting van het Londensch tractaat van 13 Augustus 1814. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1897. 101 p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 47).

93,50


2723 KEMP, P. H. van der. Het verblijf van Commissaris van den Broek op Bali van 18 December 1817 tot 24 Juni 1818. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1899. 60p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 50.

55,00


2724 KEMP, P. H. van der. Raffles' Atjeh-ovreenkomst van 1819. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1900. 82p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 51.

71,50


2725 KEMP, P. H. van der. De Nederlandsche factorijen in Vóór-Indië in den aanvang der 19e eeuw. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1901. 227 p., with 1 folding map, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 53.

165,00


2726 KEMP, P. H. van der. Benloelen krachtens het Londensch Tractaat van 17 Maart 1824. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1903. 38p.,, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 55.

38,50


2727 KEMP, P. H. van der. De geschiedenis van het ontstaan der Nederlandsch-Indische Lijnwaden-verordening van 1824. Bijdrage naar onuitgegeven stukken tot de kennis van het bestuur van den Gouverneur-Generaal Van der Capelllen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. 58 p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 61.

55,00


2728 KEMP, P. H. van der. Hoe men vóór het cultuurstelsel opnam het consigneeren naar Nederland van de Gouvernementsproducten. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1913. 52p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 68.

44,00


2729 KEMP, P. H. van der. de Adji Saka-legende over het ontstaan der zoutwaterwellen in de afdeeling Grobogan. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1894. 9p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 38.

8,80


2730 KEMP, P. H. van der. Aanhangsel tot de Brieven van en aan Mr. H. J. van de Graaff. Batavia, Albrecht & Co., 1902. 32p., small 4to modern wrappers. - Taken out from periodical: Verhandelingen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel LII, 3.

22,00


2731 KEMPEES, J. K. De aan den spoorweg Tarik-Soerabaja te geven richting. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1896. 4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XVIII.

4,40


2732 KEMPEN, Hetty van. Oudste en jongste generatie van Taman Siswa-leraren. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1950. 1p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 3, No. 4.

2,20


2733 KERCKHOFF, Ch. E. P. van. Aanteekeningen betreffende eenige der in de afdeeling Padang-Lawas voorkomende Hindoe-oudheden. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche, M. Nijhoff, 1889. 11p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 32.

8,80


2734 KERCKHOFF, Ch.E.P. van. Het Maleisch tooneel ter Westkust van Sumatra. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,.-M. Nijhoff, 1886. 12p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 31.

11,00


2735 KERCKHOFF, Ch.E.P. van. Eenige opmerkingen betreffende de zoogenaamde ,,orang loeboe" op Sumatra's Westkust. Amsterdam, K.N.A.G., 1890. 2 p. 8vo wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. VII.

3,30


2736 KERN, A. Zang en tegenzang. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1948. 17p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 104.

8,80


2737 KERN, H. & H. N. van der TUUK. Een misverstand. & Misverstand? Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1880-1881, 2,3p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 26.

5,50


2738 KERN, H. & H. H. JUYNBOLL. Zang I-VI van 't Oudjavaansche Ramayana in vertaling, door H. Kern & Vertaling van Sarga VII- XXVI (slot) van het Oudjavaansche Ramayana, door H. H. Juynboll. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1917-1936. 29,23,23,13,22,13,7,13,15,22,15,6,20,28,26,26 (=301)p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 73-93.

275,00


2739 KERN, H. 7 A. B. COHEN STUART. 't Opschrift van Batoe Beragong op Sumatra. & Nog iets over de opschriften van Menangkabau op Sumatra. & Naschrift. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1873. 28p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Derde volgreeks, Deel 7 & 8.

19,80


2740 KERN, H. Barhala. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1917. 2p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 73.

3,30


2741 KERN, H. Beschrijving van den graftempel te Kajënëngan volgens Nägarakrëtägama, Zang XXXVII. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1910. 4p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 9. (Deel 65).

4,40


2742 KERN, H. Bijdrage ter verklaring van eenige uitdrukkingen in de Wayang-verhalen Palasara en Pandu. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1869. 23p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 16. Reprint (1986).

11,00


2743 KERN, H. Cankara Acarya's commentaar op de Aphorismen van den Vedanta. Vertaald door Dr. A. Bruining; met eene inleiding van prof. H. Kern. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1874. -1875, 30,70,60p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Derde volgreeks, Deel 8, 9 & 10.

88,00


2744 KERN, H. Cawëli. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1903. 2p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 55.

3,30


2745 KERN, H. De betrekkingen tusschen Achter-Indië en Indonesië. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1885. 3p., 8vo modern modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 34. Reprint (1986).

4,40


2746 KERN, H. De naamsoorsprong van Java. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1872. 5p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Derde volgreeks, Deel 6.

4,40


2747 KERN, H. De Sanskrit-inscriptie van 't Mahaksobhya-beeld te Simpang. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1910. 10p.,with 2 plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 52.

17,60


2748 KERN, H. De Wij-inscriptie op het Amoghapâça-beeld van Padang-tjandi. (Batang Hari-districten). Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1907. 12p., with 1 plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 49.

13,20


2749 KERN, H. Drawidische volksnamen op Sumatra. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1903. 5p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 55.

5,50


2750 KERN, H. Een bijdrage tot de palaeographie van Nederlandsch Indie. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1882. 8p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Derde volgreeks, Deel 30.

5,50


2751 KERN, H. Een brief van Anquetil du Perron. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1892. 4p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 7.

5,50


2752 KERN, H. Een en ander over koning Jayabhaya. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1917. 5p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 73.

5,50


2753 KERN, H. Een hollandsch geschrift op palmblad. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1896. 2p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 46).

3,30


2754 KERN, H. Een juiste verklaring van twee plaatsen uit den Nagarakretagama. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914. 2p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 70.

3,30


2755 KERN, H. Een Oudjavaansche inscriptie van den Jare 1272 Çaka. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1905. 8 p., with 1 plate, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 58..

11,00


2756 KERN, H. Een Oudjavaansche oorkonde gevonden op de helling van den Kawi. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. 7p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende Volgreeks, Deel 6. (Deel 60).

5,50


2757 KERN, H. Een Russisch geleerde over de beeldhouwwerken van den Boro-Boedoer. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1897. 8 p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 47).

8,80


2758 KERN, H. Een sanskrit opschrift te Bekasih. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1885. 7p., 8vo modern modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 34. Reprint (1986).

4,40


2759 KERN, H. Eene merkwaardige tekstverknoeiing in 't Oudjavaansche Ramayana. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1898. 3p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zesde volgreeks, Deel 5.

4,40


2760 KERN, H. Eene Oudjavaansche cosmogonie. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1887. 13p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 36.

11,00


2761 KERN, H. Eenige imperatiefvormen van het oudjavaansch. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1889. 24p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 38.

16,50


2762 KERN, H. Eenige plaatsen uit de Nagarakretagama betreffende Hayam Wuruk. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1905. 7 p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 58..

5,50


2763 KERN, H. Epigrafische aanteekeningen. I. Een woord in 't Sanskrit opschrift van Toegoe (Bekasih) verbeterd. II. Iets over de inscriptie van Kebon-kopi. III. Over de inscriptie van Djamboe. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1910. 3p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 52.

3,30


2764 KERN, H. Fabelen in 't Rottineesch. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1894. 8,50p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 9.

27,50


2765 KERN, H. Geschiedkundige gegevens in 't gedicht Nagarakretagama. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1909. 32p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 9. (Deel 63).

27,50


2766 KERN, H. Gitada, Bahi, Indrani, Çaci. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1915. 3p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 70.

3,30


2767 KERN, H. Grafsteenopschrift van Koeboer Radja. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1912. 4p., with 1 plate, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 67.

5,50


2768 KERN, H. Het infix-prefix in. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1911. 2p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 66.

3,30


2769 KERN, H. Het opschrift van Batoe Beragong op niew onderzocht. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1877. 6p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Derde volgreeks, Deel 25. Reprint (1986).

4,40


2770 KERN, H. Het Sanskrit op eenen steen, afkomstig uit Prambanan. Batavia, Lange & Co., 1871. 12p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 20.

11,00


2771 KERN, H. Het woord voor pauw in Santali, Mon en Indonesisch. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. 2p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende Volgreeks, Deel 6. (Deel 60).

2,20


2772 KERN, H. I. De eerste zang van den Nagarakretagama. II. Korte geschiedenis van Koning Rajasa in den Nagarakretagama. Zang V tot XII, XV tot XXXVI en XXXVIII tot het einde van 't gedicht Nagarakretagama (Zang XCVIII). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908, 1910, 1912,1913,1914. 14,31,(1),11,14,16,40,19,17,10 (=173)p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 61,63,66,67,68 & 69.

165,00


2773 KERN, H. Iets over de Hellen der Buddhisten. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. 7p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 71.

5,50


2774 KERN, H. In memoriam Dr. J. L. A. Brandes. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1906. 6p., with portrait-plate, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 5.

5,50


2775 KERN, H. Inscriptie van Kota Kapoer. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1912. 8p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 67.

5,50


2776 KERN, H. Jalogra. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1890. 1p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 5.

2,20


2777 KERN, H. Javaansche mengelingen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1877. 4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 25. Reprint (1986).

3,30


2778 KERN, H. Klankverwisseling in de Maleisch-Polynesische talen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1887. 11,13p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 36.

16,50


2779 KERN, H. Korte opmerkingen over Balineesch en Kawi. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1871. 7p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Derde volgreeks, Deel 6.

5,50


2780 KERN, H. Korte opmerkingen over Balineesch en Kawi. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1870. 5p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 17. Reprint (1986).

4,40


2781 KERN, H. Labadioe. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1905. 4 p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 58..

4,40


2782 KERN, H. Linguistic Survey of India. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1909. 2p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 8.

2,20


2783 KERN, H. Losse aanteekeningen op het boek van den kantjil. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1880. 8p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 28.

6,60


2784 KERN, H. Nog iets over 't opschrift van Pagger Roejong. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1873. 9p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Derde volgreeks, Deel 8.

5,50


2785 KERN, H. Oorsprong van het Maleische woord Bedil. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1902. 2p.,8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zesde volgreeks, Deel 10.

3,30


2786 KERN, H. Opmerkingen over 't Galelareesch naar aanleiding der beknopte spraakkunst van M. J. van Baarda. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1891. -1892, 38,24p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 6 & 7.

38,50


2787 KERN, H. Oudheidkundige nasporingen in Orissa. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1912. 5p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 67.

4,40


2788 KERN, H. Oudheidkundig onderzoek in Burma. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914. 4p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 69.

4,40


2789 KERN, H. Oudjavaansche eedformulieren op Bali gebruikelijk. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1874. 18,11p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Derde volgreeks, Deel 8 & 9. Reprint (1986).

24,20


2790 KERN, H. Oudjavaansche absolutieven. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1889. 11p., 8vo wrs. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 44.

6,60


2791 KERN, H. Over 't Sanskritvers aan 't begin der inscriptie van den Minto-steen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914. 2p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 70.

3,30


2792 KERN, H. Over zoogenaamde verbindingsklanken in het Tagala en wat daarmee overeenkomt in 't Kawi. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1876. 20p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 23.

17,60


2793 KERN, H. Overeenkomst van een mythe der Kei-Eilanders met een Minahassisch sprookje. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1893. 2p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 8.

2,20


2794 KERN, H. Pakabu. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1911. 1p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 53.

2,20


2795 KERN, H. Pali-handschriften van 's Rijks Ethnographisch Museum te Leiden. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1890. 2p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 5.

3,30


2796 KERN, H. Regelen van klankverbinding in 't Oudjavaansch. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1889. 26p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 38.

16,50


2797 KERN, H. Rottineesch-Maleische woordenlijst. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1890. 26p., 8vo wrs. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 5.

19,80


2798 KERN, H. Samba en Yajna Wati. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. 2p., indexes, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 71.

2,20


2799 KERN, H. Sanskritische woorden in het Bisaya. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1881. 8p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vierde volgreeks, Deel 5.

5,50


2800 KERN, H. Sanskritinschrift van Toek Mas (Dakawoe). 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1910. 3p., with 3 folding plates, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 65.

27,50


2801 KERN, H. Sanskritische woorden in het Tagala. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1880. 30p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 28.

27,50


2802 KERN, H. Sanskritsche woorden in het Bisaya. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1881. 8p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 29.

6,60


2803 KERN, H. Sanskrit-inscriptie ter eere van den Javaanschen vorst Er-Langa. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1885. 21p., 8vo modern modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 34. - Reprint (1986).

11,00


2804 KERN, H. Sanskrit-inscriptie van Java, van den Jare 654 Çaka (A.D. 732). 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1885. 14p., 8vo modern modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 34. Reprint (1986).

8,80


2805 KERN, H. Sanskritinschrift van Toek Mas (Dakawoe). 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1910. 3p., with 3 folding plates, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 9. (Deel 65).

27,50


2806 KERN, H. Sawuneesche bijdragen: Volzinnen, samenspraken en woordenlijst, met eene grammatische inleiding. & Sawuneesch-Nederlandsche woordenlijst. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1892. 40,41p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 7.

55,00


2807 KERN, H. Stamverdubbeling in 't Kawi. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1877. 4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 25. Reprint (1986).

3,30


2808 KERN, H. Ter herinnering aan H. C. Humme. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1893. 4p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 8.

3,30


2809 KERN, H. Woordverwisseling in het Galelareesch. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1893. 9p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 8.

5,50


2810 KERN, H. Zang XCII tot het einde van 't gedicht Nagarakretagama. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914. 10p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 69.

11,00


2811 KERN, H. Zang LII tot LXXIV van den Nagarakretagama. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1913. 40p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 68.

38,50


2812 KERN, H. Zang LXXV tot LXXXIII van den Nagarakretagama. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914. 19p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 69.

16,50


2813 KERN, H. Zang LXXXIV tot XCI van den Nagarakretagama. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914. 17p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 69.

17,60


2814 KERN, H. Zang V tot XII en XV tot XVII van den Nagarakretagama. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1910. 31p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 9. (Deel 63).

27,50


2815 KERN, H. Zang VI van 't Oudjavaansch Ramayana in vertaling. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1917. 23p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 73.

16,50


2816 KERN, H. Zang XV van 't Bharata-Yuddha in Kawi, met vertaling en aanteekeningen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1873. 30p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Derde volgreeks, Deel 8.

19,80


2817 KERN, H. Zang XVIII tot XXII van den Nagarakretagama. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1912. 11p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 66.

13,20


2818 KERN, H. Zang XXXIII tot XXXVI, en XXXVIII, XXXIX, L, LI van den Nagarakretagama. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1913. 16p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 67.

17,60


2819 KERN, H. Zang XXIII tot XXXII van den Nagarakretagama. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1913. 14p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 67.

17,60


2820 KERN, J. H. Viburnum amplificatum Kern - an endemic Wayfaring tree from Borneo. Kuching, Sarawak, The Museum, 1960. 3 p., 1 plate with figures, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. IX, No 15-16 New Series.

3,30


2821 KERN, R. A. 't Lemes in 't Soendaasch (met voorwoord en woordenlijst). 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1906. lv,177p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 5. (Deel 59).

132,00


2822 KERN, R. A. 't Prefix ha-. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1932. 4p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 89.

4,40


2823 KERN, R. A. Boegineesche en Makassarsche taalkundige bijdragen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1940. 44p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 99.

27,50


2824 KERN, R. A. De beteekenis van het woord Dalang. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1940. 2p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 99.

3,30


2825 KERN, R. A. De Partikel pa in de Indonesische talen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1934. 118p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 92.

55,00


2826 KERN, R. A. De Soendasche Umpak Basa. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1943. 14p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 102.

8,80


2827 KERN, R. A. De Soendasche Ö-klank. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1940. 8p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 99.

5,50


2828 KERN, R. A. De Wajang Beber van Patjitan. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1909. 19p., with 3 plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 51.

19,80


2829 KERN, R. A. Djakat Anak. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1946. 7p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 103.

4,40


2830 KERN, R. A. Djandji Dalem. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1935. 5p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 92.

4,40


2831 KERN, R. A. Een Maleische brief van Nicolaus Engelhard. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1942. 3p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 101.

3,30


2832 KERN, R. A. Een episode uiot het La Galigo Epos. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1961. 21p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 117.

11,00


2833 KERN, R. A. Een Javaansch sprekende bevolking in de Preanger-Regentschappen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1901. 12 p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 52.

11,00


2834 KERN, R. A. Eenige Soendasche fabels en vertelsels. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. 27p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende Volgreeks, Deel 6. (Deel 60).

17,60


2835 KERN, R. A. Enkele aanteekeningen op G. Coedès' uitgave van de Maleische inschriften van Çriwijaya. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1931. 6p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 88.

4,40


2836 KERN, R. A. Gelijkheid en verschil van voorvoegsels in Indonesische talen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1942. 54p., tables, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 101.

19,80


2837 KERN, R. A. Het Soendasche Pantoen-verhaal Loetoengkasaroeng. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1940. 34p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 99.

17,60


2838 KERN, R. A. Het Javaanse Rijk Tjerbon in de eerste eeuwen van zijn bestaan. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1957. 10p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 113.

8,80


2839 KERN, R. A. Het persoonlijk voornaamwoord Aku 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939. 3p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 98.

3,30


2840 KERN, R. A. Javaansche rechtsbedeeling. Een bijdrage tot de kennis der geschiedenis van Java. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1927. 130p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 83.

88,00


2841 KERN, R. A. Joartan werdergevonden? 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1943. 16p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 102.

8,80


2842 KERN, R. A. Kabajan. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1938. 5p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 97.

4,40


2843 KERN, R. A. Maleisch Mempelam en verwante vormen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1933. 3p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 90.

3,30


2844 KERN, R. A. Maleisch Mempelam en verwante vormen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1933. 3p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 90.

3,30


2845 KERN, R. A. Met den Gouverneur-Generaal op reis in 1822. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1941. 18p., 5 plates, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 100.

27,50


2846 KERN, R. A. Pai Unus en Sunda. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1952. 8p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 108.

5,50


2847 KERN, R. A. Proeve van Boegineesche geschiedschrijving 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1948. 32p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 104.

16,50


2848 KERN, R. A. Pun, Pura. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1940. 3p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 99.

3,30


2849 KERN. R. A. Rakai. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1942. 2p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 101.

3,30


2850 KERN, R. A. Soendasche bezwerings formules. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1904. 8p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 2. Deel 56.

6,60


2851 KERN, R. A. Tweeërlei Prefix Ka- in de Austronesische talen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1948. 64p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 104.

33,00


2852 KERN, R. A. Wali poehoen. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1924. 7p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 64.

6,60


2853 KERN, R. A. Wortels en grondwoorden in de Austronesische talen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1943. 96p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 102.

44,00


2854 KERN, R.A. De reis van Koning Hajam Woeroek door Ladmadjang in 1359 A.D. Amsterdam, K.N.A.G., 1927. 12p., with 1 folding map, 8vo modern wrs.

19,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLIV.


2855 KERN, R.A. Lawai, Lawe. Amsterdam, K.N.A.G., 1937. 2p., 8vo modern wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LIV.


2856 KERN, R. Dwerghertverhalen uit den Archipel. Sundascher verhalen. Mededeeling. & Corrigenda. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1900. 31,2p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 42.

22,00


2857 KERN, R. Losse gegevens over het Alasland. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1923. 7p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 62.

5,50


2858 KERN, W. Aanteekeningen op de Sja'ir Hémop (Sja'ir Kompendi Welanda berperang dangan Tjina). Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1948. 47p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 82.

27,50


2859 KERN, W. Commentaar op de Salasilah van Koetai. 's-Gravenhage, M. Nijhoff, 1956. vlll,193pp, vocabulary, textillustration, 8vo modern wrappers. - Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel XIX.

24,20


2860 KERN, W. Uit de verslagen van Dr. W. Kern, taalambtenaar op Borneo 1938-1941. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1948. 22p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 82.

16,50


2861 KERN, W. Waar verzamelde Pigafetta zijn Maleise woorden? Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1938. 3p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 78.

3,30


2862 KESSEL, Oscar van. Reis in de nog onafhankelijke Batak-landen van Klein-Toba, op Sumatra, in 1844. (Vertaald uit "Das Ausland, 1854). 's-Gravenhage, Batavia, K. Fuhri, Van Haren, Noman en Kolff, 1855. 43p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 4.

44,00


2863 KESSEL, Oskar van. Herinneringen aan Sumatra. 's-Gravenhage, Batavia, K. Fuhri, Van Haren, Noman en Kolff, 1856. 13p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 4. (Vertaald uit "Das Ausland"1854).

11,00


2864 KESTEREN, C. E. van. Ter gedachtenis van K. F. Holle. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1896. 5p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XVIII.

5,50


2865 KETJEN, E. Bijdrage tot de geschiedenis der Kalangs op Java. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1883. 16p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 28.

17,60


2866 KETJEN, E. De Kalangers. Met aanteekeningen van H. L. Ch. te M. Batavia-'s Hage, W. Bruining - M. Nijhoff, 1877. 21p., , 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 24.

17,60


2867 KEUCHENIUS, W. M. Beschrijving der Bataviasche Jurisdictie en onderzoek naar de oorzaken der meerdere ongezondheid van Batavia en deszelfs Rhee, alsmede waaraan de mindere bevolking, de wijnige opbrengst der producten, en de groote onveiligheid in dit anders vruchtbaar gewest toe te schrijven is. Batavia-'s Hage, Bruining & Wijt-M.Nijhoff, 1875. 142p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 22.

71,50


2868 KEUNING, (H.) J. Toba-Bataks en Madailing-Bataks. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1953. 18p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 7, No. 2.

11,00


2869 KEUNING, H. J. De Toba-Bataks, vroeger en nu. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1952. 17p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 6, No. 2.

8,80


2870 KEYSER, S. De leden van de vorstengeslachten in Soerakarta en Jogjakarta. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller,G. Kolff, 1863. 9p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 10.

16,50


2871 KEYSER, S. De oude Bataviasche Statuten. Statuten, keuren en ordonnantien, bijeengebracht op last van den Gouverneur Generael Antonio van Diemen ende Raden van India. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller,G. Kolff, 1863. 122p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Nieuwe volgreeks, Deel 6.

88,00


2872 KEYSER, S. De rouw onder de Javanen. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller,G. Kolff, 1862. 5p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Nieuwe volgreeks, Deel 4.

4,40


2873 KEYSER, S. De troonsopvolging van de Muselmansche Vorsten. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller,G. Kolff, 1862. 11p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Nieuwe volgreeks, Deel 4.

13,20


2874 KEYSER, S. De twee eerste soera's van den Javaanschen koran. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller,G. Kolff, 1863. 53p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Nieuwe volgreeks, Deel 6.

38,50


2875 KEYSER, S. Een belangrijke brief over een belangrijk onderwerp. (Adriaan David Cornets de Groot Jr.). Amsterdam, Batavia, Frederik Muller,G. Kolff, 1863. 11p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Nieuwe volgreeks, Deel 6.

8,80


2876 KEYSER, S. Een opstel over het landbezit door den Wedana van het distrikt Bantjar, residentie Rembang. Opgave van de handelingen der menschen van de Javaansche godsdienst in het district Bantjar. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller,G. Kolff, 1863. 9p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Nieuwe volgreeks, Deel 6.

6,60


2877 KEYSER, S. Een verzameling van Javaansche spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller,G. Kolff, 1863. 58p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Nieuwe volgreeks, Deel 6.

38,50


2878 KEYSER, S. Eenige alfabetten en proeven van oud Javaansch schrift. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller,G. Kolff, 1863. 1p., and 11 plates with texts and illustrations, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Nieuwe volgreeks, Deel 6.

33,00


2879 KEYSER, S. Inlandsche verhalen van den Regent van Tjiandjoer in 1857. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller,G. Kolff, 1863. 23p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Nieuwe volgreeks, Deel 6.

19,80


2880 KEYSER, S. Kitab Toehpah, Javaansch-Mohammedaansch wetboek, uitgeven van wege het Koninklijk instituut voor de taal- land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië. 's Gravenhage, K. Fuhri, 1853. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller,G. Kolff, 1862. 71p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Nieuwe volgreeks, Deel 4.

44,00


2881 KEYSER, S. Opgave van alle diensten, die van rijkswege verrigt werden in hte Regentschap Bangil, van 1825 tot 1843. Amsterdam, Batavia, Frederik Muller,G. Kolff, 1863. 5p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 10.

5,50


2882 KEYSER, S. Stukken betreffende het onderzoek het landbezit op Java. Amsterdam, Frederik Muller, 1864. 15p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 11. Reprint (1986).

8,80


2883 KEYZER, S. De Javaansche handschriften te London. 's Gravenhage, K. Fuhri, 1854. 15p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 2. Reprint (1986).

11,00


2884 KEYZER, S. Reizen over Java door Raden Mas Arja Poerwa Lelana. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1868. 25,13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 30ste Jaargang.

33,00


2885 KHANNA, Vinod and Malini SARAN. The Ramayana Kakawin: A Product of Sanskrit Scholarship and Independent Literary Genius. Leiden, KITLV, 1993. 25p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 149.

13,20


2886 KIEFER, Th. M. Parrang Sabbi: Ritual Suicide among the Tausug of Jolo. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1973. 16p., 3 figures, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 129.

13,20


2887 KIEFER, Thomas M. and Clifford SATHER. Gravemarkers and the Repression of Sexual Symbolism: The case of two Philippine-Borneo Moslem Societies. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1970. 16p.,4 illustrations, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 126.

8,80


2888 KIELSTRA, E. B. Onze kennis van Sumatra's Westkust omstreeks de helft der achttiende eeuw. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1887. 61p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 36.

66,00


2889 KIELSTRA, E. B. Het contract met Bondjol van Januari 1824. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1888. 4p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 37.

5,50


2890 KIELSTRA, E. B. Sumatra's Westkust van 1819-1825. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1887. 163p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 2. (Deel 36).

143,00


2891 KIELSTRA, E. B. Sumatra's Westkust van 1833-1835. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1889. 89,67,48p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 4. (Deel 38).

154,00


2892 KIELSTRA, E. B. Sumatra's Westkust van 1836-1840. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1890. 95,86p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 5.

132,00


2893 KIELSTRA, E. B. Sumatra's Westkust van 1841-1849. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1891. 42,78,81p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 6.

132,00


2894 KIELSTRA, E. B. Sumatra's Westkust sedert 1850. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1892. 77,85p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 7.

132,00


2895 KIELSTRA, E. B. Sumatra's Westkust van 1819-1825, 1826-1832, 1833-1835, 1836-1840, 1841-1849, sedert 1850. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1887-1892. 163,217,134,222,270,162pp in 4 volumes, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië.

660,00


2896 KIELSTRA, J. C. Nieuw Inlandsch economisch leven. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 10p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 1.

5,50


2897 KIÈS, Ch. Bezuiniging op de uitgaven voor het Kon. Ned.-Indische Leger. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1933. 6p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LV, No. 11.

4,40


2898 KIÈS, Ch. De 20-jarige Volksraad. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1938. 7p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LX, No. 9.

4,40


2899 KIÈS, Ch. De Bestuurshervorming in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1932. 9p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LIV, No. 2.

6,60


2900 KIÈS, Ch. De Staatsmarine in ons Staatsbestel. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1940. 7p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LXII, No. 3.

4,40


2901 KIÈS, Ch. De welvaart der inheemsche bevolking van Ned.-Indië. Kan kunstmatige bevordering veel helpen? Amsterdam, J. H. de Bussy, 1938. 16p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LX, No. 5.

8,80


2902 KIÈS, Ch. Een en ander omtrent kolonisatie ,,en masse" van blanken naar een tropenland. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1939. 10p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LXI, No. 10.

5,50


2903 KIÈS, Ch. Een nieuw bestek? (Uitgesproken door Mr. J. J. Schrieke). Amsterdam, J. H. de Bussy, 1935. 4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVII, No. 8.

3,30


2904 KIÈS, Ch. Nog eens ,,Onze Grondwet". Amsterdam, J. H. de Bussy, 1935. 11p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVII, No. 11.

5,50


2905 KIÈS, Ch. Regeerings-beleid voor Ned.-Indië. Met Naschrift van C. K. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1933. 22p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LV, No. 9.

11,00


2906 KIÈS, Ch. Wat de Finsch-Russische strijd voor de Indische defensie te leeren geeft. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1940. 7p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LXII, No. 2.

4,40


2907 KIEWIT DE JONGE, H. J. The oriental Stage. A Sundanese Mystery-play. The Oriental and Western Stage. The Sundanese Stage. The Mystery-play Lutung Kasarung. The Music. The Costumes. The Staging. The First Indian Open/Air Theatre. Conclusion, (4p. 1 coloured plate). Published in: Sluyters' Montley, East Indian Magazine, Vol. 2, Number 12, Dezember, 1921. Batavia, Sluyters & Co, 1921. Other articles: The Second Netherlands East Indies Annual Fair. An After-Reflection, by J. van der Waerden (6p, 9 illustrations); The Sawah's of the Isle of Java (2p, 2 illustrations); By K.P.M. Steamer round Celebes, by Capt. L. H. C. Horsting (4p, 9 illustrations); Pilgrims of the Holy Land (1p, 1 illustration); Saigon - The Paris of the East, by Capt. S van Ronkel (6p, 4 illustrations); A Relic of the Dutch East India Company. The reformed chgurch at Ambonia, by V. I. van de Wall (4p, 4 illustrations); Mount Tjikoraj (1p, 1 illustrations); Items of interest; Commercial Comment, Index, many tinted illustrations, many illustrated advertism, 80pp, 4to original illustrated wrappers (Bali Island Road in a naive village).

38,50


2908 KILIAAN, J. Th. E. Oudheden aangetroffen in het landschap Besoa (Midden-Celebes). Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1908. 4p., 1 map, & 2 plates with figures, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 50.

17,60


2909 KINDER, de CAMARECQ, A. W. Stamlijsten der regenten van Soemedang en Soekapera. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1861. folding 2p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 11, Vierde Serie Deel 2.

5,50


2910 KINDER DE CAMARECQ, A. W. Bijdrage tot de kennis der volksinstellingen in de Oostelijke Soenda-landen. Batavia, Lange & Co., 1861. 32p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 10.

27,50


2911 KINDER DE CAMARECQ, A. W. Stamlijsten der regenten van Soemedang en Soekapoera in de Preanger regentschappen tot 1858. Batavia, Lange & Co., 1861. 1 folding plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 11.

3,30


2912 KINDEREN, T. H. der. Levensbericht van Dr. G. A. Wilken. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1892. 18p., with portrait-plate, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 7.

17,60


2913 (KING, Harold). Naar een beter economisch jaar. & Economische opleving. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1934. 3,9p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVI, No 2 & 5.

2,20


2914 (KING, Harold). Naar een beter economisch jaar. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1934. 3p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVI, No 3.

2,20


2915 KING, Victor. Additional Notes on the Malohs and Related Peoples of Kalimantan Barat: The Value of Dutch Ethnography. Kuching, Sarawak, The Museum, 1972. 23p., 1 folding map, bibliography, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XX, No 40-41 New Series.

17,60


2916 KING, Victor T. Some Observations on the Samin Movement of North-Central Java. Suggestions for the Theoretical Analysis of the Dynamic of Rural Unrest. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1973. 25p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 129.

13,20


2917 KING, Victor T. Cursing, Special Death and Spitits in Embaloh Society. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1976. 22p., references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 132.

11,00


2918 KING, Victor T. Unity, Formalism and Structure: Comments on Iban Augury and Related Problems. A Rejoinder by Peter Metcalf. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1977. 27p., references,8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 133.

11,00


2919 KING, Victor T. The Sociology of South-East Asia. A Critical Review of Some Concepts and Issues. Leiden, KITLV, 1994. 35p., references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 150.

17,60


2920 KING, Victor T. Status, Economic Determinism and Monocausality: More on the Samin. Korte mededelingen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1977. 5p., notes, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 133.

4,40


2921 KINT, A. Het kaarteringsvraagstuk in Nederlandsch-Indië na de wapenstilstand van 1945. Amsterdam, K.N.A.G., 1947. 9p., 8vomodern wrs.

5,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LXIV.


2922 KLAVEREN, L. M. van. Reisherinneringen van een bestuursambtenaar in Zuid-Celebes. Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink, 1918. 16p., with 13 illustrations, 4to modern wrappers. - Taken from: De Aarde en haar Volken, Jrg. 54.

27,50


2923 KLEIAN, E. F. Lijst van woorden in het Maleisch, Hollandsch, Rottineesch en Timoreesch. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1894. 76p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 37.

55,00


2924 (KLEIN, W. C.). Nieuw-Guinea, exploratie, exploitatie, kolonisatie. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1934. 11p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVI, No 3.

7,70


2925 KLEIN, W. C. De militaire exploratie van Nieuw Guinea tijdens de regeering van Koningin Wilhelmina. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1938. 9p, with double-page map, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LX, No. 10.

8,80


2926 KLEIN, W. C. Het ontwikkelingstempo van Nederlandsch Nieuw Guinee in vergelijking met dat van het Australische gebied, in het bijzonder wat den mijnbouw betreft. (Ruim uittreksel van het K.N.A.G.). Amsterdam, J. H. de Bussy, 1933. 12p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LV, No. 11.

8,80


2927 KLEIN, W. C. Mogelijkheid van Marine-Luchtverkenning van enkele speciale gebieden op Nieuw-Guinea. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1938. 6p, with 1 textmap, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LX, No. 9.

5,50


2928 KLEINTJES, Ph. Gegevens betreffende de medewerking van Jean Chrétien Baud aan de samenstelling van de ontwerpen van wet tot vaststelling van het reglement op het beleid der regeering van Ned.-Indië en hun toelichtingen (1851-1853). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1932. 12p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 89.

11,00


2929 KLEIWEG DE ZWAAN, Dr. J.P. Wat weten wij van den vóórhistorischen mensch in den Indischen Archipel en op het naburig Aziatisch continent? Samenvattend overzicht. Amsterdam, K.N.A.G., 1928. 26p., with 3 illustrations,. 8vo modern wrs.

16,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLV.


2930 KLEIWEG DE ZWAAN, Dr. J.P. Bijgeloof in den Indischen Archipel in zake krankzinnigheid . Samenvattend overzicht. Amsterdam, K.N.A.G., 1931. 30 p., 8vo wrs.

16,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XLVIII.


2931 KLEIWEG DE ZWAAN, Dr. J.P. Bijgeloof in den Indischen Archipel inzake overspel. Amsterdam, K.N.A.G., 1930. 24p., 8vo modernwrs.

17,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLVII.


2932 KLEIWEG DE ZWAAN, Dr. J.P. Indische instituten. Amsterdam, K.N.A.G., 1919. 7p., 8vo modern wrs.

5,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XXXVI.


2933 KLEIWEG DE ZWAAN, Dr. J.P. De aap in het volksgeloof der inlanders van den Indischen Archipel. Amsterdam, K.N.A.G., 1915. 21p., 8vo modern wrs.

13,20

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXII.


2934 KLEIWEG DE ZWAAN, Dr. J.P. Denkbeelden der inlanders van den Indischen Archipel omtrent de geboorte van tweelingen. Amsterdam, K.N.A.G., 1919. 24p., with 3 illustrations (2 on plates), 8vo modern wrs.

17,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap).


2935 KLEIWEG DE ZWAAN, Prof. Dr. J.P. Opvattingen omtrent het ontstaan en de genezing van ziekte in Indonesië. Amsterdam, K.N.A.G., 1949. 11p., summary in english, 8vo modern wrs.

6,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LXVI.


2936 KLEIWEG DE ZWAAN, Prof. Dr. J.P. Geslepen stenen werktuigjes van het eiland Bali. Amsterdam, K.N.A.G., 1948. 12p.with 3 photographic illustrations on plates & , 3 figures, 8vo modern wrs.

11,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LXV.


2937 KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. Ziekenverzorging bij de inheemsche bevolking van den Indischen Archipel. Amsterdam, K.N.A.G., 1946. 16p. 8vo modern wrs.

7,70

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LXIII.


2938 KLEIWEG DE ZWAAN, Prof. Dr. J.P. Bijgeloof der inlanders van den Nederlandsch-Indischen Archipel betreffende de geboorte. Amsterdam, K.N.A.G., 1944. 13p., 8vo modern wrs.

7,70

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LXI.


2939 KLEIWEG DE ZWAAN, Dr. J.P. Het asylrecht bij overspel in den Indischen Archipel. Amsterdam, K.N.A.G., 1931. 7p., 8vo modern wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLVIII.


2940 KLEIWEG DE ZWAAN, Prof. Dr. J. P. Oude urn-schedels van Melolo (Oost-Soemba). Amsterdam, K.N.A.G., 1941. 21p., with 2 photographic illustrations on plates, 4 tables, 8vo modern wrs.

16,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LVIII.
view this item


2941 KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. Bijdrage tot de anthropologie der Mentaweiers. & Eenige opmerkingen betreffende de anthropologie der Mentaweiers, door H. F. C. Ten Kate. Amsterdam, K.N.A.G., 1917-1918. 28,6 p., 2 figures, tables, 1 folding plate with 16 figures, 8vo modern wrs.

22,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XXXIV & XXV.


2942 KLEIWEG DE ZWAAN, Dr. J.P. Opvattingen der inlanders in onze oost omtrent de schadelijke invloeden der geesten van onvoldragen en van doodgeboren voldragen kinderen. Amsterdam, K.N.A.G., 1928. 14p., 8vo modern wrs.

11,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLV.


2943 KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. De ,,Pontianak" op Nias. Amsterdam, K.N.A.G., 1912. 11 p. 8vo modern wrs.

8,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXIX.


2944 KLEIWEG DE ZWAAN, Dr. J. P. Bijdrage tot de anthropologie van Celebes. Amsterdam, K.N.A.G., 1929. 10p., with 1 textmap, 2 illustrations on plate, 1 diagram & 3 tables, 8vo modern wrs.

13,20

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLVI.


2945 KLEIWEG DE ZWAAN, Prof. Dr. J.P. J. P. Kleiweg de Zwaan. Amsterdam, K.N.A.G., 1928. 2p., portrait-plate, 8vo wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XLV.


2946 KLEIWEG DE ZWAAN, Prof. Dr. J.P. Fritz Sasarin. Amsterdam, K.N.A.G., 1939. 1p., with portrait-plate, 8vo modern wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LVI.


2947 KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. De verhouding tot de aangetrouwde familie in den Indischen Archipel. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1918. 42 p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 74.

19,80


2948 KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. Dierenverhalen en dieren-bijgeloof bij de inlanders van den Indischen Archipel. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. 25p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 71.

17,60


2949 KLEIWEG DE ZWAAN, Dr. J. P. Brief van Dr. J. P. Kleiweg de Zwaan naar aanleiding van de bespreking door dr. J. Sasse Az. van zijn werk ,,Anthropologische Untersuchungen über die Niasser". Amsterdam, K.N.A.G., 1914. 3p., 8vo modern wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXI.


2950 KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. Dwergstammen in den Indischen Archipel. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 6p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, VoI. LI, No. 1.

4,40


2951 KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. Houten beeldjes van Sebatoe (Bali). Leiden, E. J. Brill, 1941. 7p., with 21 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 3e Jrg.

11,00


2952 KLEIWEG DE ZWAAN, J. P. Houten lampjes van Bali en Oost-Lombok. Leiden, E. J. Brill, 1942. 9p, with 13 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 4e Jrg.

13,20


2953 KLERCK, E. S. de. De Java-oorlog herdacht, 1825-1830. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1930. 41p, with 2 portraits of Pangéran Dipa Negara & Henrik Merkus Baron de Kock, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LII, No. 3 & 4.

38,50


2954 KLERK, R. de, J. E. van MIJLENDONK en W. A. ALTING. Rapport over 's Compagnies regt op de Groote-Oost. Batavia, Lange & Co, 1868. 81p., small 4to modern wrappers. - Taken out from periodical: Verhandelingen Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel XXXIII.

88,00


2955 KLERKS, E. A. Geographisch en ethnographisch opstel over de landschappen Korintji, Serampas en Soengai Tenang. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1895. 6,117,2p., 1 folding map, few textillustrations, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 39.

110,00


2956 KLERKS, Jos. Gegevens over Keieesche Huwelijks-adat. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1939. 40p., 8vo wrs. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 98.

38,50


2957 KLEYNTJENS, J. De godsdienstige toestand in Voor-Indië onder Hollandsch bestuur. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1936. 60p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 76.

22,00


2958 KLINKERT, H. C. Verhaal eener Pelgrimsreis van Singapoera naar Mekah, door Abdoellah Bin Abdil Kadir Moensji, gedaan in het jaar 1854, vertaald door H. C. Klinkert. Amsterdam, Frederik Muller, 1867. 17p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 14. Reprint (1986).

17,60


2959 KLINKERT, H. C. Iets over de Pantons of Minnezangen der Maleijers. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1868. 62p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 15. Reprint (1986).

27,50


2960 KLINKERT, H. C. Antwoord op de antikritiek van de Heeren G. R. P. F. Gonggrijp, J. G. F. Riedel en N. Graafland. (Over: "Iets over de Maleische school- en volksleesbooeken"). 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1868. 28p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 15. Reprint (1986).

13,20


2961 KLINKERT, H. C. Vervolg op de Maleische spreekwoorden benevens eenige Maleische raadsels en kinderspelen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1869. 43p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 16. Reprint (1986).

17,60


2962 KLINKERT, H. C. Twee Maleische handschriften. (De Sjair Sulthan Mansoer Sjah Gemptia. - De Sjair Kahar 'l Masjhoer). 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1880. 13p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 28.

13,20


2963 KLINKERT, H. C. Korte inhoud van de Hikajat Radja Boedak op Anak Saudagar Mendjadi Radja. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1869. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 31ste Jaargang. (Derde Serie, Jaargang 3).

3,30


2964 KLINKERT, H. C. Iets over de geneeskunde bij de Maleiers. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1869. 10p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 31ste Jaargang. (Derde Serie, Jaargang 3).

6,60


2965 KLINKERT, H. C. Poelau Loos. & Nog iets over Poelau Loos, door E. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1869. 16,3p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 31ste Jaargang. (Derde Serie, Jaargang 3).

17,60


2966 KLINKERT, H. C. Het Pada-Loemban-feest te Japara. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1868. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 30ste Jaargang.

4,40


2967 KLINKERT, H. C. Korte inhoud van de Hikajat Langlang Boewana. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1868. 13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 30ste Jaargang.

11,00


2968 KLOKKE, A. H. Oorsprongsmythen en Afbeeldingen van de Ngaju-Dayak Mihing; De Achtergrond van een Bestaande Methode van Visvangst. Leiden, KITLV, 1994. 43p., textmap, 4 illustrations, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 150.

19,80


2969 KLOOS, P. Duolineaire afstamming en het matrilaterale cross-cousin huwelijk. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1963. 14p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 119.

7,70


2970 KNAPPERT, S. C. Beschrijving van de Onderafdeeling Koetei. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1905. 80 p., with large folding map, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 58..

132,00


2971 KNEBEL, C. Eenige aanteekeningen over de visscherij in de afdeeling Grati. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1880. 14p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 26.

13,20


2972 KNEBEL, E. A. Darmakoesoema of Seh Djamboekarang, desa-legende uit het Javaansch. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1895. 10p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 39.

8,80


2973 KNEBEL, J. A propos d'armes et d'autres objets désignés par le Javanais sous les noms de Kjai, Poen et Si, Kaämpoehan et Kasiat. Croyances populaires et traditions. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1898. 48p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 40.

38,50


2974 KNEBEL, J. Amulettes Javanaises. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1898. 11p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 40.

8,80


2975 KNEBEL, J. Babad Banjoemas. Volgens een Banjoemaasch Handschrift beschreven. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1901. 47p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 43.

33,00


2976 KNEBEL, J. De Asoera in de Doerga-voorstelling van de Hindoe-beeldhouwkunst op Java. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1906. 13p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 48.

8,80


2977 KNEBEL, J. De Doerga-voorstelling in de beeldbouwkunst en litteratuur der Hindoes. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1903. 28p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 46.

19,80


2978 KNEBEL, J. De Goenoeng Slamet (Antaboga, Koerès, Bangbang-Doersila, Djaka-Adji.) Desa-legende, uit het Javaansch. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1894. 7p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 38.

5,50


2979 KNEBEL, J. De Kalang-legende, volgens Tegalsche lezing, uit het Javaansch. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1894. 17p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 37.

13,20


2980 KNEBEL, J. De legende van Bedji Tawoen, naverteld. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1907. 19p., large folding map, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 50.

13,20


2981 KNEBEL, J. De weertijger op Midden-Java, den Javaan naverteld. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1899. 20p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 41.

17,60


2982 KNEBEL, J. Desa legenden uit het Javaansch. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1896. 7p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 39.

5,50


2983 KNEBEL, J. Desa-legenden van Panaraga uit het Javaansch medegedeeld door J. Knebel. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1899. 6p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 41.

5,50


2984 KNEBEL, J. Desa-Legenden. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1903. 33p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 46.

17,60


2985 KNEBEL, J. Een en ander over het Meer van Grati uit het Javaansch overgezet. Batavia-'s Hage, W.Bruining & Co.,.-M. Nijhoff, 1881. 15p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 26.

13,20


2986 KNEBEL, J. Een en ander over Krsna en de Krsna-basreliëfs op[ Java. Inleidende Onderzoekingen. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1908. 72p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 51.

55,00


2987 KNEBEL, J. Een paar eigenaardige gebruiken in de désa Tjermé, naverteld. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1908. 3p., with 1 plate with 3 illustrations, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 50.

11,00


2988 KNEBEL, J. Goenoeng Gadjah, Raden Bratasena en Dewi Arimbi, Eene Desa-legende uit het Javaansch. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1894. 10p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 37.

5,50


2989 KNEBEL, J. Opgave van Javaansche woorden, die in de Residentie Tegal in gebruik zijn en verschillen van het Javaansch in Solo. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1900. 4p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 42.

4,40


2990 KNEBEL, J. Over de plaatsen van de hoogste vereering (poendèn) en eenige andere bijzonderheden in de afdeeling Panaraga, naverteld. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1909. 54p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 51.

38,50


2991 KNEBEL, J. Over de plaatsen der hoogste vereering (Poenden) in de afdeeling Awi (Madioen), naverteld. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1908. 19p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 50.

16,50


2992 KNEBEL, J. Proeve van het Maleisch en Chineesch, gesproken op Banka en Blitong. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1868. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 30ste Jaargang.

5,50


2993 KNEBEL, J. Rembangsche Desa-legenden uit het Javaansch. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1895. 13p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 38.

11,00


2994 KNEBEL, J. Sur la mensuration des armes chez les Javanais (avec un dessin). Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1898. 8p., 1 plate with 2 figures, vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 40.

11,00


2995 KNEBEL, J. Varia Javanica. (Over Kalangs. - Pasar Londa. - Legende van Telaga-Pasir. - Over het Tingkeb-feest. - Legende van Njahi-Ageng Nagapertala. - Over dievetaal. - Over reiniging), den Javaan naverteld. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1901. 36p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 44.

19,80


2996 KNEBEL, J. Voordeelen van het Desa-hoofd (Bekel) en de leden van het Desa-bstuur (Djoengdjang Krawat). Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1895. 8p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 38.

7,70


2997 KNIGHT, G. R. John Palmer and Plantation Development in western Java during the earlier nineteenth century. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1975. 29p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 131.

16,50


2998 KO-MO-AN. Javaansche ,,Gamelan-beschrijving in poëzie. & Errata. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1897. -1898, 3 p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 47 & 48).

4,40


2999 KOCH, Klaus-Friedrich. Warfare and Anthropophagy in Jalé Society. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1970. 22p., 2 textmaps, appendix, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 126.

13,20


3000 KOENIGSWALD, Dr. G. H. R. von. Over enkele fossiele zoogdieren van Java. Amsterdam, K.N.A.G., 1935. 5p., with 4 photographic illustrations, 8vo modern wrs.

6,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LII.


3001 KOENIGSWALD, G.H.R. von. Über altpalaeolithische Artefakte von Java. Amsterdam, K.N.A.G., 1936. 4p., with 2 illustrations, 8vo modern wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LIII.


3002 KOENIGSWALD, G. H. R. von. Indonesian influences in Hawaiian art. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1951. 7p., 4 illustrations, 10 figures, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 107.

8,80


3003 KOENIGSWALD, G. H. R. Fossils from Chinese Drugstores in Borneo. Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 4 p., 2 plates, bibliography, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 12 New Series, No 27. Old Series.

5,50


3004 KOENIGSWALD, G. H. R. Remarks on the Prehistoric Fauna of the Great Cave at Niah. Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 7 p., bibliography, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 12 New Series, No 27. Old Series.

5,50


3005 KOENINGSWALD, G. H. R. von. Das Neolithicum der Umgebung von Bandoeng. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1935. 26p., 1 plate with 37 figures, 2 textmaps, 43 textfigures, bibliography, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 75.

19,80


3006 KOENS, A. J. De psychologische grondslagen der ethnologie. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1933. 11p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LV, No. 6.

6,60


3007 KOENS, A. J. Europeesch en Inlandsch landbouwbedrijf in Ned.-Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1930. 9p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LII, No. 11.

6,60


3008 KOENS, A. J. Inlandsche Hypotheek. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1933. 13p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LV, No. 12.

6,60


3009 KOENS, A. J. Intensiveering van rijstbouw in Nederlandsch-Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1934. 8p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVI, No 3.

5,50


3010 KOENS, A. J. Rentabiliteit van bevloeiingswerken van Overheidsstandpunt. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1934. 3p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVI, No 4.

2,20


3011 KOENS, A. J. Uitbreiding van de technische verzorging der irrigatie in Ned.-Indië. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1934. 4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LVI, No. 8.

3,30


3012 KOESNOE, Moh. Receptie van de radjam straf in de adat Sasak van Bajan (Lombok). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1970. 12p., 1 figure, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 126.

5,50


3013 KOHLBRUGGE, Dr. J.H.F. Geographische beschrijving van het Janggebergte (Argopoero) op Java. Amsterdam, K.N.A.G., 1897. 18p., with 2 folding sketch-maps, 8vo modern wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XIV.

19,80


3014 KOHLBRUGGE, J. H. F. Naamgeving in Insulinde. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1901. 38 p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 52.

27,50


3015 KOHLBRUGGE, J. H. F. Waarom de Tenggereezen offers brengen aan den Bromo. De legende van Kjahi Koesoemo. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1896. 2p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 39.

3,30


3016 KOHLBRUGGE, J. H. F. De Linggatempel en andere oudheden. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1899. 10p., with 3 folding plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 41.

27,50


3017 KOHLBRUGGE, J. H. F. & A. J. KOENS. Economische Volkenkunde. & Onderschrift. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1933-1934. 3,5p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LV, No. 12 & LVI, No 2.

6,60


3018 KÖHLER, J. C. Verslag eener reis door een gedeelte der Lampongsche Distrikten. Batavia, Lange & Co., 1856. 18p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 5.

17,60


3019 KÖHLER, J. C. Verslag eener reis in de Lampongsche Distrikten. Batavia, Lange & Co., 1854. 21p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 3.

19,80


3020 KOL, H. H. van. De Indische mijnwet en de Tweede Kamer. & De memorie van bedenking van belanghebbenden over het ontwerp- mijnwet. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1898. 28,6,9pp, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XX.

27,50


3021 KOL, H. van. De Indische Mijnwet en het Eigendomsrecht der Mijnen. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1898. 20p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XX.

13,20


3022 KOL, H. van. Het Lepra-gevaar. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1898. 20p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. XX.

13,20


3023 KOLFF, G. H. van der. De economie van bruin en blank anders en eender. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1949. 32p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 3, No. 4.

17,60


3024 KOLK, Jos. van de. Het tandenvijlen bij de Tanimbareezen. Amsterdam, K.N.A.G., 1928. 9p., with figures, 8vo modernwrs.

7,70

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLV. p. 440.


3025 KOLLMANN, M. H. J. Bagelen onder het bestuur van Soerakarta en Djokjokarta. Batavia-'s Hage, Lange & Co.-M. Nijhoff, 1864. 17p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 14.

17,60


3026 KOLONIAAL VERSLAG. Kanttekeningen op het Koloniaal Verslag. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1869. 11,12p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 31ste Jaargang. (Derde Serie, Jaargang 3).

13,20


3027 KOLONIALE LETTERKUNDE. Aankondigingen en Beschouwingen op het gebied der Koloniale Letterkunde, XI-XXVII. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1863. 5,19,10,5,11p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 25ste Jaargang. (Nieuwe Serie, Jaargang 1).

27,50


3028 KOLONIALE VERSLAGEN. Uit de koloniale verslagen van 1911. Amsterdam, K.N.A.G., 1912. 14p., 8vo modern wrs.

8,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXIX.


3029 KOMANYI, Margit Ilona. The Iban Woman's Role: A Brief Summary of Observations at Samu on the Paku River. Kuching, Sarawak, The Museum, 1971. 4p., 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, Vol. XIX, No 38-39 New Series.

4,40


3030 KOMODO. Varanen. (De varanen-expeditie naar West-Flores en Komodo). Amsterdam, J. H. de Bussy, 1937. 14p, 1 illustration, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LIX, No. 9.

13,20


3031 KONG YUAN ZHI. A Study of Chinese Loanwords (from South Fujian Dialects) in the Malay and Indonesian Languages. Dordrecht, Foris Publications, 1987. 16p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 143.

8,80


3032 KONING, Johan. Een tentoonstelling van ,,Het Koloniale Boek". Amsterdam, J. H. de Bussy, 1929. 4p, 8vo modern wrs. Taken out from periodicalI: De Indische Gids, Vol. LI, No. 9.

3,30


3033 KONINGSBERGER, J. C. De Botanische Tuin van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg. & F. A. F. C. WENT: Dr. M. Treub als Directeur van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg. Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink, 1898. 16,12,4p., with 8,6,3 woodcut illustrations and 1 plan, 4to modern wrappers. - Taken from: De Aarde en haar Volken, Jrg. 34.

38,50


3034 KONINKLIJK INSTIUUT VOOR DE TAAL- LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDI╦. Verslag der feestviering van het vijf- en twintig-jarig bestaan van het Instituut (1851-1876). 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1876. 66p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 24

27,50


3035 KOOIJMAN, S. Some Ritual Clothing from Borneo in Dutch Museums. Kuching, Sarawak, The Museum, 1958. 6 p., 3 plates, 8vo modern wrs. - Original extract taken from the The Sarawak Museum Journal, No 11 New Series, No 26. Old Series.

5,50


3036 KOOIJMAN, Simon. In Memoriam F. C. Kamma 16 Februari 1906 - 24 September 1987. Dordrecht, Foris Publications, 1988. 8p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 144.

5,50


3037 KOOL, R. Theoretische economie en tropische ontwikkelin. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1956. 23p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 9, No.6.

11,00


3038 KOORDERS, S.H. Iets over een vindplaats van fossiele planten en dieren bij sonder in de Minahassa (Celebes). Amsterdam, K.N.A.G., 1895. 4p., folding plate with map, and 2 sketchmaps, diagram, 8vo wrs.

13,20

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), XII.


3039 KOOREMAN, P. J. Aanteekeningen betreffende de Korintjische Adat. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1893. 5p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 8.

4,40


3040 KOOREVAAR, A. In en om Java's Paradijs. Haarlem, Kruseman & Tjeenk Willink, 1907. 7p., with 9 illustrations, 4to modern wrappers. - Taken from: De Aarde en haar Volken, Jrg. 43.

6,60


3041 KOP, G. G. van der. Where the Feet of the Mighty have trod (10p, 11 illustrations). Published in: Sluyters' Montley, East Indian Magazine, Vol. 3, Number 6, June, 1922. Batavia, Sluyters & Co, 1922. Other articles: The Economical Importance of Palembang, by R. Broersma (5p, 8 illustrations); Crossing the Asahan River (2p, 2 illustrations); The Pigmies of the Philippines, by Percy A. Hill (5p, 5 illustrations); Arjuna, Prince of Charms, by M. V. Moens-Zorab (6p, 1 coloured plate, 7 illustrations); In the Land of the Habinsaran (3p, 5 illustrations); The Produce, Trade of the D. E. Indies before, during, and after the War, by G. J. Wiggers (6p, 5 illustrations, tables); Two Chinese Statuettes, by H. van Meurs (3p, 2 illustrations); The Riches of the Commonwealth (4 illusttrations); Items of interest; Commercial Comment, Index, many tinted illustrations, many illustrated advertism, 80pp, 4to original illustrated wrappers.

49,50


3042 KOPERBERG, M. Het meer ,,Danau" in Bolaäng Mongondo. Amsterdam, K.N.A.G., 1899. 4p., 8vo modern wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XVI.

4,40


3043 KOPPIUS, W. J. Een sprookje om Japan. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1938. 2p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LX, No. 9.

2,20


3044 KOPPIUS, W. J. Herman Willem Daendels, Gouverneur-Generaal van N.O.I., 1808-1811. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1939. 15p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LXI, No. 12.

13,20


3045 KOPPIUS, W. J. Miangas. (Palmas. Las Palmas). Amsterdam, J. H. de Bussy, 1940. 5p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LXII, No. 11.

5,50


3046 KORN, V. E. Batakse Offerande. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1953. 51p., 1 figure, 14 illustrations on plates, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 109, 1-2.

33,00

view this item


3047 KORN, V. E. De Philippijnen en Indonesië. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1950. 36p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 4, No. 2.

17,60


3048 KORN, V. E. De Thesawalamai. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1955. 2p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 111.

3,30


3049 KORN, V. E. De vrouwelijke Mama in de Minangkabausche familie. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1941. 38p., 3 plates, 8vo wrs. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 100.

33,00


3050 KORN, V. E. Mohammedaansch recht en adatrecht in British- en Nederlandsch-Indië. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1948. 16p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 104.

8,80


3051 KORN, V. E. Neerlands taak bij het verlenen van internationale hulp aan onderontwikkelde landen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1951. 12p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 107.

6,60


3052 KORN, V. E. Nieuw-Guinea, een balans en een programma. & Aanvulling. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1955. -1956, 28,3p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 111 & 112.

22,00


3053 KORN, V. E. Oosterse visie op westers bewind. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1957. 16p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 113.

8,80


3054 KORN, V. E. Problemen der Makassaars-Boeginese samenleving. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1952. 19p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 108.

13,20


3055 KORN, V. E. Verslag der herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te 's-Gravenhage. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1951. 12p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 108.

6,60


3056 KORTZ, J. A. De Generaal-Majoor Jhr. Carel van der Wijck. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1854. 21p.,with engraved portrait of Jhr. C. van der Wijck by C. C. A. Last, 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 16de Jaargang.

38,50


3057 KORVER, A. Pieter E. The Samin Movement and Millenarism. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1976. 18p., bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 132.

11,00


3058 KOSTER, W. Bestuur en besturen in de Menangkabau. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1940. 21p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LXII, No. 7.

13,20


3059 KOTEI. Verslag van het verhandelde tot regeling der betrekkingen tusschen de Maleische en Boeginesche Nederzettingen aan de Kotei-rivier onder den vorigen Sultan van Kotei, - vertaald uit het oorspronkelijke Maleisch. Batavia-'s Hage, W. Bruining - M. Nijhoff, 1877. 12p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 24.

11,00


3060 KRACKOVSKY, I. J. To the memory of Ch. Snouck Hurgronje. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1966. 4p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 122.

4,40


3061 KRAEMER, H. Eenige grepen uit de moderne Apologie van den Islam I & II. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1935. 35,53p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 75.

49,50


3062 KRAJENBRINK, J. A. Iets over den gevonden kalksteen in het oostelijk gedeelte der Residentie Cheribon. Batavia, 1846. 12p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 8de Jaargang.

8,80


3063 KRAMER, Fr. Der Götzendienst der Niasser, Missionar der rheinischen Missionsgesellschaft. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche, M. Nijhoff, 1890. 28p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 33.

27,50


3064 KRAMP, F.G. Japan or Java? An Answer to Mr. George Collingridge's Article on "The Early Cartography of Japan". Amsterdam, K.N.A.G., 1894. 12p., 8vo modern wrs. Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), XI.

8,80


3065 KRATZ, U,. Pro- und Antibuginesische Texte zur Geschichte Johors im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Quellenlage. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1974. 8p., appendix, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 130.

5,50


3066 KRAUSE, W. Bespricht das neue erschienene Buch des Hrn. Eugen Dubois: Pithecanthropos erectus, eine menschenähnliche Uebergangsform aus Java. Berlin, Verlag von A. Asher & Co., 1895. 11p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Zeitschrift für Ethnologie, 27.Jahrgang, Heft I. Verhandlungen.

8,80


3067 KREEMER, J. Wetenschappelijk onderzoek van Atjeh en onderhoorigheden. Amsterdam, K.N.A.G., 1916-1917. 3,1,16,5,11 p., 8vo modern wrs.

22,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XXXIII & XXXIV.


3068 KREEMER, J. J. Bijdrage tot de volksgeneeskunde bij de Maleiers der Padangsche Benedenlanden. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1908. 51p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende Volgreeks, Deel 6. (Deel 60).

27,50


3069 KREEMER, J. De Loeboes in Mandailing. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1911. 34p., double-page map, photogr, plate, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 66.

38,50


3070 KREEMER, J. De rijstcultuur in het gewest Atjeh en Onderhoorigheden. Amsterdam, K.N.A.G., 1918. 23p., table, 8vo modern wrs.

16,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXV.


3071 KREEMER, J. De twist van de zon en de maan. (Een natuurverklarende mythe). Amsterdam, K.N.A.G., 1928. 10p., 8vo modern wrs.

6,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLV.


3072 KREEMER. J. De winning van kamferhout, kamferolie en kamfer in het Singkelsche. Amsterdam, K.N.A.G., 1916. 8p., 8vo modern wrs.

6,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXIII.


3073 KREEMER, J. Een franschman over Sabang. Amsterdam, K.N.A.G., 1927. 8p., 8vo modern wrs.

6,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XLIV.


3074 KREEMER Jr., J. Volksheelkunde in den Indischen Archipel. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914. 112p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 70.

66,00


3075 KRIEBEL, D. J. C. Het eiland Bonerate. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1920. 19p., folding map, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 76.

17,60


3076 KROEF, J. M. van der. On the Sovereignty of Indonesian States: a Rejoinder. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1961. 29p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 117.

17,60


3077 KROESEN, C. A. Geschiedenis van Asahan. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,.-M. Nijhoff, 1886. 58p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 31.

55,00


3078 KROESEN, J. A. Eene reis door de landschappen Tandjoeng Kassau, Siantar en Tanah Djawa (Res. Oostkust van Sumatra). Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1896. 76p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 39.

71,50


3079 KROESEN, J. A. Nota omtrent de Bataklanden (speciaal Simeloengoen). Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1899. 33p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 41.

27,50


3080 KROESEN, J. A. Rapport betreffende de aanvaarding van de onderwerping aan het Nederlandsch oppergezag van landschap Tanah Djawa. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1899. 42p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 41.

33,00


3081 KROESEN, R. C. Aanteekeningen over de Anambas-, Natoena- en Tambelan-eilanden. Batavia-'s Hage, Bruining & Wijt-M. Nijhoff, 1874. 13p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 21.

17,60


3082 KROESEN,R. H., W. D. HELDERMAN. Mededeelingen betreffende het landschap Panei en het Rajahgebied behoorende tot de Residentie Oostkust van Sumatra. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1904. 29p., 2 folding maps, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 2.

55,00


3083 KROESKAMP, H. De Chinezen in Batavia (▒ 1700) als exempel voor de Christenen van West-Europa. 's-Gravenhage, W.van Hoeve, 1953. 26p., 8vo modern wrs. Taken out from Periodical: Indonesië, Tweemaandelijks Tijdschrift gewijd aan het Indonesisch Cultuurgebied, Vol. 6, No. 4.

17,60


3084 KROM, Dr. N.J. Het slot der reis van Hayam Wuruk door Java's Oosthoek. & Over eenige Majapahitsche onderhoorigheden. Naschrift door J.F.Niermeyer. Amsterdam, K.N.A.G., 1915. 6p., 8vo modern wrs.

5,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXII.


3085 KROM, N. J. Bijschrift bij de foto van den kop van Tjandi Sewoe. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1912. 6p., with 1 plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 54.

5,50


3086 KROM, N. J. De beteekenis van Tjandi Djadi. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1924. 5p., 1 plate with 2 illustrations, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 80.

5,50


3087 KROM, N. J. De Bodhisattwa's van den Mendut. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1918. 19p., with 1 plate, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 74.

17,60


3088 KROM, N. J. De beelden van Tjandi Rimbi. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1912. 17p., with 2 plates, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 54.

16,50


3089 KROM, N. J. De eerste opname van het Diëng-Plateau. Handschrift van H. C. Cornelius. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1919. 54p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 75.

38,50


3090 KROM, N. J. De eigennamen in den Nagarakretagama. Alphabetisch Register. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1914. 61p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 56.

44,00


3091 KROM, N. J. De eerste Javaansche Hindoe-munt. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1932. 2p., 8vo wrs. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 89.

3,30


3092 KROM, N. J. De Familie van Hayam Wuruk. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1910. 11p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 52.

8,80


3093 KROM, N. J. De hoofdpersoon der vierde gaanderij van Boro-Budur. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1916. 5p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 71.

5,50


3094 KROM, N. J. De herkomst van den Minto-steen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1917. 2p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 73.

3,30


3095 KROM, N. J. De inscriptie van Nglawang. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1911. 24p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 53.

17,60


3096 KROM, N. J. De naam Sumatra. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1941. 21p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 100.

11,00


3097 KROM, N. J. De samenstelling van de Pararaton. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1921. 18p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 60.

13,20


3098 KROM, N. J. De troonsbestijging van Suhita. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1915. 7p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 57.

6,60


3099 KROM, N. J. De verdwenen Brahma uit het Museum te Batavia. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1922. 10p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 61.

5,50


3100 KROM, N. J. De Wisnu van Belahan. Bijschrift bij de foto. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1914. 3p., with 1 plate, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 56.

5,50


3101 KROM, N. J. Een belangrijke vondst op Bali. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1920. 3p., 1 plate, 1 illustration, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 76.

5,50


3102 KROM, N. J. Een Javaansch brons van Hayagriva. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1912. 10p., with 1 plate, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 67.

11,00


3103 KROM, N. J. Een protest. (Review on:) Fergusson: History of Indian and Eastern Architecture, London, 1910. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1911. 12p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 53.

5,50


3104 KROM, N. J. Engelhard over de Javaansche oudheden. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1920. 14p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 76.

13,20


3105 KROM, N. J. Epigrafische bijdragen. (Een koperplaat van 848 Çaka?, De inscriptie van Pereng, De Singasari-inscriptie van 1273). 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1919. 17p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 75.

13,20


3106 KROM, N. J. Epigraphische aanteekeningen. (I-XVI). Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1913-1917 & 1920, 16,24,13,8,7,8,13p (= 89pp complete), with folding map of Kediri, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 55-59. I. Erlangga's oorkonde van 963. II. De dateering van de platen van Kendal en van den steen Museum Batavia D. 21. III. De vorst, die te Tirtha is bijgezet. IV. Het heiligdom te Palah. V. De Çiwabuddha-tempel. VI. De Vorsten van Kediri, 1038-1144. VII. Tada en Gajamada. X. De laatste Bhre Daha. XI. Jayabhupati van Sunda. XII. Djolotoenda en Udayana. XIV. Jayabhaya en Kameçwara. XV. De dateering der koperplaten van Bendosari. XVI. De inscriptie van kranang Brahi.

88,00


3107 KROM, N. J. Gajamada's sterfjaar. Mededeeling. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1913. 2p.,8vo modern wrs. Taken out from periodical: Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 55.

3,30


3108 KROM, N. J. Gedateerde inscripties van Java. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1911. 40p., tables, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 53.

27,50


3109 KROM, N. J. Hayam Wuruk en de Tjandi Djaboeng. Amsterdam, K.N.A.G., 1913. 2p., 8vo modern wrs

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXX.


3110 KROM, N. J. Herdenking van Dr. G. P. Rouffaer. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1928. 137p., 2 portrait plates, bibliography (met aanvulling, 1p.), 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 84.

88,00


3111 KROM, N. J. Het jaar van den val van Majapahit. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1913. 7p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 55.

5,50


3112 KROM, N. J. Jajawa-Djawi. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1916. 1p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 57.

2,20


3113 KROM, N. J. Langka in Atjeh? 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1922. 3p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 78.

3,30


3114 KROM, N. J. Manjuvajra? 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1913. 6p., with 1 plate, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 68.

5,50


3115 KROM, N. J. Muziekmaken in den maneschijn. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1926. 2p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 82.

3,30


3116 KROM, N. J. Naschrift over de Aksobhya-inscriptie van Simpang. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1910. 2p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 52.

2,20


3117 KROM, N. J. Nogmaals de familie van Hayam Wuruk. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1914. 12p., & aanvulling 1p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 56.

8,80


3118 KROM, N. J. Over de dateering van eenige Kawi-geschriften. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1916. 14p, & 1p. voetnoot, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 57.

8,80


3119 KROM, N. J. Prapanca op een inscriptie? Mededeeling Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1915. 1p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 57.

2,20


3120 KROM, N. J. Restaureeren van oude bouwwerken. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1900. 15p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 43.

8,80


3121 KROM, N. J. Sapta Prabhu. Mededeeling Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1914. 2p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 56.

2,20


3122 KROM, N. J. Tekstverbeteringen van Nitisara IV. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1926. 3p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 82.

4,40


3123 KROM, N. J. Tjandi Papak? 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1940. 4p., with 1 plate, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 99.

5,50


3124 KROM, N. J. Varia. (De begraafplaats van Bhre Kahuripan; Tapasi; Dharmmanagari). Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1914. 4p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 56.

3,30


3125 KRUIJT, Alb. C. en J. KRUIJT. Verslag van een reis naar het landschap Napoe in de onderafd. Posso (Celebes). Amsterdam, K.N.A.G., 1921. 15p., 8vo modern wrs.

13,20

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXVIII.


3126 KRUIJT, Alb. C. Het stroomgebied van de Tomasa-Rivier. Amsterdam, K.N.A.G., 1899. 26p., with 1 folding coloured map, 8vo modern wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XVI.

38,50


3127 KRUIJT, Alb. C. De berglandschappen Napoe en Besoa in Midden-Celebes. Amsterdam, K.N.A.G., 1908. 74p., with 1 large folding map with insert map & 4 plates with ethnological figures., 8vo modern wrs.

77,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXV.


3128 KRUIJT, Alb. C. Grammaticale schets van de Bareë-taal gesproken door de Alfoeren van Centraal-Celebes beoosten de rivier van Poso, benevens de Topebato-Alfoeren bewesten genoemde rivier. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1893. 31p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Vijfde volgreeks, Deel 8.

17,60


3129 KRUIJT, Alb. C. Regen lokken en regen verdrijven bij de Toradja's van Midden Celebes. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1901. 11p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 44.

5,50


3130 KRUIJT, Alb. C. Het wichelen in Midden-Celebes. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1901. 12p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 44.

6,60


3131 KRUISEMAN, J. De landelijke inkomsten op Java. Groningen, Erven C. M. van Bolhuis Hoitsema, 1850. 18p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 12de Jaargang.

13,20


3132 KRUYT, Alb. C. en J. KRUYT. Verslag van een reis naar Kolaka (Z.O.Celebes). Amsterdam, K.N.A.G., 1921. 16p., with 1 map, 8vo modern wrs.

16,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXVIII.


3133 KRUYT, Alb. C. en J.KRUYT. Een reis onder de Toradja's van Sa'dan en Mamasa (Celebes). Amsterdam, K.N.A.G., 1922. 39p., with 1 textmap, 8vo modern wrs.

27,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XXXIX.


3134 KRUYT, Alb. C.; N. ADRIANI. De godsdienstig-politieke beweging ,,Mejapi" op Celebes. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1912. 18p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 67.

11,00


3135 KRUYT, Alb. C. Lapjesgeld op Celebes. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1933. 12p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 73.

9,90


3136 KRUYT, Alb. C. Banggaische Studiën. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1932. 90p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 72.

66,00


3137 KRUYT, Alb. C. Balantaksche Studiën Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1932. 63p., 1 map, 1 textillustration, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 72.

55,00


3138 KRUYT, Alb. C. De To Rongkong in Midden-Celebes. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1920. 33p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 76.

22,00


3139 KRUYT, Alb. C. De To Seko in Midden-Celebes. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1920. 34p., 1 illustration, 1 figure, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 76.

24,20


3140 KRUYT, Alb. C. De Soembaneezen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1922. 144p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 78.

77,00


3141 KRUYT, Alb. C. De Timoreezen. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1923. 145p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 79.

88,00


3142 KRUYT, Alb. C. De To Loinang van den Oostarm van Celebes. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1930. 210p., 4 plates with 6 illustrations, 4 textfigures, 2 folding maps, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 86.

132,00


3143 KRUYT, Alb. C. De Roteneezen. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1921. 79p, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 60.

55,00


3144 KRUYT, Alb. C. De Mentawaiers. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1923. 188p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 62.

110,00


3145 KRUYT, Alb. C. De To Wana op Oost-Celebes. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1930. 230p., 3 plates with 7 illsutrations & 2 folding maps, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 70.

165,00


3146 KRUYT, Alb. C. De Tol in den Indischen Archpel. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1932. 181p., 2 plates with 2 illustrations, 109 textfigures, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 72.

110,00


3147 KRUYT, Alb. C. De Zwarte Kunst in den Banggai-Archipel en in Balantak. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1932. 15p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 72.

13,20


3148 KRUYT, Alb. C. De Fluit in Indonesië. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1938. 23p., bibliography, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 78.

16,50


3149 KRUYT, Alb. C. De adoptie in verband met het matriarchaat bij de Toradja's van Midden-Celebes. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1899. 13p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 41.

11,00


3150 KRUYT, Alb. C. De weerwolf bij de Toradja's van Midden-Celebes. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1899. 20p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 41.

17,60


3151 KRUYT, Alb. C. De hond in de geestenwereld der Indonesiërs. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1937. 55p., 1 plate with 2 illustrations, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 77.

33,00


3152 KRUYT, Alb. C. De geboorte van de nieuwe maan volgens de verhalen der Toradjas van Celebes. Leiden, E.J.Brill, 1939. 4,5,4p., with 3 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract from the periodical : Cultureel Indië, 1. Jrg., Maart-April 1939.

8,80


3153 KRUYT, Alb. C. De weerwolf bij de Oost-Toradja's van Midden-Celebes. Leiden, E. J. Brill, 1943. 16p, with 6 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 5e Jrg.

19,80


3154 KRUYT, Alb. C. De opsporing van het Lindoe-Meer op Celebes. Amsterdam, K.N.A.G., 1898. 7p., 8vo modern wrs. Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XV.

6,60


3155 KRUYT, Alb. C. Een en ander over de To Laki van Mekongga (Zuidoost-Selebes). Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1922. 44p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 61.

27,50


3156 KRUYT, Alb. C. Gegevens voor het bevolkingsvraagstuk van een gedeelte van Midden-Celebes. Amsterdam, K.N.A.G., 1903. 16p., 8vo modern wrs.

11,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XX.


3157 KRUYT, Alb. C. Het schommelen in de Indische Archipel. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1938. 62p., 1 plate, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 97.

38,50


3158 KRUYT, Alb. C. Het ijzer in midden-Celebes. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1901. 13 p., with 3 plates, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 53.

22,00


3159 KRUYT, Alb. C. Het Hondenoffer in Midden-Celebes. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1931. 91p., with folding map, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 71.

77,00


3160 KRUYT, Alb. C. Het Stamfeest op Midden-Celebes. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1935. 55p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 75.

33,00


3161 KRUYT, Alb. C. Het rijk Mori. Amsterdam, K.N.A.G., 1900. 31p., with 1folding coloured map & 1 textmap, 8vo modern wrs. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XVII.

44,00


3162 KRUYT, Alb. C. Het landschap Bada in Midden-Celebes. Amsterdam, K.N.A.G., 1909. 32p., with 1 folding map (with small insert map), 8vo modern wrs.

38,50

Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XXVI.


3163 KRUYT, Alb. C. Measa, eene bijdrage tot het dynamisme der Bare'e-sprekende Toradja's en enkele omwonende volken. Met naschrift door N. Adriani. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1918. -1920, 30,98,116p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 74, 75 & 76.

132,00


3164 KRUYT, Alb. C. Nadere gegevens betreffende de oudheden aangetroffen in het landschap besoa (Midden-Célébes). Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1908. 3p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 50.

3,30


3165 KRUYT, Alb. C. Pakawa, een landstreek in de onderafeeling Paloe (Midden Celebes). Amsterdam, K.N.A.G., 1926. 19p., with 1 folding map, 8vo modern wrs.

19,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vo. XLIII.


3166 KRUYT, Alb. C. Rechts en links bij de bewoners van Midden-Celebes. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1941. 17p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 100.

8,80


3167 KRUYT, Alb. C. Van Leven en Sterven in Balantak (Oostarm van Celebes). Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1933. 39p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 73.

24,20


3168 KRUYT, Alb. C. Volksverhalen van de Oost-toradjas op Midden-Celebes, verzameld, vertaald en van aanteekeningen voorzien. Batavia, Kon. Bataviaasch Gen. v. K. en W., 1940. 55p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 80.

38,50


3169 KRUYT, Alb. C. Ziekte en dood bij de Banggaiers. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1932. 31p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 89.

19,80


3170 KRUYT, Dr. Alb. C. De bewoners van het stroomgebied van de Kamara in Midden-Celebes. Amsterdam, K.N.A.G., 1942. 108p., 1 folding map (with smaller insert-map) & 3 figures, 8vo modern wrs.

71,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. LIX..


3171 KRUYT, Dr. Alb. C. De bewoners van den Banggai-Archipel. Amsterdam, K.N.A.G., 1932. 46 p., 2 figs, folding map, 8vo wrs.

38,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XLIX.


3172 KRUYT, Dr. Alb. C. Verslag van een reis door Timor. Amsterdam, K.N.A.G., 1921. 42p., with 1 folding map, 8vo modern wrs.

33,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXVIII.


3173 KRUYT, Dr. Alb. C. De bewoners van den Banggai-Archipel. Amsterdam, K.N.A.G., 1932. 23p.,, with 1 folding map with small insert map, 8vo modern wrs.

22,00

Only the second part. Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap).


3174 KRUYT, Dr. Alb. C. Verslag van eene reis over het eiland Soemba. & Een verbetering, 1922. Amsterdam, K.N.A.G., 1921-1922. 42p., with 3 figures, 8vo modern wrs.

27,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XXXVIII & XXXIX.


3175 KRUYT, Dr. Alb. Dr. Alb. Kruyt in westelijk Midden-Celebes. Amsterdam, K.N.A.G., 1927. 4p., 8vo modern wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XLIV.


3176 KRUYT, Dr. Albert C. Een bezoek aan de Mentawei-Eilanden. Amsterdam, K.N.A.G., 1924. 31p., with 1 map & 1 photographic illustration on plate, 8vo modern wrs.

22,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLI.


3177 KRUYT, J. A. Iets over de vestiging der Nederlanders in Perak. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche, M. Nijhoff, 1890. 4p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 33.

5,50


3178 KRUYT, J.. De Boea's en eenige andere feesten der Toradja's van Rantepao en Makale. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1921. 33,16p, with 11 textfigures, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 60.

27,50


3179 KRUYT, J. De Moriërs van Tinompo (Oostelijk Midden-Celebes). 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1924. 185p., 1 folding map, 3 folding geneaol. plates, tables, 5 plates, 8 textfigures, & 3 pages errata, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 80.

132,00


3180 KRUYT, J. Het Ma'Boea en de tatouage in Seko, (Midden-Celebes). 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1920. 23p., and 2 plates with 16 figures, , 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 76.

27,50


3181 KRUYT, J. Het weven der Toradja's 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1922. 24p., 1 folding map, 4 textillustrations, appendices, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 78.

27,50


3182 KRUYT. Dr. Kruyt in Midden-Celebes. Amsterdam, K.N.A.G., 1928. 3p., 8vo modern wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLV.


3183 KUENEN, Dr. Ph.H. Geologische problemen in verband met de Toekang-Besi Eilanden. Amsterdam, K.N.A.G., 1928. 12pp, with 4 figures (1 map), 8vo modern wrapper s.

11,00

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLV.


3184 KUENEN, Dr. Ph.H. Voorloopig resultaat van een onderzoek van de G. Penanggoengan bij Soerabaia. Amsterdam, K.N.A.G., 1930. 4p., with 2 textsketches, 8vo modern wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLVII.


3185 KUENEN, Dr. Ph.H. De zeespiegelrijzing der laatste decennia. Amsterdam, K.N.A.G., 1945. 11p., with 1 figure, 2 tables, bibliography, 8vo modern wrs.

6,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. LXII.


3186 KÜHR, E. L. M. Schetsen uit Borneo's Westerafdeeling. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1896. -1887, 26,26,26p., 6 illustrations & 1 plate, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 46 & 47).

77,00


3187 KUIPER, F. B. J. Naar aanleiding van de Gouden Kiem. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1951. 19p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 107.

13,20


3188 KUMAR, A. L. On Variation in Babads. Dordrecht, Foris Publications, 1984. 25p., notes, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 140.

17,60


3189 KUMAR, A. L. The "Suryengalagan Affair" of 1883 and its Successors: Born Leaders in Changed Times. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1982. 34p., notes, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 138.

16,50


3190 (KUNEMAN, J. H. B.). Emigratie en kolonisatie van inheemschen. Amsterdam, J. H. de Bussy, 1938. 9p, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: De Indische Gids, Vol. LX, No. 8.

5,50


3191 KUNST, J. en C. J. A. KUNST-van WELY. De toonkunst van Bali II. Aanvullende beschouwingen naar aanleiding van nieuwe vondsten en van Von Hornbostels Blaaskwinten-theorie. Batavia-'s Hage, Albrecht & Co.,-M. Nijhoff, 1925. 150p., 3 plates with 12 illustrations, folding plate, tables, bibliography, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 65.

110,00


3192 KUNST, J. en R. MACHJAR KOESOEMADINATA. Een en ander over Pélog en Sléndro. Batavia, Albrecht & Co., 1929. 33p., with 8 folding tables, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 69.

38,50


3193 KUNST, J. In memoriam Prof. Dr. B. J. O. Schrieke. Leiden, E.J.Brill, 1945. 4p., with 3 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract from the periodical : Cultureel Indië, 7. Jrg., 1945.

5,50


3194 KUNST, J. Over eenige Hindoe-Javaansche muziekinstrumenten. Batavia, Albrecht & Co., 1928. 10p., 2 plates with 10 illustrations, 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 68.

17,60


3195 KUNST, J. Waar komt de Gong vandaan? Leiden, E. J. Brill, 1942. 5p, with 2 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Cultureel Indië, 4e Jrg.

5,50


3196 KUNST, Jaap. Een onbekend Javaansch muziekinstrument. Leiden, E.J.Brill, 1939. 4p., with 4 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract from the periodical : Cultureel Indië, 1.Jrg., Mei 1939.

5,50


3197 KUNST, Jaap. Een vergeten musicologische bron: De instrumentafbeeldingen in ''Les Hindous" van F. Baltazard Solvyns. & Een novum op Indonesisch muziekgebied. Leiden, E.J.Brill, 1945. 8p., with 10 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract from the periodical : Cultureel Indië, 7. Jrg., 1945.

8,80


3198 KUNST, Jan. Oost-Indië en het Perzische tapijt. Leiden, E.J.Brill, 1939. 4p., with 3 illustrations, 4to in modern wrs. Original extract from the periodical : Cultureel Indië, 1.Jrg., Februari 1939.

4,40


3199 KUNTURA WIRYAMARTANA, I. The scriptoria in the Marbabu-Merapi area. Leiden, KITLV, 1993. 7p., textmap, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 149.

4,40


3200 KUPERUS, Dr. G. De Madjapahitsche onderhoorigheid Seran. Amsterdam, K.N.A.G., 1942. 4p., with 1 textmap, 8vo modern wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. LIX..


3201 KUPERUS, Dr. G. De bevolkingscapaciteit van de agrarische bestaansruimte in de inheemsche sfeer op Java en Madoera (omstreeks 1930). Amsterdam, K.N.A.G., 1944. 47p., with 1 folding map & 6 illustrations, tables, 8vo modern wrs.

27,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LXI.


3202 KUPERUS, Dr. G. Beschouwingen over de ontwikkeling en den huidigen vormenrijkdom van het cultuurlandschap in de onderafdeeling Bima (Oost-Soembawa). Amsterdam, K.N.A.G., 1938. 33p., with 1 map, bibliography, tables, 8vo modern wrs.

17,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. LV.


3203 KÜPPER, Dr. H. Paleolitische werktuigen uit Atjeh, N.Sumatra. (Voorloopige mededeeling). Amsterdam, K.N.A.G., 1930. 4p, with 1 map & 4 photographic illustrations on plates, 8vo modern wrs.

8,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XLVII.


3204 KURASAWA-INOMATO AIKO. Rice shortage and transportation. Leiden, KITLV, 1996. 23p., 1 illustration, tables, references, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 152.

11,00


3205 KUYPER, J. Necrologie. Pieter Harman Witkamp. Amsterdam, K.N.A.G., 1892. 4p., 8vo wrs.

4,40

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), IX.


3206 KUYPER, J. Onze koloniën uit een oeconomisch oogpunt. Amsterdam, K.N.A.G., 1895. 10 p., 8vo wrs.

6,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), XII.


3207 KUYPER, J. Uittreksel uit het Verslag aan den Koning over de Openbare Werken in 1881. Amsterdam-Utrecht, K.N.A.G./ C.L.Brinkman, J.J.Beijers, 1883. 5 p. in 2 columns, 4to wrs

5,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. VII. 1ste Serie.


3208 KUZNETSOV, A. I. On the Typology of Ethnoses in Insular Southeast Asia. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1980. 9p., notes, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 136.

5,50


3209 KWANTAN. Mededeelingen betreffende de Kwantan-Districten. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1909. 15p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Zevende volgreeks, Deel 9. Ter openbaring afgestaan door het Departement van Koloniën.

13,20


3210 KWANTES, R. C. In Memoriam Simon Lambertus van der Wal. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1979. 10p., portrait, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 135.

5,50


3211 KWANTES, R. C. Ir. Soekarno's Vier Brieven. Dordrecht, Foris Publications, 1987. 19p., notes, bibliography, 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 143.

11,00


3212 L. (= L. ROOSENBURG). De Siboga-Expeditie. (Max Weber-Expeditie). Amsterdam, K.N.A.G., 1899-1900,1904. 6,4,4,7,4,5p., 8vo modern wrs. Original extract from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XVI.

27,50


3213 L. v. De afschaffing van het passenstelsel. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1863. 4p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 25ste Jaargang. (Nieuwe Serie, Jaargang 1).

4,40


3214 L. v. De Nederlandsche vertegenwoordiger in Japan. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1861. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 23 ste Jaargang.

8,80


3215 L.B. v. Varia. - Een "verloren handschrift". - De Kawi-opschriften. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1871. 8p., 8vo modern wrs. Taken out from periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 18.

5,50


3216 L. De redevoering van den Minister van Oorlog, ter verdediging der begrooting van 1856. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1856. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 18de Jaargang.

6,60


3217 L'HONORÉ NABER, S.P., J. L. (J. LORIÉ), W. CORNELIS & J. M. PHAFF. De hydrografische opneming van Indië. & Nogmaals de hydrographische opneming van Indië. & Loopende opnemingen. & De hydrografische opneming van Indië en de loopende opnemingen. Amsterdam, K.N.A.G., 1916-1917. 10,12,4,7 p., 8vo wrs.

17,60

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXIII & XXXIV.


3218 L'HONORÉ NABER, S.P. De reiziger F. J. Hartman in de Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo (1790) en de rivierkaarten dier afdeeling, door W.E.M.S. Aernout, controleur B.B. (1884-1889). Amsterdam, K.N.A.G., 1916. 14p., with 1 map (stroomgebied der Barito-rivier door Hartman in 1790), list on maps, 8vo modern wrs.

16,50

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXIII.


3219 L'HONORÉ NABER, S.P. De eerste vloot naar Indië voor de stad Amsterdam Amsterdam, K.N.A.G., 1916. 3p., 8vo modern wrs.

3,30

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap)., Vol. XXXIII.


3220 L. Japara en Glappen. (Fragment van een brief). Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1859. 5p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 21ste Jaargang.

4,40


3221 L. Over de Gouvernements peper-kultuur op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 8p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

13,20


3222 L. Rijstkultuur op Java. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1862. 13p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 24ste Jaargang.

8,80


3223 L. Sprokkelingen uit het verslag van de Kamer van Koophandel te Batavia over 1867. Zalt-Bommel, Joh. Noman en Zoon, 1869. 14p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 31ste Jaargang. (Derde Serie, Jaargang 3).

8,80


3224 LAGEMANN, H. Das Niassische Mädchen von seiner Geburt bis zu seiner Verheiratung. Batavia-'s Hage, Albrecht & Rusche-M. Nijhoff, 1893. 29p., 8vo wrs. Taken out from periodical: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 36.

27,50


3225 LAKSCHMI. Mengelingen. Boekbeoordeelingen, enz. Ingzonden (Anonym): Jaarboekje voor 1841 (.....) & Aan de schrijfster der beoordeeling van Lakschmi, Jaarboekje 1841, door Dr. S. A. Buddingh. Batavia, 1841. 11,2p., 8vo in modern wrs. Original extract taken from the periodical : Tijdschrift voor Nederlandsch Indië, 3de Jaargang.

11,00


3226 LAM, Dr. H.J. Een bestijging van den Goenoeng Api (Banda). Amsterdam, K.N.A.G., 1922. 8p., with 3 sketch-maps, 3 photographic illustrations on plate, 8vo modern wrs.

8,80

Original extract taken from the periodical K.N.A.G. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Vol. XXXIX.


3227 LAM, Dr. H.J. Het genetisch-plantengeografi